Ignore:
Timestamp:
2007/03/10 21:35:02 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

UTF-8 へ変換

Location:
branches/comu/data/downloads/module
Files:
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/comu/data/downloads/module/affiliate.php

  r15 r11729  
  1313 
  1414$arrConversionPage = array( 
  15     1 => '¾¦ÉʹØÆþ´°Î»²èÌÌ', 
  16     2 => '²ñ°÷ÅÐÏ¿´°Î»²èÌÌ' 
   15    1 => '商品購入完了画面', 
   16    2 => '会員登録完了画面' 
  1717); 
  1818 
  19 //¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   19//ページ管理クラス 
  2020class LC_Page { 
  21     //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   21    //コンストラクタ 
  2222    function LC_Page() { 
  23         //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
   23        //メインテンプレートの指定 
  2424        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'affiliate.tpl'; 
  25         $this->tpl_subtitle = '¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°Ëä¤á¹þ¤ß'; 
   25        $this->tpl_subtitle = 'アフィリエイトタグ埋め込み'; 
  2626        global $arrConversionPage; 
  2727        $this->arrConversionPage = $arrConversionPage; 
   
  3131$objView = new SC_AdminView(); 
  3232 
  33 // ǧ¾Ú³Îǧ 
   33// 認証確認 
  3434$objSess = new SC_Session(); 
  3535sfIsSuccess($objSess); 
  3636 
  37 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   37// パラメータ管理クラス 
  3838$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  3939$objFormParam = lfInitParam($objFormParam); 
  40 // POSTÃͤμèÆÀ 
   40// POST値の取得 
  4141$objFormParam->setParam($_POST); 
  4242 
  4343switch($_POST['mode']) { 
  4444case 'edit': 
  45     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê 
   45    // 入力エラー判定 
  4646    $objPage->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  4747    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   
  5353        $objQuery = new SC_Query(); 
  5454        $objQuery->update("dtb_module", $sqlval, "module_id = ?", array(AFF_TAG_MID)); 
  55         // javascript¼Â¹Ô 
   55        // javascript実行 
  5656        $objPage->tpl_onload = "window.close();"; 
  5757    } 
  5858    break; 
  59 // ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ÎÁªÂò 
   59// コンバージョンページの選択 
  6060case 'select': 
  6161    if(is_numeric($_POST['conv_page'])) { 
  62         // sub_data¤è¤ê¥¿¥°¾ðÊó¤òÆɤ߹þ¤à 
   62        // sub_dataよりタグ情報を読み込む 
  6363        $conv_page = $_POST['conv_page']; 
  6464        $arrRet = $objQuery->select("sub_data", "dtb_module", "module_id = ?", array(AFF_TAG_MID)); 
   
  7474 
  7575$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  76 $objView->assignobj($objPage);                  //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë 
  77 $objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ 
   76$objView->assignobj($objPage);                  //変数をテンプレートにアサインする 
   77$objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //テンプレートの出力 
  7878//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  79 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   79/* パラメータ情報の初期化 */ 
  8080function lfInitParam($objFormParam) { 
  81     $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸", "conv_page", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  82     $objFormParam->addParam("¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°", "aff_tag", MTEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));    
   81    $objFormParam->addParam("コンバージョンページ", "conv_page", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   82    $objFormParam->addParam("アフィリエイトタグ", "aff_tag", MTEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));     
  8383    return $objFormParam; 
  8484} 
 • branches/comu/data/downloads/module/affiliate.tpl

  r15 r11729  
  66 */ 
  77*}--> 
  8 <!--¡¡--> 
   8<!-- --> 
  99<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
  1010<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja"> 
   
  3535 
  3636<div align="center"> 
  37 <!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú--> 
   37<!--★★メインコンテンツ★★--> 
  3838<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  3939<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.REQUEST_URI|escape}-->"> 
   
  4141    <tr valign="top"> 
  4242        <td class="mainbg"> 
  43             <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é--> 
   43            <!--▼登録テーブルここから--> 
  4444            <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  45                 <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢--> 
   45                <!--メインエリア--> 
  4646                <tr> 
  4747                    <td align="center"> 
   
  6161                                        <tr> 
  6262                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
  63                                             <td bgcolor="#636469" width="400" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td> 
   63                                            <td bgcolor="#636469" width="400" class="fs14n"><span class="white"><!--コンテンツタイトル--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td> 
  6464                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
  6565                                        </tr> 
   
  7474                                    <table width="440" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  7575                                        <tr class="fs12n"> 
  76                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">¥Ú¡¼¥¸<span class="red">¢¨</span></td> 
   76                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ページ<span class="red">※</span></td> 
  7777                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  7878                                            <!--{assign var=key value="conv_page"}--> 
  7979                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  8080                                            <select name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" onchange="document.form1['mode'].value = 'select'; document.form1.submit();"> 
  81                                             <option value="">ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</option> 
   81                                            <option value="">選択してください</option> 
  8282                                            <!--{html_options options=$arrConversionPage selected=$arrForm[$key].value}--> 
  8383                                            </select> 
   
  8585                                        </tr>    
  8686                                        <tr class="fs12n"> 
  87                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¥¿¥°<span class="red">¢¨</span></td> 
   87                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">タグ<span class="red">※</span></td> 
  8888                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  8989                                            <!--{assign var=key value="aff_tag"}--> 
  9090                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  9191                                            <textarea name="<!--{$key}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" cols="40" rows="8" class="area40" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->"><!--{$arrForm[$key].value|escape}--></textarea> 
  92                                             </br><span class="red"> ¡Ê¾å¸Â<!--{$arrForm[$key].length}-->ʸ»ú¡Ë</span> 
   92                                            </br><span class="red"> (上限<!--{$arrForm[$key].length}-->文字)</span> 
  9393                                            </td> 
  9494                                        </tr> 
  9595                                        <tr class="fs12n"> 
  96                                             <td colspan="2">°Ê²¼¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨Ê¸»ú¤ÇưŪ¥Ç¡¼¥¿¤Îɽ¼¨¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£<br>¼õÃíÈֹ桧[[order_id]]<br>¹ØÆþ¹ç·×¡§[[total]]</br></td> 
   96                                            <td colspan="2">以下の置き換え文字で動的データの表示が可能です。<br>受注番号:[[order_id]]<br>購入合計:[[total]]</br></td> 
  9797                                        </tr>                                                                            
  9898                                    </table> 
   
  109109                                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  110110                                                <tr> 
  111                                                     <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm" ></td> 
   111                                                    <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="この内容で登録する" border="0" name="subm" ></td> 
  112112                                                </tr> 
  113113                                            </table> 
   
  129129                    </td> 
  130130                </tr> 
  131                 <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢--> 
   131                <!--メインエリア--> 
  132132            </table> 
  133             <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç--> 
   133            <!--▲登録テーブルここまで--> 
  134134        </td> 
  135135    </tr> 
  136136</form> 
  137137</table> 
  138 <!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú--> 
   138<!--★★メインコンテンツ★★--> 
  139139</div> 
  140140 
 • branches/comu/data/downloads/module/ebis_tag.php

  r15 r11729  
  1010require_once("../../require.php"); 
  1111 
  12 //¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   12//ページ管理クラス 
  1313class LC_Page { 
  14     //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   14    //コンストラクタ 
  1515    function LC_Page() { 
  16         //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
   16        //メインテンプレートの指定 
  1717        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'ebis_tag.tpl'; 
  18         $this->tpl_subtitle = 'EBiS¥¿¥°Ëä¤á¹þ¤ßµ¡Ç½'; 
   18        $this->tpl_subtitle = 'EBiSタグ埋め込み機能'; 
  1919    } 
  2020} 
   
  2222$objView = new SC_AdminView(); 
  2323 
  24 // ǧ¾Ú³Îǧ 
   24// 認証確認 
  2525$objSess = new SC_Session(); 
  2626sfIsSuccess($objSess); 
  2727 
  28 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   28// パラメータ管理クラス 
  2929$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  3030$objFormParam = lfInitParam($objFormParam); 
  31 // POSTÃͤμèÆÀ 
   31// POST値の取得 
  3232$objFormParam->setParam($_POST); 
  3333 
  3434switch($_POST['mode']) { 
  3535case 'edit': 
  36     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê 
   36    // 入力エラー判定 
  3737    $objPage->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  3838    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   
  4141        $objQuery = new SC_Query(); 
  4242        $objQuery->update("dtb_module", $sqlval, "module_id = ?", array(EBIS_TAG_MID)); 
  43         // javascript¼Â¹Ô 
   43        // javascript実行 
  4444        $objPage->tpl_onload = "window.close();"; 
  4545    } 
   
  5353 
  5454$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  55 $objView->assignobj($objPage);      //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë 
  56 $objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ 
   55$objView->assignobj($objPage);      //変数をテンプレートにアサインする 
   56$objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //テンプレートの出力 
  5757//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  58 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   58/* パラメータ情報の初期化 */ 
  5959function lfInitParam($objFormParam) { 
  60     $objFormParam->addParam("¥æ¡¼¥¶ID", "user", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  61     $objFormParam->addParam("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "pass", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  62     $objFormParam->addParam("¥¿¥°¼±ÊÌID", "cid", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   60    $objFormParam->addParam("ユーザID", "user", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   61    $objFormParam->addParam("パスワード", "pass", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   62    $objFormParam->addParam("タグ識別ID", "cid", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  6363    return $objFormParam; 
  6464} 
 • branches/comu/data/downloads/module/ebis_tag.tpl

  r15 r11729  
  66 */ 
  77*}--> 
  8 <!--¡¡--> 
   8<!-- --> 
  99<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
  1010<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja"> 
   
  3535 
  3636<div align="center"> 
  37 <!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú--> 
   37<!--★★メインコンテンツ★★--> 
  3838<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  3939<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.REQUEST_URI|escape}-->"> 
   
  4141    <tr valign="top"> 
  4242        <td class="mainbg"> 
  43             <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é--> 
   43            <!--▼登録テーブルここから--> 
  4444            <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  45                 <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢--> 
   45                <!--メインエリア--> 
  4646                <tr> 
  4747                    <td align="center"> 
   
  6161                                        <tr> 
  6262                                            <td background="/ec-cube/img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="/ec-cube/img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
  63                                             <td bgcolor="#636469" width="400" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td> 
   63                                            <td bgcolor="#636469" width="400" class="fs14n"><span class="white"><!--コンテンツタイトル--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td> 
  6464                                            <td background="/ec-cube/img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="/ec-cube/img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
  6565                                        </tr> 
   
  7474                                    <table width="440" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  7575                                        <tr class="fs12n"> 
  76                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¥æ¡¼¥¶ID<span class="red">¢¨</span></td> 
   76                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">ユーザID<span class="red">※</span></td> 
  7777                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  7878                                            <span class="red"><!--{$arrErr.user}--></span> 
   
  8181                                        </tr>    
  8282                                        <tr class="fs12n"> 
  83                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É<span class="red">¢¨</span></td> 
   83                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">パスワード<span class="red">※</span></td> 
  8484                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  8585                                            <span class="red"><!--{$arrErr.pass}--></span> 
   
  8888                                        </tr>    
  8989                                        <tr class="fs12n"> 
  90                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¥¿¥°¼±ÊÌID<span class="red">¢¨</span></td> 
   90                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">タグ識別ID<span class="red">※</span></td> 
  9191                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  9292                                            <span class="red"><!--{$arrErr.cid}--></span> 
   
  107107                                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  108108                                                <tr> 
  109                                                     <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('/ec-cube/img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('/ec-cube/img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="/ec-cube/img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm" ></td> 
   109                                                    <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('/ec-cube/img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('/ec-cube/img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="/ec-cube/img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="この内容で登録する" border="0" name="subm" ></td> 
  110110                                                </tr> 
  111111                                            </table> 
   
  127127                    </td> 
  128128                </tr> 
  129                 <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢--> 
   129                <!--メインエリア--> 
  130130            </table> 
  131             <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç--> 
   131            <!--▲登録テーブルここまで--> 
  132132        </td> 
  133133    </tr> 
  134134</form> 
  135135</table> 
  136 <!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú--> 
   136<!--★★メインコンテンツ★★--> 
  137137</div> 
  138138 
 • branches/comu/data/downloads/module/mdl_epsilon/card.php

  r15 r11729  
  1212class LC_Page { 
  1313    function LC_Page() { 
  14         /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  15         $this->tpl_mainpage = 'mdl_epsilon/card.tpl';           // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   14        /** 必ず指定する **/ 
   15        $this->tpl_mainpage = 'mdl_epsilon/card.tpl';           // メインテンプレート 
  1616        /* 
  17          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  18          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  19          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   17         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   18         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   19         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  2020        */ 
  2121        session_cache_limiter('private-no-expire');      
   
  2929$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  3030 
  31 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   31// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  3232$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  3333 
  34 // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   34// カート集計処理 
  3535$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  3636 
  37 // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   37// 一時受注テーブルの読込 
  3838$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  3939 
  40 // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
   40// カート集計を元に最終計算 
  4141$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  4242 
  43 // Âåɽ¾¦ÉʾðÊó 
   43// 代表商品情報 
  4444$arrMainProduct = $objPage->arrProductsClass[0]; 
  4545 
  46 // »Ùʧ¤¤¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
   46// 支払い情報を取得 
  4747$arrPayment = $objQuery->getall("SELECT module_id, memo01, memo02, memo03, memo04, memo05, memo06, memo07, memo08, memo09, memo10 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ? ", array($arrData["payment_id"])); 
  4848 
  49 // trans_code¤ËÃͤ¬¤¢¤ê³î¤Ä¡¢Àµ¾ï½ªÎ»¤Î¤È¤­¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼³Îǧ¤ò¹Ô¤¦¡£ 
   49// trans_codeに値があり且つ、正常終了のときはオーダー確認を行う。 
  5050if($_GET["result"] == "1"){ 
  5151     
  52     // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   52    // 正常な推移であることを記録しておく 
  5353    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  5454     
  55     // GET¥Ç¡¼¥¿¤òÊݸ 
   55    // GETデータを保存 
  5656    $arrVal["credit_result"] = $_GET["result"]; 
  5757    $arrVal["memo01"] = PAYMENT_CREDIT_ID; 
   
  5959    $sqlval["memo04"] = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','TRANS_CODE'); 
  6060 
  61     // ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É 
  62     $arrMemo["trans_code"] = array("name"=>"Epsilon¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É", "value" => $_GET["trans_code"]); 
   61    // トランザクションコード 
   62    $arrMemo["trans_code"] = array("name"=>"Epsilonトランザクションコード", "value" => $_GET["trans_code"]); 
  6363    $arrVal["memo02"] = serialize($arrMemo); 
  6464 
  65     // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
   65    // 受注一時テーブルに更新 
  6666    sfRegistTempOrder($uniqid, $arrVal); 
  6767 
  68     // ´°Î»²èÌ̤ؠ
   68    // 完了画面へ 
  6969    header("Location: " .  URL_SHOP_COMPLETE); 
  7070} 
  7171 
  72 // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿® 
   72// データ送信 
  7373lfSendCredit($arrData, $arrPayment, $arrMainProduct); 
  7474 
  7575//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  7676 
  77 // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®½èÍý 
   77// データ送信処理 
  7878function lfSendCredit($arrData, $arrPayment, $arrMainProduct, $again = true){ 
  7979    global $objSiteSess; 
  8080    global $objCampaignSess; 
  8181     
  82     // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®ÀèCGI 
   82    // データ送信先CGI 
  8383    $order_url = $arrPayment[0]["memo02"]; 
  8484 
  85     // Èó²ñ°÷¤Î¤È¤­¤Ï user_id ¤Ë not_member¤ÈÁ÷¤ë 
   85    // 非会員のときは user_id に not_memberと送る 
  8686    ($arrData["customer_id"] == 0) ? $user_id = "not_member" : $user_id = $arrData["customer_id"];   
  8787     
  88     // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
  89     $item_name = $arrMainProduct["name"] . "¡ß" . $arrMainProduct["quantity"] . "¸Ä (Âåɽ)"; 
   88    // 送信データ生成 
   89    $item_name = $arrMainProduct["name"] . "×" . $arrMainProduct["quantity"] . "個 (代表)"; 
  9090    $arrSendData = array( 
  91         'contract_code' => $arrPayment[0]["memo01"],                        // ·ÀÌ󥳡¼¥É 
  92         'user_id' => $user_id ,                                             // ¥æ¡¼¥¶ID 
  93         'user_name' => $arrData["order_name01"].$arrData["order_name02"],   // ¥æ¡¼¥¶Ì¾ 
  94         'user_mail_add' => $arrData["order_email"],                         // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  95         'order_number' => $arrData["order_id"],                             // ¥ª¡¼¥À¡¼ÈÖ¹æ 
  96         'item_code' => $arrMainProduct["product_code"],                     // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É(Âåɽ) 
  97         'item_name' => $item_name,                                          // ¾¦ÉÊ̾(Âåɽ) 
  98         'item_price' => $arrData["payment_total"],                          // ¾¦ÉʲÁ³Ê(Àǹþ¤ßÁí³Û) 
  99         'st_code' => $arrPayment[0]["memo04"],                              // ·èºÑ¶èʬ 
  100         'mission_code' => '1',                                              // ²Ý¶â¶èʬ(¸ÇÄê) 
  101         'process_code' => '1',                                              // ½èÍý¶èʬ(¸ÇÄê) 
  102         'xml' => '1',                                                       // ±þÅú·Á¼°(¸ÇÄê) 
  103         'memo1' => "",                                                      // ͽÈ÷01 
  104         'memo2' => ECCUBE_PAYMENT . "_" . date("YmdHis"),                   // ͽÈ÷02 
   91        'contract_code' => $arrPayment[0]["memo01"],                        // 契約コード 
   92        'user_id' => $user_id ,                                             // ユーザID 
   93        'user_name' => $arrData["order_name01"].$arrData["order_name02"],   // ユーザ名 
   94        'user_mail_add' => $arrData["order_email"],                         // メールアドレス 
   95        'order_number' => $arrData["order_id"],                             // オーダー番号 
   96        'item_code' => $arrMainProduct["product_code"],                     // 商品コード(代表) 
   97        'item_name' => $item_name,                                          // 商品名(代表) 
   98        'item_price' => $arrData["payment_total"],                          // 商品価格(税込み総額) 
   99        'st_code' => $arrPayment[0]["memo04"],                              // 決済区分 
   100        'mission_code' => '1',                                              // 課金区分(固定) 
   101        'process_code' => '1',                                              // 処理区分(固定) 
   102        'xml' => '1',                                                       // 応答形式(固定) 
   103        'memo1' => "",                                                      // 予備01 
   104        'memo2' => ECCUBE_PAYMENT . "_" . date("YmdHis"),                   // 予備02 
  105105    ); 
  106106 
  107     // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿® 
   107    // データ送信 
  108108    $arrXML = sfPostPaymentData($order_url, $arrSendData); 
  109109     
  110     // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë 
   110    // エラーがあるかチェックする 
  111111    $err_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_CODE'); 
  112112     
   
  114114        $err_detail = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_DETAIL'); 
  115115         
  116         // ·èºÑ¶èʬ¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï VISA,MASTER ¤Î¤ß¤ÇºÆÁ÷¿®¤ò»î¤ß¤ë 
   116        // 決済区分エラーの場合には VISA,MASTER のみで再送信を試みる 
  117117        if($err_code == "909" and $again){ 
  118118            $arrPayment[0]["memo04"] = "10000-0000-00000"; 
  119119            lfSendCredit($arrData, $arrPayment, $arrMainProduct, false); 
  120120        } 
  121         sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦" . $err_detail . "<br /><br /><br />¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"); 
   121        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "購入処理中に以下のエラーが発生しました。<br /><br /><br />・" . $err_detail . "<br /><br /><br />この手続きは無効となりました。"); 
  122122    } else { 
  123         // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   123        // 正常な推移であることを記録しておく 
  124124        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  125125         
 • branches/comu/data/downloads/module/mdl_epsilon/convenience.php

  r15 r11729  
  1313    function LC_Page() { 
  1414        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_epsilon/convenience.tpl"; 
  15         $this->tpl_title = "¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ"; 
   15        $this->tpl_title = "コンビニ決済"; 
  1616        /* 
  17          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  18          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  19          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   17         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   18         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   19         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  2020        */ 
  2121        session_cache_limiter('private-no-expire');      
   
  3232$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  3333 
  34 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   34// パラメータ管理クラス 
  3535$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  36 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   36// パラメータ情報の初期化 
  3737lfInitParam(); 
  38 // POSTÃͤμèÆÀ 
   38// POST値の取得 
  3939$objFormParam->setParam($_POST); 
  4040 
  41 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   41// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  4242$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  4343 
  44 // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   44// カート集計処理 
  4545$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  4646 
  47 // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   47// 一時受注テーブルの読込 
  4848$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  4949 
  50 // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
   50// カート集計を元に最終計算 
  5151$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  5252 
  53 // Âåɽ¾¦ÉʾðÊó 
   53// 代表商品情報 
  5454$arrMainProduct = $objPage->arrProductsClass[0]; 
  5555 
  56 // »Ùʧ¤¤¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
   56// 支払い情報を取得 
  5757$arrPayment = $objQuery->getall("SELECT module_id, memo01, memo02, memo03, memo04, memo05, memo06, memo07, memo08, memo09, memo10 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ? ", array($arrData["payment_id"])); 
  5858 
  59 // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®ÀèCGI 
   59// データ送信先CGI 
  6060$order_url = $arrPayment[0]["memo02"]; 
  6161 
  6262switch($_POST["mode"]){ 
  63     //Ìá¤ë 
   63    //戻る 
  6464    case 'return': 
  65         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   65        // 正常に登録されたことを記録しておく 
  6666        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  67         // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   67        // 確認ページへ移動 
  6868        header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM); 
  6969        exit; 
   
  7575        $objPage->arrErr = $arrErr; 
  7676         
  77         // Èó²ñ°÷¤Î¤È¤­¤Ï user_id ¤Ë not_member¤ÈÁ÷¤ë 
   77        // 非会員のときは user_id に not_memberと送る 
  7878        ($arrData["customer_id"] == 0) ? $user_id = "not_member" : $user_id = $arrData["customer_id"]; 
  7979         
  8080        if(count($arrErr) <= 0){ 
  81             // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
  82             $item_name = $arrMainProduct["name"] . "¡ß" . $arrMainProduct["quantity"] . "¸Ä (Âåɽ)"; 
   81            // 送信データ生成 
   82            $item_name = $arrMainProduct["name"] . "×" . $arrMainProduct["quantity"] . "個 (代表)"; 
  8383            $arrSendData = array( 
  84                 'contract_code' => $arrPayment[0]["memo01"],                        // ·ÀÌ󥳡¼¥É 
  85                 'user_id' => $user_id ,                                             // ¥æ¡¼¥¶ID 
  86                 'user_name' => $arrData["order_name01"].$arrData["order_name02"],   // ¥æ¡¼¥¶Ì¾ 
  87                 'user_mail_add' => $arrData["order_email"],                         // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  88                 'order_number' => $arrData["order_id"],                             // ¥ª¡¼¥À¡¼ÈÖ¹æ 
  89                 'item_code' => $arrMainProduct["product_code"],                     // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É(Âåɽ) 
  90                 'item_name' => $item_name,                                          // ¾¦ÉÊ̾(Âåɽ) 
  91                 'item_price' => $arrData["payment_total"],                          // ¾¦ÉʲÁ³Ê(Àǹþ¤ßÁí³Û) 
  92                 'st_code' => $arrPayment[0]["memo04"],                              // ·èºÑ¶èʬ 
  93                 'mission_code' => '1',                                              // ²Ý¶â¶èʬ(¸ÇÄê) 
  94                 'process_code' => '1',                                              // ½èÍý¶èʬ(¸ÇÄê) 
  95                 'xml' => '1',                                                       // ±þÅú·Á¼°(¸ÇÄê) 
  96                 'conveni_code' => $_POST["convenience"],                            // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É 
  97                 'user_tel' => $_POST["order_tel01"].$_POST["order_tel02"].$_POST["order_tel03"],    // ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  98                 'user_name_kana' => $_POST["order_kana01"].$_POST["order_kana02"],                  // »á̾(¥«¥Ê) 
  99                 'haraikomi_mail' => 0,                                              // ʧ¹þ¥á¡¼¥ë(Á÷¿®¤·¤Ê¤¤) 
  100                 'memo1' => "",                                                      // ͽÈ÷01 
  101                 'memo2' => ECCUBE_PAYMENT . "_" . date("YmdHis"),                   // ͽÈ÷02 
   84                'contract_code' => $arrPayment[0]["memo01"],                        // 契約コード 
   85                'user_id' => $user_id ,                                             // ユーザID 
   86                'user_name' => $arrData["order_name01"].$arrData["order_name02"],   // ユーザ名 
   87                'user_mail_add' => $arrData["order_email"],                         // メールアドレス 
   88                'order_number' => $arrData["order_id"],                             // オーダー番号 
   89                'item_code' => $arrMainProduct["product_code"],                     // 商品コード(代表) 
   90                'item_name' => $item_name,                                          // 商品名(代表) 
   91                'item_price' => $arrData["payment_total"],                          // 商品価格(税込み総額) 
   92                'st_code' => $arrPayment[0]["memo04"],                              // 決済区分 
   93                'mission_code' => '1',                                              // 課金区分(固定) 
   94                'process_code' => '1',                                              // 処理区分(固定) 
   95                'xml' => '1',                                                       // 応答形式(固定) 
   96                'conveni_code' => $_POST["convenience"],                            // コンビニコード 
   97                'user_tel' => $_POST["order_tel01"].$_POST["order_tel02"].$_POST["order_tel03"],    // 電話番号 
   98                'user_name_kana' => $_POST["order_kana01"].$_POST["order_kana02"],                  // 氏名(カナ) 
   99                'haraikomi_mail' => 0,                                              // 払込メール(送信しない) 
   100                'memo1' => "",                                                      // 予備01 
   101                'memo2' => ECCUBE_PAYMENT . "_" . date("YmdHis"),                   // 予備02 
  102102            ); 
  103103             
  104             // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿® 
   104            // データ送信 
  105105            $arrXML = sfPostPaymentData($order_url, $arrSendData); 
  106106             
  107             // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë 
   107            // エラーがあるかチェックする 
  108108            $err_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_CODE'); 
  109109             
  110110            if($err_code != "") { 
  111111                $err_detail = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_DETAIL'); 
  112                 sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦" . $err_detail); 
   112                sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "購入処理中に以下のエラーが発生しました。<br /><br /><br />・" . $err_detail); 
  113113            } else { 
  114                 // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   114                // 正常な推移であることを記録しておく 
  115115                $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  116116 
  117                 $conveni_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_CODE'); // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É 
  118                 $conveni_type = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà",$arrConvenience[$conveni_code]);  // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  119                 $receipt_no   = lfSetConvMSG("ʧ¹þɼÈÖ¹æ",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','RECEIPT_NO'));    // ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
  120                 $payment_url = lfSetConvMSG("ʧ¹þɼURL",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','HARAIKOMI_URL'));   // ʧ¹þɼURL 
  121                 $company_code = lfSetConvMSG("´ë¶È¥³¡¼¥É",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','KIGYOU_CODE'));   // ´ë¶È¥³¡¼¥É 
  122                 $order_no = lfSetConvMSG("¼õÉÕÈÖ¹æ",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ORDER_NUMBER'));        // ¼õÉÕÈÖ¹æ 
  123                 $tel = lfSetConvMSG("ÅÅÏÃÈÖ¹æ",$_POST["order_tel01"]."-".$_POST["order_tel02"]."-".$_POST["order_tel03"]);  // ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  124                 $payment_limit = lfSetConvMSG("»Ùʧ´üÆü",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_LIMIT'));  // »Ùʧ´üÆü 
  125                 $trans_code =  sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','TRANS_CODE');    // ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É 
   117                $conveni_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_CODE'); // コンビニコード 
   118                $conveni_type = lfSetConvMSG("コンビニの種類",$arrConvenience[$conveni_code]); // コンビニの種類 
   119                $receipt_no   = lfSetConvMSG("払込票番号",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','RECEIPT_NO')); // 払込票番号 
   120                $payment_url = lfSetConvMSG("払込票URL",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','HARAIKOMI_URL'));  // 払込票URL 
   121                $company_code = lfSetConvMSG("企業コード",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','KIGYOU_CODE'));    // 企業コード 
   122                $order_no = lfSetConvMSG("受付番号",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ORDER_NUMBER'));        // 受付番号 
   123                $tel = lfSetConvMSG("電話番号",$_POST["order_tel01"]."-".$_POST["order_tel02"]."-".$_POST["order_tel03"]);  // 電話番号 
   124                $payment_limit = lfSetConvMSG("支払期日",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_LIMIT'));  // 支払期日 
   125                $trans_code =  sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','TRANS_CODE');    // トランザクションコード 
  126126                 
  127                 //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
   127                //コンビニの種類 
  128128                switch($conveni_code) { 
  129                 //¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó 
   129                //セブンイレブン 
  130130                case '11': 
  131                     $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  132                     $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL(PC) 
  133                     $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
  134                     $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  135                     $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
  136                     break; 
  137                 //¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È 
   131                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //コンビニの種類 
   132                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //払込票URL(PC) 
   133                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //払込票番号 
   134                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
   135                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   136                    break; 
   137                //ファミリーマート 
  138138                case '21': 
  139                     $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  140                     $arrRet['cv_company_code'] = $company_code; //´ë¶È¥³¡¼¥É 
  141                     $arrRet['cv_order_no'] = $receipt_no;       //¼õÉÕÈÖ¹æ 
  142                     $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  143                     $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
  144                     break; 
  145                 //¥í¡¼¥½¥ó 
   139                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //コンビニの種類 
   140                    $arrRet['cv_company_code'] = $company_code; //企業コード 
   141                    $arrRet['cv_order_no'] = $receipt_no;       //受付番号 
   142                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
   143                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   144                    break; 
   145                //ローソン 
  146146                case '31': 
  147                     $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  148                     $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
  149                     $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  150                     $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  151                     $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
  152                     break; 
  153                 //¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È 
   147                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //コンビニの種類 
   148                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //払込票番号 
   149                    $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //電話番号 
   150                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
   151                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   152                    break; 
   153                //セイコーマート 
  154154                case '32': 
  155                     $arrRet['cv_type'] =$conveni_type;          //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  156                     $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
  157                     $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  158                     $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  159                     $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
  160                     break; 
  161                 //¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥× 
   155                    $arrRet['cv_type'] =$conveni_type;          //コンビニの種類 
   156                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //払込票番号 
   157                    $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //電話番号 
   158                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
   159                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   160                    break; 
   161                //ミニストップ 
  162162                case '33': 
  163                     $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  164                     $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL 
  165                     $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  166                     $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
  167                     break; 
  168                 //¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­ 
   163                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //コンビニの種類 
   164                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //払込票URL 
   165                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
   166                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   167                    break; 
   168                //デイリーヤマザキ 
  169169                case '34': 
  170                     $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  171                     $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL 
   170                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //コンビニの種類 
   171                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //払込票URL 
  172172                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  173173                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   
  175175                } 
  176176 
  177                 //»Ùʧ´ü¸Â 
   177                //支払期限 
  178178                $arrRet['br2'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  179179                $arrRet['cv_payment_limit'] = $payment_limit; 
  180180                $arrRet['br3'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  181181 
  182                 // ¥¿¥¤¥È¥ë 
  183                 $arrRet['title'] = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ", true); 
   182                // タイトル 
   183                $arrRet['title'] = lfSetConvMSG("コンビニ決済", true); 
  184184 
  185185                 
  186                 // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ï̤Æþ¶â¤Ë¤¹¤ë 
   186                // ステータスは未入金にする 
  187187                $sqlval['status'] = 2; 
  188188 
  189                 //¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
   189                //コンビニ決済情報を格納 
  190190                $sqlval['conveni_data'] = serialize($arrRet); 
  191191                $sqlval['memo01'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID; 
   
  194194                $sqlval["memo04"] = $trans_code; 
  195195 
  196                 // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
   196                // 受注一時テーブルに更新 
  197197                sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval); 
  198198 
   
  207207} 
  208208 
  209 // ÍøÍѲÄǽ¥³¥ó¥Ó¥Ë 
   209// 利用可能コンビニ 
  210210$objFormParam->setValue("convenience", $arrPayment[0]["memo05"]); 
  211211$objFormParam->splitParamCheckBoxes("convenience"); 
   
  215215} 
  216216 
  217 // ¹ØÆþ¶â³Û¤¬30Ëü¤è¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÍøÍÑÉԲĠ
   217// 購入金額が30万より大きければセブンイレブンは利用不可 
  218218if($arrData["payment_total"] > SEVEN_CHARGE_MAX){ 
  219219    unset($arrConv[11]); 
   
  225225 
  226226$objView->assignobj($objPage); 
  227 // ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹) 
   227// フレームを選択(キャンペーンページから遷移なら変更) 
  228228$objCampaignSess->pageView($objView); 
  229229 
  230230//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  231 //¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½ 
   231//パラメータの初期化 
  232232function lfInitParam() { 
  233233    global $objFormParam; 
  234     $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà", "convenience", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  235     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°(¥»¥¤)", "order_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  236     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°(¥á¥¤)", "order_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  237     $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "order_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  238     $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "order_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  239     $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   234    $objFormParam->addParam("コンビニの種類", "convenience", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   235    $objFormParam->addParam("お名前(セイ)", "order_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   236    $objFormParam->addParam("お名前(メイ)", "order_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   237    $objFormParam->addParam("お電話番号1", "order_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   238    $objFormParam->addParam("お電話番号2", "order_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   239    $objFormParam->addParam("お電話番号3", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  240240} 
  241241 
 • branches/comu/data/downloads/module/mdl_epsilon/convenience.tpl

  r15 r11729  
  44 * http://www.lockon.co.jp/ 
  55 *}--> 
  6 <!--¢§CONTENTS--> 
   6<!--CONTENTS--> 
  77<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  88    <tr> 
  99        <td align="center" bgcolor="#ffffff"> 
  10         <!--¢§MAIN ONTENTS--> 
  11         <!--{*¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì--> 
   10        <!--MAIN ONTENTS--> 
   11        <!--{*購入手続きの流れ--> 
  1212        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  1313            <tr> 
  14                 <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td> 
   14                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="購入手続きの流れ"></td> 
  1515            </tr> 
  1616            <tr><td height="15"></td></tr> 
  1717        </table> 
  18         <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì*}--> 
   18        <!--購入手続きの流れ*}--> 
  1919         
  2020        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  2121            <tr> 
  22                 <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/convenience_title.jpg" width="700" height="40" alt="¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ"></td> 
   22                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/convenience_title.jpg" width="700" height="40" alt="コンビニ決済"></td> 
  2323            </tr> 
  2424            <tr><td height="15"></td></tr> 
  2525            <tr> 
  26                 <td class="fs12">²¼µ­¤«¤é¡¢¤ª»Ùʧ¤¤¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¤´ÁªÂò¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br /> 
  27                 ÆþÎϸ塢°ìÈÖ²¼¤Î¡Ö¤´Ãíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td> 
   26                <td class="fs12">下記から、お支払いするコンビニをご選択し、必要事項を入力してください。<br /> 
   27                入力後、一番下の「ご注文完了ページへ」ボタンをクリックしてください。</td> 
  2828            </tr> 
  2929            <tr><td height="20"></td></tr> 
   
  3434            <tr> 
  3535                <td bgcolor="#cccccc"> 
  36                 <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤«¤é--> 
   36                <!--お支払方法・お届け時間の指定・その他お問い合わせここから--> 
  3737                <table width="700" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" "> 
  3838                    <tr> 
  39                         <td width="10%" align="center" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">ÁªÂò</td> 
  40                         <td width="90%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà</td> 
   39                        <td width="10%" align="center" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">選択</td> 
   40                        <td width="90%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">コンビニの種類</td> 
  4141                    </tr> 
  4242                    <!--{foreach key=key item=item from=$arrConv}--> 
   
  4747                    <!--{/foreach}--> 
  4848                </table> 
  49                 <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤Þ¤Ç--> 
   49                <!--お支払方法・お届け時間の指定・その他お問い合わせここまで--> 
  5050                </td> 
  5151            </tr> 
   
  5555            <tr> 
  5656                <td bgcolor="#cccccc"> 
  57                 <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤«¤é-->      
   57                <!--お支払方法・お届け時間の指定・その他お問い合わせここから-->      
  5858                <table width="700" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" "> 
  5959                    <tr> 
  60                         <td width="20%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥¿¥«¥Ê¡Ë<span class="red">¢¨</span></td> 
  61                         <td width="80%" bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.order_kana01}--><!--{$arrErr.order_kana02}--></span>¥»¥¤&nbsp;<input type="text" name="order_kana01" size="15" class="box15" value="<!--{$arrForm.order_kana01|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_kana01|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" />¡¡¥á¥¤&nbsp;<input type="text" name="order_kana02" size="15" class="box15" value="<!--{$arrForm.order_kana02|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_kana02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" /></td> 
   60                        <td width="20%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">お名前(カタカナ)<span class="red">※</span></td> 
   61                        <td width="80%" bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.order_kana01}--><!--{$arrErr.order_kana02}--></span>セイ&nbsp;<input type="text" name="order_kana01" size="15" class="box15" value="<!--{$arrForm.order_kana01|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_kana01|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" /> メイ&nbsp;<input type="text" name="order_kana02" size="15" class="box15" value="<!--{$arrForm.order_kana02|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_kana02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" /></td> 
  6262                    </tr> 
  6363                    <tr> 
  64                         <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">ÅÅÏÃÈÖ¹æ<span class="red">¢¨</span></td> 
   64                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">電話番号<span class="red">※</span></td> 
  6565                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.order_tel01}--><!--{$arrErr.order_tel02}--><!--{$arrErr.order_tel03}--></span><input type="text" name="order_tel01" size="6" value="<!--{$arrForm.order_tel01|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_tel01|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="order_tel02" size="6" value="<!--{$arrForm.order_tel02|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_tel02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="order_tel03" size="6" value="<!--{$arrForm.order_tel03|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_tel03|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" /></td> 
  6666                    </tr>                
  6767                </table> 
  68                 <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤Þ¤Ç--> 
   68                <!--お支払方法・お届け時間の指定・その他お問い合わせここまで--> 
  6969                </td> 
  7070            </tr> 
   
  7373            <tr> 
  7474                <td align="center"> 
  75                     <a href="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif',back03)" onclick="fnModeSubmit('return', '', ''); return false;"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="Ìá¤ë" border="0" name="back03" id="back03"/></a> 
   75                    <a href="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif',back03)" onclick="fnModeSubmit('return', '', ''); return false;"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="戻る" border="0" name="back03" id="back03"/></a> 
  7676                    <img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/_.gif" width="20" height="" alt="" /> 
  77                     <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif" width="150" height="30" alt="¤´Ãíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø" border="0" name="next" id="next" /> 
   77                    <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif" width="150" height="30" alt="ご注文完了ページへ" border="0" name="next" id="next" /> 
  7878                </td> 
  7979            </tr> 
  8080            </form> 
  8181        </table> 
  82         <!--¢¥MAIN ONTENTS--> 
   82        <!--MAIN ONTENTS--> 
  8383        </td> 
  8484    </tr> 
  8585</table> 
  86 <!--¢¥CONTENTS--> 
   86<!--CONTENTS--> 
 • branches/comu/data/downloads/module/mdl_epsilon/mdl_epsilon.inc

  r15 r11729  
  1313define ("SEVEN_CHARGE_MAX", 300000); 
  1414 
  15 //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
   15//コンビニの種類 
  1616$arrConvenience = array( 
  17     11 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó' 
  18     ,21 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È' 
  19     ,31 => '¥í¡¼¥½¥ó' 
  20     ,32 => '¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È' 
  21     ,33 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×' 
  22     ,34 => '¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­' 
   17    11 => 'セブンイレブン' 
   18    ,21 => 'ファミリーマート' 
   19    ,31 => 'ローソン' 
   20    ,32 => 'セイコーマート' 
   21    ,33 => 'ミニストップ' 
   22    ,34 => 'デイリーヤマザキ' 
  2323); 
  2424 
  2525$arrConveni_message = array( 
  26     11 => "¾åµ­¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤«Ê§¹þɼÈÖ¹æ¤ò¥á¥â¤·¤Æ¡¢ 
  27 ¤ª»Ùʧ¤¤´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤ÆÂå¶â¤ò¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£" 
  28     ,21 =>"¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈŹƬ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ 
  29 Fami¥Ý¡¼¥È¡¿¥Õ¥¡¥ß¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ°Ê²¼¤Î¡Ö´ë¶È¥³¡¼¥É¡×¤È¡ÖÃíʸÈÖ¹æ¡×¤òÆþÎϤ·¡¢ 
  30 ¿½¹þ·ô¤ò°õ»ú¸å¡¢¤ª»Ùʧ¤¤´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÂå¶â¤ò¤ª»Ùʧ¤¤²¼¤µ¤¤¡£" 
  31     ,31 =>"¡ã¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡¡ä 
  32 1. ¥í¡¼¥½¥ó¤ÎŹÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ëLoppi¤Î¥È¥Ã¥×²èÌ̤ÎÃ椫¤é¡¢ 
  33   ¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼õÉաפò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 
   26    11 => "上記のページをプリントアウトされるか払込票番号をメモして、 
   27お支払い期限までに、最寄りのセブンイレブンにて代金をお支払いください。" 
   28    ,21 =>"ファミリーマート店頭にございます 
   29Famiポート/ファミネットにて以下の「企業コード」と「注文番号」を入力し、 
   30申込券を印字後、お支払い期限までに代金をお支払い下さい。" 
   31    ,31 =>"<お支払い方法> 
   321. ローソンの店内に設置してあるLoppiのトップ画面の中から、 
   33  「インターネット受付」をお選びください。 
  3434 
  35 2. ¼¡²èÌ̤Υ¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃ椫¤é¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼õÉաפò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 
   352. 次画面のジャンルの中から「インターネット受付」をお選びください。 
  3636 
  37 3. ²èÌ̤˽¾¤Ã¤Æ¡Ö¤ª»Ùʧ¤¤¼õÉÕÈÖ¹æ¡×¤È¡¢¤´Ãíʸ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Î 
  38   ¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¡×¤ò¤´ÆþÎϲ¼¤µ¤¤¡£¢ªLoppi¤è¤ê¡Ö¿½¹þ·ô¡×¤¬È¯·ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£  
  39     ¢¨¿½¹þ·ô¤ÎÍ­¸ú»þ´Ö¤Ï30ʬ´Ö¤Ç¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¥ì¥¸¤Ø¤ª»ý¤Á²¼¤µ¤¤¡£ 
   373. 画面に従って「お支払い受付番号」と、ご注文いただいた際の 
   38  「電話番号」をご入力下さい。→Loppiより「申込券」が発券されます。  
   39    ※申込券の有効時間は30分間です。お早めにレジへお持ち下さい。 
  4040 
  41 4. ¿½¹þ·ô¤Ë¸½¶â¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òź¤¨¤Æ¥ì¥¸¤Ë¤ÆÂå¶â¤ò 
  42    ¤ª»Ùʧ¤¤²¼¤µ¤¤¡£ 
   414. 申込券に現金またはクレジットカードを添えてレジにて代金を 
   42   お支払い下さい。 
  4343 
  44 5. Âå¶â¤È°ú´¹¤Ë¡ÖÎμý½ñ¡×¤ò¤ªÅϤ·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Îμý½ñ¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É 
  45    ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âå¶âʧ¹þ¤Î¾Ú½ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£" 
  46     ,32 =>"¡ã¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡¡ä 
  47 1.¡¡¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎŹÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 
  48    ¡Ê¾ðÊóüËö¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×²èÌ̤ÎÃ椫¤é¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼õÉաפò¤ªÁª¤Ó²¼¤µ¤¤¡£ 
   445. 代金と引換に「領収書」をお渡しいたします。領収書は大切に保管 
   45   してください。代金払込の証書となります。" 
   46    ,32 =>"<お支払い方法> 
   471. セイコーマートの店内に設置してあるセイコーマートクラブステーション 
   48   (情報端末)のトップ画面の中から、「インターネット受付」をお選び下さい。 
  4949 
  50 2.  ²èÌ̤˽¾¤Ã¤Æ¡Ö¤ª»Ùʧ¤¤¼õÉÕÈÖ¹æ¡×¤È¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Î¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¡×¤ò 
  51 ¡¡¡¡¤´ÆþÎϤ¤¤¿¤À¤¯¤È¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡Ö·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹ 
  52 ¡¡¡¡Ê§¹þ¼è°·É¼¡¦Ê§¹þɼ·ó¼õÎξڡ¦Îμý½ñ¡Ê·×3Ëç¡Ë¡×¤¬È¯·ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ 
   502.  画面に従って「お支払い受付番号」と、お申し込み時の「電話番号」を 
   51 ご入力いただくとセイコーマートクラブステーションより「決済サービス 
   52 払込取扱票・払込票兼受領証・領収書(計3枚)」が発券されます。 
  5353 
  54 3.  ȯ·ô¤µ¤ì¤¿¡Ö·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹Ê§¹þ¼è°·É¼¡¦Ê§¹þɼ·ó¼õÎξڡ¦Îμý½ñ¡Ê·×3Ëç¡Ë¡× 
  55 ¡¡¡¡¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾å¡¢¥ì¥¸¤Ë¤ÆÂå¶â¤ò¤ª»Ùʧ¤¤²¼¤µ¤¤¡£ " 
  56     ,33 =>"¤ª»Ùʧ¤¤´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤ÆÂå¶â¤ò¤ª»Ùʧ¤¤²¼¤µ¤¤¡£ 
  57 ¤ª»Ùʧ¤¤¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Öʧ¹þ¼è°·É¼¡×¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾åµ­URL¤Çɽ¼¨ 
  58 ¤µ¤ì¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ò°õºþ¤·¤Æ¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª»ý¤Á²¼¤µ¤¤¡£" 
  59     ,34 =>"¤ª»Ùʧ¤¤´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¿¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢ 
  60 ¤Ë¤ÆÂå¶â¤ò¤ª»Ùʧ¤¤²¼¤µ¤¤¡£ 
  61 ¤ª»Ùʧ¤¤¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Öʧ¹þ¼è°·É¼¡×¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾åµ­URL¤Çɽ¼¨ 
  62 ¤µ¤ì¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ò°õºþ¤·¤Æ¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª»ý¤Á²¼¤µ¤¤¡£" 
   543.  発券された「決済サービス払込取扱票・払込票兼受領証・領収書(計3枚)」 
   55 をお持ちの上、レジにて代金をお支払い下さい。 " 
   56    ,33 =>"お支払い期限までにミニストップにて代金をお支払い下さい。 
   57お支払いの際には「払込取扱票」が必要となりますので、上記URLで表示 
   58されるページを印刷してレジまでお持ち下さい。" 
   59    ,34 =>"お支払い期限までにデイリーヤマザキ/ヤマザキデイリーストア 
   60にて代金をお支払い下さい。 
   61お支払いの際には「払込取扱票」が必要となりますので、上記URLで表示 
   62されるページを印刷してレジまでお持ち下さい。" 
  6363); 
  6464 
  6565/************************************************************************************************************** 
  66  * ´Ø¿ô̾   ¡§sfGetXMLValue 
  67  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§XML¥¿¥°¤ÎÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  68  * °ú¿ô1    ¡§$arrVal   Ž¥Ž¥Ž¥ Value¥Ç¡¼¥¿ 
  69  * °ú¿ô2    ¡§$tag      Ž¥Ž¥Ž¥ Tag¥Ç¡¼¥¿ 
  70  * °ú¿ô3    ¡§$att      Ž¥Ž¥Ž¥ Âоݥ¿¥°Ì¾ 
  71  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   66 * 関数名  :sfGetXMLValue 
   67 * 処理内容 :XMLタグの内容を取得する 
   68 * 引数1  :$arrVal    ・・・ Valueデータ 
   69 * 引数2  :$tag       ・・・ Tagデータ 
   70 * 引数3  :$att       ・・・ 対象タグ名 
   71 * 戻り値  :取得結果 
  7272 **************************************************************************************************************/ 
  7373function sfGetXMLValue($arrVal, $tag, $att) { 
   
  9191 
  9292/************************************************************************************************************** 
  93  * ´Ø¿ô̾   ¡§sfPostPaymentData 
  94  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥¤¥×¥·¥í¥ó¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
  95  * °ú¿ô1    ¡§$order_url    Ž¥Ž¥Ž¥ Á÷¿®ÀèURL 
  96  * °ú¿ô2    ¡§$arrData      Ž¥Ž¥Ž¥ POST¥Ç¡¼¥¿ 
   93 * 関数名  :sfPostPaymentData 
   94 * 処理内容 :イプシロンへデータを送信する。 
   95 * 引数1  :$order_url ・・・ 送信先URL 
   96 * 引数2  :$arrData       ・・・ POSTデータ 
  9797 **************************************************************************************************************/ 
  9898function sfPostPaymentData($order_url, $arrData, $err_page = true){ 
   
  100100    $response = ""; 
  101101 
  102     // POST¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤·¡¢±þÅú¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   102    // POSTデータを送信し、応答情報を取得する 
  103103    $response = sfSendPostData($order_url, $arrData, array(200)); 
  104104     
  105     // ¤Ê¤Ë¤âÊ֤äƤ³¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¨¥é¡¼ 
   105    // なにも返ってこなれば、エラー 
  106106    if ($response == "") { 
  107107        if ($err_page) { 
  108             // ¥¨¥é¡¼²èÌ̤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
   108            // エラー画面を表示する。 
  109109            $_SESSION['site']['now_page'] =""; 
  110             sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"); 
   110            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "購入処理中にエラーが発生しました。<br>この手続きは無効となりました。"); 
  111111        }else{ 
  112112            return "" ; 
   
  114114    } 
  115115 
  116     // Shift-JIS¤òUNICODE¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   116    // Shift-JISをUNICODEに変換する 
  117117    $response = str_replace("x-sjis-cp932", "UTF-8", $response); 
  118     // XMLÆâ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤âUNICODE¤ËÊÑ´¹ 
   118    // XML内のエンコードもUNICODEに変換 
  119119    $response = mb_convert_encoding($response, "UTF-8", "UTF-8"); 
  120120 
  121     // XML¥Ñ¡¼¥µ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£ 
   121    // XMLパーサを生成する。 
  122122    $parser = xml_parser_create('utf-8'); 
  123123     
  124     // ¶õÇòʸ»ú¤ÏÆɤßÈô¤Ð¤·¤ÆXML¤òÆɤ߼è¤ë 
   124    // 空白文字は読み飛ばしてXMLを読み取る 
  125125    xml_parser_set_option($parser,XML_OPTION_TARGET_ENCODING,"UTF-8"); 
  126126    xml_parser_set_option($parser,XML_OPTION_SKIP_WHITE,1); 
  127127     
  128     // ÇÛÎó¤ËXML¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÊǼ¤¹¤ë 
   128    // 配列にXMLのデータを格納する 
  129129    $err = xml_parse_into_struct($parser,$response,$arrVal,$idx); 
  130130 
  131     // ³«Êü¤¹¤ë 
   131    // 開放する 
  132132    xml_parser_free($parser); 
  133133     
 • branches/comu/data/downloads/module/mdl_epsilon/mdl_epsilon.php

  r15 r11729  
  1010 
  1111$arrPayment = array( 
  12     1 => '¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È', 
  13     2 => '¥³¥ó¥Ó¥Ë' 
   12    1 => 'クレジット', 
   13    2 => 'コンビニ' 
  1414); 
  1515 
   
  1919); 
  2020 
  21 //¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   21//ページ管理クラス 
  2222class LC_Page { 
  23     //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   23    //コンストラクタ 
  2424    function LC_Page() { 
  25         //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
   25        //メインテンプレートの指定 
  2626        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_epsilon/mdl_epsilon.tpl'; 
  27         $this->tpl_subtitle = '¥¤¥×¥·¥í¥ó·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë'; 
   27        $this->tpl_subtitle = 'イプシロン決済モジュール'; 
  2828        global $arrPayment; 
  2929        $this->arrPayment = $arrPayment; 
   
  3838$objQuery = new SC_Query(); 
  3939 
  40 // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   40// コンビニ入金チェック 
  4141lfEpsilonCheck(); 
  4242 
  43 // ǧ¾Ú³Îǧ 
   43// 認証確認 
  4444$objSess = new SC_Session(); 
  4545sfIsSuccess($objSess); 
  4646 
  47 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   47// パラメータ管理クラス 
  4848$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  4949$objFormParam = lfInitParam($objFormParam); 
  50 // POSTÃͤμèÆÀ 
   50// POST値の取得 
  5151$objFormParam->setParam($_POST); 
  5252 
  53 // ÈÆÍѹàÌܤòÄɲÃ(ɬ¿Ü¡ª¡ª) 
   53// 汎用項目を追加(必須!!) 
  5454sfAlterMemo(); 
  5555 
  5656switch($_POST['mode']) { 
  5757case 'edit': 
  58     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê 
   58    // 入力エラー判定 
  5959    $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  6060 
  61     // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·  
   61    // エラーなしの場合にはデータを更新  
  6262    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  63         // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿· 
   63        // データ更新 
  6464        lfUpdPaymentDB(); 
  6565         
  66         // javascript¼Â¹Ô 
  67         $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
   66        // javascript実行 
   67        $objPage->tpl_onload = 'alert("登録完了しました。\n基本情報>支払方法設定より詳細設定をしてください。"); window.close();'; 
  6868    } 
  6969    break; 
  7070case 'module_del': 
  71     // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   71    // 汎用項目の存在チェック 
  7272    if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){ 
  73         // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë 
   73        // データの削除フラグをたてる 
  7474        $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_EPSILON_ID)); 
  7575    } 
  7676    break; 
  7777default: 
  78     // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É 
   78    // データのロード 
  7979    lfLoadData();    
  8080    break; 
   
  8383$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  8484 
  85 $objView->assignobj($objPage);                  //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë 
  86 $objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ 
   85$objView->assignobj($objPage);                  //変数をテンプレートにアサインする 
   86$objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //テンプレートの出力 
  8787//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  88 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   88/* パラメータ情報の初期化 */ 
  8989function lfInitParam($objFormParam) { 
  90     $objFormParam->addParam("·ÀÌ󥳡¼¥É", "code", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  91     $objFormParam->addParam("ÀܳÀèURL", "url", URL_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK")); 
  92     $objFormParam->addParam("ÍøÍÑ·èºÑ", "payment", "", "", array("EXIST_CHECK")); 
  93     $objFormParam->addParam("ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È", "credit");     
  94     $objFormParam->addParam("ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë", "convenience");  
   90    $objFormParam->addParam("契約コード", "code", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   91    $objFormParam->addParam("接続先URL", "url", URL_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK")); 
   92    $objFormParam->addParam("利用決済", "payment", "", "", array("EXIST_CHECK")); 
   93    $objFormParam->addParam("利用クレジット", "credit");    
   94    $objFormParam->addParam("利用コンビニ", "convenience");    
  9595    return $objFormParam; 
  9696} 
  9797 
  98 // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   98// エラーチェックを行う 
  9999function lfCheckError(){ 
  100100    global $objFormParam; 
   
  102102    $arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  103103     
  104     // ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   104    // 利用クレジット、利用コンビニのエラーチェック 
  105105    $arrChkPay = $_POST["payment"]; 
  106106    foreach((array)$arrChkPay as $key => $val){ 
  107         // ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È 
   107        // 利用クレジット 
  108108        if($val == 1 and count($_POST["credit"]) <= 0){ 
  109             $arrErr["credit"] = "ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
  110         } 
  111         // ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë 
   109            $arrErr["credit"] = "利用クレジットが選択されていません。<br />"; 
   110        } 
   111        // 利用コンビニ 
  112112        if($val == 2 and count($_POST["convenience"]) <= 0){ 
  113             $arrErr["convenience"] = "ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
  114         } 
  115     } 
  116  
  117     // sslÂбþȽÄê 
   113            $arrErr["convenience"] = "利用コンビニが選択されていません。<br />"; 
   114        } 
   115    } 
   116 
   117    // ssl対応判定 
  118118    if(!extension_loaded('openssl') and ereg( "^https://", $_POST["url"] )){ 
  119         $arrErr["url"] = "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏSSL¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>http¤ÇÀܳ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  120     } 
  121  
  122     // Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   119        $arrErr["url"] = "このサーバーはSSLに対応していません。<br>httpで接続してください。"; 
   120    } 
   121 
   122    // 接続チェックを行う 
  123123    if(count($arrErr) == 0) $arrErr = lfChkConnect(); 
  124124 
   
  126126} 
  127127 
  128 // Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   128// 接続チェックを行う 
  129129function lfChkConnect(){ 
  130130    global $objQuery; 
   
  133133    $arrRet = array(); 
  134134     
  135     // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼èÆÀ 
   135    // メールアドレス取得 
  136136    $email = $objQuery->getone("SELECT email03 FROM dtb_baseinfo"); 
  137137 
  138     // ·ÀÌ󥳡¼¥É    
   138    // 契約コード     
  139139    (in_array(1, (array)$_POST["payment"])) ? $cre = "1" : $cre = "0"; 
  140140    (in_array(2, (array)$_POST["payment"])) ? $con = "1" : $con = "0"; 
  141141    $st_code = $cre . "0" . $con . "00-0000-00000"; 
  142142     
  143     // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
   143    // 送信データ生成 
  144144    $arrSendData = array( 
  145         'contract_code' => $_POST["code"],      // ·ÀÌ󥳡¼¥É 
  146         'user_id' => "connect_test",            // ¥æ¡¼¥¶ID 
  147         'user_name' => "Àܳ¥Æ¥¹¥È",            // ¥æ¡¼¥¶Ì¾ 
  148         'user_mail_add' => $email,              // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  149         'st_code' => $st_code,                  // ·èºÑ¶èʬ 
  150         'process_code' => '3',                  // ½èÍý¶èʬ(¸ÇÄê) 
  151         'xml' => '1',                           // ±þÅú·Á¼°(¸ÇÄê) 
   145        'contract_code' => $_POST["code"],      // 契約コード 
   146        'user_id' => "connect_test",            // ユーザID 
   147        'user_name' => "接続テスト",         // ユーザ名 
   148        'user_mail_add' => $email,              // メールアドレス 
   149        'st_code' => $st_code,                  // 決済区分 
   150        'process_code' => '3',                  // 処理区分(固定) 
   151        'xml' => '1',                           // 応答形式(固定) 
  152152    ); 
  153153     
  154     // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿® 
   154    // データ送信 
  155155    $arrXML = sfPostPaymentData($_POST["url"], $arrSendData, false); 
  156156    if($arrXML == "") { 
  157         $arrRet["url"] = "Àܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£<br>"; 
   157        $arrRet["url"] = "接続できませんでした。<br>"; 
  158158        return $arrRet;  
  159159    } 
  160160     
  161     // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë 
   161    // エラーがあるかチェックする 
  162162    $err_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_CODE'); 
  163163    switch ($err_code) { 
   
  165165            break; 
  166166        case "607": 
  167             $arrRet["code"] = "·ÀÌ󥳡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£<br>"; 
   167            $arrRet["code"] = "契約コードが違います。<br>"; 
  168168            return $arrRet; 
  169169        default : 
   
  172172    } 
  173173 
  174     // ¥³¥ó¥Ó¥Ë»ØÄ꤬¤¢¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ëʬ¥ë¡¼¥×¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   174    // コンビニ指定があればコンビニ分ループし、チェックを行う 
  175175    if(count($_POST["convenience"]) > 0){ 
  176176        foreach($_POST["convenience"] as $key => $val){ 
  177             // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
  178             $arrSendData['conveni_code'] = $val;            // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É 
  179             $arrSendData['user_tel'] = "0300000000";        // ¥À¥ß¡¼ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  180             $arrSendData['user_name_kana'] = "Á÷¿®¥Æ¥¹¥È";  // ¥À¥ß¡¼»á̾(¥«¥Ê) 
  181             $arrSendData['haraikomi_mail'] = 0;             // ʧ¹þ¥á¡¼¥ë(Á÷¿®¤·¤Ê¤¤) 
   177            // 送信データ生成 
   178            $arrSendData['conveni_code'] = $val;            // コンビニコード 
   179            $arrSendData['user_tel'] = "0300000000";        // ダミー電話番号 
   180            $arrSendData['user_name_kana'] = "送信テスト";   // ダミー氏名(カナ) 
   181            $arrSendData['haraikomi_mail'] = 0;             // 払込メール(送信しない) 
  182182             
  183             // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿® 
   183            // データ送信 
  184184            $arrXML = sfPostPaymentData($_POST["url"], $arrSendData, false); 
  185185            if($arrXML == "") { 
  186                 $arrRet["url"] = "Àܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£<br>"; 
   186                $arrRet["url"] = "接続できませんでした。<br>"; 
  187187                return $arrRet;  
  188188            } 
  189189             
  190             // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë 
   190            // エラーがあるかチェックする 
  191191            $err_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_CODE'); 
  192192            if($err_code != ""){ 
   
  200200} 
  201201 
  202 // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à 
   202// 登録データを読み込む 
  203203function lfLoadData(){ 
  204204    global $objFormParam; 
  205205     
  206     //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   206    //データを取得 
  207207    $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'"); 
  208208     
  209     // Ãͤò¥»¥Ã¥È 
   209    // 値をセット 
  210210    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
  211211 
  212     // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹ 
   212    // 画面表示用にデータを変換 
  213213    $arrDisp = array(); 
  214214    foreach($arrRet as $key => $val){ 
  215         // ÍøÍÑ·èºÑ¤òɽ¼¨ÍѤËÊÑ´¹ 
   215        // 利用決済を表示用に変換 
  216216        $arrDisp["payment"][$key] = $val["payment"]; 
  217217         
  218         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ 
   218        // クレジットの決済区分を取得 
  219219        if($val["payment"] == 1) $credit = $val["payment_code"]; 
  220220         
  221         // ¥³¥ó¥Ó¥Ë 
   221        // コンビニ 
  222222        if($val["payment"] == 2) $arrDisp["convenience"] = $val["convenience"]; 
  223223    } 
   
  225225    $objFormParam->splitParamCheckBoxes("convenience"); 
  226226     
  227     // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È 
   227    // クレジット 
  228228    if(substr($credit, 0, 1)) $arrCredit["credit"][] = 1; 
  229229    if(substr($credit, 1, 1)) $arrCredit["credit"][] = 2; 
   
  231231} 
  232232 
  233 // DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   233// DBからデータを取得する 
  234234function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){ 
  235235    global $objQuery; 
   
  253253 
  254254 
  255 // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý 
   255// データの更新処理 
  256256function lfUpdPaymentDB(){ 
  257257    global $objQuery; 
  258258    global $objSess; 
  259259     
  260     // ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥ó¶èÀÚ¤ê¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë 
   260    // 利用コンビニにチェックが入っている場合には、ハイフン区切りに編集する 
  261261    $convCnt = count($_POST["convenience"]); 
  262262    if($convCnt > 0){ 
   
  267267    } 
  268268         
  269     // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   269    // del_flgを削除にしておく 
  270270    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? "; 
  271271    $arrDel = array(MDL_EPSILON_ID); 
  272272    $objQuery->query($del_sql, $arrDel); 
  273273     
  274     // ¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿ 
   274    // データ登録 
  275275    foreach($_POST["payment"] as $key => $val){ 
  276         // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   276        // ランクの最大値を取得する 
  277277        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment"); 
  278278 
  279         // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ          
   279        // 支払方法データを取得            
  280280        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB("AND memo03 = ?", array($val)); 
  281281         
  282         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   282        // クレジットにチェックが入っていればクレジットを登録する 
  283283        if($val == 1){ 
  284284            (in_array(1, $_POST["credit"])) ? $visa = "1" : $visa = "0"; 
  285285            (in_array(2, $_POST["credit"])) ? $jcb = "1" : $jcb = "0"; 
  286286            $arrData = array(            
  287                 "payment_method" => "Epsilon¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È" 
   287                "payment_method" => "Epsilonクレジット" 
  288288                ,"fix" => 3 
  289289                ,"creator_id" => $objSess->member_id 
   
  304304        } 
  305305         
  306         // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   306        // コンビニにチェックが入っていればコンビニを登録する 
  307307        if($val == 2){ 
  308308             
  309             // ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤ßÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍøÍѾå¸Â¤ò30Ëü¤Ë¤¹¤ë¡£ 
   309            // セブンイレブンのみ選択した場合には利用上限を30万にする。 
  310310            if(count($_POST["convenience"]) == 1 and $_POST["convenience"][0] == 11) { 
  311311                $upper_rule_max = SEVEN_CHARGE_MAX; 
   
  317317             
  318318            $arrData = array( 
  319                 "payment_method" => "Epsilon¥³¥ó¥Ó¥Ë" 
   319                "payment_method" => "Epsilonコンビニ" 
  320320                ,"fix" => 3 
  321321                ,"creator_id" => $objSess->member_id 
   
  336336        } 
  337337 
  338         // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT 
   338        // データが存在していればUPDATE、無ければINSERT 
  339339        if(count($arrPaymentData) > 0){ 
  340340            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_EPSILON_ID . "' AND memo03 = '" . $val ."'"); 
   
  346346} 
  347347 
  348 // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â³Îǧ½èÍý 
   348// コンビニ入金確認処理 
  349349function lfEpsilonCheck(){ 
  350350    global $objQuery; 
  351351     
  352     // trans_code ¤ò»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ³î¤Ä¡¢Æþ¶âºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç 
   352    // trans_code を指定されていて且つ、入金済みの場合 
  353353    if($_POST["trans_code"] != "" and $_POST["paid"] == 1 and $_POST["order_number"] != ""){ 
  354         // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë 
   354        // ステータスを入金済みに変更する 
  355355        $sql = "UPDATE dtb_order SET status = 6, update_date = now() WHERE order_id = ? AND memo04 = ? "; 
  356356        $objQuery->query($sql, array($_POST["order_number"], $_POST["trans_code"])); 
  357357         
  358         // POST¤ÎÆâÍƤòÁ´¤Æ¥í¥°Êݸ 
   358        // POSTの内容を全てログ保存 
  359359        $log_path = DATA_PATH . "logs/epsilon.log"; 
  360360        gfPrintLog("epsilon conveni start---------------------------------------------------------", $log_path); 
   
  364364        gfPrintLog("epsilon conveni end-----------------------------------------------------------", $log_path); 
  365365         
  366         //±þÅú·ë²Ì¤òɽ¼¨ 
   366        //応答結果を表示 
  367367        echo "1"; 
  368368    } 
 • branches/comu/data/downloads/module/mdl_epsilon/mdl_epsilon.tpl

  r15 r11729  
  66 */ 
  77*}--> 
  8 <!--¡¡--> 
   8<!-- --> 
  99<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
  1010<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja"> 
   
  5757    for(i = 0; i < len; i++) { 
  5858        if(document.form1[list[i]]) { 
  59             // ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹Åù¤ÎÇÛÎó¤ËÂбþ 
   59            // ラジオボタン、チェックボックス等の配列に対応 
  6060            max = document.form1[list[i]].length 
  6161            if(max > 1) { 
  6262                for(j = 0; j < max; j++) { 
  63                     // Í­¸ú¡¢Ìµ¸ú¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨ 
   63                    // 有効、無効の切り替え 
  6464                    document.form1[list[i]][j].disabled = disable; 
  6565                } 
  6666            } else { 
  67                 // Í­¸ú¡¢Ìµ¸ú¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨ 
   67                // 有効、無効の切り替え 
  6868                document.form1[list[i]].disabled = disable; 
  6969            } 
   
  8787 
  8888<div align="center"> 
  89 <!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú--> 
   89<!--★★メインコンテンツ★★--> 
  9090<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  9191<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.REQUEST_URI|escape}-->"> 
   
  9393    <tr valign="top"> 
  9494        <td class="mainbg"> 
  95             <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é--> 
   95            <!--▼登録テーブルここから--> 
  9696            <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  97                 <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢--> 
   97                <!--メインエリア--> 
  9898                <tr> 
  9999                    <td align="center"> 
   
  112112                                        <tr> 
  113113                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
  114                                             <td bgcolor="#636469" width="402" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td> 
   114                                            <td bgcolor="#636469" width="402" class="fs14n"><span class="white"><!--コンテンツタイトル--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td> 
  115115                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
  116116                                        </tr> 
   
  126126                                        <tr class="fs12n"> 
  127127                                            <td bgcolor="#ffffff"> 
  128                                                 ¥¤¥×¥·¥í¥ó·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç 
  129                                                 ¥¤¥×¥·¥í¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
  130                                                 ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/><br/> 
  131                                                 <a href="#" onClick="win_open('http://www.rapidsite.jp/product/support/shop/epsilon.html')" > ¡ä¡ä ¥¤¥×¥·¥í¥ó·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a><br/> 
  132                                                 <a href="#" onClick="win_open('http://www.ec-cube.net/download/index.html')" > ¡ä¡ä ¥¤¥×¥·¥í¥ó·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀßÄê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë</a> 
   128                                                イプシロン決済モジュールをご利用頂く為には、ユーザ様ご自身で 
   129                                                イプシロン株式会社様とご契約を行っていただく必要があります。 <br/> 
   130                                                お申し込みにつきましては、下記のページから、お申し込みを行って下さい。<br/><br/> 
   131                                                <a href="#" onClick="win_open('http://www.rapidsite.jp/product/support/shop/epsilon.html')" > >> イプシロン決済システムについて</a><br/> 
   132                                                <a href="#" onClick="win_open('http://www.ec-cube.net/download/index.html')" > >> イプシロン決済モジュール設定マニュアル</a> 
  133133                                            </td> 
  134134                                        </tr> 
   
  140140                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  141141                                        <tr class="fs12n"> 
  142                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">·ÀÌ󥳡¼¥É<span class="red">¢¨</span></td> 
   142                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">契約コード<span class="red">※</span></td> 
  143143                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  144144                                            <!--{assign var=key value="code"}--> 
   
  148148                                        </tr> 
  149149                                        <tr class="fs12n"> 
  150                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÀܳÀèURL<span class="red">¢¨</span></td> 
   150                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">接続先URL<span class="red">※</span></td> 
  151151                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  152152                                            <!--{assign var=key value="url"}--> 
   
  156156                                        </tr> 
  157157                                        <tr class="fs12n"> 
  158                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">ÍøÍÑ·èºÑ<span class="red">¢¨</span></td> 
   158                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">利用決済<span class="red">※</span></td> 
  159159                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  160160                                            <!--{assign var=key value="payment"}--> 
   
  164164                                        </tr> 
  165165                                        <tr class="fs12n"> 
  166                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È</td> 
   166                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">利用クレジット</td> 
  167167                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  168168                                            <!--{assign var=key value="credit"}--> 
   
  172172                                        </tr> 
  173173                                        <tr class="fs12n"> 
  174                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë</td> 
   174                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">利用コンビニ</td> 
  175175                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  176176                                            <!--{assign var=key value="convenience"}--> 
   
  200200                                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  201201                                                <tr> 
  202                                                     <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm" onClick="document.body.style.cursor = 'wait';"></td> 
   202                                                    <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="この内容で登録する" border="0" name="subm" onClick="document.body.style.cursor = 'wait';"></td> 
  203203                                                </tr> 
  204204                                            </table> 
   
  220220                    </td> 
  221221                </tr> 
  222                 <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢--> 
   222                <!--メインエリア--> 
  223223            </table> 
  224             <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç--> 
   224            <!--▲登録テーブルここまで--> 
  225225        </td> 
  226226    </tr> 
  227227</form> 
  228228</table> 
  229 <!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú--> 
   229<!--★★メインコンテンツ★★--> 
  230230</div> 
  231231 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.