source: temp/branches/mobile/data/class/GC_MobileImage.php @ 11459

Revision 11459, 2.4 KB checked in by rebelt, 15 years ago (diff)

修正です。

  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<?php
2/**
3 * üËö¤Î²èÌ̲òÁüÅ٤ˤ¢¤ï¤»¤Æ²èÁü¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
4 */
5
6define("MOBILE_IMAGE_INC_PATH", realpath(dirname( __FILE__)) . "/../include");
7require_once(MOBILE_IMAGE_INC_PATH . "/image_converter.inc");
8
9/**
10 * ²èÁüÊÑ´¹¥¯¥é¥¹
11 */
12class GC_MobileImage {
13    /**
14     * ²èÁü¤òüËö¤Î²òÁüÅ٤˹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ´¹¤¹¤ë
15     * output buffering ÍÑ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
16     *
17     * @param string ÆþÎÏ
18     * @return string ½ÐÎÏ
19     */
20    function handler($buffer) {
21
22        // üËö¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
23        $carrier = GC_MobileUserAgent::getCarrier();
24        $model   = GC_MobileUserAgent::getModel();
25
26        // ·ÈÂÓÅÅÏäξì¹ç¤Î¤ß½èÍý¤ò¹Ô¤¦
27        if ($carrier !== FALSE) {
28
29            // HTMLÃæ¤ÎIMG¥¿¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
30            $pattern = '/<img\s+src=[\'"]([^>"]+)[\'"]\s*\/*>/i';
31            $result = preg_match_all($pattern, $buffer, $images);
32
33            // üËö¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
34            $fp = fopen(MOBILE_IMAGE_INC_PATH . "/mobile_image_map_$carrier.csv", "r");
35            while (($data = fgetcsv($fp, 1000, ",")) !== FALSE) {
36                if ($data[1] == $model || $data[1] == '*') {
37                    $cacheSize     = $data[2];
38                    $imageFileSize = $data[7];
39                    $imageType     = $data[6];
40                    $imageWidth    = $data[5];
41                    break;
42                }
43            }
44            fclose($fp);
45
46            // docomo¤Èsoftbank¤Î¾ì¹ç¤Ï²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì¤Ä¤ËÍøÍѲÄǽ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¾å¸Â¤ò·×»»¤¹¤ë
47            // au¤ÏHTML¤Îbyte¿ô¾å¸Â¤Ë²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇimageFileSize¤Î¤Þ¤Þ¡£
48            if ($carrier == "docomo" or $carrier == "softbank") {
49                // ·×»»¼°¡§(ÍøÍÑüËö¤Çɽ¼¨²Äǽ¤Êcache¥µ¥¤¥º - HTML¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô - ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü̾¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô(ÌÜ°ÂÃÍ) ) / HTMLÃæ¤Î²èÁü¿ô
50                $temp_imagefilesize = ($cacheSize - strlen($buffer) - (140 * $result) ) / $result;
51                // ·×»»·ë²Ì¤¬Ã¼Ëö¤Îɽ¼¨²Äǽ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¾å¸Â¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ï·×»»·ë²Ì¤ÎÃͤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
52                if ($temp_imagefilesize < $imageFileSize) {
53                    $imageFileSize = $temp_imagefilesize;
54                }
55            }
56
57            // ²èÁüÊÑ´¹¤Î¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
58            $imageConverter = New ImageConverter();
59            $imageConverter->setOutputDir(MOBILE_IMAGE_DIR);
60            $imageConverter->setImageType($imageType);
61            $imageConverter->setImageWidth($imageWidth);
62            $imageConverter->setFileSize($imageFileSize);
63
64            // HTMLÃæ¤ÎIMG¥¿¥°¤òÊÑ´¹¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤ËÃÖ´¹¤¹¤ë
65            foreach ($images[1] as $key => $value) {
66                $converted = $imageConverter->execute(preg_replace('|^' . PC_URL_DIR . '|', PC_HTML_PATH, $value));
67                if (isset($converted['outputImageName'])) {
68                    $buffer = str_replace($value, MOBILE_IMAGE_URL . '/' . $converted['outputImageName'], $buffer);
69                } else {
70                    $buffer = str_replace($images[0][$key], '<!--No image-->', $buffer);
71                }
72            }
73        }
74        return $buffer;
75    }
76}
77?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.