Changeset 11635 for branches/mobile


Ignore:
Timestamp:
2007/03/09 00:16:47 (16 years ago)
Author:
rebelt
Message:

下記の問題点の修正です。

 • 検証結果12
 • 検証結果13
 • 検証結果14
 • 検証結果17
Location:
branches/mobile
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/mobile/data/Smarty/templates/mobile/contact/index.tpl

  r11414 r11635  
  99<!--{$business_hour}--><br> 
  1010ÅÅÏÃÈֹ桧<br> 
  11 <!--{$tel01}-->-<!--{$tel02}-->-<!--{$tel02}--><br> 
   11<!--{$tel01}-->-<!--{$tel02}-->-<!--{$tel03}--><br> 
  1212¡ÚE-mail¡Û<br> 
  13 <a href="mailto:<!--{$email01}-->"><!--{$email01}--></a><br> 
   13<a href="mailto:<!--{$email02|escape:'url'}-->"><!--{$email02|escape}--></a><br> 
  1414¢¨¤ªµÞ¤®¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅÅÏäˤƤªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£<br> 
  1515 
 • branches/mobile/data/Smarty/templates/mobile/entry/email_mobile.tpl

  r11415 r11635  
  88<br> 
  99 
   10<!--{assign var=key value='email_mobile'}--> 
  1011<!--{if @$tpl_kara_mail_to != ''}--> 
   12<font color="#ff0000"><!--{$arrErr[$key]|default:''}--></font> 
  1113¼¡¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¶õ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br> 
  1214<center><a href="mailto:<!--{$tpl_kara_mail_to|escape:'url'}-->">¥á¡¼¥ëÁ÷¿®</a></center> 
  1315<!--{else}--> 
  1416<form method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->"> 
  15 <!--{assign var=key value='email_mobile'}--> 
  1617¢§¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹<br> 
  1718<font color="#ff0000"><!--{$arrErr[$key]|default:''}--></font> 
 • branches/mobile/data/Smarty/templates/mobile/products/list.tpl

  r11414 r11635  
  44 
  55<hr> 
   6 
   7<!--{if isset($tpl_previous_page) || isset($tpl_next_page)}--> 
   8<!--{if isset($tpl_previous_page)}--> 
   9<a href="<!--{$tpl_previous_page|escape}-->">Á°¤Ø</a> 
   10<!--{/if}--> 
   11<!--{if isset($tpl_previous_page) && isset($tpl_next_page)}--> 
   12¡Ã 
   13<!--{/if}--> 
   14<!--{if isset($tpl_next_page)}--> 
   15<a href="<!--{$tpl_next_page|escape}-->">¼¡¤Ø</a> 
   16<!--{/if}--> 
   17<br><br> 
   18<!--{/if}--> 
  619 
  720<!--{foreach from=$arrProducts key=i item=arrProduct}--> 
   
  2841<br> 
  2942<!-- ¢¥¾¦ÉÊ ¤³¤³¤Þ¤Ç --> 
   43<!--{foreachelse}--> 
   44<!--{if $tpl_search_mode}--> 
   45³ºÅö·ï¿ô0·ï¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤è¤êºÆÅÙ¸¡º÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br> 
   46<!--{else}--> 
   47¾¦Éʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br> 
   48<!--{/if}--> 
  3049<!--{/foreach}--> 
   50 
   51<!--{if isset($tpl_previous_page) || isset($tpl_next_page)}--> 
   52<!--{if isset($tpl_previous_page)}--> 
   53<a href="<!--{$tpl_previous_page|escape}-->">Á°¤Ø</a> 
   54<!--{/if}--> 
   55<!--{if isset($tpl_previous_page) && isset($tpl_next_page)}--> 
   56¡Ã 
   57<!--{/if}--> 
   58<!--{if isset($tpl_next_page)}--> 
   59<a href="<!--{$tpl_next_page|escape}-->">¼¡¤Ø</a> 
   60<!--{/if}--> 
   61<br> 
   62<!--{/if}--> 
  3163 
  3264<br> 
 • branches/mobile/html/mobile/entry/email_mobile.php

  r11415 r11635  
  3636    $objPage->arrErr = lfCheckError($objFormParam, $objCustomer); 
  3737 
  38     if (empty($arrRet)) { 
   38    if (empty($objPage->arrErr)) { 
  3939        lfRegister($objFormParam, $objCustomer); 
  4040        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/email_mobile_complete.tpl'; 
 • branches/mobile/html/mobile/products/list.php

  r11398 r11635  
  2929 
  3030//ɽ¼¨·ï¿ô¤ÎÁªÂò 
  31 if(sfIsInt($_POST['disp_number'])) { 
  32     $objPage->disp_number = $_POST['disp_number']; 
   31if(sfIsInt($_REQUEST['disp_number'])) { 
   32    $objPage->disp_number = $_REQUEST['disp_number']; 
  3333} else { 
  3434    //ºÇ¾®É½¼¨·ï¿ô¤òÁªÂò 
   
  3737 
  3838//ɽ¼¨½ç½ø¤ÎÊݸ 
  39 $objPage->orderby = $_POST['orderby']; 
   39$objPage->orderby = $_REQUEST['orderby']; 
  4040 
  4141// GET¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¸µ¤ËÀµ¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   
  4444// ¥¿¥¤¥È¥ëÊÔ½¸ 
  4545$tpl_subtitle = ""; 
   46$tpl_search_mode = false; 
  4647if($_GET['mode'] == 'search'){ 
  4748    $tpl_subtitle = "¸¡º÷·ë²Ì"; 
   49    $tpl_search_mode = true; 
  4850}elseif ($category_id == "" ) { 
  4951    $tpl_subtitle = "Á´¾¦ÉÊ"; 
   
  7476     
  7577    // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Îɽ¼¨½èÍý 
  76     $objPage = lfDispProductsList($category_id, $_GET['name'], $objPage->disp_number, $_POST['orderby']); 
   78    $objPage = lfDispProductsList($category_id, $_GET['name'], $objPage->disp_number, $_REQUEST['orderby']); 
  7779     
  7880    // ¸¡º÷¾ò·ï¤ò²èÌ̤Ëɽ¼¨ 
   
  126128 
  127129 
   130// ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤êµ¡Ç½ÍѤÎURL¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£ 
   131$objURL = new Net_URL($_SERVER['PHP_SELF']); 
   132foreach ($_REQUEST as $key => $value) { 
   133    if ($key == session_name() || $key == 'pageno') { 
   134        continue; 
   135    } 
   136    $objURL->addQueryString($key, mb_convert_encoding($value, 'SJIS', 'EUC-JP')); 
   137} 
   138 
   139if ($objPage->objNavi->now_page > 1) { 
   140    $objURL->addQueryString('pageno', $objPage->objNavi->now_page - 1); 
   141    $objPage->tpl_previous_page = $objURL->path . '?' . $objURL->getQueryString(); 
   142} 
   143if ($objPage->objNavi->now_page < $objPage->objNavi->max_page) { 
   144    $objURL->addQueryString('pageno', $objPage->objNavi->now_page + 1); 
   145    $objPage->tpl_next_page = $objURL->path . '?' . $objURL->getQueryString(); 
   146} 
   147 
   148 
  128149$objPage->tpl_subtitle = $tpl_subtitle; 
   150$objPage->tpl_search_mode = $tpl_search_mode; 
  129151 
  130152// »ÙʧÊýË¡¤Î¼èÆÀ 
   
  153175    global $objPage; 
  154176    $objQuery = new SC_Query();  
  155     $objPage->tpl_pageno = $_POST['pageno']; 
   177    $objPage->tpl_pageno = $_REQUEST['pageno']; 
  156178 
  157179    //ɽ¼¨·ï¿ô¤Ç¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë 
   
  195217     
  196218    // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î¼èÆÀ 
  197     $objNavi = new SC_PageNavi($_POST['pageno'], $linemax, $disp_num, "fnNaviPage", NAVI_PMAX); 
   219    $objNavi = new SC_PageNavi($_REQUEST['pageno'], $linemax, $disp_num, "fnNaviPage", NAVI_PMAX); 
  198220     
  199221    $strnavi = $objNavi->strnavi; 
   
  222244    } 
  223245 
   246    $objPage->objNavi =& $objNavi; 
  224247    return $objPage; 
  225248} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.