Changeset 11635 for branches/mobile/html


Ignore:
Timestamp:
2007/03/09 00:16:47 (16 years ago)
Author:
rebelt
Message:

下記の問題点の修正です。

 • 検証結果12
 • 検証結果13
 • 検証結果14
 • 検証結果17
Location:
branches/mobile/html/mobile
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/mobile/html/mobile/entry/email_mobile.php

  r11415 r11635  
  3636    $objPage->arrErr = lfCheckError($objFormParam, $objCustomer); 
  3737 
  38     if (empty($arrRet)) { 
   38    if (empty($objPage->arrErr)) { 
  3939        lfRegister($objFormParam, $objCustomer); 
  4040        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/email_mobile_complete.tpl'; 
 • branches/mobile/html/mobile/products/list.php

  r11398 r11635  
  2929 
  3030//ɽ¼¨·ï¿ô¤ÎÁªÂò 
  31 if(sfIsInt($_POST['disp_number'])) { 
  32     $objPage->disp_number = $_POST['disp_number']; 
   31if(sfIsInt($_REQUEST['disp_number'])) { 
   32    $objPage->disp_number = $_REQUEST['disp_number']; 
  3333} else { 
  3434    //ºÇ¾®É½¼¨·ï¿ô¤òÁªÂò 
   
  3737 
  3838//ɽ¼¨½ç½ø¤ÎÊݸ 
  39 $objPage->orderby = $_POST['orderby']; 
   39$objPage->orderby = $_REQUEST['orderby']; 
  4040 
  4141// GET¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¸µ¤ËÀµ¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   
  4444// ¥¿¥¤¥È¥ëÊÔ½¸ 
  4545$tpl_subtitle = ""; 
   46$tpl_search_mode = false; 
  4647if($_GET['mode'] == 'search'){ 
  4748    $tpl_subtitle = "¸¡º÷·ë²Ì"; 
   49    $tpl_search_mode = true; 
  4850}elseif ($category_id == "" ) { 
  4951    $tpl_subtitle = "Á´¾¦ÉÊ"; 
   
  7476     
  7577    // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Îɽ¼¨½èÍý 
  76     $objPage = lfDispProductsList($category_id, $_GET['name'], $objPage->disp_number, $_POST['orderby']); 
   78    $objPage = lfDispProductsList($category_id, $_GET['name'], $objPage->disp_number, $_REQUEST['orderby']); 
  7779     
  7880    // ¸¡º÷¾ò·ï¤ò²èÌ̤Ëɽ¼¨ 
   
  126128 
  127129 
   130// ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤êµ¡Ç½ÍѤÎURL¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£ 
   131$objURL = new Net_URL($_SERVER['PHP_SELF']); 
   132foreach ($_REQUEST as $key => $value) { 
   133    if ($key == session_name() || $key == 'pageno') { 
   134        continue; 
   135    } 
   136    $objURL->addQueryString($key, mb_convert_encoding($value, 'SJIS', 'EUC-JP')); 
   137} 
   138 
   139if ($objPage->objNavi->now_page > 1) { 
   140    $objURL->addQueryString('pageno', $objPage->objNavi->now_page - 1); 
   141    $objPage->tpl_previous_page = $objURL->path . '?' . $objURL->getQueryString(); 
   142} 
   143if ($objPage->objNavi->now_page < $objPage->objNavi->max_page) { 
   144    $objURL->addQueryString('pageno', $objPage->objNavi->now_page + 1); 
   145    $objPage->tpl_next_page = $objURL->path . '?' . $objURL->getQueryString(); 
   146} 
   147 
   148 
  128149$objPage->tpl_subtitle = $tpl_subtitle; 
   150$objPage->tpl_search_mode = $tpl_search_mode; 
  129151 
  130152// »ÙʧÊýË¡¤Î¼èÆÀ 
   
  153175    global $objPage; 
  154176    $objQuery = new SC_Query();  
  155     $objPage->tpl_pageno = $_POST['pageno']; 
   177    $objPage->tpl_pageno = $_REQUEST['pageno']; 
  156178 
  157179    //ɽ¼¨·ï¿ô¤Ç¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë 
   
  195217     
  196218    // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î¼èÆÀ 
  197     $objNavi = new SC_PageNavi($_POST['pageno'], $linemax, $disp_num, "fnNaviPage", NAVI_PMAX); 
   219    $objNavi = new SC_PageNavi($_REQUEST['pageno'], $linemax, $disp_num, "fnNaviPage", NAVI_PMAX); 
  198220     
  199221    $strnavi = $objNavi->strnavi; 
   
  222244    } 
  223245 
   246    $objPage->objNavi =& $objNavi; 
  224247    return $objPage; 
  225248} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.