Ignore:
Timestamp:
2007/03/28 15:05:09 (16 years ago)
Author:
uehara
Message:
 
Location:
branches/comu/data/conf
Files:
1 edited
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/comu/data/conf/conf.php

  r11730 r11984  
  1111require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.inc"); 
  1212require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" ); 
   13 
   14//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   15 
   16/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê 
   17/* 
   18 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£  
   19 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó 
   20 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£  
   21 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£ 
   22 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
   23 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
   24 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
   25 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
   26 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
   27 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
   28 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
   29 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£  
   30 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£ 
   31 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£  
   32 */ 
   33error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE); 
   34//error_reporting(E_ALL); 
   35 
   36//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1337 
  1438//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  86110// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î» 
  87111define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2); 
   112// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL 
   113define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/"); 
   114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php"); 
   115define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM); 
  88116//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  89117 
   
  92120 
  93121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó 
   122<<<<<<< .working 
  94123define("ECCUBE_VERSION", "1.1.1"); 
   124======= 
   125define("ECCUBE_VERSION", "1.2.0-beta"); 
   126>>>>>>> .merge-right.r11982 
  95127 
  96128// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À 
   
  163195/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */ 
  164196define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£) 
   197define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë 
  165198define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON) 
  166199define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë) 
   
  180213define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ) 
  181214define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë) 
   215<<<<<<< .working 
  182216define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó) 
  183217define ("MAX_LOG_SIZE", "10000");                       // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte) 
   218======= 
   219define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó) 
   220define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte) 
   221>>>>>>> .merge-right.r11982 
  184222 
  185223define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë) 
   
  286324define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿ 
  287325define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿ 
   326define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿ 
  288327define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à 
  289328define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸ 
   
  378417define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥× 
  379418define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥× 
   419define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê  
  380420define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥× 
  381421define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸ 
   
  651691                ); 
  652692 
   693/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/ 
   694define ("MAIL_TYPE_PC",1); 
   695define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2); 
   696$arrMailType = array( 
   697                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹", 
   698                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹", 
   699                );       
   700                 
   701                 
  653702/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/        
  654703$arrPageRows = array( 
   
  664713                        100 => 100, 
  665714                    ); 
  666          
   715 
   716/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */ 
   717define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ 
   718define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á 
   719define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß 
   720define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë 
   721define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ 
   722define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß 
   723 
  667724/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */ 
  668725$arrORDERSTATUS = array( 
  669     1 => "¿·µ¬¼õÉÕ", 
  670     2 => "Æþ¶âÂÔ¤Á", 
  671     6 => "Æþ¶âºÑ¤ß", 
  672     3 => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë", 
  673     4 => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ", 
  674     5 => "ȯÁ÷ºÑ¤ß" 
   726    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ", 
   727    ORDER_PAY_WAIT  => "Æþ¶âÂÔ¤Á", 
   728    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß", 
   729    ORDER_CANCEL    => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë", 
   730    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ", 
   731    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß" 
  675732); 
  676733 
  677734// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë 
  678 define("ODERSTATUS_COMMIT", 5); 
   735define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV); 
  679736 
  680737/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */ 
   
  790847); 
  791848 
   849/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/ 
   850 
   851define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨ 
   852define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨ 
   853define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à 
   854 
   855define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô 
   856define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL 
   857 
   858// ¾õÂÖ 
   859$arrTrackBackStatus = array( 
   860    1 => "ɽ¼¨", 
   861    2 => "Èóɽ¼¨", 
   862    3 => "¥¹¥Ñ¥à" 
   863); 
   864 
   865/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/ 
   866 
   867define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ 
   868define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È 
   869 
   870// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ 
   871$arrSiteControlTrackBack = array( 
   872    1 => "Í­¸ú", 
   873    2 => "̵¸ú" 
   874); 
   875 
   876// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È 
   877$arrSiteControlAffiliate = array( 
   878    1 => "Í­¸ú", 
   879    2 => "̵¸ú" 
   880); 
   881 
   882/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/ 
  792883 
  793884// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.