Changeset 11893


Ignore:
Timestamp:
2007/03/15 21:44:25 (14 years ago)
Author:
uehara
Message:
 
Location:
branches/dev
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/lib/slib.php

  r11890 r11893  
  439439 
  440440/* Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê */ 
  441 function sfIsPrePage($objSiteSess) { 
   441function sfIsPrePage($objSiteSess, $is_mobile = false) { 
  442442    $ret = $objSiteSess->isPrePage(); 
  443443    if($ret != true) { 
  444444        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  445         sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess); 
   445        sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile);            
  446446    } 
  447447} 
 • branches/dev/html/mobile/shopping/complete.php

  r11842 r11893  
  4242 
  4343// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê 
  44 sfIsPrePage($objSiteSess); 
   44sfIsPrePage($objSiteSess, true); 
  4545// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  4646$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
 • branches/dev/html/mobile/shopping/confirm.php

  r11892 r11893  
  4646 
  4747// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­Ï¿¤¬¤¢¤ë¤«È½Äê 
  48 sfIsPrePage($objSiteSess); 
   48sfIsPrePage($objSiteSess, true); 
  4949 
  5050// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
 • branches/dev/html/mobile/shopping/load_payment_module.php

  r11686 r11893  
  1414 
  1515// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­Ï¿¤¬¤¢¤ë¤«È½Äê 
  16 sfIsPrePage($objSiteSess); 
   16sfIsPrePage($objSiteSess, true); 
  1717 
  1818// ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÀµÅöÀ­¤ÎȽÄê 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.