source: temp/branches/mobile/html/mobile/entry/index.php @ 11409

Revision 11409, 15.2 KB checked in by rebelt, 16 years ago (diff)

以下のモバイルサイト用ページ・機能を作成いたしました。

  • 会員登録
  • 注文
  • イプシロン決済
  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("../require.php");
9
10class LC_Page {
11    function LC_Page() {
12        $this->tpl_mainpage = 'entry/index.tpl';        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
13        $this->tpl_title .= '²ñ°÷ÅÐÏ¿(1/3)';            //¡¡¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
14    }
15}
16
17//---- ¥Ú¡¼¥¸½é´üÀßÄê
18$CONF = sf_getBasisData();                  // ŹÊÞ´ðËܾðÊó
19$objConn = new SC_DbConn();
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_SiteView();
22$objDate = new SC_Date(START_BIRTH_YEAR, date("Y",strtotime("now")));
23$objPage->arrPref = $arrPref;
24$objPage->arrJob = $arrJob;
25$objPage->arrReminder = $arrReminder;
26$objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    //¡¡ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê
27$objPage->arrMonth = $objDate->getMonth();
28$objPage->arrDay = $objDate->getDay();
29
30// ¶õ¥á¡¼¥ë
31if (isset($_SESSION['mobile']['kara_mail_from'])) {
32    $objPage->tpl_kara_mail_from = $_POST['email'] = $_SESSION['mobile']['kara_mail_from'];
33} elseif (MOBILE_USE_KARA_MAIL) {
34    $token = gfPrepareKaraMail('entry/index.php');
35    if ($token !== false) {
36        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/mail.tpl';
37        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(¶õ¥á¡¼¥ë)';
38        $objPage->tpl_kara_mail_to = MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_USER . MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DELIMITER . 'entry_' . $token . '@' . MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DOMAIN;
39        $objPage->tpl_from_address = $CONF['email03'];
40    }
41}
42
43//SSLURLȽÄê
44if (SSLURL_CHECK == 1){
45    $ssl_url= sfRmDupSlash(SSL_URL.$_SERVER['REQUEST_URI']);
46    if (!ereg("^https://", $non_ssl_url)){
47        sfDispSiteError(URL_ERROR);
48    }
49}
50
51// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ
52$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT);
53
54//---- ÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
55$arrRegistColumn = array(
56                             array(  "column" => "name01", "convert" => "aKV" ),
57                             array(  "column" => "name02", "convert" => "aKV" ),
58                             array(  "column" => "kana01", "convert" => "CKV" ),
59                             array(  "column" => "kana02", "convert" => "CKV" ),
60                             array(  "column" => "zip01", "convert" => "n" ),
61                             array(  "column" => "zip02", "convert" => "n" ),
62                             array(  "column" => "pref", "convert" => "n" ),
63                             array(  "column" => "addr01", "convert" => "aKV" ),
64                             array(  "column" => "addr02", "convert" => "aKV" ),
65                             array(  "column" => "email", "convert" => "a" ),
66                             array(  "column" => "email2", "convert" => "a" ),
67                             array(  "column" => "email_mobile", "convert" => "a" ),
68                             array(  "column" => "email_mobile2", "convert" => "a" ),
69                             array(  "column" => "tel01", "convert" => "n" ),
70                             array(  "column" => "tel02", "convert" => "n" ),
71                             array(  "column" => "tel03", "convert" => "n" ),
72                             array(  "column" => "fax01", "convert" => "n" ),
73                             array(  "column" => "fax02", "convert" => "n" ),
74                             array(  "column" => "fax03", "convert" => "n" ),
75                             array(  "column" => "sex", "convert" => "n" ),
76                             array(  "column" => "job", "convert" => "n" ),
77                             array(  "column" => "birth", "convert" => "n" ),
78                             array(  "column" => "reminder", "convert" => "n" ),
79                             array(  "column" => "reminder_answer", "convert" => "aKV"),
80                             array(  "column" => "password", "convert" => "a" ),
81                             array(  "column" => "password02", "convert" => "a" )
82                         );
83
84//---- ÅÐÏ¿½ü³°ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
85$arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day", "email02", "email_mobile02", "password02");
86
87if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
88
89    //-- POST¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú¤­·Ñ¤®
90    $objPage->arrForm = $_POST;
91   
92    if($objPage->arrForm['year'] == '----') {
93        $objPage->arrForm['year'] = '';
94    }
95   
96    $objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý
97   
98    //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
99    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);
100
101    //--¡¡ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
102    if ($_POST["mode"] == "set1") {
103        $objPage->arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm);
104        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/index.tpl';
105        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(1/3)';
106    } elseif ($_POST["mode"] == "set2") {
107        $objPage->arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm);
108        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set1.tpl';
109        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(2/3)';
110    } else {
111        $objPage->arrErr = lfErrorCheck3($objPage->arrForm);
112        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set2.tpl';
113        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(3/3)';
114    }
115
116    if ($objPage->arrErr || $_POST["mode"] == "return") {       // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
117        foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
118            $objPage->$key = $val;
119        }
120
121        //-- ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀßÄê
122        if ($_POST["mode"] == "set1") {
123            $checkVal = array("email", "password", "reminder", "reminder_answer", "name01", "name02", "kana01", "kana02");
124            foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
125                if ($key != "mode" && $key != "subm" & !in_array($key, $checkVal)) $objPage->list_data[ $key ] = $val;
126            }
127
128        } elseif ($_POST["mode"] == "set2") {
129            $checkVal = array("sex", "year", "month", "day", "zip01", "zip02");
130            foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
131                if ($key != "mode" && $key != "subm" & !in_array($key, $checkVal)) $objPage->list_data[ $key ] = $val;
132            }
133        } else {
134            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "tel01", "tel02", "tel03");
135            foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
136                if ($key != "mode" && $key != "subm" & !in_array($key, $checkVal)) $objPage->list_data[ $key ] = $val;
137            }
138        }
139
140
141    } else {
142
143        //--¡¡¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê
144        if ($_POST["mode"] == "set1") {
145            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set1.tpl';
146            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(2/3)';
147        } elseif ($_POST["mode"] == "set2") {
148            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set2.tpl';
149            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(3/3)';
150
151            $address = lfGetAddress($_REQUEST['zip01'].$_REQUEST['zip02']);
152            $objView->assign("pref", @$address[0]['state']);
153            $objView->assign("addr01", @$address[0]['city'] . @$address[0]['town']);
154        } elseif ($_POST["mode"] == "confirm") {
155            //¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨
156            $passlen = strlen($objPage->arrForm['password']);
157            $objPage->passlen = lfPassLen($passlen);
158           
159            //¥á¡¼¥ë¼õ¤±¼è¤ê
160            if ($objPage->arrForm['mail_flag'] = "ON") {
161                $objPage->arrForm['mail_flag']  = "2";
162            }
163
164            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/confirm.tpl';
165            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(³Îǧ¥Ú¡¼¥¸)';
166
167        }
168
169        //-- ¥Ç¡¼¥¿ÀßÄê
170        unset($objPage->list_data);
171        foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
172            if ($key != "mode" && $key != "subm") $objPage->list_data[ $key ] = $val;
173        }
174
175
176        //--¡¡²¾ÅÐÏ¿¤È´°Î»²èÌÌ
177        if ($_POST["mode"] == "complete") {
178            $objPage->uniqid = lfRegistData ($objPage->arrForm, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn);
179
180            // ¶õ¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®ºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËËÜÅÐÏ¿´°Î»¤Ë¤¹¤ë¡£
181            if (isset($_SESSION['mobile']['kara_mail_from'])) {
182                header("Location:" . gfAddSessionId(URL_DIR . "regist/index.php?mode=regist&id=" . $objPage->uniqid));
183                exit;
184            }
185
186            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/complete.tpl';
187            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)';
188
189            //¡¡²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
190            $objPage->CONF = $CONF;
191            $objPage->to_name01 = $_POST['name01'];
192            $objPage->to_name02 = $_POST['name02'];
193            $objMailText = new SC_SiteView();
194            $objMailText->assignobj($objPage);
195            $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ');
196            $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl");
197            $objMail = new GC_SendMail();
198            $objMail->setItem(
199                                ''                                  //¡¡°¸Àè
200                                , $subject                          //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
201                                , $toCustomerMail                   //¡¡ËÜʸ
202                                , $CONF["email03"]                  //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹
203                                , $CONF["shop_name"]                //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á°
204                                , $CONF["email03"]                  //¡¡reply_to
205                                , $CONF["email04"]                  //¡¡return_path
206                                , $CONF["email04"]                  //  Errors_to
207                                , $CONF["email01"]                  //  Bcc
208                                                                );
209            // °¸Àè¤ÎÀßÄê
210            $name = $_POST["name01"] . $_POST["name02"] ." ÍÍ";
211            $objMail->setTo($_POST["email"], $name);
212            $objMail->sendMail();
213
214            // ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£
215            header("Location:" . gfAddSessionId("./complete.php"));
216            exit;
217        }
218    }
219}
220
221if($objPage->year == '') {
222    $objPage->year = '----';
223}
224
225//----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
226$objView->assignobj($objPage);
227$objView->display(SITE_FRAME);
228
229//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
230
231//---- function·²
232function lfRegistData ($array, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn) {
233    global $objConn;
234
235    // ²¾ÅÐÏ¿
236    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
237        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0 && ! in_array($data["column"], $arrRejectRegistColumn)) {
238            $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
239        }
240    }
241       
242    // ÃÂÀ¸Æü¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
243    if (strlen($array["year"]) > 0 ) {
244        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
245    }
246   
247    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î°Å¹æ²½
248    $arrRegist["password"] = sha1($arrRegist["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
249   
250    $count = 1;
251    while ($count != 0) {
252        $uniqid = sfGetUniqRandomId("t");
253        $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid));
254    }
255   
256    $arrRegist["secret_key"] = $uniqid;     // ²¾ÅÐÏ¿IDȯ¹Ô
257    $arrRegist["create_date"] = "now()";    // ºîÀ®Æü
258    $arrRegist["update_date"] = "now()";    // ¹¹¿·Æü
259    $arrRegist["first_buy_date"] = "";      // ºÇ½é¤Î¹ØÆþÆü
260   
261    //-- ²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
262    $objConn->query("BEGIN");
263
264    $objQuery = new SC_Query();
265    $objQuery->insert("dtb_customer", $arrRegist);
266
267    //--¡¡Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎȽÄê
268    $sql = "SELECT count(*) FROM dtb_customer_mail WHERE email = ?";
269    $mailResult = $objConn->getOne($sql, array($arrRegist["email"]));
270
271    //--¡¡¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
272    $arrRegistMail["email"] = $arrRegist["email"]; 
273    if ($array["mail_flag"] == 1) {
274        $arrRegistMail["mail_flag"] = 4;
275    } elseif ($array["mail_flag"] == 2) {
276        $arrRegistMail["mail_flag"] = 5;
277    } else {
278        $arrRegistMail["mail_flag"] = 6;
279    }
280    $arrRegistMail["update_date"] = "now()";
281   
282    // Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
283    if ($mailResult == 1) {     
284        $objQuery->update("dtb_customer_mail", $arrRegistMail, "email = '" .addslashes($arrRegistMail["email"]). "'");         
285    } else {                //¡¡¿·µ¬ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç
286        $arrRegistMail["create_date"] = "now()";
287        $objQuery->insert("dtb_customer_mail", $arrRegistMail);     
288    }
289    $objConn->query("COMMIT");
290
291    return $uniqid;
292}
293
294//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
295function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
296    /*
297     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
298     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
299     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
300     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹ 
301     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
302     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
303     */
304    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó
305    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
306        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
307    }
308    // ʸ»úÊÑ´¹
309    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
310        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
311        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
312            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
313        }
314    }
315    return $array;
316}
317
318//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
319function lfErrorCheck1($array) {
320
321    global $objConn;
322    $objErr = new SC_CheckError($array);
323   
324    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
325    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
326    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
327    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
328    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
329
330    //¸½²ñ°÷¤ÎȽÄê ¢ª¡¡¸½²ñ°÷¤â¤·¤¯¤Ï²¾ÅÐÏ¿Ãæ¤Ï¡¢¥á¥¢¥É°ì°Õ¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇƱ¤¸¥á¥¢¥É¤ÇÅÐÏ¿ÉÔ²Ä
331    if (strlen($array["email"]) > 0) {
332        $objQuery = new SC_Query();
333        $arrRet = $objQuery->select("email, update_date, del_flg", "dtb_customer","email ILIKE ? ORDER BY del_flg", array($array["email"]));
334               
335        if(count($arrRet) > 0) {
336            if($arrRet[0]['del_flg'] != '1') {
337                // ²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
338                $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ ¤¹¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£<br />";
339            } else {
340                // Âà²ñ¤·¤¿²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
341                $leave_time = sfDBDatetoTime($arrRet[0]['update_date']);
342                $now_time = time();
343                $pass_time = $now_time - $leave_time;
344                // Âà²ñ¤«¤é²¿»þ´Ö-·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äꤹ¤ë¡£
345                $limit_time = ENTRY_LIMIT_HOUR * 3600;                     
346                if($pass_time < $limit_time) {
347                    $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ Âà²ñ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤Î´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
348                }
349            }
350        }
351    }
352
353    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK"));
354    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Ò¥ó¥È ¼ÁÌä", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
355    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Ò¥ó¥È Åú¤¨", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
356   
357    return $objErr->arrErr;
358}
359
360//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
361function lfErrorCheck2($array) {
362
363    global $objConn;
364    $objErr = new SC_CheckError($array);
365   
366    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
367    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
368    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
369
370    $objErr->doFunc(array("¤´À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
371    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("SELECT_CHECK", "CHECK_DATE"));
372   
373    return $objErr->arrErr;
374}
375
376//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
377function lfErrorCheck3($array) {
378
379    global $objConn;
380    $objErr = new SC_CheckError($array);
381   
382    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
383    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê1", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
384    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê2", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
385    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
386    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
387    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
388    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03",TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
389   
390    return $objErr->arrErr;
391}
392
393//³Îǧ¥Ú¡¼¥¸Íѥѥ¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨ÍÑ
394
395function lfPassLen($passlen){
396    $ret = "";
397    for ($i=0;$i<$passlen;true){
398    $ret.="*";
399    $i++;
400    }
401    return $ret;
402}
403
404
405// ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
406function lfGetAddress($zipcode) {
407    global $arrPref;
408
409    $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN);
410
411    // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ®
412    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n");
413    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?";
414
415    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode));
416
417    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£
418    $arrREV_PREF = array_flip($arrPref);
419
420    /*
421        Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È
422        °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£
423        ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë
424        ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
425    */
426    $town =  $data_list[0]['town'];
427    $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town);
428    $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town);
429    $data_list[0]['town'] = $town;
430    $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']];
431
432    return $data_list;
433}
434
435//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
436?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.