Changeset 11691


Ignore:
Timestamp:
2007/03/09 19:46:27 (16 years ago)
Author:
uehara
Message:
 
Location:
branches/dev
Files:
5 edited
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/Smarty/templates/mobile/entry/set1.tpl

  r11686 r11691  
  2020    ¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û<font color="#FF0000">*</font><br> 
  2121    <font color="#FF0000"><!--{$arrErr.year}--><!--{$arrErr.month}--><!--{$arrErr.day}--></font> 
  22     <select name="year"> 
  23         <!--{html_options options=$arrYear selected=$year}--> 
  24     </select>ǯ<br> 
   22    <input type="text" name="year" value="<!--{$year|escape}-->" size="4" maxlength="4" istyle="4">ǯ<br> 
  2523    <select name="month"> 
  2624        <option value="">--</option> 
  2725        <!--{html_options options=$arrMonth selected=$month}--> 
  2826    </select>·î<br> 
  29     <select value="" name="day"> 
   27    <select name="day"> 
  3028        <option value="">--</option> 
  3129        <!--{html_options options=$arrDay selected=$day}--> 
 • branches/dev/data/Smarty/templates/mobile/mypage/set1.tpl

  r11686 r11691  
  2121    ¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û<font color="#FF0000">*</font><br> 
  2222    <font color="#FF0000"><!--{$arrErr.year}--><!--{$arrErr.month}--><!--{$arrErr.day}--></font> 
  23     <select name="year"> 
  24         <!--{html_options options=$arrYear selected=$arrForm.year}--> 
  25     </select>ǯ<br> 
   23    <input type="text" name="year" value="<!--{$arrForm.year|escape}-->" size="4" maxlength="4" istyle="4">ǯ<br> 
  2624    <select name="month"> 
  2725        <option value="">--</option> 
  2826        <!--{html_options options=$arrMonth selected=$arrForm.month}--> 
  2927    </select>·î<br> 
  30     <select value="" name="day"> 
   28    <select name="day"> 
  3129        <option value="">--</option> 
  3230        <!--{html_options options=$arrDay selected=$arrForm.day}--> 
 • branches/dev/data/Smarty/templates/mobile/shopping/deliv_date.tpl

  r11683 r11691  
   1<!--{* 
   2/* 
   3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
   4 * 
   5 * http://www.lockon.co.jp/ 
   6 */ 
   7*}--> 
  18<center>ÇÛãÆü»þ»ØÄê</center> 
  29 
 • branches/dev/data/Smarty/templates/mobile/shopping/payment.tpl

  r11686 r11691  
  66 */ 
  77*}--> 
  8 <center>ÇÛãÆü¡¦»Ùʧ¤¤»ØÄê</center> 
   8<center>»Ùʧ¤¤ÊýË¡»ØÄê</center> 
  99 
  1010<hr> 
  1111 
  1212<form method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->"> 
  13 <input type="hidden" name="mode" value="confirm"> 
   13<input type="hidden" name="mode" value="deliv_date"> 
  1414<input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$tpl_uniqid}-->"> 
  1515<!--<input type="hidden" name="message" value="">--> 
   
  1717<!--<input type="hidden" name="point_check" value="2">--> 
  1818<!--{/if}--> 
  19  
  20 ¢£ÇÛãÆü»þ»ØÄê<br> 
  21 ÇÛÁ÷Æü»ØÄê<br> 
  22 <!--{assign var=key value="deliv_date"}--> 
  23 <!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
  24 <font color="red"><!--{$arrErr[$key]}--></font> 
  25 <!--{/if}--> 
  26 <!--{if $arrDelivDate}--> 
  27 <select name="<!--{$key}-->"> 
  28 <option value="">»ØÄê¤Ê¤·</option> 
  29 <!--{html_options options=$arrDelivDate selected=$arrForm[$key].value}--> 
  30 </select> 
  31 <!--{else}--> 
  32 ¤´»ØÄê失¤Þ¤»¤ó¡£ 
  33 <!--{/if}--> 
  34 <br> 
  35  
  36 »þ´ÖÂÓ»ØÄê<br> 
  37 <!--{assign var=key value="deliv_time_id"}--> 
  38 <!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
  39 <font color="red"><!--{$arrErr[$key]}--></font> 
  40 <!--{/if}--> 
  41 <select name="<!--{$key}-->"> 
  42 <option value="">»ØÄê¤Ê¤·</option> 
  43 <!--{html_options options=$arrDelivTime selected=$arrForm[$key].value}--> 
  44 </select> 
  45 <br> 
  46  
  47 <br> 
  48  
  49 <center>»Ùʧ¤¤ÊýË¡»ØÄê</center> 
  50  
  51 <hr> 
  5219 
  5320<!--{assign var=key value="payment_id"}--> 
 • branches/dev/html/mobile/mypage/change.php

  r11686 r11691  
  195195} 
  196196 
  197 if($objPage->year == '') { 
  198     $objPage->year = '----'; 
  199 } 
  200  
  201197//----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨ 
  202198$objView->assignobj($objPage); 
   
  351347function lfErrorCheck2($array) { 
  352348 
  353     global $objConn; 
   349    global $objConn, $objDate; 
  354350    $objErr = new SC_CheckError($array); 
  355351     
   
  359355 
  360356    $objErr->doFunc(array("À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
  361     $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("SELECT_CHECK", "CHECK_DATE")); 
   357    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", 4), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   358    if (!isset($objErr->arrErr['year'])) { 
   359        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getStartYear()), array("MIN_CHECK")); 
   360        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getEndYear()), array("MAX_CHECK")); 
   361    } 
   362    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (·îÆü)", "month", "day"), array("SELECT_CHECK")); 
   363    if (!isset($objErr->arrErr['year']) && !isset($objErr->arrErr['month']) && !isset($objErr->arrErr['day'])) { 
   364        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
   365    } 
  362366     
  363367    return $objErr->arrErr; 
 • branches/dev/html/mobile/shopping/payment.php

  r11686 r11691  
  1717        $this->tpl_mainpage = 'shopping/payment.tpl'; 
  1818        $this->tpl_onload = 'fnCheckInputPoint();'; 
  19         $this->tpl_title = "¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´ÖÅù¤Î»ØÄê"; 
   19        $this->tpl_title = "¤ª»ÙʧÊýË¡¤Î»ØÄê"; 
  2020        /* 
  2121         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   
  6161 
  6262switch($_POST['mode']) { 
   63// »Ùʧ¤¤ÊýË¡»ØÄê ¢ª ÇÛãÆü»þ»ØÄê 
   64case 'deliv_date': 
   65    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   66    $objFormParam->convParam(); 
   67    $objPage->arrErr = lfCheckError($objPage->arrData); 
   68    if (!isset($objPage->arrErr['payment_id'])) { 
   69        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   70        $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/deliv_date.tpl'; 
   71        $objPage->tpl_title = "ÇÛãÆü»þ»ØÄê"; 
   72        break; 
   73    } else { 
   74        // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
   75        $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
   76        // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
   77        lfSetOrderTempData($uniqid); 
   78    } 
   79    break; 
  6380case 'confirm': 
  6481    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   
  7996        // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
  8097        lfSetOrderTempData($uniqid); 
   98        if (!isset($objPage->arrErr['payment_id'])) { 
   99            // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   100            $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/deliv_date.tpl'; 
   101            $objPage->tpl_title = "ÇÛãÆü»þ»ØÄê"; 
   102        } 
  81103    } 
  82104    break; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.