source: temp/branches/mobile/html/mobile/shopping/confirm.php @ 11409

Revision 11409, 3.3 KB checked in by rebelt, 16 years ago (diff)

以下のモバイルサイト用ページ・機能を作成いたしました。

  • 会員登録
  • 注文
  • イプシロン決済
  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("../require.php");
9
10class LC_Page {
11    var $arrSession;
12    var $tpl_mode;
13    var $tpl_total_deliv_fee;
14    function LC_Page() {
15        $this->tpl_mainpage = 'shopping/confirm.tpl';
16        $this->tpl_css = '/css/layout/shopping/confirm.css';
17        $this->tpl_title = "¤´ÆþÎÏÆâÍƤΤ´³Îǧ";
18        global $arrPref;
19        $this->arrPref = $arrPref;
20        global $arrSex;
21        $this->arrSex = $arrSex;
22        global $arrMAILMAGATYPE;
23        $this->arrMAILMAGATYPE = $arrMAILMAGATYPE;
24        global $arrReminder;
25        $this->arrReminder = $arrReminder;
26        /*
27         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
28         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
29         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£
30        */
31        session_cache_limiter('private-no-expire');     
32
33    }
34}
35
36$objPage = new LC_Page();
37$objView = new SC_SiteView();
38$objCartSess = new SC_CartSession();
39$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
40$objSiteSess = new SC_SiteSession();
41$objCustomer = new SC_Customer();
42$arrInfo = $objSiteInfo->data;
43$objQuery = new SC_Query();
44
45// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­Ï¿¤¬¤¢¤ë¤«È½Äê
46sfIsPrePage($objSiteSess);
47
48// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
49$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
50$objPage->tpl_uniqid = $uniqid;
51
52// ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý
53$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo);
54// °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ
55$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid);
56// ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»»
57$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer);
58
59// ¥«¡¼ÅÔÆâ¤Î¾¦ÉʤÎÇä¤êÀÚ¤ì¥Á¥§¥Ã¥¯
60$objCartSess->chkSoldOut($objCartSess->getCartList());
61
62// ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯
63if($objCustomer->isLoginSuccess()) {
64    $objPage->tpl_login = '1';
65    $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point');
66}
67
68// ·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
69$payment_type = "";
70if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){
71    // MEMO03¤ËÃͤ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲ䵤줿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤¹
72    $sql = "SELECT memo03 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ?";
73    $arrPayment = $objQuery->getall($sql, array($arrData['payment_id']));
74    $payment_type = $arrPayment[0]["memo03"];
75}
76$objPage->payment_type = $payment_type;
77
78
79switch($_POST['mode']) {
80// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë
81case 'return':
82    // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
83    $objSiteSess->setRegistFlag();
84    header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_PAYMENT));
85    exit;
86    break;
87case 'confirm':
88    // ¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼ID¤ò³ÎÊݤ·¤Æ¤ª¤¯¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤ÇɬÍפʤ¿¤á¡Ë
89    // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë
90    if (DB_TYPE == "pgsql") {
91        $order_id = $objQuery->nextval("dtb_order","order_id");
92    }elseif (DB_TYPE == "mysql") {
93        $order_id = $objQuery->get_auto_increment("dtb_order");
94    }
95    $arrData["order_id"] = $order_id;
96   
97    // ½¸·×·ë²Ì¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç
98    sfRegistTempOrder($uniqid, $arrData);
99    // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
100    $objSiteSess->setRegistFlag();
101   
102    // ·èºÑÊýË¡¤Ë¤è¤ê²èÌÌÀÚÂØ
103    if($payment_type != "") {
104        $_SESSION["payment_id"] = $arrData['payment_id'];
105        header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_MODULE));
106    }else{
107        header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_COMPLETE));
108    }
109    break;
110default:
111    break;
112}
113
114
115$objPage->arrData = $arrData;
116$objPage->arrInfo = $arrInfo;
117$objView->assignobj($objPage);
118$objView->display(SITE_FRAME);
119//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
120?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.