source: temp/branches/mobile/data/Smarty/templates/mobile/entry/set2.tpl @ 11409

Revision 11409, 2.0 KB checked in by rebelt, 16 years ago (diff)

以下のモバイルサイト用ページ・機能を作成いたしました。

  • 会員登録
  • 注文
  • イプシロン決済
  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<div align="center">²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ 3/3</div>
2<hr>
3<form name="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
4    <input type="hidden" name="mode" value="confirm">
5
6    <font color="#FF0000">*¤Ïɬ¿Ü¹àÌܤǤ¹¡£</font><br>
7    <br>
8
9    ¡ÚÅÔÆ»Éܸ©¡Û<font color="#FF0000">*</font><br>
10    <font color="#FF0000"><!--{$arrErr.pref}--><!--{$arrErr.addr01}--><!--{$arrErr.addr02}--></font>
11    <select name="pref">
12        <option value="" selected>ÅÔÆ»Éܸ©¤òÁªÂò</option>
13        <!--{html_options options=$arrPref selected=$pref}-->
14    </select><br>
15
16    ¡Ú»Ô¶èĮ¼¡Û<font color="#FF0000">*</font><br>
17    <input type="text" name="addr01" value="<!--{$addr01|escape}-->" istyle="1"><br>
18
19    ¡ÚÈÖÃÏ¡Û<font color="#FF0000">*</font><br>
20    <input type="text" name="addr02" value="<!--{$addr02|escape}-->" istyle="1"><br>
21
22    ¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û<font color="#FF0000">*</font><br>
23    <font color="#FF0000"><!--{$arrErr.tel01}--><!--{$arrErr.tel02}--><!--{$arrErr.tel03}--></font>
24    <input type="text" name="tel01" value="<!--{$tel01|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" istyle="4">&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="tel02" value="<!--{$tel02|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" istyle="4">&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="tel03" value="<!--{$tel03|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" istyle="4"><br>
25
26    ¡Ú¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Û<br>
27    ¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ò´õ˾¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©<br>
28    ÇÛ¿®´õ˾<input type="checkbox" name="mail_flag" value="on" <!--{if $mail_flag eq 'on'}-->checked<!--{/if}--> /><br>
29    ¡Ê´õ˾¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë<br>
30    <br>
31
32    <input type="submit" name="confirm" value="¼¡¤Ø">
33
34    <!--{foreach from=$list_data key=key item=item}-->
35        <input type="hidden" name="<!--{$key|escape}-->" value="<!--{$item|escape}-->">
36    <!--{/foreach}-->
37</form>
38
39<a href="<!--{$smarty.const.URL_CART_TOP}-->" accesskey="9"><!--{9|numeric_emoji}-->¥«¥´¤ò¸«¤ë</a><br>
40<a href="<!--{$smarty.const.URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0"><!--{0|numeric_emoji}-->TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br>
41
42<br>
43
44<!-- ¢§¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤«¤é -->
45<!--{include file='footer.tpl'}-->
46<!-- ¢¥¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤Þ¤Ç -->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.