Changeset 11600


Ignore:
Timestamp:
2007/03/08 14:07:53 (16 years ago)
Author:
kakinaka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/test/kakinaka/insert.php

  r11573 r11600  
  11<?php   
  2 require_once("../../require.php"); 
   2require_once("./require.php"); 
  33 
  44$objQuery = new SC_Query(); 
  55 
  66 
  7 $sql[0] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C01','42C01','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  8 $sql[1] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C03','42C03','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  9 $sql[2] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C12','42C12','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  10 $sql[3] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C13','42C13','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  11 $sql[4] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C14','42C14','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  12 $sql[5] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C15','42C15','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  13 $sql[6] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C50','42C50','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  14 $sql[7] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C51','42C51','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  15 $sql[8] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C53','42C53','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  16 $sql[9] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C54','42C54','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  17 $sql[10] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C55','42C55','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  18 $sql[11] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C56','42C56','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  19 $sql[12] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C57','42C57','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  20 $sql[13] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C58','42C58','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  21 $sql[14] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C60','42C60','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  22 $sql[15] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C70','42C70','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  23 $sql[16] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C71','42C71','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  24 $sql[17] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C72','42C72','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  25 $sql[18] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C73','42C73','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  26 $sql[19] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C74','42C74','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  27 $sql[20] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C75','42C75','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  28 $sql[21] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C76','42C76','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  29 $sql[22] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C77','42C77','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  30 $sql[23] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C78','42C78','0','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
  31 $sql[24] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E10','E1010','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  32 $sql[25] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E10','E1011','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  33 $sql[26] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E10','E1012','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  34 $sql[27] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E10','E1013','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  35 $sql[28] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E10','E1019','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  36 $sql[29] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2001','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ShopId¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  37 $sql[30] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2002','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ShopPass¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  38 $sql[31] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2003','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','AccessId¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   7$sql[0] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C01','42C01','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   8$sql[1] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C03','42C03','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   9$sql[2] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C12','42C12','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   10$sql[3] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C13','42C13','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   11$sql[4] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C14','42C14','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   12$sql[5] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C15','42C15','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   13$sql[6] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C50','42C50','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   14$sql[7] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C51','42C51','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   15$sql[8] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C53','42C53','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   16$sql[9] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C54','42C54','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   17$sql[10] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C55','42C55','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   18$sql[11] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C56','42C56','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   19$sql[12] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C57','42C57','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   20$sql[13] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C58','42C58','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   21$sql[14] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C60','42C60','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   22$sql[15] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C70','42C70','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   23$sql[16] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C71','42C71','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   24$sql[17] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C72','42C72','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   25$sql[18] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C73','42C73','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   26$sql[19] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C74','42C74','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   27$sql[20] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C75','42C75','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   28$sql[21] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C76','42C76','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   29$sql[22] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C77','42C77','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   30$sql[23] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('C78','42C78','0000','ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼','E','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒorCAFIS¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£');"; 
   31$sql[24] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E10','E1010','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   32$sql[25] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E10','E1011','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   33$sql[26] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E10','E1012','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   34$sql[27] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E10','E1013','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   35$sql[28] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E10','E1019','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   36$sql[29] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2001','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ShopId¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   37$sql[30] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2002','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ShopPass¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   38$sql[31] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2003','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','AccessId¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  3939$sql[32] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2003','1000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','AccessId¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¼è°ú¤Ï¡¢´û¤Ë·èºÑ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  4040$sql[33] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2003','2000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','AccessId¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¼è°ú¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·èºÑÆâÍƤòÊѹ¹¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  41 $sql[34] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2004','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','AccessPass¤ÎÃͤ¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  42 $sql[35] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2011','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');"; 
  43 $sql[36] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2011','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤¬£²£··å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  44 $sql[37] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2011','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤ËȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¡Ê-´Þ¤à¡Ë°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  45 $sql[38] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2011','10','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','»ØÄꤵ¤ì¤¿OrderId¤ÎÃͤϡ¢´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  46 $sql[39] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2012','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TenantNo¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  47 $sql[40] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2012','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TenantNo¤¬£±£°·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  48 $sql[41] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2012','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TenantNo¤ËȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  49 $sql[42] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','JobCd¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  50 $sql[43] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','JobCd¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  51 $sql[44] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','11','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡ÖÍ¿¿®¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  52 $sql[45] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','12','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡ÖÇä¾å¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  53 $sql[46] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','13','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡Ö²¾Çä¾å¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  54 $sql[47] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','14','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡Ö¼ÂÇä¾å¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  55 $sql[48] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','15','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡Ö´Ê°×¥ª¡¼¥½¥ê¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  56 $sql[49] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','16','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡Ö¼è¾Ã¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  57 $sql[50] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','17','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡ÖÊÖÉʡפʤΤǡ¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  58 $sql[51] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','18','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡Ö·î¸Ù¤®ÊÖÉʡפʤΤǡ¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  59 $sql[52] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2014','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  60 $sql[53] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2014','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤¬£¸·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  61 $sql[54] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2014','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  62 $sql[55] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2015','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Tax¤¬£··å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  63 $sql[56] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2015','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Tax¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  64 $sql[57] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2016','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Currency¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  65 $sql[58] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2017','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Method¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  66 $sql[59] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2017','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Method¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  67 $sql[60] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2018','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','PayTimes¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  68 $sql[61] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2018','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','PayTimes¤¬£²·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  69 $sql[62] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2018','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','PayTimes¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  70 $sql[63] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2021','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardType¤ÎÀßÄê¹àÌÜ¿ô¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  71 $sql[64] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2021','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardType¤Î£±¹àÌܤá¤Ë̤ÄêµÁ¤Î¥«¡¼¥Éά¾Î¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  72 $sql[65] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2021','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardType¤Î£²¹àÌܤá¤Î½ñ¼°¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  73 $sql[66] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2021','3','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardType¤Î£³¹àÌܤá¤Î½ñ¼°¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  74 $sql[67] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2021','4','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardType¤Î£´¹àÌܤá¤Î½ñ¼°¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  75 $sql[68] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2022','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','MethodTimes¤ÎÀßÄê¹àÌÜ¿ô¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  76 $sql[69] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2022','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','MethodTimes¤Î£±¹àÌܤá¤Ë̤ÄêµÁ¤Î»ÙʧÊýË¡¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹');"; 
  77 $sql[70] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2022','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','MethodTimes¤Î£²¹àÌܤá¤Î½ñ¼°¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  78 $sql[71] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2023','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardMethod¤ÎÀßÄê¹àÌÜ¿ô¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  79 $sql[72] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2023','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardMethod¤Î£±¹àÌܤá¤Ë̤ÄêµÁ¤Î¥«¡¼¥Éά¾Î¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  80 $sql[73] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2023','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardMethod¤Î£²¹àÌܤá¤Ë̤ÄêµÁ¤Î»ÙʧÊýË¡¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  81 $sql[74] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2023','3','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardMethod¤Î£³¹àÌܤá¤Î½ñ¼°¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  82 $sql[75] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2024','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TdFlag¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   41$sql[34] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2004','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','AccessPass¤ÎÃͤ¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   42$sql[35] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2011','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');"; 
   43$sql[36] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2011','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤¬£²£··å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   44$sql[37] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2011','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤ËȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¡Ê-´Þ¤à¡Ë°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   45$sql[38] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2011','0010','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','»ØÄꤵ¤ì¤¿OrderId¤ÎÃͤϡ¢´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   46$sql[39] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2012','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TenantNo¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   47$sql[40] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2012','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TenantNo¤¬£±£°·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   48$sql[41] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2012','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TenantNo¤ËȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   49$sql[42] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','JobCd¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   50$sql[43] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','JobCd¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   51$sql[44] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','0011','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡ÖÍ¿¿®¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   52$sql[45] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','0012','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡ÖÇä¾å¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   53$sql[46] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','0013','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡Ö²¾Çä¾å¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   54$sql[47] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','0014','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡Ö¼ÂÇä¾å¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   55$sql[48] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','0015','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡Ö´Ê°×¥ª¡¼¥½¥ê¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   56$sql[49] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','0016','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡Ö¼è¾Ã¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   57$sql[50] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','0017','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡ÖÊÖÉʡפʤΤǡ¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   58$sql[51] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2013','0018','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ºÇ¸å¤Ë·èºÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿½èÍý¶èʬ¤¬¡Ö·î¸Ù¤®ÊÖÉʡפʤΤǡ¢»ØÄꤵ¤ì¤¿½èÍý¶èʬ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   59$sql[52] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2014','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   60$sql[53] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2014','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤¬£¸·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   61$sql[54] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2014','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   62$sql[55] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2015','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Tax¤¬£··å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   63$sql[56] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2015','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Tax¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   64$sql[57] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2016','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Currency¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   65$sql[58] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2017','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Method¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   66$sql[59] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2017','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Method¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   67$sql[60] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2018','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','PayTimes¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   68$sql[61] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2018','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','PayTimes¤¬£²·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   69$sql[62] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2018','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','PayTimes¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   70$sql[63] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2021','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardType¤ÎÀßÄê¹àÌÜ¿ô¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   71$sql[64] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2021','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardType¤Î£±¹àÌܤá¤Ë̤ÄêµÁ¤Î¥«¡¼¥Éά¾Î¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   72$sql[65] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2021','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardType¤Î£²¹àÌܤá¤Î½ñ¼°¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   73$sql[66] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2021','0003','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardType¤Î£³¹àÌܤá¤Î½ñ¼°¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   74$sql[67] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2021','0004','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardType¤Î£´¹àÌܤá¤Î½ñ¼°¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   75$sql[68] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2022','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','MethodTimes¤ÎÀßÄê¹àÌÜ¿ô¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   76$sql[69] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2022','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','MethodTimes¤Î£±¹àÌܤá¤Ë̤ÄêµÁ¤Î»ÙʧÊýË¡¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹');"; 
   77$sql[70] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2022','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','MethodTimes¤Î£²¹àÌܤá¤Î½ñ¼°¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   78$sql[71] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2023','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardMethod¤ÎÀßÄê¹àÌÜ¿ô¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   79$sql[72] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2023','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardMethod¤Î£±¹àÌܤá¤Ë̤ÄêµÁ¤Î¥«¡¼¥Éά¾Î¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   80$sql[73] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2023','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardMethod¤Î£²¹àÌܤá¤Ë̤ÄêµÁ¤Î»ÙʧÊýË¡¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   81$sql[74] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2023','0003','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','CardMethod¤Î£³¹àÌܤá¤Î½ñ¼°¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   82$sql[75] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2024','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TdFlag¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  8383$sql[76] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2005','1000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¥¢¥¯¥ï¥¤¥¢¥éBIN¤¬Ì¤ÅÐÏ¿¤Ç¤¹¡Ê¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤·¡Ë¡£');"; 
  8484$sql[77] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2005','2000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¥¢¥¯¥ï¥¤¥¢¥éBIN¤¬Ì¤ÅÐÏ¿¤Ç¤¹¡ÊNULLÃÍ¡Ë¡£');"; 
  85 $sql[78] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2025','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ModiFlag¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  86 $sql[79] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2026','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','HTTP_ACCEPT¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  87 $sql[80] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2026','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','HTTP_USER_AGENT¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  88 $sql[81] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2026','3','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','DeviceCategory¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  89 $sql[82] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3010','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥É¼ïÊ̤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  90 $sql[83] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3020','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈֹ椬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  91 $sql[84] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3021','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈֹ棱£°·å̤Ëþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï£±£¶·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  92 $sql[85] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3022','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  93 $sql[86] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3030','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  94 $sql[87] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3031','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤¬£´·å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  95 $sql[88] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3032','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  96 $sql[89] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3033','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤Î·î¤¬Í­¸ú¤ÊÃͤǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  97 $sql[90] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3040','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»ÙʧÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  98 $sql[91] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3041','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','Í­¸ú¤Ê»ÙʧÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  99 $sql[92] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3042','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»ØÄꤵ¤ì¤¿»ÙʧÊýË¡¤Ï¤´ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  100 $sql[93] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3050','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»Ùʧ²ó¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  101 $sql[94] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3051','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»Ùʧ²ó¿ô¤¬£²·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  102 $sql[95] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3052','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»Ùʧ²ó¿ô¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  103 $sql[96] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3053','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»ØÄꤵ¤ì¤¿Ê¬³ä²ó¿ô¤Ï¤´ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  104 $sql[97] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3054','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¬³ä²ó¿ô¤Ï¤´ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  105 $sql[98] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E40','E4010','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','3Dǧ¾Ú½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
  106 $sql[99] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E50','E5010','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  107 $sql[100] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E50','E5011','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  108 $sql[101] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E50','E5012','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  109 $sql[102] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E50','E5014','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  110 $sql[103] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E50','E5019','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  111 $sql[104] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6001','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ShopId¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  112 $sql[105] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6002','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ShopPassString¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£');"; 
  113 $sql[106] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6003','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','BuyingPassString¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£');"; 
  114 $sql[107] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6011','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  115 $sql[108] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6011','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤¬£²£··å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  116 $sql[109] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6011','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤ËȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¡Ê-´Þ¤à¡Ë°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  117 $sql[110] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6011','10','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','»ØÄꤵ¤ì¤¿OrderId¤ÎÃͤϡ¢´û¤Ë·èºÑ´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  118 $sql[111] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6012','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','JobCd¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  119 $sql[112] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6012','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','JobCd¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  120 $sql[113] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6013','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  121 $sql[114] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6013','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤¬£¸·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  122 $sql[115] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6013','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  123 $sql[116] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6013','3','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','¡Ê½èÍý¶èʬ¤¬CHECK¤Î¾ì¹ç¡ËAmount¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  124 $sql[117] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6014','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Tax¤¬£··å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  125 $sql[118] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6014','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Tax¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  126 $sql[119] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6014','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','¡Ê½èÍý¶èʬ¤¬CHECK¤Î¾ì¹ç¡ËTax¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  127 $sql[120] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6015','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','RetURL¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  128 $sql[121] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6015','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','RetURL¤¬200Byte¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  129 $sql[122] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6016','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','RetParamFlag¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  130 $sql[123] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6017','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ClientField1¤¬100Byte¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  131 $sql[124] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6017','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ClientField2¤¬100Byte¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  132 $sql[125] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6017','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ClientField3¤¬100Byte¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  133 $sql[126] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6018','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','DateTime¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  134 $sql[127] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6018','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','DateTime¤¬£±£´·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  135 $sql[128] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6018','2','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','DateTime¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  136 $sql[129] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6019','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','UserInfo¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  137 $sql[130] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6019','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','UserInfo¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  138 $sql[131] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6020','0','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TenantNo¤¬£±£°·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  139 $sql[132] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6020','1','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TenantNo¤ËȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  140 $sql[133] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6021','0','¥·¥ç¥Ã¥×IDÅÐÏ¿¥¨¥é¡¼','F','CCS´ÉÍý²èÌ̤ˤƥ·¥ç¥Ã¥×£É£Ä¤ÎÅÐÏ¿ÀßÄ꤬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ 
   85$sql[78] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2025','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ModiFlag¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   86$sql[79] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2026','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','HTTP_ACCEPT¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   87$sql[80] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2026','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','HTTP_USER_AGENT¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   88$sql[81] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E20','E2026','0003','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','DeviceCategory¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   89$sql[82] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3010','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥É¼ïÊ̤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   90$sql[83] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3020','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈֹ椬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   91$sql[84] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3021','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈֹ棱£°·å̤Ëþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï£±£¶·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   92$sql[85] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3022','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   93$sql[86] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3030','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   94$sql[87] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3031','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤¬£´·å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   95$sql[88] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3032','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   96$sql[89] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3033','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤Î·î¤¬Í­¸ú¤ÊÃͤǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   97$sql[90] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3040','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»ÙʧÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   98$sql[91] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3041','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','Í­¸ú¤Ê»ÙʧÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   99$sql[92] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3042','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»ØÄꤵ¤ì¤¿»ÙʧÊýË¡¤Ï¤´ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   100$sql[93] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3050','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»Ùʧ²ó¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   101$sql[94] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3051','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»Ùʧ²ó¿ô¤¬£²·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   102$sql[95] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3052','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»Ùʧ²ó¿ô¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   103$sql[96] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3053','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»ØÄꤵ¤ì¤¿Ê¬³ä²ó¿ô¤Ï¤´ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   104$sql[97] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E30','E3054','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¬³ä²ó¿ô¤Ï¤´ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   105$sql[98] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E40','E4010','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','3Dǧ¾Ú½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
   106$sql[99] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E50','E5010','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   107$sql[100] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E50','E5011','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   108$sql[101] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E50','E5012','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   109$sql[102] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E50','E5014','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   110$sql[103] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E50','E5019','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼£Ä£Â¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   111$sql[104] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6001','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ShopId¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   112$sql[105] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6002','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ShopPassString¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£');"; 
   113$sql[106] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6003','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','BuyingPassString¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£');"; 
   114$sql[107] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6011','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   115$sql[108] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6011','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤¬£²£··å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   116$sql[109] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6011','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','OrderId¤ËȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¡Ê-´Þ¤à¡Ë°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   117$sql[110] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6011','0010','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','»ØÄꤵ¤ì¤¿OrderId¤ÎÃͤϡ¢´û¤Ë·èºÑ´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   118$sql[111] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6012','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','JobCd¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   119$sql[112] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6012','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','JobCd¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   120$sql[113] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6013','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   121$sql[114] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6013','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤¬£¸·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   122$sql[115] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6013','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Amount¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   123$sql[116] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6013','0003','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','¡Ê½èÍý¶èʬ¤¬CHECK¤Î¾ì¹ç¡ËAmount¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   124$sql[117] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6014','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Tax¤¬£··å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   125$sql[118] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6014','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','Tax¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   126$sql[119] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6014','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','¡Ê½èÍý¶èʬ¤¬CHECK¤Î¾ì¹ç¡ËTax¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   127$sql[120] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6015','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','RetURL¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   128$sql[121] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6015','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','RetURL¤¬200Byte¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   129$sql[122] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6016','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','RetParamFlag¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   130$sql[123] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6017','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ClientField1¤¬100Byte¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   131$sql[124] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6017','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ClientField2¤¬100Byte¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   132$sql[125] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6017','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','ClientField3¤¬100Byte¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   133$sql[126] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6018','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','DateTime¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   134$sql[127] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6018','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','DateTime¤¬£±£´·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   135$sql[128] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6018','0002','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','DateTime¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   136$sql[129] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6019','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','UserInfo¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   137$sql[130] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6019','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','UserInfo¤Ë̤ÄêµÁ¤ÎÃͤ¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   138$sql[131] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6020','0000','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TenantNo¤¬£±£°·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   139$sql[132] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6020','0001','CGI¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¨¥é¡¼','F','TenantNo¤ËȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   140$sql[133] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6021','0000','¥·¥ç¥Ã¥×IDÅÐÏ¿¥¨¥é¡¼','F','CCS´ÉÍý²èÌ̤ˤƥ·¥ç¥Ã¥×£É£Ä¤ÎÅÐÏ¿ÀßÄ꤬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ 
  141141¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×£É£ÄÅÐÏ¿¡Ë');"; 
  142 $sql[134] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6021','1','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒÅÐÏ¿¥¨¥é¡¼','F','CCS´ÉÍý²èÌ̤ˤƥ·¥ç¥Ã¥×£É£Ä¤ÎÅÐÏ¿ÀßÄ꤬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ 
   142$sql[134] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6021','0001','¥«¡¼¥É²ñ¼ÒÅÐÏ¿¥¨¥é¡¼','F','CCS´ÉÍý²èÌ̤ˤƥ·¥ç¥Ã¥×£É£Ä¤ÎÅÐÏ¿ÀßÄ꤬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ 
  143143¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼ÒÅÐÏ¿¡Ë');"; 
  144 $sql[135] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6022','0','¥ê¥ó¥¯·èºÑ»þ¥¨¥é¡¼','F','ÅÐÏ¿¤Î̵¤¤¼è°ú£É£Ä¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 
   144$sql[135] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6022','0000','¥ê¥ó¥¯·èºÑ»þ¥¨¥é¡¼','F','ÅÐÏ¿¤Î̵¤¤¼è°ú£É£Ä¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 
  145145¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤â¤·¤¯¤ÏÀµ¾ï¤Ë²èÌÌÁ«°Ü¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£');"; 
  146 $sql[136] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6022','1','¥ê¥ó¥¯·èºÑ»þ¥¨¥é¡¼','F','ÉÔÀµ¤Ê¼è°ú¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 
   146$sql[136] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6022','0001','¥ê¥ó¥¯·èºÑ»þ¥¨¥é¡¼','F','ÉÔÀµ¤Ê¼è°ú¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 
  147147¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤â¤·¤¯¤ÏÀµ¾ï¤Ë²èÌÌÁ«°Ü¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£');"; 
  148 $sql[136] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6031','0','¥ê¥ó¥¯·èºÑ»þ¥¨¥é¡¼','F','´û¤Ë·èºÑ´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
   148$sql[136] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6031','0000','¥ê¥ó¥¯·èºÑ»þ¥¨¥é¡¼','F','´û¤Ë·èºÑ´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
  149149¥æ¡¼¥¶ÍͤؽÐÎϤ·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï²¼µ­¤Î¤È¤ª¤ê¡§ 
  150150¡Ö¤³¤Î¤ª¼è°ú¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï´û¤Ë´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤ØÌá¤ê¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×');"; 
  151 $sql[137] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6041','0','¥ê¥ó¥¯·èºÑ»þ¥¨¥é¡¼','F','3Dǧ¾Ú»þ¤ËɬÍפÊHTTP_ACCEPT¤¬¼õ¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ 
   151$sql[137] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6041','0000','¥ê¥ó¥¯·èºÑ»þ¥¨¥é¡¼','F','3Dǧ¾Ú»þ¤ËɬÍפÊHTTP_ACCEPT¤¬¼õ¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ 
  152152¥æ¡¼¥¶ÍͤؽÐÎϤ·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï²¼µ­¤Î¤È¤ª¤ê¡§ 
  153153¡Ö¤ªµÒÍͤ¬¤´»ÈÍѤΥ֥饦¥¶¤â¤·¤¯¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤Ç¤Ï·èºÑ½èÍý¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¤´»ÈÍѴĶ­¤òÊѹ¹Äº¤¯¤«¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ØÌá¤ê¾·èºÑ¤Ë¤Æ¤´Âбþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×');"; 
  154 $sql[138] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6041','1','¥ê¥ó¥¯·èºÑ»þ¥¨¥é¡¼','F','3Dǧ¾Ú»þ¤ËɬÍפÊHTTP_USER_AGENT¤¬¼õ¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ 
   154$sql[138] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E60','E6041','0001','¥ê¥ó¥¯·èºÑ»þ¥¨¥é¡¼','F','3Dǧ¾Ú»þ¤ËɬÍפÊHTTP_USER_AGENT¤¬¼õ¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ 
  155155¥æ¡¼¥¶ÍͤؽÐÎϤ·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï²¼µ­¤Î¤È¤ª¤ê¡§ 
  156156¡Ö¤ªµÒÍͤ¬¤´»ÈÍѤΥ֥饦¥¶¤â¤·¤¯¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤Ç¤Ï·èºÑ½èÍý¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¤´»ÈÍѴĶ­¤òÊѹ¹Äº¤¯¤«¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ØÌá¤ê¾·èºÑ¤Ë¤Æ¤´Âбþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×');"; 
  157 $sql[139] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7010','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  158 $sql[140] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7020','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈֹ椬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  159 $sql[141] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7021','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈֹ椬10·å̤Ëþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï16·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  160 $sql[142] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7022','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  161 $sql[143] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7030','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  162 $sql[144] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7031','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤¬2·å¤º¤ÄÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  163 $sql[145] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7032','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  164 $sql[146] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7040','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»ÙʧÊýË¡¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  165 $sql[147] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7041','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','Í­¸ú¤Ê»ÙʧÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  166 $sql[148] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7042','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¡Ê½èÍý¶èʬ¤¬CHECK¤Î¾ì¹ç¡Ë»ÙʧÊýË¡¤ÎÆþÎϤÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  167 $sql[149] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7051','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','ʬ³ä²ó¿ô¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  168 $sql[150] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7052','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','ʬ³ä²ó¿ô¤Ë2¢·36°Ê³°¤Î²ó¿ô¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  169 $sql[151] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7053','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','ʬ³äʧ¤¤°Ê³°¡¢Ê¬³ä²ó¿ô¤ÎÆþÎϤÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  170 $sql[152] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7054','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¡Ê½èÍý¶èʬ¤¬CHECK¤Î¾ì¹ç¡Ëʬ³ä²ó¿ô¤ÎÆþÎϤÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  171 $sql[153] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7061','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','ÁªÂò¤µ¤ì¤¿»ÙʧÊýË¡¤Ï¤´ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£ 
   157$sql[139] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7010','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   158$sql[140] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7020','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈֹ椬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   159$sql[141] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7021','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈֹ椬10·å̤Ëþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï16·å¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   160$sql[142] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7022','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   161$sql[143] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7030','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   162$sql[144] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7031','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤¬2·å¤º¤ÄÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   163$sql[145] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7032','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¥«¡¼¥ÉÍ­¸ú´ü¸Â¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   164$sql[146] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7040','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','»ÙʧÊýË¡¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   165$sql[147] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7041','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','Í­¸ú¤Ê»ÙʧÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   166$sql[148] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7042','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¡Ê½èÍý¶èʬ¤¬CHECK¤Î¾ì¹ç¡Ë»ÙʧÊýË¡¤ÎÆþÎϤÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   167$sql[149] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7051','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','ʬ³ä²ó¿ô¤ËȾ³Ñ¿ô»ú°Ê³°¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   168$sql[150] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7052','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','ʬ³ä²ó¿ô¤Ë2¢·36°Ê³°¤Î²ó¿ô¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   169$sql[151] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7053','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','ʬ³äʧ¤¤°Ê³°¡¢Ê¬³ä²ó¿ô¤ÎÆþÎϤÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   170$sql[152] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7054','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','¡Ê½èÍý¶èʬ¤¬CHECK¤Î¾ì¹ç¡Ëʬ³ä²ó¿ô¤ÎÆþÎϤÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   171$sql[153] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7061','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','ÁªÂò¤µ¤ì¤¿»ÙʧÊýË¡¤Ï¤´ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£ 
  172172¡ÊÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÙʧÊýË¡¤Ç·èºÑ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë');"; 
  173 $sql[154] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7062','0','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','ÆþÎϤµ¤ì¤¿Ê¬³ä²ó¿ô¤Ï¤´ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£ 
   173$sql[154] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E70','E7062','0000','·èºÑ¾ðÊóÆþÎÏ¥¨¥é¡¼','F','ÆþÎϤµ¤ì¤¿Ê¬³ä²ó¿ô¤Ï¤´ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£ 
  174174¡ÊÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬³ä²ó¿ô¤Ç·èºÑ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë');"; 
  175 $sql[155] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E80','E8001','0','3D¥»¥­¥å¥¢Ç§¾Ú»þ¥¨¥é¡¼','F','ACS¤«¤éÀµ¾ï¤ÊÃͤ¬°ú¤­ÅϤµ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ 
   175$sql[155] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E80','E8001','0000','3D¥»¥­¥å¥¢Ç§¾Ú»þ¥¨¥é¡¼','F','ACS¤«¤éÀµ¾ï¤ÊÃͤ¬°ú¤­ÅϤµ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ 
  176176¡Ê¥æ¡¼¥¶ÍÍÁàºî¤Þ¤¿¤Ï¥æ¡¼¥¶Í֥ͥ饦¥¶¤Þ¤¿¤ÏACS¾ã³²¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  177 $sql[156] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E80','E8002','0','3D¥»¥­¥å¥¢Ç§¾Ú»þ¥¨¥é¡¼','F','ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 
   177$sql[156] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('E80','E8002','0000','3D¥»¥­¥å¥¢Ç§¾Ú»þ¥¨¥é¡¼','F','ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 
  178178¡Ê¥æ¡¼¥¶Íͤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Þ¤¿¤ÏACS¾ã³²¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  179 $sql[157] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G02','42G02','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','»Ä¹âÉÔ­¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  180 $sql[158] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G03','42G03','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¸ÂÅÙ³Û¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  181 $sql[159] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G04','42G04','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','»Ä¹âÉÔ­¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  182 $sql[160] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G05','42G05','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¸ÂÅÙ³Û¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  183 $sql[161] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G12','42G12','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉԲġʥ«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  184 $sql[162] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G22','42G22','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉԲġʥ«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  185 $sql[163] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G30','42G30','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','ÊÝαȽÄê¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  186 $sql[164] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G42','42G42','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','°Å¾ÚÈֹ楨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  187 $sql[165] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G44','42G44','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥³¡¼¥É¸í¤ê¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  188 $sql[166] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G45','42G45','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥³¡¼¥ÉÆþÎÏ̵¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  189 $sql[167] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G54','42G54','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉԲġʥ«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  190 $sql[168] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G55','42G55','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¸ÂÅÙ³Û¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  191 $sql[169] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G56','42G56','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥«¡¼¥É¼è¤ê¹þ¤ß¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  192 $sql[170] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G60','42G60','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','»ö¸Î¥«¡¼¥É¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  193 $sql[171] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G61','42G61','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','̵¸ú¥«¡¼¥É¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  194 $sql[172] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G65','42G65','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','²ñ°÷Èֹ楨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  195 $sql[173] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G67','42G67','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  196 $sql[174] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G68','42G68','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¶â³Û¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  197 $sql[175] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G69','42G69','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','ÀÇÁ÷ÎÁ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  198 $sql[176] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G70','42G70','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥Ü¡¼¥Ê¥¹²ó¿ô¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  199 $sql[177] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G71','42G71','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥Ü¡¼¥Ê¥¹·î¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  200 $sql[178] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G72','42G72','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  201 $sql[179] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G73','42G73','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','»Ùʧ³«»Ï·î¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  202 $sql[180] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G74','42G74','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','ʬ³ä²ó¿ô¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  203 $sql[181] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G75','42G75','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','ʬ³ä¶â³Û¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  204 $sql[182] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G76','42G76','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','½é²ó¶â³Û¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  205 $sql[183] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G77','42G77','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¶È̳¶èʬ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  206 $sql[184] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G78','42G78','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','»Ùʧ¶èʬ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  207 $sql[185] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G79','42G79','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¾È²ñ¶èʬ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  208 $sql[186] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G80','42G80','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è¾Ã¶èʬ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  209 $sql[187] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G81','42G81','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è¾Ã¼è°·¶èʬ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  210 $sql[188] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G83','42G83','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','Í­¸ú´ü¸Â¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
  211 $sql[189] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G95','42G95','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ªÎ»');"; 
  212 $sql[190] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G96','42G96','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉÔ²Ä');"; 
  213 $sql[191] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G97','42G97','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉÔ²Ä');"; 
  214 $sql[192] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G98','42G98','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉÔ²Ä');"; 
  215 $sql[193] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G99','42G99','0','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉÔ²Ä');"; 
  216 $sql[194] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31001','0','¥«¡¼¥É¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼','A','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ,Í­¸ú´ü¸Â¤Ë0¢·9°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
  217 $sql[195] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31002','0','²ñ°÷Èֹ楨¥é¡¼','A','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  218 $sql[196] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31003','0','¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ç¥¸¥Ã¥È¥¨¥é¡¼','A','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£');"; 
  219 $sql[197] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31005','0','¼è°·ÉԲĥ«¡¼¥É¡ÊȽÄêÉÔǽ¡Ë','B','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£');"; 
  220 $sql[198] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31006','0','¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ç¥¸¥Ã¥È¥¨¥é¡¼','A','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£');"; 
  221 $sql[199] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31007','0','ÍøÍѸÂÅÙ³Û¥ª¡¼¥Ð¡¼','A','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  222 $sql[200] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32001','1','¼è°·³«»ÏÆüÁ°','A','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  223 $sql[201] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32001','2','¼è°·½ªÎ»Æü¸å','A','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   179$sql[157] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G02','42G02','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','»Ä¹âÉÔ­¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   180$sql[158] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G03','42G03','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¸ÂÅÙ³Û¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   181$sql[159] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G04','42G04','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','»Ä¹âÉÔ­¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   182$sql[160] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G05','42G05','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¸ÂÅÙ³Û¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   183$sql[161] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G12','42G12','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉԲġʥ«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   184$sql[162] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G22','42G22','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉԲġʥ«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   185$sql[163] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G30','42G30','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','ÊÝαȽÄê¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   186$sql[164] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G42','42G42','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','°Å¾ÚÈֹ楨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   187$sql[165] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G44','42G44','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥³¡¼¥É¸í¤ê¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   188$sql[166] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G45','42G45','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥³¡¼¥ÉÆþÎÏ̵¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   189$sql[167] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G54','42G54','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉԲġʥ«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   190$sql[168] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G55','42G55','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¸ÂÅÙ³Û¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   191$sql[169] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G56','42G56','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥«¡¼¥É¼è¤ê¹þ¤ß¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   192$sql[170] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G60','42G60','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','»ö¸Î¥«¡¼¥É¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   193$sql[171] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G61','42G61','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','̵¸ú¥«¡¼¥É¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   194$sql[172] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G65','42G65','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','²ñ°÷Èֹ楨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   195$sql[173] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G67','42G67','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   196$sql[174] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G68','42G68','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¶â³Û¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   197$sql[175] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G69','42G69','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','ÀÇÁ÷ÎÁ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   198$sql[176] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G70','42G70','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥Ü¡¼¥Ê¥¹²ó¿ô¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   199$sql[177] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G71','42G71','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥Ü¡¼¥Ê¥¹·î¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   200$sql[178] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G72','42G72','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   201$sql[179] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G73','42G73','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','»Ùʧ³«»Ï·î¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   202$sql[180] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G74','42G74','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','ʬ³ä²ó¿ô¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   203$sql[181] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G75','42G75','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','ʬ³ä¶â³Û¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   204$sql[182] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G76','42G76','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','½é²ó¶â³Û¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   205$sql[183] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G77','42G77','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¶È̳¶èʬ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   206$sql[184] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G78','42G78','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','»Ùʧ¶èʬ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   207$sql[185] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G79','42G79','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¾È²ñ¶èʬ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   208$sql[186] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G80','42G80','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è¾Ã¶èʬ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   209$sql[187] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G81','42G81','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è¾Ã¼è°·¶èʬ¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   210$sql[188] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G83','42G83','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','Í­¸ú´ü¸Â¥¨¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');"; 
   211$sql[189] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G95','42G95','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ªÎ»');"; 
   212$sql[190] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G96','42G96','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉÔ²Ä');"; 
   213$sql[191] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G97','42G97','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉÔ²Ä');"; 
   214$sql[192] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G98','42G98','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉÔ²Ä');"; 
   215$sql[193] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('G99','42G99','0000','¾¼Ò¥ª¡¼¥½¥ê¥¨¥é¡¼','B','¼è°·ÉÔ²Ä');"; 
   216$sql[194] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31001','0000','¥«¡¼¥É¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼','A','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ,Í­¸ú´ü¸Â¤Ë0¢·9°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');"; 
   217$sql[195] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31002','0000','²ñ°÷Èֹ楨¥é¡¼','A','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   218$sql[196] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31003','0000','¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ç¥¸¥Ã¥È¥¨¥é¡¼','A','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£');"; 
   219$sql[197] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31005','0000','¼è°·ÉԲĥ«¡¼¥É¡ÊȽÄêÉÔǽ¡Ë','B','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£');"; 
   220$sql[198] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31006','0000','¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ç¥¸¥Ã¥È¥¨¥é¡¼','A','¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£');"; 
   221$sql[199] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','31007','0000','ÍøÍѸÂÅÙ³Û¥ª¡¼¥Ð¡¼','A','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   222$sql[200] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32001','0001','¼è°·³«»ÏÆüÁ°','A','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   223$sql[201] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32001','0002','¼è°·½ªÎ»Æü¸å','A','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  224224$sql[202] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32002','0001¢·0003','¼è°·¶È̳¥¨¥é¡¼','A','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  225 $sql[203] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32003','0','»Ùʧ¶èʬ¥¨¥é¡¼','D','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  226 $sql[204] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32004','0','ʬ³ä²ó¿ô¥¨¥é¡¼','D','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  227 $sql[205] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32005','0','¥Ü¡¼¥Ê¥¹²ó¿ô¥¨¥é¡¼','D','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  228 $sql[206] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32006','0','ÆüìȽÄêÉÔǽ','A','»Å¸þ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬È½Äê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£»Å¸þÀ襫¡¼¥É²ñ¼Ò¥³¡¼¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤ÆºÆÅÙÁ÷¿®¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  229 $sql[207] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H21','42001','0','»Å¸þ¾õÂÖÉÔÀ°¹ç','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  230 $sql[208] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H21','42020¢·42025','0','CONTEXT¥µ¡¼¥Ó¥¹·ë²Ì¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  231 $sql[209] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H22','42040','0','GPCCA1¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  232 $sql[210] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H22','42099','30 
   225$sql[203] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32003','0000','»Ùʧ¶èʬ¥¨¥é¡¼','D','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   226$sql[204] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32004','0000','ʬ³ä²ó¿ô¥¨¥é¡¼','D','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   227$sql[205] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32005','0000','¥Ü¡¼¥Ê¥¹²ó¿ô¥¨¥é¡¼','D','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   228$sql[206] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H12','32006','0000','ÆüìȽÄêÉÔǽ','A','»Å¸þ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬È½Äê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£»Å¸þÀ襫¡¼¥É²ñ¼Ò¥³¡¼¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤ÆºÆÅÙÁ÷¿®¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   229$sql[207] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H21','42001','0000','»Å¸þ¾õÂÖÉÔÀ°¹ç','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   230$sql[208] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H21','42020¢·42025','0000','CONTEXT¥µ¡¼¥Ó¥¹·ë²Ì¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   231$sql[209] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H22','42040','0000','GPCCA1¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   232$sql[210] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H22','42099','0030 
  23323331 
  23423441','CONTEXT¥×¥í¥»¥¹¾ã³²Ãæ','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  235 $sql[211] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','12001','0','ÍúÎò¹¹¿·ÉÔǽ','E','¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  236 $sql[212] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','12002','0','¼è°ú¾õÂÖÉÔÀ°¹ç','E','¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   235$sql[211] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','12001','0000','ÍúÎò¹¹¿·ÉÔǽ','E','¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   236$sql[212] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','12002','0000','¼è°ú¾õÂÖÉÔÀ°¹ç','E','¥»¥ó¥¿¡¼¾ã³²Ãæ¤Ç¤¹¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  237237$sql[213] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42100','0001¢·0023','CONTEXTÍ×µá¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  238 $sql[214] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42500','0','CONTEXT·ë²Ì°Û¾ï','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  239 $sql[215] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','1','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  240 $sql[216] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','2','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  241 $sql[217] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','3','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  242 $sql[218] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','4','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  243 $sql[219] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','5','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  244 $sql[220] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','6','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  245 $sql[221] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','7','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  246 $sql[222] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','999','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  247 $sql[223] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42900','0','CONTEXT¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  248 $sql[224] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','43001','0','»Å¸þÉÔÀ°¹ç','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   238$sql[214] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42500','0000','CONTEXT·ë²Ì°Û¾ï','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   239$sql[215] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','0001','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   240$sql[216] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','0002','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   241$sql[217] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','0003','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   242$sql[218] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','0004','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   243$sql[219] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','0005','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   244$sql[220] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','0006','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   245$sql[221] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','0007','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   246$sql[222] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42501','0999','CAFISÊó¹ðÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   247$sql[223] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','42900','0000','CONTEXT¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   248$sql[224] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','43001','0000','»Å¸þÉÔÀ°¹ç','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  249249$sql[225] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H23','43100','0001¢·0023','CONTEXTÍ×µá¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  250 $sql[226] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H67','21003','0','¾¦ÉÊ¥³¡¼¥ÉÉÔÀµ','E','¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¤Ë0¢·9°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  251 $sql[227] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H68','21004','0','¶â³ÛÉÔÀµ','E','¶â³Û¤Ë0¢·9°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  252 $sql[228] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H69','21005','0','ÀÇÁ÷ÎÁÉÔÀµ','E','ÀÇÁ÷ÎÁ¤Ë0¢·9°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  253 $sql[229] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H70','21012','0','¥Ü¡¼¥Ê¥¹²ó¿ôÉÔÀµ','D','¥Ü¡¼¥Ê¥¹²ó¿ô¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
  254 ¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  255 $sql[230] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H71','21016','0','¥Ü¡¼¥Ê¥¹·îÉÔÀµ','D','¥Ü¡¼¥Ê¥¹·î¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
  256 ¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  257 $sql[231] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H71','22010','0','¥Ü¡¼¥Ê¥¹¼è°·´ü´Ö¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  258 $sql[232] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H72','21015','0','¥Ü¡¼¥Ê¥¹¶â³ÛÉÔÀµ','D','¥Ü¡¼¥Ê¥¹¶â³Û¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
  259 ¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  260 $sql[233] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H73','21017','0','»Ùʧ³«»Ï·îÉÔÀµ','D','»Ùʧ³«»Ï·î¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
  261 ¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  262 $sql[234] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H74','21013','0','ʬ³ä²ó¿ôÉÔÀµ','D','ʬ³ä²ó¿ô¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
   250$sql[226] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H67','21003','0000','¾¦ÉÊ¥³¡¼¥ÉÉÔÀµ','E','¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¤Ë0¢·9°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   251$sql[227] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H68','21004','0000','¶â³ÛÉÔÀµ','E','¶â³Û¤Ë0¢·9°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   252$sql[228] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H69','21005','0000','ÀÇÁ÷ÎÁÉÔÀµ','E','ÀÇÁ÷ÎÁ¤Ë0¢·9°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   253$sql[229] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H70','21012','0000','¥Ü¡¼¥Ê¥¹²ó¿ôÉÔÀµ','D','¥Ü¡¼¥Ê¥¹²ó¿ô¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
   254¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   255$sql[230] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H71','21016','0000','¥Ü¡¼¥Ê¥¹·îÉÔÀµ','D','¥Ü¡¼¥Ê¥¹·î¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
   256¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   257$sql[231] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H71','22010','0000','¥Ü¡¼¥Ê¥¹¼è°·´ü´Ö¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   258$sql[232] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H72','21015','0000','¥Ü¡¼¥Ê¥¹¶â³ÛÉÔÀµ','D','¥Ü¡¼¥Ê¥¹¶â³Û¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
   259¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   260$sql[233] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H73','21017','0000','»Ùʧ³«»Ï·îÉÔÀµ','D','»Ùʧ³«»Ï·î¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
   261¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   262$sql[234] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H74','21013','0000','ʬ³ä²ó¿ôÉÔÀµ','D','ʬ³ä²ó¿ô¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
  263263¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  264264$sql[235] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H74','22007','0001¢·0003','¼è°·¶È̳¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  265 $sql[236] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H75','21014','0','ʬ³ä¶â³ÛÉÔÀµ','D','ʬ³ä¶â³Û¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
  266 ¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  267 $sql[237] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H76','21018','0','½é²ó¶â¥¨¥é¡¼','D','½é²ó¶â¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
  268 ¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  269 $sql[238] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H77','21006','0','¶È̳¶èʬÉÔÀµ','E','¶È̳¶èʬ¤Ë1,2,4°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  270 $sql[239] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H78','21007','0','»Ùʧ¶èʬÉÔÀµ','E','»Ùʧ¶èʬ¤Ë10,21,22,34,61,80°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
  271 ¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  272 $sql[240] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H80','21009','0','¼è¾Ã¶èʬ¥¨¥é¡¼','E','¼è¾Ã¶èʬ¤Ë2°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  273 $sql[241] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H81','21010','0','¼è°·¶èʬ¥¨¥é¡¼','E','¼è°·¶èʬ¤Ë1°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  274 $sql[242] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','21001','0','ÅÁɼÈÖ¹æÉÔÀµ','E','½èÍýÄÌÈÖ¤Ë0¢·9°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  275 $sql[243] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','21700','0','SP¥Þ¥·¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤·','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  276 $sql[244] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','21800','0','³«ÊĶɥÁ¥§¥Ã¥¯¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  277 $sql[245] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','21900','0','¾ã³²ÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¤Ë0or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
   265$sql[236] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H75','21014','0000','ʬ³ä¶â³ÛÉÔÀµ','D','ʬ³ä¶â³Û¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
   266¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   267$sql[237] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H76','21018','0000','½é²ó¶â¥¨¥é¡¼','D','½é²ó¶â¤Ë0¢·9or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
   268¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   269$sql[238] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H77','21006','0000','¶È̳¶èʬÉÔÀµ','E','¶È̳¶èʬ¤Ë1,2,4°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   270$sql[239] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H78','21007','0000','»Ùʧ¶èʬÉÔÀµ','E','»Ùʧ¶èʬ¤Ë10,21,22,34,61,80°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
   271¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   272$sql[240] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H80','21009','0000','¼è¾Ã¶èʬ¥¨¥é¡¼','E','¼è¾Ã¶èʬ¤Ë2°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   273$sql[241] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H81','21010','0000','¼è°·¶èʬ¥¨¥é¡¼','E','¼è°·¶èʬ¤Ë1°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   274$sql[242] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','21001','0000','ÅÁɼÈÖ¹æÉÔÀµ','E','½èÍýÄÌÈÖ¤Ë0¢·9°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   275$sql[243] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','21700','0000','SP¥Þ¥·¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤·','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   276$sql[244] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','21800','0000','³«ÊĶɥÁ¥§¥Ã¥¯¥¨¥é¡¼','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   277$sql[245] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','21900','0000','¾ã³²ÅÅʸÀººº¥¨¥é¡¼','E','¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¤Ë0or¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 
  278278¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  279279$sql[246] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','21999','1001','¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥ÉÉÔÀµ','E','¥¹¥Ú¡¼¥¹°Ê³°¤Îʸ»ú¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
   
  303303$sql[266] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','21999','NH02','ÁȤ߹ç¤ï¤»ÉÔÀµ','E','ÅÅʸÃæ¤ÎÅÅʸ¼ïÊ̤ȶÈ̳¶èʬ¤ÎÁȹç¤ï¤»¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ 
  304304¡ÊÅÅʸ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë');"; 
  305 $sql[267] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','22001','0','üËö̤ÅÐÏ¿','C','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  306 $sql[268] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','22003','1','üËö³«»ÏÆüÁ°','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  307 $sql[269] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','22003','2','üËöËõ¾Ã¸å','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  308 $sql[270] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','33001','0','¾ã³²¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÂоݶÈ̳°Ê³°¡Ë','E','¾ã³²¼è¾Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  309 $sql[271] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','33002','0','¾ã³²¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÍúÎò¤Ê¤·¡Ë','E','¾ã³²¼è¾Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  310 $sql[272] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','33003','0','¾ã³²¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÍúÎò¤Ê¤·¡Ë','E','¾ã³²¼è¾Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  311 $sql[273] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','33004','0','¾ã³²¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡Ê·î¤Þ¤¿¤¬¤ê¡Ë','E','¾ã³²¼è¾Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  312 $sql[274] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','33005','0','¾ã³²¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡Ê²¾Çä¤Î¼è¾ÃÉԲġË','E','¾ã³²¼è¾Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  313 $sql[275] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42101','0','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡Ê²¾Çä¾å¤Ê¤·¡Ë','A','³ºÅö¤¹¤ë²¾Çä¾å¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÇä¾å½èÍý¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  314 $sql[276] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42102','0','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡ÊÆó½ÅÇä¾å¡Ë','A','¼ÂÇä¾å½èÍýºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£');"; 
  315 $sql[277] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42103','0','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡Ê²¾Çä¾å¤¬µñÈÝ¡Ë','A','³ºÅö¤¹¤ë²¾Çä¾å¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÇä¾å½èÍý¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  316 $sql[278] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42104','0','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡Ê¾µÇ§ÈÖ¹æÉÔÀµ¡Ë','A','¾µÇ§ÈÖ¹æ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾µÇ§ÈÖ¹æ¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  317 $sql[279] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42105','0','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡Ê»Ùʧ¶èʬÉÔ°ìÃסË','A','»Ùʧ¶èʬ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ùʧ¶èʬ¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  318 $sql[280] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42106','0','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹·îÉÔ°ìÃסË','A','¥Ü¡¼¥Ê¥¹·î¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ùʧ¶èʬ¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  319 $sql[281] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45001','0','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÂоݶÈ̳°Ê³°¡Ë','A','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  320 $sql[282] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45002','0','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÍúÎò¤Ê¤·¡Ë','A','³ºÅö¤¹¤ë¼è°ú¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼è¾Ã¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÅÙ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');"; 
  321 $sql[283] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45003','0','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÍúÎò¤Ê¤·¡Ë','A','³ºÅö¥Ç¡¼¥¿¤Î½ô¾ò·ï¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼è¾Ã¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÅÙ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');"; 
  322 $sql[284] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45004','0','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÆó½Å¼è¾Ã¡Ë','A','³ºÅö¥Ç¡¼¥¿¤Ï´û¤Ë¼è¾ÃºÑ¤Ç¤¹¡£');"; 
  323 $sql[285] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45005','0','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡Ê·î¤Þ¤¿¤¬¤ê¡Ë','A','´û¤Ë£Í£Ô¤ò¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ØȯÁ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼è¾Ã¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏľÀÜ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£');"; 
  324 $sql[286] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45006','0','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡Ê¼è¾ÃÉÔÍסË','A','³ºÅö¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼è¾Ã¤ÎɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
  325 $sql[287] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45007','0','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡Ê²¾Çä¤Î¼è¾ÃÉԲġË','A','´û¤Ë¼ÂÇä¾åºÑ¤Ç¤¹¡£¼ÂÇä¾å¼è¾Ã¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£');"; 
  326 $sql[288] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z00','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  327 $sql[289] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z01','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  328 $sql[290] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z02','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  329 $sql[291] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z03','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  330 $sql[292] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z04','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  331 $sql[293] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z05','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  332 $sql[294] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z06','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  333 $sql[295] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z01','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  334 $sql[296] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z02','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  335 $sql[297] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z03','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  336 $sql[298] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z04','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  337 $sql[299] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z05','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  338 $sql[300] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z06','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  339 $sql[301] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z07','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  340 $sql[302] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z08','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  341 $sql[303] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z09','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  342 $sql[304] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z10','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  343 $sql[305] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z11','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  344 $sql[306] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z21','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  345 $sql[307] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z22','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  346 $sql[308] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z51','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  347 $sql[309] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z52','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  348 $sql[310] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z53','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  349 $sql[311] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z54','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  350 $sql[312] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z55','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  351 $sql[313] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z56','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  352 $sql[314] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z57','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  353 $sql[315] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z58','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  354 $sql[316] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z59','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  355 $sql[317] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z60','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  356 $sql[318] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z61','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  357 $sql[319] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z62','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  358 $sql[320] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z63','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  359 $sql[321] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z64','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  360 $sql[322] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z65','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  361 $sql[323] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z69','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  362 $sql[324] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z70','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  363 $sql[325] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z71','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  364 $sql[326] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z72','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  365 $sql[327] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z73','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  366 $sql[328] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z74','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  367 $sql[329] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z75','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  368 $sql[330] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z01','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  369 $sql[331] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z02','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  370 $sql[332] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z03','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  371 $sql[333] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z04','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  372 $sql[334] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z05','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  373 $sql[335] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z06','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  374 $sql[336] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z07','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  375 $sql[337] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z08','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  376 $sql[338] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z09','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  377 $sql[339] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z22','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  378 $sql[340] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z23','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  379 $sql[341] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z24','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  380 $sql[342] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z25','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  381 $sql[343] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z26','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  382 $sql[344] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z27','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  383 $sql[345] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z51','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  384 $sql[346] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z52','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  385 $sql[347] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z53','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  386 $sql[348] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z54','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  387 $sql[349] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z55','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  388 $sql[350] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z56','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  389 $sql[351] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z57','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  390 $sql[352] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z58','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  391 $sql[353] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z59','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  392 $sql[354] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z60','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  393 $sql[355] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z61','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  394 $sql[356] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z62','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  395 $sql[357] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z63','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  396 $sql[358] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z64','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  397 $sql[359] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z65','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  398 $sql[360] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z69','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  399 $sql[361] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z70','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  400 $sql[362] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z71','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  401 $sql[363] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z72','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  402 $sql[364] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z73','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  403 $sql[365] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z74','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  404 $sql[366] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z75','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  405 $sql[367] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z10','10Z10','100','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  406 $sql[368] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z10','10Z10','200','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  407 $sql[369] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z10','10Z10','300','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  408 $sql[370] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','1','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  409 $sql[371] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','2','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  410 $sql[372] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','3','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  411 $sql[373] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','11','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  412 $sql[374] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','12','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  413 $sql[375] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','21','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  414 $sql[376] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','22','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  415 $sql[377] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','23','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  416 $sql[378] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','31','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  417 $sql[379] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','32','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  418 $sql[380] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','33','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  419 $sql[381] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','41','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  420 $sql[382] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','42','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  421 $sql[383] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','43','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  422 $sql[384] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','51','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  423 $sql[385] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','52','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  424 $sql[386] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','53','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  425 $sql[387] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','54','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  426 $sql[388] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','61','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  427 $sql[389] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','62','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  428 $sql[390] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','63','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  429 $sql[391] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','71','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  430 $sql[392] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','72','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  431 $sql[393] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','73','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  432 $sql[394] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','74','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  433 $sql[395] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','75','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  434 $sql[396] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','81','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  435 $sql[397] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','82','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  436 $sql[398] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','83','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  437 $sql[399] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','91','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  438 $sql[400] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','92','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  439 $sql[401] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','93','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  440 $sql[402] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','101','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  441 $sql[403] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','102','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  442 $sql[404] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','103','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  443 $sql[405] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','111','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  444 $sql[406] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','112','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  445 $sql[407] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','113','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  446 $sql[408] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','114','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  447 $sql[409] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','115','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  448 $sql[410] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','121','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  449 $sql[411] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','122','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  450 $sql[412] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','123','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  451 $sql[413] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','124','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  452 $sql[414] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','125','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  453 $sql[415] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','131','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  454 $sql[416] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','132','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  455 $sql[417] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','133','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  456 $sql[418] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','134','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  457 $sql[419] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','135','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  458 $sql[420] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','136','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  459 $sql[421] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','141','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  460 $sql[422] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','151','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   305$sql[267] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','22001','0000','üËö̤ÅÐÏ¿','C','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   306$sql[268] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','22003','0001','üËö³«»ÏÆüÁ°','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   307$sql[269] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','22003','0002','üËöËõ¾Ã¸å','E','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   308$sql[270] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','33001','0000','¾ã³²¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÂоݶÈ̳°Ê³°¡Ë','E','¾ã³²¼è¾Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   309$sql[271] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','33002','0000','¾ã³²¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÍúÎò¤Ê¤·¡Ë','E','¾ã³²¼è¾Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   310$sql[272] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','33003','0000','¾ã³²¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÍúÎò¤Ê¤·¡Ë','E','¾ã³²¼è¾Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   311$sql[273] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','33004','0000','¾ã³²¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡Ê·î¤Þ¤¿¤¬¤ê¡Ë','E','¾ã³²¼è¾Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   312$sql[274] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','33005','0000','¾ã³²¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡Ê²¾Çä¤Î¼è¾ÃÉԲġË','E','¾ã³²¼è¾Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   313$sql[275] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42101','0000','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡Ê²¾Çä¾å¤Ê¤·¡Ë','A','³ºÅö¤¹¤ë²¾Çä¾å¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÇä¾å½èÍý¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   314$sql[276] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42102','0000','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡ÊÆó½ÅÇä¾å¡Ë','A','¼ÂÇä¾å½èÍýºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£');"; 
   315$sql[277] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42103','0000','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡Ê²¾Çä¾å¤¬µñÈÝ¡Ë','A','³ºÅö¤¹¤ë²¾Çä¾å¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÇä¾å½èÍý¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   316$sql[278] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42104','0000','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡Ê¾µÇ§ÈÖ¹æÉÔÀµ¡Ë','A','¾µÇ§ÈÖ¹æ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾µÇ§ÈÖ¹æ¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   317$sql[279] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42105','0000','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡Ê»Ùʧ¶èʬÉÔ°ìÃסË','A','»Ùʧ¶èʬ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ùʧ¶èʬ¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   318$sql[280] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','42106','0000','¼ÂÇä¾å¥¨¥é¡¼¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹·îÉÔ°ìÃסË','A','¥Ü¡¼¥Ê¥¹·î¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ùʧ¶èʬ¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   319$sql[281] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45001','0000','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÂоݶÈ̳°Ê³°¡Ë','A','CCS¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   320$sql[282] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45002','0000','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÍúÎò¤Ê¤·¡Ë','A','³ºÅö¤¹¤ë¼è°ú¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼è¾Ã¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÅÙ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');"; 
   321$sql[283] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45003','0000','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÍúÎò¤Ê¤·¡Ë','A','³ºÅö¥Ç¡¼¥¿¤Î½ô¾ò·ï¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼è¾Ã¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÅÙ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');"; 
   322$sql[284] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45004','0000','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡ÊÆó½Å¼è¾Ã¡Ë','A','³ºÅö¥Ç¡¼¥¿¤Ï´û¤Ë¼è¾ÃºÑ¤Ç¤¹¡£');"; 
   323$sql[285] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45005','0000','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡Ê·î¤Þ¤¿¤¬¤ê¡Ë','A','´û¤Ë£Í£Ô¤ò¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ØȯÁ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼è¾Ã¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏľÀÜ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£');"; 
   324$sql[286] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45006','0000','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡Ê¼è¾ÃÉÔÍסË','A','³ºÅö¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼è¾Ã¤ÎɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');"; 
   325$sql[287] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('H97','45007','0000','¼è¾Ã¥¨¥é¡¼¡Ê²¾Çä¤Î¼è¾ÃÉԲġË','A','´û¤Ë¼ÂÇä¾åºÑ¤Ç¤¹¡£¼ÂÇä¾å¼è¾Ã¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£');"; 
   326$sql[288] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z00','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   327$sql[289] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z01','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   328$sql[290] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z02','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   329$sql[291] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z03','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   330$sql[292] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z04','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   331$sql[293] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z05','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   332$sql[294] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z00','10Z06','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   333$sql[295] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z01','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   334$sql[296] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z02','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   335$sql[297] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z03','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   336$sql[298] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z04','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   337$sql[299] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z05','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   338$sql[300] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z06','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   339$sql[301] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z07','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   340$sql[302] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z08','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   341$sql[303] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z09','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   342$sql[304] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z10','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   343$sql[305] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z11','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   344$sql[306] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z21','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   345$sql[307] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z22','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   346$sql[308] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z51','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   347$sql[309] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z52','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   348$sql[310] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z53','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   349$sql[311] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z54','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   350$sql[312] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z55','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   351$sql[313] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z56','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   352$sql[314] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z57','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   353$sql[315] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z58','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   354$sql[316] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z59','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   355$sql[317] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z60','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   356$sql[318] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z61','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   357$sql[319] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z62','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   358$sql[320] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z63','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   359$sql[321] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z64','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   360$sql[322] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z65','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   361$sql[323] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z69','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   362$sql[324] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z70','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   363$sql[325] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z71','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   364$sql[326] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z72','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   365$sql[327] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z73','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   366$sql[328] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z74','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   367$sql[329] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z01','10Z75','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   368$sql[330] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z01','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   369$sql[331] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z02','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   370$sql[332] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z03','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   371$sql[333] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z04','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   372$sql[334] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z05','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   373$sql[335] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z06','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   374$sql[336] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z07','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   375$sql[337] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z08','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   376$sql[338] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z09','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   377$sql[339] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z22','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   378$sql[340] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z23','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   379$sql[341] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z24','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   380$sql[342] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z25','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   381$sql[343] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z26','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   382$sql[344] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z27','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   383$sql[345] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z51','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   384$sql[346] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z52','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   385$sql[347] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z53','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   386$sql[348] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z54','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   387$sql[349] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z55','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   388$sql[350] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z56','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   389$sql[351] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z57','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   390$sql[352] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z58','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   391$sql[353] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z59','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   392$sql[354] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z60','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   393$sql[355] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z61','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   394$sql[356] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z62','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   395$sql[357] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z63','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   396$sql[358] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z64','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   397$sql[359] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z65','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   398$sql[360] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z69','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   399$sql[361] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z70','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   400$sql[362] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z71','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   401$sql[363] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z72','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   402$sql[364] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z73','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   403$sql[365] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z74','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   404$sql[366] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z02','10Z75','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   405$sql[367] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z10','10Z10','0100','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   406$sql[368] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z10','10Z10','0200','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   407$sql[369] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z10','10Z10','0300','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   408$sql[370] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0001','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   409$sql[371] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0002','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   410$sql[372] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0003','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   411$sql[373] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0011','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   412$sql[374] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0012','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   413$sql[375] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0021','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   414$sql[376] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0022','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   415$sql[377] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0023','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   416$sql[378] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0031','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   417$sql[379] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0032','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   418$sql[380] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0033','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   419$sql[381] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0041','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   420$sql[382] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0042','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   421$sql[383] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0043','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   422$sql[384] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0051','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   423$sql[385] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0052','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   424$sql[386] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0053','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   425$sql[387] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0054','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   426$sql[388] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0061','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   427$sql[389] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0062','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   428$sql[390] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0063','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   429$sql[391] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0071','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   430$sql[392] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0072','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   431$sql[393] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0073','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   432$sql[394] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0074','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   433$sql[395] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0075','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   434$sql[396] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0081','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   435$sql[397] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0082','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   436$sql[398] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0083','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   437$sql[399] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0091','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   438$sql[400] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0092','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   439$sql[401] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0093','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   440$sql[402] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0101','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   441$sql[403] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0102','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   442$sql[404] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0103','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   443$sql[405] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0111','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   444$sql[406] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0112','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   445$sql[407] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0113','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   446$sql[408] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0114','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   447$sql[409] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0115','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   448$sql[410] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0121','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   449$sql[411] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0122','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   450$sql[412] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0123','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   451$sql[413] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0124','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   452$sql[414] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0125','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   453$sql[415] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0131','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   454$sql[416] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0132','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   455$sql[417] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0133','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   456$sql[418] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0134','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   457$sql[419] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0135','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   458$sql[420] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0136','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   459$sql[421] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0141','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   460$sql[422] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z11','10Z11','0151','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  461461$sql[423] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z12','10Z12','1001','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  462462$sql[424] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z12','10Z12','1002','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   
  473473$sql[435] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z12','10Z12','4000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  474474$sql[436] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z12','10Z12','5000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  475 $sql[437] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z20','20Z20','1','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  476 $sql[438] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z20','20Z20','2','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  477 $sql[439] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z20','20Z20','3','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  478 $sql[440] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z20','20Z20','4','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
  479 $sql[441] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z99','10Z99','0','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   475$sql[437] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z20','20Z20','0001','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   476$sql[438] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z20','20Z20','0002','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   477$sql[439] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z20','20Z20','0003','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   478$sql[440] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z20','20Z20','0004','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   479$sql[441] = "INSERT INTO dtb_gmo_err (err_code,detail_code01,detail_code02,err_name,err_type,err_message) values ('Z99','10Z99','0000','·èºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¸¡ÃÎ¥¨¥é¡¼','F','CCS¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤');"; 
   480 
  480481 
  481482 
   
  484485} 
  485486 
  486  
  487  
  488  
  489487?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.