source: temp/branches/mobile/data/downloads/module/mdl_epsilon/convenience.php @ 11409

Revision 11409, 9.5 KB checked in by rebelt, 16 years ago (diff)

以下のモバイルサイト用ページ・機能を作成いたしました。

  • 会員登録
  • 注文
  • イプシロン決済
  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("../require.php");
9require_once(DATA_PATH . "module/Request.php");
10require_once(MODULE_PATH . "mdl_epsilon/mdl_epsilon.inc");
11
12class LC_Page {
13    function LC_Page() {
14        if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) {
15            $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_epsilon/convenience_mobile.tpl";
16        } else {
17            $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_epsilon/convenience.tpl";
18        }
19        /*
20         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
21         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
22         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£
23        */
24        session_cache_limiter('private-no-expire');     
25    }
26}
27
28global $arrConvenience;
29global $arrConveni_message;
30
31$objPage = new LC_Page();
32$objView = new SC_SiteView();
33$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
34$arrInfo = $objSiteInfo->data;
35
36// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
37$objFormParam = new SC_FormParam();
38// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
39lfInitParam();
40// POSTÃͤμèÆÀ
41$objFormParam->setParam($_POST);
42
43// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
44$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
45
46// ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý
47$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo);
48
49// °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ
50$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid);
51
52// ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»»
53$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo);
54
55// Âåɽ¾¦ÉʾðÊó
56$arrMainProduct = $objPage->arrProductsClass[0];
57
58// »Ùʧ¤¤¾ðÊó¤ò¼èÆÀ
59$arrPayment = $objQuery->getall("SELECT module_id, memo01, memo02, memo03, memo04, memo05, memo06, memo07, memo08, memo09, memo10 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ? ", array($arrData["payment_id"]));
60
61// ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®ÀèCGI
62$order_url = $arrPayment[0]["memo02"];
63
64switch($_POST["mode"]){
65    //Ìá¤ë
66    case 'return':
67        // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
68        $objSiteSess->setRegistFlag();
69        // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°
70        if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) {
71            header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_CONFIRM));
72        } else {
73            header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM);
74        }
75        exit;
76        break;
77
78    case "send":
79        $arrErr = array();
80        $arrErr = $objFormParam->checkError();
81        $objPage->arrErr = $arrErr;
82       
83        // Èó²ñ°÷¤Î¤È¤­¤Ï user_id ¤Ë not_member¤ÈÁ÷¤ë
84        ($arrData["customer_id"] == 0) ? $user_id = "not_member" : $user_id = $arrData["customer_id"];
85       
86        if(count($arrErr) <= 0){
87            // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
88            $item_name = $arrMainProduct["name"] . "¡ß" . $arrMainProduct["quantity"] . "¸Ä (Âåɽ)";
89            $arrSendData = array(
90                'contract_code' => $arrPayment[0]["memo01"],                        // ·ÀÌ󥳡¼¥É
91                'user_id' => $user_id ,                                             // ¥æ¡¼¥¶ID
92                'user_name' => $arrData["order_name01"].$arrData["order_name02"],   // ¥æ¡¼¥¶Ì¾
93                'user_mail_add' => $arrData["order_email"],                         // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
94                'order_number' => $arrData["order_id"],                             // ¥ª¡¼¥À¡¼ÈÖ¹æ
95                'item_code' => $arrMainProduct["product_code"],                     // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É(Âåɽ)
96                'item_name' => $item_name,                                          // ¾¦ÉÊ̾(Âåɽ)
97                'item_price' => $arrData["payment_total"],                          // ¾¦ÉʲÁ³Ê(Àǹþ¤ßÁí³Û)
98                'st_code' => $arrPayment[0]["memo04"],                              // ·èºÑ¶èʬ
99                'mission_code' => '1',                                              // ²Ý¶â¶èʬ(¸ÇÄê)
100                'process_code' => '1',                                              // ½èÍý¶èʬ(¸ÇÄê)
101                'xml' => '1',                                                       // ±þÅú·Á¼°(¸ÇÄê)
102                'conveni_code' => $_POST["convenience"],                            // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É
103                'user_tel' => $_POST["order_tel01"].$_POST["order_tel02"].$_POST["order_tel03"],    // ÅÅÏÃÈÖ¹æ
104                'user_name_kana' => $_POST["order_kana01"].$_POST["order_kana02"],                  // »á̾(¥«¥Ê)
105                'haraikomi_mail' => 0,                                              // ʧ¹þ¥á¡¼¥ë(Á÷¿®¤·¤Ê¤¤)
106                'memo1' => "",                                                      // ͽÈ÷01
107                'memo2' => ECCUBE_PAYMENT . "_" . date("YmdHis"),                   // ͽÈ÷02
108            );
109           
110            // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
111            $arrXML = sfPostPaymentData($order_url, $arrSendData);
112           
113            // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
114            $err_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_CODE');
115           
116            if($err_code != "") {
117                $err_detail = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_DETAIL');
118                sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦" . $err_detail);
119            } else {
120                // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
121                $objSiteSess->setRegistFlag();
122
123                $conveni_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_CODE'); // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É
124                $conveni_type = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà",$arrConvenience[$conveni_code]);  // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
125                $receipt_no   = lfSetConvMSG("ʧ¹þɼÈÖ¹æ",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','RECEIPT_NO'));    // ʧ¹þɼÈÖ¹æ
126                $payment_url = lfSetConvMSG("ʧ¹þɼURL",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','HARAIKOMI_URL'));   // ʧ¹þɼURL
127                $company_code = lfSetConvMSG("´ë¶È¥³¡¼¥É",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','KIGYOU_CODE'));   // ´ë¶È¥³¡¼¥É
128                $order_no = lfSetConvMSG("¼õÉÕÈÖ¹æ",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ORDER_NUMBER'));        // ¼õÉÕÈÖ¹æ
129                $tel = lfSetConvMSG("ÅÅÏÃÈÖ¹æ",$_POST["order_tel01"]."-".$_POST["order_tel02"]."-".$_POST["order_tel03"]);  // ÅÅÏÃÈÖ¹æ
130                $payment_limit = lfSetConvMSG("»Ùʧ´üÆü",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_LIMIT'));  // »Ùʧ´üÆü
131                $trans_code =  sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','TRANS_CODE');    // ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É
132               
133                //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
134                switch($conveni_code) {
135                //¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó
136                case '11':
137                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
138                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL(PC)
139                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ
140                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
141                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
142                    break;
143                //¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È
144                case '21':
145                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
146                    $arrRet['cv_company_code'] = $company_code; //´ë¶È¥³¡¼¥É
147                    $arrRet['cv_order_no'] = $receipt_no;       //¼õÉÕÈÖ¹æ
148                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
149                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
150                    break;
151                //¥í¡¼¥½¥ó
152                case '31':
153                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
154                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ
155                    $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //ÅÅÏÃÈÖ¹æ
156                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
157                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
158                    break;
159                //¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È
160                case '32':
161                    $arrRet['cv_type'] =$conveni_type;          //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
162                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ
163                    $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //ÅÅÏÃÈÖ¹æ
164                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
165                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
166                    break;
167                //¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×
168                case '33':
169                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
170                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL
171                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
172                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
173                    break;
174                //¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­
175                case '34':
176                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
177                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL
178                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
179                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
180                    break;
181                }
182
183                //»Ùʧ´ü¸Â
184                $arrRet['br2'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
185                $arrRet['cv_payment_limit'] = $payment_limit;
186                $arrRet['br3'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
187
188                // ¥¿¥¤¥È¥ë
189                $arrRet['title'] = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ", true);
190
191               
192                // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ï̤Æþ¶â¤Ë¤¹¤ë
193                $sqlval['status'] = 2;
194
195                //¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾ðÊó¤ò³ÊǼ
196                $sqlval['conveni_data'] = serialize($arrRet);
197                $sqlval['memo01'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID;
198                $sqlval['memo02'] = serialize($arrRet);
199                $sqlval["memo03"] = $arrPayment[0]["module_id"];
200                $sqlval["memo04"] = $trans_code;
201
202                // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿·
203                sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval);
204
205                if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) {
206                    header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_COMPLETE));
207                } else {
208                    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE);
209                }
210            }
211        }
212        break;
213       
214    default:
215        $objFormParam->setParam($arrData);
216        break;
217}
218
219// ÍøÍѲÄǽ¥³¥ó¥Ó¥Ë
220$objFormParam->setValue("convenience", $arrPayment[0]["memo05"]);
221$objFormParam->splitParamCheckBoxes("convenience");
222$arrUseConv = $objFormParam->getValue("convenience");
223foreach($arrUseConv as $key => $val){
224    $arrConv[$val] = $arrConvenience[$val];
225}
226
227// ¹ØÆþ¶â³Û¤¬30Ëü¤è¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä
228if($arrData["payment_total"] > SEVEN_CHARGE_MAX){
229    unset($arrConv[11]);
230}
231
232$objPage->arrConv = $arrConv;
233
234$objPage->arrForm =$objFormParam->getHashArray();
235
236$objView->assignobj($objPage);
237$objView->display(SITE_FRAME);
238
239//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
240//¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½
241function lfInitParam() {
242    global $objFormParam;
243    $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà", "convenience", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
244    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°(¥»¥¤)", "order_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
245    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°(¥á¥¤)", "order_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
246    $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "order_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK"));
247    $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "order_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK"));
248    $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK"));
249}
250
251function lfSetConvMSG($name, $value){
252    return array("name" => $name, "value" => $value);
253}
254
255?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.