Changeset 11813 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/03/13 10:06:10 (16 years ago)
Author:
uehara
Message:
 
Location:
branches/dev
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/conf/mobile.conf

  r11811 r11813  
  1919//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  2020// conf.php ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤ëÄê¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤËÊѹ¹¤¬É¬Íפʤâ¤Î 
   21/* 
  2122define ('MOBILE_HTML_PATH', HTML_PATH); 
  2223define ('MOBILE_URL_DIR', URL_DIR); 
  2324define ('MOBILE_SITE_URL', SITE_URL); 
  2425define ('MOBILE_SSL_URL', SSL_URL); 
  25  
   26*/ 
  2627define('TEMPLATE_DIR', DATA_PATH . 'Smarty/templates/mobile');  // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  2728define('COMPILE_DIR', DATA_PATH . 'Smarty/templates_c/mobile'); // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë 
 • branches/dev/data/include/mobile.inc

  r11460 r11813  
  355355 
  356356    list($session_id, $next_url, $email) = $arrRow; 
  357     $objURL = new Net_URL(SITE_URL . $next_url); 
   357    $objURL = new Net_URL(MOBILE_SITE_URL . $next_url); 
  358358    $objURL->addQueryString(session_name(), $session_id); 
  359359    $url = $objURL->getURL(); 
 • branches/dev/html/mobile/entry/index.php

  r11690 r11813  
  4343//SSLURLȽÄê 
  4444if (SSLURL_CHECK == 1){ 
  45     $ssl_url= sfRmDupSlash(SSL_URL.$_SERVER['REQUEST_URI']); 
   45    $ssl_url= sfRmDupSlash(MOBILE_SSL_URL.$_SERVER['REQUEST_URI']); 
  4646    if (!ereg("^https://", $non_ssl_url)){ 
  4747        sfDispSiteError(URL_ERROR); 
   
  183183            // ¶õ¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®ºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËËÜÅÐÏ¿´°Î»¤Ë¤¹¤ë¡£ 
  184184            if (isset($_SESSION['mobile']['kara_mail_from'])) { 
  185                 header("Location:" . gfAddSessionId(URL_DIR . "regist/index.php?mode=regist&id=" . $objPage->uniqid)); 
   185                header("Location:" . gfAddSessionId(MOBILE_URL_DIR . "regist/index.php?mode=regist&id=" . $objPage->uniqid)); 
  186186                exit; 
  187187            } 
 • branches/dev/html/mobile/magazine/confirm.php

  r11686 r11813  
  6666    $CONF = sf_getBasisData(); 
  6767    $objPage->CONF = $CONF; 
  68     $objPage->tpl_url = gfAddSessionId(SSL_URL . "magazine/" . $_REQUEST['mode'] . ".php?id=" . $uniqId); 
   68    $objPage->tpl_url = gfAddSessionId(MOBILE_SSL_URL . "magazine/" . $_REQUEST['mode'] . ".php?id=" . $uniqId); 
  6969     
  7070    $objMailText = new SC_SiteView(); 
 • branches/dev/html/mobile/redirect.php

  r11686 r11813  
  2020    header("Location: $next_url"); 
  2121} else { 
  22     header('Location: ' . SITE_URL); 
   22    header('Location: ' . MOBILE_SITE_URL); 
  2323} 
  2424?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.