Changeset 11689 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/03/09 19:36:51 (16 years ago)
Author:
uehara
Message:
 
Location:
branches/dev/data
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/class/SC_CheckError.php

  r11460 r11689  
  182182        if($this->arrParam[$value[1]] > $value[2] ) { 
  183183            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[2] . "°Ê²¼¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
   184        } 
   185    } 
   186     
   187    /*¡¡ºÇ¾®¿ôÃÍÀ©¸Â¤ÎȽÄê¡¡*/ 
   188    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó  value[2] = ºÇ¾®¿ô 
   189    function MIN_CHECK( $value ) {      // ÆþÎϤ¬ºÇ¾®¿ô̤Ëþ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹ 
   190        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) { 
   191            return; 
   192        } 
   193        if($this->arrParam[$value[1]] < $value[2] ) { 
   194            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[2] . "°Ê¾å¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
  184195        } 
  185196    } 
 • branches/dev/data/class/SC_Date.php

  r17 r11689  
  2222        $this->start_year = $year; 
  2323    } 
  24  
   24     
   25    function getStartYear(){ 
   26        return $this->start_year; 
   27    } 
   28     
  2529    function setEndYear($endYear) { 
  2630        $this->end_year = $endYear;  
   31    } 
   32     
   33    function getEndYear() { 
   34        return $this->end_year; 
  2735    } 
  2836     
 • branches/dev/data/conf/mobile.conf

  r11686 r11689  
  6464 * Ǥ°Õ¤Î¿ô¤Î¡Ö,¡×¡Ö ¡×¤Ç¶èÀڤ롣 
  6565 */ 
  66 define('MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS', 'lockon.co.jp, rebelt.co.jp'); 
   66define('MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS', 'rebelt.co.jp'); 
  6767 
  6868/** 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.