source: temp/trunk/html/install/user_data/templates/default1/mypage/delivery_addr.tpl @ 10403

Revision 10403, 9.7 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<html lang="ja">
3<head>
4<!--{*
5 * Copyright (c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
6 *
7 * http://www.lockon.co.jp/
8 *}-->
9<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<!--{$smarty.const.CHAR_CODE}-->">
10<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript">
11<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
12<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->user_data/css/contents.css" type="text/css" media="all" />
13<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->css/common.css" type="text/css" media="all" />
14<link rel="stylesheet" href="<!--{$tpl_css}-->" type="text/css" media="all" />
15<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/css.js"></script>
16<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/navi.js"></script>
17<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/win_op.js"></script>
18<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/site.js"></script>
19<title><!--{$arrSiteInfo.shop_name}-->/<!--{$tpl_title|escape}--></title>
20</head>
21
22<body bgcolor="#ffe9e6" text="#555555" link="#3a75af" vlink="#3a75af" alink="#3a75af" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onLoad="preLoadImg(<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->); <!--{$tpl_onload}-->">
23<noscript>
24<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->css/common.css" type="text/css">
25</noscript>
26<div align="center">
27<a name="top" id="top"></a>
28
29<!--¢§CONTENTS-->
30<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
31    <tr><td height="15"></td></tr>
32    <tr><td bgcolor="#ffa85c"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->misc/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td></tr>
33    <tr>
34        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
35
36        <!--¢§ÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤³¤³¤«¤é-->
37        <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
38        <form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
39        <input type="hidden" name="mode" value="edit">
40        <input type="hidden" name="other_deliv_id" value="<!--{$smarty.session.other_deliv_id}-->" >
41        <input type="hidden" name="ParentPage" value="<!--{$ParentPage}-->" >
42
43            <tr><td height="15"></td></tr>
44            <tr>
45                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/delivadd_title.jpg" width="500" height="40" alt="¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±Àè¤ÎÄɲá¦Êѹ¹"></td>
46            </tr>
47            <tr><td height="15"></td></tr>
48            <tr>
49                <td class="fs12">²¼µ­¹àÌܤˤ´ÆþÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö<span class="red">¢¨</span>¡×°õ¤ÏÆþÎÏɬ¿Ü¹àÌܤǤ¹¡£<br>
50                ÆþÎϸ塢°ìÈÖ²¼¤Î¡Ö³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
51            </tr>
52            <tr><td height="15"></td></tr>
53            <tr>
54                <td bgcolor="#cccccc">
55                <!--ÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤³¤³¤«¤é-->
56                <table width="500" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
57                    <tr>
58                        <td width="117" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">¤ªÌ¾Á°<span class="red">¢¨</span></td>
59                        <td width="340" bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
60                            <span class="red"><!--{$arrErr.name01}--><!--{$arrErr.name02}--></span>
61                            À«&nbsp;<input type="text" name="name01" value="<!--{if $name01 == ""}--><!--{$arrOtherDeliv.name01|escape}--><!--{else}--><!--{$name01|escape}--><!--{/if}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.name01|sfGetErrorColor}-->" size=15 class="box15" />¡¡
62                            ̾&nbsp;<input type="text" name="name02" value="<!--{if $name02 == ""}--><!--{$arrOtherDeliv.name02|escape}--><!--{else}--><!--{$name02|escape}--><!--{/if}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.name02|sfGetErrorColor}-->" size=15 class="box15" />
63                        </td>
64                    </tr>
65                    <tr>
66                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">¤ªÌ¾Á°¡Ê¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ë<span class="red">¢¨</span></td>
67                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.kana01}--><!--{$arrErr.kana02}--></span>
68                            ¥»¥¤&nbsp;<input type="text" name="kana01" value="<!--{if $kana01 == ""}--><!--{$arrOtherDeliv.kana01|escape}--><!--{else}--><!--{$kana01|escape}--><!--{/if}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.kana01|sfGetErrorColor}-->" size=15 class="box15" />¡¡¥á¥¤&nbsp;<input type="text" name="kana02" value="<!--{if $kana02 == ""}--><!--{$arrOtherDeliv.kana02|escape}--><!--{else}--><!--{$kana02|escape}--><!--{/if}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.kana02|sfGetErrorColor}-->" size=15 class="box15" /></td>
69                    </tr>
70                    <tr>
71                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">͹ÊØÈÖ¹æ<span class="red">¢¨</span></td>
72                        <td bgcolor="#ffffff">
73                            <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
74                                <tr>
75                                    <td class="fs12n">
76                                        <!--{assign var=key1 value="zip01"}-->
77                                        <!--{assign var=key2 value="zip02"}-->
78                                        <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
79                                        ¢©&nbsp;<input type="text" name="zip01" value="<!--{if $zip01 == ""}--><!--{$arrOtherDeliv.zip01|escape}--><!--{else}--><!--{$zip01|escape}--><!--{/if}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.ZIP01_LEN}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" size=6 class="box6" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="zip02" value="<!--{if $zip02 == ""}--><!--{$arrOtherDeliv.zip02|escape}--><!--{else}--><!--{$zip02|escape}--><!--{/if}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.ZIP02_LEN}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" size=6 class="box6" />
80                                    </td>
81                                    <td>
82                                        &nbsp;&nbsp;<a href="../address/index.php" onclick="fnCallAddress('<!--{$smarty.const.URL_INPUT_ZIP}-->', 'zip01', 'zip02', 'pref', 'addr01'); return false;" target="_blank"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/address.gif" width="86" height="20" alt="½»½ê¼«Æ°ÆþÎÏ" /></a></td>
83                                    </td>
84                                </tr>
85                                <tr><td height="5"></td></tr>
86                                <tr>
87                                    <td colspan="2" class="fs12">͹ÊØÈֹ椬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤Ï¢ª<a href="http://search.post.japanpost.jp/7zip/" target="_blank">¤³¤Á¤é</a></td>
88                                </tr>
89                            </table>
90                        </td>
91                    </tr>
92                    <tr>
93                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">½»½ê<span class="red">¢¨</span></td>
94                        <td bgcolor="#ffffff">
95                            <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" " id="frame02">
96                                <tr>
97                                    <td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.pref}--></span>
98                                    <select name="pref" style="<!--{$arrErr.pref|sfGetErrorColor}-->">
99                                    <option value="" selected>ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</option>
100                                    <!--{if $pref == ""}-->
101                                    <!--{html_options options=$arrPref selected=$arrOtherDeliv.pref|escape}-->
102                                    <!--{else}-->
103                                    <!--{html_options options=$arrPref selected=$pref|escape}-->
104                                    <!--{/if}-->
105                                    </select></td>
106                                </tr>
107                                <tr><td height="5"></td></tr>
108                                <tr>
109                                    <td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.addr01}--></span>
110                                    <input type="text" name="addr01" value="<!--{if $addr01 == ""}--><!--{$arrOtherDeliv.addr01|escape}--><!--{else}--><!--{$addr01|escape}--><!--{/if}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.MTEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.addr01|sfGetErrorColor}-->" size=40 class="box40" /></td>
111                                </tr>
112                                <tr><td height="2"></td></tr>
113                                <tr>
114                                    <td class="fs10n">¤´½»½ê1¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë</td>
115                                </tr>
116                                <tr><td height="5"></td></tr>
117                                <tr>
118                                    <td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.addr02}--></span>
119                                    <input type="text" name="addr02" value="<!--{if $addr02 == ""}--><!--{$arrOtherDeliv.addr02|escape}--><!--{else}--><!--{$addr02|escape}--><!--{/if}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.MTEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.addr02|sfGetErrorColor}-->" size=40 class="box40" /></td>
120                                </tr>
121                                <tr><td height="2"></td></tr>
122                                <tr>
123                                    <td class="fs10"><span class="red">½»½ê¤Ïɬ¤º2¤Ä¤Ëʬ¤±¤Æ¤´µ­Æþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾¤Ïɬ¤ºµ­Æþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span></td>
124                                </tr>
125                            </table>
126                        </td>
127                    </tr>
128                    <tr>
129                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">ÅÅÏÃÈÖ¹æ<span class="red">¢¨</span></td>
130                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.tel01}--><!--{$arrErr.tel02}--><!--{$arrErr.tel03}--></span>
131                            <input type="text" name="tel01" value="<!--{if $tel01 == ""}--><!--{$arrOtherDeliv.tel01|escape}--><!--{else}--><!--{$tel01|escape}--><!--{/if}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.tel01|sfGetErrorColor}-->" size=6 class="box6" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="tel02" value="<!--{if $tel02 == ""}--><!--{$arrOtherDeliv.tel02|escape}--><!--{else}--><!--{$tel02|escape}--><!--{/if}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.tel02|sfGetErrorColor}-->" size=6 class="box6" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="tel03" value="<!--{if $tel03 == ""}--><!--{$arrOtherDeliv.tel03|escape}--><!--{else}--><!--{$tel03|escape}--><!--{/if}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.tel03|sfGetErrorColor}-->" size=6 class="box6" /></td>
132                    </tr>
133                </table>
134                <!--ÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤³¤³¤Þ¤Ç-->
135                </td>
136            </tr>
137            <tr><td height="15"></td></tr>
138            <tr>
139                <td align="center">
140                    <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_entry_on.gif',this);" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_entry.gif',this);" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_entry.gif" width="150" height="30" alt="ÅÐÏ¿¤¹¤ë" name="register" id="register" />
141                </td>
142            </tr>
143            <tr><td height="30"></td></tr>
144        </form>
145        </table>
146        </td>
147    </tr>
148    <tr><td bgcolor="#ffa85c"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->misc/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td></tr>
149    <tr><td height="20"></td></tr>
150</table>
151</div>
152</body>
153</html>
154
155
156
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.