source: temp/branches/mobile/html/contact/index.php @ 10398

Revision 10398, 7.2 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8
9class LC_Page {
10    function LC_Page() {
11        $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/contact/index.css';    // ¥á¥¤¥óCSS¥Ñ¥¹
12        $this->tpl_mainpage = 'contact/index.tpl';
13        $this->tpl_title = '¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»(ÆþÎÏ¥Ú¡¼¥¸)';
14        $this->tpl_page_category = 'contact';
15        global $arrPref;
16        $this->arrPref = $arrPref;
17    }
18}
19
20$conn = new SC_DBConn();
21$objPage = new LC_Page();
22$objView = new SC_SiteView();
23$CONF = sf_getBasisData();          // ŹÊÞ´ðËܾðÊó
24sfDomainSessionStart(); 
25
26$objCustomer = new SC_Customer();
27
28if ($objCustomer->isloginSuccess()){
29    $objPage->arrData = $_SESSION['customer'];
30}
31
32//SSLURLȽÄê
33if (SSLURL_CHECK == 1){
34    $ssl_url= sfRmDupSlash(SSL_URL.$_SERVER['REQUEST_URI']);
35    if (!ereg("^https://", $non_ssl_url)){
36        sfDispSiteError(URL_ERROR);
37    }
38}
39
40// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ
41$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT);
42
43//¥Õ¥©¡¼¥àÃÍÊÑ´¹ÍÑ¥«¥é¥à
44$arrConvertColumn = array(
45                             array(  "column" => "name01",      "convert" => "aKV" ),
46                             array(  "column" => "name02",      "convert" => "aKV" ),
47                             array(  "column" => "kana01",      "convert" => "CKV" ),
48                             array(  "column" => "kana02",      "convert" => "CKV" ),
49                             array(  "column" => "zip01",       "convert" => "n" ),
50                             array(  "column" => "zip02",       "convert" => "n" ),
51                             array(  "column" => "pref",        "convert" => "n" ),
52                             array(  "column" => "addr01",      "convert" => "aKV" ),
53                             array(  "column" => "addr02",      "convert" => "aKV" ),
54                             array(  "column" => "email",       "convert" => "a" ),
55                             array(  "column" => "tel01",       "convert" => "n" ),
56                             array(  "column" => "tel02",       "convert" => "n" ),
57                             array(  "column" => "tel03",       "convert" => "n" ),
58                             array(  "column" => "contents",   "convert" => "aKV")
59                          );
60
61switch ($_POST['mode']){
62    case 'confirm':
63    // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
64    $objPage->arrForm = $_POST;
65    $objPage->arrForm['email'] = strtolower($_POST['email']);
66    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm,$arrConvertColumn);
67    $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
68    if ( ! $objPage->arrErr ){
69        // ¥¨¥é¡¼Ìµ¤·¤Ç´°Î»²èÌÌ
70        $objPage->tpl_mainpage = 'contact/confirm.tpl';
71        $objPage->tpl_title = '¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»(³Îǧ¥Ú¡¼¥¸)';
72    } else {
73        foreach ($objPage->arrForm as $key => $val){
74        $objPage->$key = $val;
75        }
76    }
77    break;
78   
79    case 'return':
80    foreach ($_POST as $key => $val){
81        $objPage->$key = $val;
82        }
83    break;
84   
85    case 'complete':
86    $objPage->arrForm = $_POST;
87    $objPage->arrForm['email'] = strtolower($_POST['email']);
88    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm,$arrConvertColumn);
89    $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
90    if(!$objPage->arrErr) {
91        lfSendMail($CONF, $objPage);
92        //´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë
93        header("location: ./complete.php");
94        exit;
95    } else {
96        sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR);
97    }
98    break;
99   
100    default:
101    break;
102}
103
104//----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
105$objView->assignobj($objPage);
106$objView->display(SITE_FRAME);
107
108//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
109
110//¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯½èÍýÉô
111function lfErrorCheck($array) {
112
113    $objErr = new SC_CheckError($array);
114    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°(À«)", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
115    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°(̾)", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
116    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê(¥»¥¤)", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
117    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê(¥á¥¤)", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
118    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
119    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
120    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê1", "addr01", MTEXT_LEN), array("SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
121    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê2", "addr02", MTEXT_LEN), array("SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
122    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ", "contents", MLTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
123    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
124    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(³Îǧ)', "email02", MTEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
125    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(³Îǧ)', "email", "email02") ,array("EQUAL_CHECK"));
126    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01', TEL_ITEM_LEN), array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
127    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02', TEL_ITEM_LEN), array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
128    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03', TEL_ITEM_LEN), array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
129   
130
131    return $objErr->arrErr;
132
133}
134
135//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
136function lfConvertParam($array, $arrConvertColumn) {
137    /*
138     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
139     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
140     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
141     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹ 
142     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
143     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
144     */
145    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó
146    foreach ($arrConvertColumn as $data) {
147        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
148    }
149   
150    // ʸ»úÊÑ´¹
151    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
152        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
153        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
154            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
155        }
156    }
157    return $array;
158}
159
160// ------------  ¥á¡¼¥ëÁ÷¿® ------------
161
162function lfSendMail($CONF, $objPage){
163    //¡¡¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÊѹ¹¤ªÃΤ餻¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
164   
165    $objMailText = new SC_SiteView();
166    $objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
167    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
168    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name'];
169    $objPage->tpl_infoemail = $arrInfo['email02'];
170    $objMailText->assignobj($objPage);
171    $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/contact_mail.tpl");
172    $objMail = new GC_SendMail();
173   
174    if ( $objPage->arrForm['email'] ) {
175        $fromMail_name = $objPage->arrForm['name01'] ." ÍÍ";
176        $fromMail_address = $objPage->arrForm['email'];
177    } else {
178        $fromMail_name = $CONF["shop_name"];
179        $fromMail_address = $CONF["email02"];
180    }
181    $subject = sfMakeSubject("¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£");
182    $objMail->setItem(
183                          $CONF["email02"]                  //¡¡°¸Àè
184                        , $subject                          //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
185                        , $toCustomerMail                   //¡¡ËÜʸ
186                        , $fromMail_address                 //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹
187                        , $fromMail_name                    //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á°
188                        , $fromMail_address                 //¡¡reply_to
189                        , $CONF["email04"]                  //¡¡return_path
190                        , $CONF["email04"]                  //  Errors_to
191                                                        );
192    $objMail->sendMail();
193   
194    $subject = sfMakeSubject("¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£");
195    $objMail->setItem(
196                          ''                                //¡¡°¸Àè
197                        , $subject                          //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
198                        , $toCustomerMail                   //¡¡ËÜʸ
199                        , $CONF["email03"]                  //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹
200                        , $CONF["shop_name"]                //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á°
201                        , $CONF["email02"]                  //¡¡reply_to
202                        , $CONF["email04"]                  //¡¡return_path
203                        , $CONF["email04"]                  //  Errors_to
204                                                        );
205    $objMail->setTo($objPage->arrForm['email'], $objPage->arrForm['name01'] ." ÍÍ");
206    $objMail->sendMail();   
207}
208?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.