Ignore:
Timestamp:
2007/02/08 10:03:52 (16 years ago)
Author:
rebelt
Message:

以下のモバイルサイト用ページ・機能を作成いたしました。

 • 会員登録
 • 注文
 • イプシロン決済
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • temp/branches/mobile/data/include/mobile.inc

  r11407 r11409  
  4545    array_walk($_POST, 'lfMobileConvertInputValue'); 
  4646    array_walk($_REQUEST, 'lfMobileConvertInputValue'); 
   47} 
   48 
   49/** 
   50 * dtb_mobile_ext_session_id ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   51 * 
   52 * @return string|null ¼èÆÀ¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÊÖ¤¹¡£ 
   53 *                     ¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï null ¤òÊÖ¤¹¡£ 
   54 */ 
   55function lfMobileGetExtSessionId() { 
   56    if (!preg_match('|^' . URL_DIR . '(.*)$|', $_SERVER['SCRIPT_NAME'], $matches)) { 
   57        return null; 
   58    } 
   59 
   60    $url = $matches[1]; 
   61    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME); 
   62    $objQuery = new SC_Query; 
   63 
   64    foreach ($_REQUEST as $key => $value) { 
   65        $session_id = $objQuery->get('dtb_mobile_ext_session_id', 'session_id', 
   66                                     'param_key = ? AND param_value = ? AND url = ? AND create_date >= ?', 
   67                                     array($key, $value, $url, $time)); 
   68        if (isset($session_id)) { 
   69            return $session_id; 
   70        } 
   71    } 
   72 
   73    return null; 
  4774} 
  4875 
   
  5885    if (!isset($sessionId)) { 
  5986        $sessionId = @$_GET[session_name()]; 
   87    } 
   88    if (!isset($sessionId)) { 
   89        $sessionId = lfMobileGetExtSessionId(); 
  6090    } 
  6191    if (!isset($sessionId)) { 
   
  332362    return $url; 
  333363} 
   364 
   365/** 
   366 * ³°Éô¥µ¥¤¥ÈÏ¢·ÈÍѤ˥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤òÊݸ¤¹¤ë¡£ 
   367 * 
   368 * @param string $param_key ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼Ì¾ 
   369 * @param string $param_value ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼ÃÍ 
   370 * @param string $url URL 
   371 * @return void 
   372 */ 
   373function sfMobileSetExtSessionId($param_key, $param_value, $url) { 
   374    $objQuery = new SC_Query; 
   375 
   376    // GC 
   377    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME); 
   378    $objQuery->delete('dtb_mobile_ext_session_id', 'create_date < ?', array($time)); 
   379 
   380    $arrValues = array('session_id'  => session_id(), 
   381                       'param_key'   => $param_key, 
   382                       'param_value' => $param_value, 
   383                       'url'         => $url); 
   384 
   385    $objQuery->insert('dtb_mobile_ext_session_id', $arrValues); 
   386} 
   387 
   388/** 
   389 * ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂӤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òȽÊ̤¹¤ë¡£ 
   390 * 
   391 * @param string $address ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
   392 * @return boolean ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ïtrue¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£ 
   393 */ 
   394function gfIsMobileMailAddress($address) { 
   395    $arrMobileMailDomains = array('docomo.ne.jp', 'ezweb.ne.jp', 'softbank.ne.jp', 'vodafone.ne.jp'); 
   396 
   397    if (defined('MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS')) { 
   398        $arrMobileMailDomains = array_merge($arrMobileMailDomains, split('[ ,]+', MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS)); 
   399    } 
   400 
   401    foreach ($arrMobileMailDomains as $domain) { 
   402        $domain = str_replace('.', '\\.', $domain); 
   403        if (preg_match("/@([^@]+\\.)?$domain\$/", $address)) { 
   404            return true; 
   405        } 
   406    } 
   407 
   408    return false; 
   409} 
  334410?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.