source: temp/branches/mobile/html/install/index.php @ 11409

Revision 11409, 27.1 KB checked in by rebelt, 16 years ago (diff)

以下のモバイルサイト用ページ・機能を作成いたしました。

  • 会員登録
  • 注文
  • イプシロン決済
  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8$INSTALL_DIR = realpath(dirname( __FILE__));
9require_once("../../data/module/Request.php");
10
11define("INSTALL_LOG", "./temp/install.log");
12
13class LC_Page {
14    function LC_Page() {
15        $this->arrDB_TYPE = array(
16            'pgsql' => 'PostgreSQL',
17            'mysql' => 'MySQL' 
18        );
19        $this->arrDB_PORT = array(
20            'pgsql' => '',
21            'mysql' => ''   
22        );
23    }
24}
25
26$objPage = new LC_Page();
27
28// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯
29$temp_dir = $INSTALL_DIR . '/temp';
30$mode = lfGetFileMode($temp_dir);
31
32if($mode != '777') {
33    sfErrorHeader($temp_dir . "¤Ë¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£", true);
34    exit;
35}
36
37$objView = new SC_InstallView($INSTALL_DIR . '/templates', $INSTALL_DIR . '/temp');
38
39// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
40$objWebParam = new SC_FormParam();
41$objDBParam = new SC_FormParam();
42// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
43$objWebParam = lfInitWebParam($objWebParam);
44$objDBParam = lfInitDBParam($objDBParam);
45
46//¥Õ¥©¡¼¥àÇÛÎó¤Î¼èÆÀ
47$objWebParam->setParam($_POST);
48$objDBParam->setParam($_POST);
49
50switch($_POST['mode']) {
51// ¤è¤¦¤³¤½
52case 'welcome':
53    $objPage = lfDispStep0($objPage);
54    break;
55// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
56case 'step0':
57    $objPage = lfDispStep0_1($objPage);
58    break; 
59// ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼
60case 'step0_1':
61    $objPage = lfDispStep1($objPage);
62    break; 
63// WEB¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê
64case 'step1':
65    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
66    $objPage->arrErr = lfCheckWEBError($objWebParam);
67    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
68        $objPage = lfDispStep2($objPage);
69    } else {
70        $objPage = lfDispStep1($objPage);
71    }
72    break;
73// ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀßÄê
74case 'step2':
75    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
76    $objPage->arrErr = lfCheckDBError($objDBParam);
77    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
78        $objPage = lfDispStep3($objPage);
79    } else {
80        $objPage = lfDispStep2($objPage);
81    }
82    break;
83// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
84case 'step3':
85    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
86    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
87    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
88   
89    /*
90        lfAddTable¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×Åù¤ÇÄɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
91        ¡Ê£Ä£Â¹½À®¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤Î¤¿¤á¥¹¥­¥Ã¥×»þ¤â¶¯À©¡Ë
92    */
93    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
94    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_session", $dsn); // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
95    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
96    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_module", $dsn);  // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
97    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
98    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn);    // ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
99    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
100    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn);   // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
101   
102    // ¥«¥é¥à¤òÄɲÃ
103    lfAddColumn($dsn);
104
105    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
106        // ¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡²èÌ̤ØÁ«°Ü
107        $skip = $_POST["db_skip"];
108        if ($skip == "on") {
109            // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
110            lfMakeConfigFile();
111            //$objPage = lfDispComplete($objPage);
112            $objPage = lfDispStep4($objPage);
113            break;
114        }
115    }
116   
117    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
118    $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_table_".$arrRet['db_type'].".sql", $dsn);
119    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
120        $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
121    } else {
122        $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
123    }
124
125    // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
126    if(count($objPage->arrErr) == 0 and $arrRet['db_type'] == 'pgsql') {
127        // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
128        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_view.sql", $dsn);
129        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
130            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
131        } else {
132            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
133        }
134    }   
135   
136    // ½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
137    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
138        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/insert_data.sql", $dsn);
139       
140        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
141            $objPage->tpl_message.="¡û¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
142        } else {
143            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
144        }
145    }   
146   
147    // ¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
148    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
149        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/column_comment.sql", $dsn);
150        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
151            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
152        } else {
153            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
154        }
155    }   
156   
157    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
158    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
159        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/table_comment.sql", $dsn);
160        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
161            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
162        } else {
163            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
164        }
165    }
166
167    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
168        // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
169        lfMakeConfigFile();
170        $objPage = lfDispStep3($objPage);
171        $objPage->tpl_mode = 'step4';
172    } else {
173        $objPage = lfDispStep3($objPage);
174    }
175    break;
176case 'step4':
177    $objPage = lfDispStep4($objPage);
178    break;
179   
180// ¥Æ¡¼¥Ö¥ëÎàºï½ü
181case 'drop':
182    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
183    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
184    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
185   
186    // Äɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ðºï½ü¤¹¤ë¡£
187    lfDropTable("dtb_module", $dsn);
188    lfDropTable("dtb_session", $dsn);
189       
190    if ($arrRet['db_type'] == 'pgsql'){
191        // ¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü
192        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_view.sql", $dsn, false);
193        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
194            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
195        } else {
196            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
197        }
198    }
199
200    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü
201    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
202        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_table.sql", $dsn, false);
203        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
204            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
205        } else {
206            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
207        }
208    }
209    $objPage = lfDispStep3($objPage);
210    break;
211// ´°Î»²èÌÌ
212case 'complete':
213    // ¥·¥ç¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¿¾ðÊó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß
214    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
215   
216    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
217    $sqlval['shop_name'] = $objWebParam->getValue('shop_name');
218    $sqlval['email01'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
219    $sqlval['email02'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
220    $sqlval['email03'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
221    $sqlval['email04'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
222    $sqlval['email05'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
223    $sqlval['top_tpl'] = "default1";
224    $sqlval['product_tpl'] = "default1";
225    $sqlval['detail_tpl'] = "default1";
226    $sqlval['mypage_tpl'] = "default1";
227    $objQuery = new SC_Query($dsn);
228    $cnt = $objQuery->count("dtb_baseinfo");
229    if($cnt > 0) {
230        $objQuery->update("dtb_baseinfo", $sqlval);
231    } else {       
232        $objQuery->insert("dtb_baseinfo", $sqlval);     
233    }
234
235    // ´ÉÍý¼ÔÅÐÏ¿
236    $login_id = $objWebParam->getValue('login_id');
237    $login_pass = sha1($objWebParam->getValue('login_pass') . ":" . AUTH_MAGIC);
238   
239    $sql = "DELETE FROM dtb_member WHERE login_id = ?";
240    $objQuery->query($sql, array($login_id));   
241
242    $sql = "INSERT INTO dtb_member (name, login_id, password, creator_id, authority, work, del_flg, rank, create_date, update_date)
243            VALUES ('´ÉÍý¼Ô',?,?,0,0,1,0,1, now(), now());";
244   
245    $objQuery->query($sql, array($login_id, $login_pass));     
246   
247    global $GLOBAL_ERR;
248    $GLOBAL_ERR = "";
249    $objPage = lfDispComplete($objPage);
250   
251    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤âÎɤ¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ÷¤ë
252    if($_POST['send_info'] == "true"){
253        $req = new HTTP_Request("http://www.ec-cube.net/mall/use_site.php");
254        $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
255       
256        $arrSendData = array();
257        foreach($_POST as $key => $val){
258            if (ereg("^senddata_*", $key)){
259                $arrSendDataTmp = array(str_replace("senddata_", "", $key) => $val);
260                $arrSendData = array_merge($arrSendData, $arrSendDataTmp);
261            }
262        }
263       
264        $req->addPostDataArray($arrSendData);
265       
266        if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) {
267            $response1 = $req->getResponseBody();
268        } else {
269            $response1 = "";
270        }
271        $req->clearPostData();
272    }
273   
274    break;
275case 'return_step0':
276    $objPage = lfDispStep0($objPage);
277    break; 
278case 'return_step1':
279    $objPage = lfDispStep1($objPage);
280    break;
281case 'return_step2':
282    $objPage = lfDispStep2($objPage);
283    break;
284case 'return_step3':
285    $objPage = lfDispStep3($objPage);
286    break;
287case 'return_welcome':
288default:
289    $objPage = lfDispWelcome($objPage);
290    break;
291}
292
293//¥Õ¥©¡¼¥àÍѤΥѥé¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹
294$objPage->arrForm = $objWebParam->getFormParamList();
295$objPage->arrForm = array_merge($objPage->arrForm, $objDBParam->getFormParamList());
296
297// SiteInfo¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤¤
298$objView->assignobj($objPage);
299$objView->display('install_frame.tpl');
300//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
301// ¤è¤¦¤³¤½²èÌ̤Îɽ¼¨
302function lfDispWelcome($objPage) {
303    global $objWebParam;
304    global $objDBParam;
305    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
306    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
307    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
308    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
309    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
310    $objPage->tpl_mainpage = 'welcome.tpl';
311    $objPage->tpl_mode = 'welcome';
312    return $objPage;
313}
314
315// STEP0²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯)
316function lfDispStep0($objPage) {
317    global $objWebParam;
318    global $objDBParam;
319    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
320    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
321    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
322    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
323    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
324    $objPage->tpl_mainpage = 'step0.tpl';
325    $objPage->tpl_mode = 'step0';
326   
327    // ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç½ñ¹þ¤ß¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
328    $arrWriteFile = array(
329        "../../data/install.inc",
330        "../../data/install_mobile.inc",
331        "../user_data",
332        "../upload",
333        "../../data/Smarty/templates_c",       
334        "../../data/downloads",
335        "../../data/logs"
336    );
337   
338    $mess = "";
339    $err_file = false;
340    foreach($arrWriteFile as $val) {
341        if(file_exists($val)) {
342            $mode = lfGetFileMode($val);
343            $real_path = realpath($val);
344                       
345            // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¾ì¹ç
346            if(is_dir($val)) {
347                if($mode == "777") {
348                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                   
349                } else {
350                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
351                    $err_file = true;                                       
352                }
353            } else {
354                if($mode == "666") {
355                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                   
356                } else {
357                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(666)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
358                    $err_file = true;                           
359                }
360            }           
361        } else {
362            $mess.= ">> ¡ß¡§$val ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
363            $err_file = true;
364        }
365    }
366   
367    // ¸¢¸Â¥¨¥é¡¼Åù¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
368    if(!$err_file) {
369        $path = "../../data/Smarty/templates_c/admin";
370        if(!file_exists($path)) {
371            mkdir($path);
372        }
373        $path = "../upload/save_image";
374        if(!file_exists($path)) {
375            mkdir($path);
376        }
377        $path = "../upload/temp_image";
378        if(!file_exists($path)) {
379            mkdir($path);
380        }
381        $path = "../upload/graph_image";
382        if(!file_exists($path)) {
383            mkdir($path);
384        }
385        $path = "../upload/csv";
386        if(!file_exists($path)) {
387            mkdir($path);
388        }
389        $path = "../../data/downloads/module";
390        if(!file_exists($path)) {
391            mkdir($path);
392        }
393        $path = "../../data/downloads/update";
394        if(!file_exists($path)) {
395            mkdir($path);
396        }       
397    }
398   
399    $objPage->mess = $mess;
400    $objPage->err_file = $err_file;
401
402    return $objPage;
403}
404
405
406// STEP0_1²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)
407function lfDispStep0_1($objPage) {
408    global $objWebParam;
409    global $objDBParam;
410    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
411    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
412    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
413    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
414    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
415    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl';
416    $objPage->tpl_mode = 'step0_1';
417    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼
418    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess);
419    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);
420    return $objPage;
421}
422
423function lfGetFileMode($path) {
424    $mode = substr(sprintf('%o', fileperms($path)), -3);
425    return $mode;
426}
427
428// STEP1²èÌ̤Îɽ¼¨
429function lfDispStep1($objPage) {
430    global $objDBParam;
431    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
432    $objPage->arrHidden = $objDBParam->getHashArray();
433    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
434    $objPage->tpl_mainpage = 'step1.tpl';
435    $objPage->tpl_mode = 'step1';
436    return $objPage;
437}
438
439// STEP2²èÌ̤Îɽ¼¨
440function lfDispStep2($objPage) {
441    global $objWebParam;
442    global $objDBParam;
443    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
444    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
445    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
446    $objPage->tpl_mainpage = 'step2.tpl';
447    $objPage->tpl_mode = 'step2';
448    return $objPage;
449}
450
451// STEP3²èÌ̤Îɽ¼¨
452function lfDispStep3($objPage) {
453    global $objWebParam;
454    global $objDBParam;
455    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
456    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
457    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
458    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
459    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
460    $objPage->tpl_mainpage = 'step3.tpl';
461    $objPage->tpl_mode = 'step3';
462    return $objPage;
463}
464
465// STEP4²èÌ̤Îɽ¼¨
466function lfDispStep4($objPage) {
467    global $objWebParam;
468    global $objDBParam;
469    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
470    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
471    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
472    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
473
474    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
475    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
476    if (!ereg("/$", $normal_url)) $normal_url = $normal_url . "/";
477
478    $arrDbParam = $objDBParam->getHashArray();
479    $dsn = $arrDbParam['db_type']."://".$arrDbParam['db_user'].":".$arrDbParam['db_password']."@".$arrDbParam['db_server'].":".$arrDbParam['db_port']."/".$arrDbParam['db_name'];
480
481    $objPage->tpl_site_url = $normal_url;
482    $objPage->tpl_shop_name = $objWebParam->getValue('shop_name');
483    $objPage->tpl_cube_ver = ECCUBE_VERSION;
484    $objPage->tpl_php_ver = phpversion();
485    $objPage->tpl_db_ver = sfGetDBVersion($dsn);
486    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
487    $objPage->tpl_mainpage = 'step4.tpl';
488    $objPage->tpl_mode = 'complete';
489    return $objPage;
490}
491
492// ´°Î»²èÌ̤Îɽ¼¨
493function lfDispComplete($objPage) {
494    global $objWebParam;
495    global $objDBParam;
496    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
497    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
498    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
499    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
500    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
501    $objPage->tpl_mainpage = 'complete.tpl';
502    $objPage->tpl_mode = 'complete';
503   
504    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
505    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
506    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
507        $secure_url = $secure_url . "/";
508    }
509    $objPage->tpl_sslurl = $secure_url;     
510    return $objPage;
511}
512
513// WEB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
514function lfInitWebParam($objWebParam) {
515   
516    if(defined('HTML_PATH')) {
517        $install_dir = HTML_PATH;
518    } else {
519        $install_dir = realpath(dirname( __FILE__) . "/../") . "/";
520    }
521   
522    if(defined('SITE_URL')) {
523        $normal_url = SITE_URL;
524    } else {
525        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
526        $normal_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
527    }
528   
529    if(defined('SSL_URL')) {
530        $secure_url = SSL_URL;
531    } else {
532        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
533        $secure_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
534    }
535
536    // Ź̾¡¢´ÉÍý¼Ô¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£(ºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ)
537    if(defined('DEFAULT_DSN')) {
538        $ret = sfTabaleExists("dtb_baseinfo", DEFAULT_DSN);
539        if($ret) {
540            $objQuery = new SC_Query();
541            $arrRet = $objQuery->select("shop_name, email01", "dtb_baseinfo");
542            $shop_name = $arrRet[0]['shop_name'];
543            $admin_mail = $arrRet[0]['email01'];
544        }
545    }
546
547    $objWebParam->addParam("Ź̾", "shop_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $shop_name);
548    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "admin_mail", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EMAIL_CHECK","EMAIL_CHAR_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $admin_mail);
549    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID", "login_id", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
550    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
551    $objWebParam->addParam("¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê", "install_dir", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $install_dir);
552    $objWebParam->addParam("URL(Ä̾ï)", "normal_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $normal_url);
553    $objWebParam->addParam("URL(¥»¥­¥å¥¢)", "secure_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $secure_url);
554    $objWebParam->addParam("¥É¥á¥¤¥ó", "domain", MTEXT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"));
555   
556    return $objWebParam;
557}
558
559// DB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
560function lfInitDBParam($objDBParam) {
561       
562    if(defined('DB_SERVER')) {
563        $db_server = DB_SERVER;
564    } else {
565        $db_server = "127.0.0.1";
566    }
567   
568    if(defined('DB_TYPE')) {
569        $db_type = DB_TYPE;
570    } else {
571        $db_type = "";
572    }
573   
574    if(defined('DB_PORT')) {
575        $db_port = DB_PORT;
576    } else {
577        $db_port = "";
578    }
579       
580    if(defined('DB_NAME')) {
581        $db_name = DB_NAME;
582    } else {
583        $db_name = "eccube_db";
584    }
585       
586    if(defined('DB_USER')) {
587        $db_user = DB_USER;
588    } else {
589        $db_user = "eccube_db_user";               
590    }
591           
592    $objDBParam->addParam("DB¤Î¼ïÎà", "db_type", INT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_type);
593    $objDBParam->addParam("DB¥µ¡¼¥Ð", "db_server", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_server);
594    $objDBParam->addParam("DB¥Ý¡¼¥È", "db_port", INT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"), $db_port);
595    $objDBParam->addParam("DB̾", "db_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_name);
596    $objDBParam->addParam("DB¥æ¡¼¥¶", "db_user", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_user);
597    $objDBParam->addParam("DB¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "db_password", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));   
598       
599    return $objDBParam;
600}
601
602// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
603function lfCheckWebError($objFormParam) {
604    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
605    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
606    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
607    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
608   
609    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤Î¤ß¼èÆÀ¤¹¤ë
610    $normal_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['normal_url']);
611    $secure_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['secure_url']);
612   
613    if($normal_dir != $secure_dir) {
614        $objErr->arrErr['normal_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
615        $objErr->arrErr['secure_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";     
616    }
617   
618    // ¥í¥°¥¤¥óID¥Á¥§¥Ã¥¯
619    $objErr->doFunc(array("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID",'login_id',ID_MIN_LEN , ID_MAX_LEN) ,array("NUM_RANGE_CHECK"));
620   
621    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
622    $objErr->doFunc( array("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É",'login_pass',4 ,15 ) ,array( "NUM_RANGE_CHECK" ) );
623   
624    return $objErr->arrErr;
625}
626
627// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
628function lfCheckDBError($objFormParam) {
629    global $objPage;
630   
631    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
632    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
633   
634    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
635    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
636   
637    if(count($objErr->arrErr) == 0) {
638        // Àܳ³Îǧ
639        $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
640        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
641        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
642        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
643        // ÀܳÀ®¸ù
644        if(!PEAR::isError($objDB)) {
645            // ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
646            $objPage->tpl_db_version = sfGetDBVersion($dsn);           
647        } else {
648            $objErr->arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
649            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
650            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
651            $objErr->arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
652            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
653        }
654    }
655    return $objErr->arrErr;
656}
657
658// SQLʸ¤Î¼Â¹Ô
659function lfExecuteSQL($filepath, $dsn, $disp_err = true) {
660    $arrErr = array();
661   
662    if(!file_exists($filepath)) {
663        $arrErr['all'] = ">> ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó";
664    } else {
665        if($fp = fopen($filepath,"r")) {
666            $sql = fread($fp, filesize($filepath));
667            fclose($fp);
668        }
669        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
670        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
671        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
672        // Àܳ¥¨¥é¡¼
673        if(!PEAR::isError($objDB)) {
674            // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹
675            $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql);
676            $sql_split = split(";",$sql);
677            foreach($sql_split as $key => $val){
678                if (trim($val) != "") {
679                    $ret = $objDB->query($val);
680                    if(PEAR::isError($ret) && $disp_err) {
681                        $arrErr['all'] = ">> " . $ret->message . "<br>";
682                        // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
683                        ereg("\[(.*)\]", $ret->userinfo, $arrKey);
684                        $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
685                        $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
686                        gfPrintLog($ret->userinfo, INSTALL_LOG);
687                    }
688                }
689            }           
690        } else {
691            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message;
692            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
693        }
694    }
695    return $arrErr;
696}
697
698// ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®
699function lfMakeConfigFile() {
700    global $objWebParam;
701    global $objDBParam;
702   
703    $root_dir = $objWebParam->getValue('install_dir');
704    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
705    if (!ereg("/$", $root_dir)) {
706        $root_dir = $root_dir . "/";
707    }
708   
709    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
710    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
711    if (!ereg("/$", $normal_url)) {
712        $normal_url = $normal_url . "/";
713    }
714   
715    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
716    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
717    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
718        $secure_url = $secure_url . "/";
719    }
720   
721    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¼èÆÀ
722    $url_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $normal_url);
723   
724    $data_path = $root_dir . "../data/";
725    $filepath = $data_path . "install.inc";
726   
727    $config_data =
728    "<?php\n".
729    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" .
730    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" .     
731    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" .
732    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" .
733    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .   
734    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" .
735    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" .
736    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .
737    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" .
738    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" .
739    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" .
740    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" .
741    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" .
742    "?>";
743   
744    if($fp = fopen($filepath,"w")) {
745        fwrite($fp, $config_data);
746        fclose($fp);
747    }
748
749    // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈǤÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë install_mobile.inc ¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
750    $filepath = $data_path . "install_mobile.inc";
751   
752    $config_data =
753    "<?php\n".
754    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" .
755    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "mobile/');\n" . 
756    "    define ('PC_HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" . 
757    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "mobile/');\n" .
758    "    define ('PC_SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" .
759    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "mobile/');\n" .
760    "    define ('PC_SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" .
761    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "mobile/');\n" .   
762    "    define ('PC_URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .   
763    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" .
764    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" .
765    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .
766    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" .
767    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" .
768    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" .
769    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" .
770    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" .
771    "?>";
772   
773    if($fp = fopen($filepath,"w")) {
774        fwrite($fp, $config_data);
775        fclose($fp);
776    }
777}
778
779// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
780function lfAddTable($table_name, $dsn) {
781    $arrErr = array();
782    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
783        list($db_type) = split(":", $dsn);
784        $sql_path = "./sql/add/". $table_name . "_" .$db_type .".sql";
785        $arrErr = lfExecuteSQL($sql_path, $dsn);
786    }
787    return $arrErr;
788}
789
790// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¡Ê´û¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßºï½ü¤¹¤ë¡Ë
791function lfDropTable($table_name, $dsn) {
792    $arrErr = array();
793    if(sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
794        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
795        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
796        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
797        // ÀܳÀ®¸ù
798        if(!PEAR::isError($objDB)) {
799            $objDB->query("DROP TABLE " . $table_name);
800        } else {
801            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
802            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
803            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
804            $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
805            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
806        }
807    }
808    return $arrErr;
809}
810
811// ¥«¥é¥à¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥«¥é¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
812function lfAddColumn($dsn) {
813    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë
814    sfColumnExists("dtb_order", "memo01", "text", $dsn, true); 
815    sfColumnExists("dtb_order", "memo02", "text", $dsn, true);
816    sfColumnExists("dtb_order", "memo03", "text", $dsn, true);
817    sfColumnExists("dtb_order", "memo04", "text", $dsn, true);
818    sfColumnExists("dtb_order", "memo05", "text", $dsn, true);
819    sfColumnExists("dtb_order", "memo06", "text", $dsn, true);
820    sfColumnExists("dtb_order", "memo07", "text", $dsn, true);
821    sfColumnExists("dtb_order", "memo08", "text", $dsn, true);
822    sfColumnExists("dtb_order", "memo09", "text", $dsn, true);
823    sfColumnExists("dtb_order", "memo10", "text", $dsn, true);
824
825    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë
826    sfColumnExists("dtb_order_temp", "order_id", "text", $dsn, true);   
827    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo01", "text", $dsn, true);
828    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo02", "text", $dsn, true);
829    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo03", "text", $dsn, true);
830    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo04", "text", $dsn, true);
831    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo05", "text", $dsn, true);
832    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo06", "text", $dsn, true);
833    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo07", "text", $dsn, true);
834    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo08", "text", $dsn, true);
835    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo09", "text", $dsn, true);
836    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo10", "text", $dsn, true);
837
838    // »Ùʧ¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë
839    sfColumnExists("dtb_payment", "charge_flg", "int2 default 1", $dsn, true); 
840    sfColumnExists("dtb_payment", "rule_min", "numeric", $dsn, true);   
841    sfColumnExists("dtb_payment", "upper_rule_max", "numeric", $dsn, true);
842    sfColumnExists("dtb_payment", "module_id", "int4", $dsn, true);
843    sfColumnExists("dtb_payment", "module_path", "text", $dsn, true);
844    sfColumnExists("dtb_payment", "memo01", "text", $dsn, true);   
845    sfColumnExists("dtb_payment", "memo02", "text", $dsn, true);
846    sfColumnExists("dtb_payment", "memo03", "text", $dsn, true);
847    sfColumnExists("dtb_payment", "memo04", "text", $dsn, true);
848    sfColumnExists("dtb_payment", "memo05", "text", $dsn, true);
849    sfColumnExists("dtb_payment", "memo06", "text", $dsn, true);
850    sfColumnExists("dtb_payment", "memo07", "text", $dsn, true);
851    sfColumnExists("dtb_payment", "memo08", "text", $dsn, true);
852    sfColumnExists("dtb_payment", "memo09", "text", $dsn, true);
853    sfColumnExists("dtb_payment", "memo10", "text", $dsn, true);
854}
855
856?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.