Changeset 11683 for branches/mobile


Ignore:
Timestamp:
2007/03/09 17:42:38 (16 years ago)
Author:
rebelt
Message:

下記の問題点の修正です。

 • 検証結果15
Location:
branches/mobile
Files:
2 edited
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/mobile/data/Smarty/templates/mobile/shopping/deliv_date.tpl

  r11644 r11683  
  1 <center>ÇÛãÆü¡¦»Ùʧ¤¤»ØÄê</center> 
   1<center>ÇÛãÆü»þ»ØÄê</center> 
  22 
  33<hr> 
   
  66<input type="hidden" name="mode" value="confirm"> 
  77<input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$tpl_uniqid}-->"> 
   8<input type="hidden" name="payment_id" value="<!--{$arrForm.payment_id.value}-->"> 
  89<!--<input type="hidden" name="message" value="">--> 
  910<!--{if $tpl_login == 1}--> 
   
  1112<!--{/if}--> 
  1213 
  13 ¢£ÇÛãÆü»þ»ØÄê<br> 
  14 ÇÛÁ÷Æü»ØÄê<br> 
   14¢£ÇÛÁ÷Æü»ØÄê<br> 
  1515<!--{assign var=key value="deliv_date"}--> 
  1616<!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
   
  2525¤´»ØÄê失¤Þ¤»¤ó¡£ 
  2626<!--{/if}--> 
  27 <br> 
   27<br><br> 
  2828 
  29 »þ´ÖÂÓ»ØÄê<br> 
   29¢£»þ´ÖÂÓ»ØÄê<br> 
  3030<!--{assign var=key value="deliv_time_id"}--> 
  3131<!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
   
  3737</select> 
  3838<br> 
  39  
  40 <br> 
  41  
  42 <center>»Ùʧ¤¤ÊýË¡»ØÄê</center> 
  43  
  44 <hr> 
  45  
  46 <!--{assign var=key value="payment_id"}--> 
  47 <!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
  48 <font color="red"><!--{$arrErr[$key]}--></font> 
  49 <!--{/if}--> 
  50 <!--{section name=cnt loop=$arrPayment}--> 
  51 <input type="radio" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrPayment[cnt].payment_id}-->" <!--{$arrPayment[cnt].payment_id|sfGetChecked:$arrForm[$key].value}-->> 
  52 <!--{$arrPayment[cnt].payment_method|escape}--> 
  53 <br> 
  54 <!--{/section}--> 
  5539 
  5640<center><input type="submit" value="¼¡¤Ø"></center> 
 • branches/mobile/data/Smarty/templates/mobile/shopping/payment.tpl

  r11644 r11683  
  1 <center>ÇÛãÆü¡¦»Ùʧ¤¤»ØÄê</center> 
   1<center>»Ùʧ¤¤ÊýË¡»ØÄê</center> 
  22 
  33<hr> 
  44 
  55<form method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->"> 
  6 <input type="hidden" name="mode" value="confirm"> 
   6<input type="hidden" name="mode" value="deliv_date"> 
  77<input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$tpl_uniqid}-->"> 
  88<!--<input type="hidden" name="message" value="">--> 
   
  1010<!--<input type="hidden" name="point_check" value="2">--> 
  1111<!--{/if}--> 
  12  
  13 ¢£ÇÛãÆü»þ»ØÄê<br> 
  14 ÇÛÁ÷Æü»ØÄê<br> 
  15 <!--{assign var=key value="deliv_date"}--> 
  16 <!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
  17 <font color="red"><!--{$arrErr[$key]}--></font> 
  18 <!--{/if}--> 
  19 <!--{if $arrDelivDate}--> 
  20 <select name="<!--{$key}-->"> 
  21 <option value="">»ØÄê¤Ê¤·</option> 
  22 <!--{html_options options=$arrDelivDate selected=$arrForm[$key].value}--> 
  23 </select> 
  24 <!--{else}--> 
  25 ¤´»ØÄê失¤Þ¤»¤ó¡£ 
  26 <!--{/if}--> 
  27 <br> 
  28  
  29 »þ´ÖÂÓ»ØÄê<br> 
  30 <!--{assign var=key value="deliv_time_id"}--> 
  31 <!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
  32 <font color="red"><!--{$arrErr[$key]}--></font> 
  33 <!--{/if}--> 
  34 <select name="<!--{$key}-->"> 
  35 <option value="">»ØÄê¤Ê¤·</option> 
  36 <!--{html_options options=$arrDelivTime selected=$arrForm[$key].value}--> 
  37 </select> 
  38 <br> 
  39  
  40 <br> 
  41  
  42 <center>»Ùʧ¤¤ÊýË¡»ØÄê</center> 
  43  
  44 <hr> 
  4512 
  4613<!--{assign var=key value="payment_id"}--> 
 • branches/mobile/html/mobile/shopping/payment.php

  r11409 r11683  
  1515        $this->tpl_mainpage = 'shopping/payment.tpl'; 
  1616        $this->tpl_onload = 'fnCheckInputPoint();'; 
  17         $this->tpl_title = "¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´ÖÅù¤Î»ØÄê"; 
   17        $this->tpl_title = "¤ª»ÙʧÊýË¡¤Î»ØÄê"; 
  1818        /* 
  1919         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   
  5959 
  6060switch($_POST['mode']) { 
   61// »Ùʧ¤¤ÊýË¡»ØÄê ¢ª ÇÛãÆü»þ»ØÄê 
   62case 'deliv_date': 
   63    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   64    $objFormParam->convParam(); 
   65    $objPage->arrErr = lfCheckError($objPage->arrData); 
   66    if (!isset($objPage->arrErr['payment_id'])) { 
   67        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   68        $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/deliv_date.tpl'; 
   69        $objPage->tpl_title = "ÇÛãÆü»þ»ØÄê"; 
   70        break; 
   71    } else { 
   72        // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
   73        $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
   74        // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
   75        lfSetOrderTempData($uniqid); 
   76    } 
   77    break; 
  6178case 'confirm': 
  6279    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   
  7794        // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
  7895        lfSetOrderTempData($uniqid); 
   96        if (!isset($objPage->arrErr['payment_id'])) { 
   97            // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   98            $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/deliv_date.tpl'; 
   99            $objPage->tpl_title = "ÇÛãÆü»þ»ØÄê"; 
   100        } 
  79101    } 
  80102    break; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.