Ignore:
Timestamp:
2007/02/25 03:39:19 (16 years ago)
Author:
rebelt
Message:

修正です。

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • temp/branches/mobile/data/include/image_converter.inc

  r11449 r11457  
  11<?php 
  2 /* 
   2/** 
  33 * ²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦ 
  4  * 
  5  * 
  6  * 
  74 */ 
  85class ImageConverter { 
  9     var $outputImageDir;         // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤ÎÊݸÀè 
  10     var $outputImageType;        // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î·Á¼° 
  11     var $outputImageWidth;       // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î²£Éý 
  12     var $outputImageHeight;      // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î¹â¤µ 
  13     //var $outputImageFileSize;    // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º 
   6    var $outputImageDir;        // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤ÎÊݸÀè 
   7    var $outputImageType;       // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î·Á¼° 
   8    var $outputImageWidth;      // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î²£Éý 
   9    var $outputImageHeight;     // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î¹â¤µ 
   10    //var $outputImageFileSize; // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º 
  1411 
  15     // ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
  16     function ImageConverter(){ 
  17         $this->outputImageDir      = realpath(realpath(dirname( __FILE__))); 
  18         $this->outputImageType     = 'jpeg'; 
  19         $this->outputImageWidth    = 100; 
  20         $this->outputImageHeight   = NULL; 
  21         //$this->outputImageFileSize = NULL; 
  22     } 
   12    // ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   13    function ImageConverter() { 
   14        $this->outputImageDir      = realpath(realpath(dirname( __FILE__))); 
   15        $this->outputImageType     = 'jpeg'; 
   16        $this->outputImageWidth    = 100; 
   17        $this->outputImageHeight   = NULL; 
   18        //$this->outputImageFileSize = NULL; 
   19    } 
  2320 
  24     // ÊÑ´¹¼Â¹Ô 
  25     function execute($inputImagePath) { 
  26         // Á°½èÍý 
  27         $filestat         = @stat($inputImagePath); 
  28         $imagesize        = getimagesize($inputImagePath); 
  29         $inputImageWidth  = $imagesize[0]; 
  30         $inputImageHeight = $imagesize[1]; 
  31         $inputImageType   = $imagesize[2]; 
  32         $outputImageName  = base64_encode($inputImagePath . '_' . $this->outputImageWidth . '_' . $filestat['mtime']) . '.' . $this->outputImageType; 
  33         $outputImagePath  = $this->outputImageDir . '/' . $outputImageName; 
   21    // ÊÑ´¹¼Â¹Ô 
   22    function execute($inputImagePath) { 
   23        // Á°½èÍý 
   24        $filestat         = @stat($inputImagePath); 
   25        $imagesize        = getimagesize($inputImagePath); 
   26        $inputImageWidth  = $imagesize[0]; 
   27        $inputImageHeight = $imagesize[1]; 
   28        $inputImageType   = $imagesize[2]; 
   29        $outputImageName  = base64_encode($inputImagePath . '_' . $this->outputImageWidth . '_' . $filestat['mtime']) . '.' . $this->outputImageType; 
   30        $outputImagePath  = $this->outputImageDir . '/' . $outputImageName; 
  3431 
  35         // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î¹â¤µ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î²£Éý¤«¤éµá¤á¤ë 
  36         if (is_null($this->outputImageHeight)) { 
  37             $this->outputImageHeight = $inputImageHeight * ($this->outputImageWidth / $inputImageWidth); 
  38         } 
   32        // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î¹â¤µ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î²£Éý¤«¤éµá¤á¤ë 
   33        if (is_null($this->outputImageHeight)) { 
   34            $this->outputImageHeight = $inputImageHeight * ($this->outputImageWidth / $inputImageWidth); 
   35        } 
  3936 
  40         // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«³Îǧ¤·¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ßºîÀ®¤¹¤ë 
  41         if (file_exists($outputImagePath)) { 
  42             $info['convert'] = FALSE; 
  43         } else { 
  44             // ¸µ¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ® 
  45             switch($inputImageType) 
  46             { 
  47                 case 1: 
  48                     // gif 
  49                     $tempImage = imagecreatefromgif ($inputImagePath); 
  50                     break; 
  51                 case 2: 
  52                     // jpeg 
  53                     $tempImage = imagecreatefromjpeg($inputImagePath); 
  54                     break; 
  55                 case 3: 
  56                     // png 
  57                     $tempImage = imagecreatefrompng($inputImagePath); 
  58                     break; 
  59                 case 6: 
  60                     // bmp 
  61                     $tempImage = imagecreatefromwbmp($inputImagePath); 
  62                     break; 
  63             } 
   37        // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«³Îǧ¤·¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ßºîÀ®¤¹¤ë 
   38        if (file_exists($outputImagePath)) { 
   39            $info['convert'] = FALSE; 
   40        } else { 
   41            // ¸µ¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ® 
   42            switch($inputImageType) { 
   43            case 1: 
   44                // gif 
   45                $tempImage = imagecreatefromgif($inputImagePath); 
   46                break; 
   47            case 2: 
   48                // jpeg 
   49                $tempImage = imagecreatefromjpeg($inputImagePath); 
   50                break; 
   51            case 3: 
   52                // png 
   53                $tempImage = imagecreatefrompng($inputImagePath); 
   54                break; 
   55            case 6: 
   56                // bmp 
   57                $tempImage = imagecreatefromwbmp($inputImagePath); 
   58                break; 
   59            } 
  6460 
  65             if (!$tempImage) { 
  66                 return false; 
  67             } 
   61            if (!$tempImage) { 
   62                return false; 
   63            } 
  6864 
  69             // ¶õ¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ® 
  70             $outputImage = ImageCreateTruecolor($this->outputImageWidth, $this->outputImageHeight); 
  71             ImageCopyResampled($outputImage, $tempImage, 0, 0, 0, 0, $this->outputImageWidth, $this->outputImageHeight, $inputImageWidth, $inputImageHeight); 
   65            // ¶õ¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ® 
   66            $outputImage = ImageCreateTruecolor($this->outputImageWidth, $this->outputImageHeight); 
   67            ImageCopyResampled($outputImage, $tempImage, 0, 0, 0, 0, $this->outputImageWidth, $this->outputImageHeight, $inputImageWidth, $inputImageHeight); 
  7268 
  73             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë½ÐÎÏ 
  74             switch($this->outputImageType) 
  75             { 
  76                 case 1: 
  77                 case 'gif': 
  78                     imagegif($outputImage, $outputImagePath); 
  79                     break; 
  80                 default: 
  81                 case 2: 
  82                 case 'jpg': 
  83                 case 'jpeg': 
  84                     imagejpeg($outputImage, $outputImagePath); 
  85                     break; 
  86                 case 3: 
  87                 case 'png': 
  88                     imagepng($outputImage, $outputImagePath); 
  89                     break; 
  90                 case 6: 
  91                 case 'bmp': 
  92                     imagewbmp($outputImage, $outputImagePath); 
  93                     break; 
  94             } 
   69            // ¥Õ¥¡¥¤¥ë½ÐÎÏ 
   70            switch($this->outputImageType) { 
   71            case 1: 
   72            case 'gif': 
   73                imagegif($outputImage, $outputImagePath); 
   74                break; 
   75            default: 
   76            case 2: 
   77            case 'jpg': 
   78            case 'jpeg': 
   79                imagejpeg($outputImage, $outputImagePath); 
   80                break; 
   81            case 3: 
   82            case 'png': 
   83                imagepng($outputImage, $outputImagePath); 
   84                break; 
   85            case 6: 
   86            case 'bmp': 
   87                imagewbmp($outputImage, $outputImagePath); 
   88                break; 
   89            } 
  9590 
  96             // ¥á¥â¥ê³«Êü 
  97             imagedestroy($tempImage); 
  98             imagedestroy($outputImage); 
   91            // ¥á¥â¥ê³«Êü 
   92            imagedestroy($tempImage); 
   93            imagedestroy($outputImage); 
  9994 
  100             $info['convert'] = TRUE; 
  101         } 
   95            $info['convert'] = TRUE; 
   96        } 
  10297 
  103         // return 
  104         /* 
  105         $info['inputImageWidth']   = $inputImageWidth; 
  106         $info['inputImageHeight']  = $inputImageHeight; 
  107         $info['inputImageType']    = $inputImageType; 
  108         $info['inputImagePath']    = $inputImagePath; 
  109         $info['outputImageWidth']  = $this->outputImageWidth; 
  110         $info['outputImageHeight'] = $this->outputImageHeight; 
  111         $info['outputImageType']   = $this->outputImageType; 
  112         */ 
  113         $info['outputImagePath']  = $outputImagePath; 
  114         $info['outputImageName']  = $outputImageName; 
  115         return $info; 
   98        /* 
   99        $info['inputImageWidth']   = $inputImageWidth; 
   100        $info['inputImageHeight']  = $inputImageHeight; 
   101        $info['inputImageType']    = $inputImageType; 
   102        $info['inputImagePath']    = $inputImagePath; 
   103        $info['outputImageWidth']  = $this->outputImageWidth; 
   104        $info['outputImageHeight'] = $this->outputImageHeight; 
   105        $info['outputImageType']   = $this->outputImageType; 
   106        */ 
   107        $info['outputImagePath']  = $outputImagePath; 
   108        $info['outputImageName']  = $outputImageName; 
   109        return $info; 
  116110 
  117     } 
   111    } 
  118112 
  119     // Setter 
  120     function setOutputDir($outputDir)   { $this->outputImageDir    = $outputDir;   } 
  121     function setImageType($imageType)   { $this->outputImageType   = $imageType;   } 
  122     function setImageWidth($imageWidth) { $this->outputImageWidth  = $imageWidth; } 
  123     // function setImageHeight($imageHeight) { $this->outputImageHeight = $imageHeight; } 
   113    // Setter 
   114    function setOutputDir($outputDir)   { $this->outputImageDir    = $outputDir;  } 
   115    function setImageType($imageType)   { $this->outputImageType   = $imageType;  } 
   116    function setImageWidth($imageWidth) { $this->outputImageWidth  = $imageWidth; } 
   117    // function setImageHeight($imageHeight) { $this->outputImageHeight = $imageHeight; } 
  124118 
  125     // Getter 
  126     function getOutputDir()   { return $this->outputDir;         } 
  127     function getImageType()   { return $this->outputImageType;   } 
  128     function getImageWidth()  { return $this->outputImageWidth;  } 
  129     function getImageHeight() { return $this->outputImageHeight; } 
   119    // Getter 
   120    function getOutputDir()   { return $this->outputDir;         } 
   121    function getImageType()   { return $this->outputImageType;   } 
   122    function getImageWidth()  { return $this->outputImageWidth;  } 
   123    function getImageHeight() { return $this->outputImageHeight; } 
  130124 
  131     /* 
  132     * PrivateMethod 
  133     **/ 
  134     function beforeExecute() { 
  135     } 
   125    /* 
   126    * PrivateMethod 
   127     */ 
   128    function beforeExecute() { 
   129    } 
  136130} 
  137131?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.