source: temp/branches/mobile/data/include/image_converter.inc @ 11458

Revision 11458, 4.1 KB checked in by rebelt, 16 years ago (diff)

修正です。

  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<?php
2/**
3 * ²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦
4 */
5class ImageConverter {
6    var $outputImageDir;        // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤ÎÊݸÀè
7    var $outputImageType;       // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î·Á¼°
8    var $outputImageWidth;      // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î²£Éý
9    var $outputImageHeight;     // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î¹â¤µ
10    var $outputImageFileSize;   // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º
11
12    // ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
13    function ImageConverter() {
14        $this->outputImageDir    = realpath(realpath(dirname(__FILE__)));
15        $this->outputImageType   = 'jpeg';
16        $this->outputImageWidth  = 320;
17        $this->outputImageHeight = NULL;
18        $this->outputFileSize    = 20000;
19    }
20
21    // ÊÑ´¹¼Â¹Ô
22    function execute($inputImagePath) {
23        // Á°½èÍý
24        $filestat         = @stat($inputImagePath);
25        $imagesize        = getimagesize($inputImagePath);
26        $inputImageWidth  = $imagesize[0];
27        $inputImageHeight = $imagesize[1];
28        $inputImageType   = $imagesize[2];
29        $outputImageName  = sha1($inputImagePath . '_' . $this->outputImageWidth . '_' . $this->outputFileSize . '_' . $filestat['mtime']) . '.' . $this->outputImageType;
30        $outputImagePath  = $this->outputImageDir . '/' . $outputImageName;
31
32        // ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î¹â¤µ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü¤Î²£Éý¤«¤éµá¤á¤ë
33        if (is_null($this->outputImageHeight)) {
34            $this->outputImageHeight = $inputImageHeight * ($this->outputImageWidth / $inputImageWidth);
35        }
36
37        // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«³Îǧ¤·¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ßºîÀ®¤¹¤ë
38        if (file_exists($outputImagePath)) {
39            $info['convert'] = FALSE;
40        } else {
41            // ¸µ¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®
42            switch($inputImageType) {
43            case 1:
44                // gif
45                $tempImage = imagecreatefromgif($inputImagePath);
46                break;
47            case 2:
48                // jpeg
49                $tempImage = imagecreatefromjpeg($inputImagePath);
50                break;
51            case 3:
52                // png
53                $tempImage = imagecreatefrompng($inputImagePath);
54                break;
55            case 6:
56                // bmp
57                $tempImage = imagecreatefromwbmp($inputImagePath);
58                break;
59            }
60
61            if (!$tempImage) {
62                return false;
63            }
64
65            $scale = 1.0;
66            $outputImagePathTemp = $outputImagePath . '.tmp-' . rand();
67            do {
68                // ¶õ¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®
69                $outputImage = ImageCreateTruecolor($this->outputImageWidth * $scale, $this->outputImageHeight * $scale);
70                ImageCopyResampled($outputImage, $tempImage, 0, 0, 0, 0, $this->outputImageWidth * $scale, $this->outputImageHeight * $scale, $inputImageWidth, $inputImageHeight);
71
72                // ¥Õ¥¡¥¤¥ë½ÐÎÏ
73
74                @unlink($outputImagePathTemp);
75
76                switch ($this->outputImageType) {
77                case 1:
78                case 'gif':
79                    imagegif($outputImage, $outputImagePathTemp);
80                    break;
81                default:
82                case 2:
83                case 'jpg':
84                case 'jpeg':
85                    $quality = 75;
86                    // ɽ¼¨²Äǽ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢10%¤º¤Ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄ´À°¤¹¤ë
87                    do {
88                        @unlink($outputImagePathTemp);
89                        imagejpeg($outputImage, $outputImagePathTemp, $quality);
90                        $quality -= 10;
91                        clearstatcache();
92                    } while (filesize($outputImagePathTemp) > $this->outputFileSize && $quality > 0);
93                    break;
94                case 3:
95                case 'png':
96                    imagepng($outputImage, $outputImagePathTemp);
97                    break;
98                case 6:
99                case 'bmp':
100                    imagewbmp($outputImage, $outputImagePathTemp);
101                    break;
102                }
103
104                // ¥á¥â¥ê³«Êü
105                imagedestroy($outputImage);
106
107                $scale -= 0.1;
108                clearstatcache();
109            } while (filesize($outputImagePathTemp) > $this->outputFileSize && $scale >= 0.5);
110
111            rename($outputImagePathTemp, $outputImagePath);
112
113            // ¥á¥â¥ê³«Êü
114            imagedestroy($tempImage);
115
116            $info['convert'] = TRUE;
117        }
118
119        $info['outputImagePath']  = $outputImagePath;
120        $info['outputImageName']  = $outputImageName;
121        return $info;
122
123    }
124
125    // Setter
126    function setOutputDir($outputDir)   { $this->outputImageDir   = $outputDir;  }
127    function setImageType($imageType)   { $this->outputImageType  = $imageType;  }
128    function setImageWidth($imageWidth) { $this->outputImageWidth = $imageWidth; }
129    function setFileSize($fileSize)     { $this->outputFileSize   = $fileSize;   }
130    // function setImageHeight($imageHeight) { $this->outputImageHeight = $imageHeight; }
131
132    // Getter
133    function getOutputDir()   { return $this->outputDir;         }
134    function getImageType()   { return $this->outputImageType;   }
135    function getImageWidth()  { return $this->outputImageWidth;  }
136    function getImageHeight() { return $this->outputImageHeight; }
137
138    /*
139     * PrivateMethod
140     */
141    function beforeExecute() {
142    }
143}
144?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.