source: closed/feature-module-zeus/data/conf/conf.php @ 15484

Revision 15484, 41.2 KB checked in by naka, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/module_beta/");
92// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
93define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
95define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
96// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
97define("MODULE_CSV_COL_MAX", 18);
98// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥Õ¥¡¥¤¥ë
99define("MODULE_CSV", "module.txt");
100//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
101
102//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
103/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
104// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
105define("EBIS_TAG_MID", 1);
106// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
107define("AFF_TAG_MID", 3);
108// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
109define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
110// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
111define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
112// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
113define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
115define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
116//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
117
118// ʸ»ú¥³¡¼¥É
119define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
120
121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
122define("ECCUBE_VERSION", "1.4.2-beta");
123
124// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
125define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
126
127// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
128define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
129
130//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
131define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
132
133define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
134
135//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
136define("FAVORITE_ERROR", 13);
137
138/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
139   
140define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
141define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
142define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
143define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
144define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
145define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
146
147/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
148
149define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
150
151/** Çä¾å¤²½¸·× **/
152
153define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
154define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
155
156/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
157define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
158
159/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
160define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
161define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
166
167define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
168define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
169define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
170
171/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
172//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
173define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
174//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
175define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 6);
176
177//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
178define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
179//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
180define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
181//SSLURLȽÄê
182define("SSLURL_CHECK", 0);
183//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
184define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
185//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
186define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
187
188/*
189 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
190 */
191/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
192define ('DEBUG_MODE', true);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
193define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
194define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
195define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
196define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
197define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
198define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
199define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
200define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
201define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
202define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
203define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
204define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
205define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
206define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
207define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
208define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
209define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
210define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
211define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
212define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
213define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
214
215define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
216define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
217define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
218define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
219
220/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
221define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
222define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
223// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
224// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
225
226define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
227// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
228// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
229define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
230define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
231define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
232
233/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
234define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                              // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
235define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
236
237/* ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¾ðÊó */
238// define ("SMTP_HOST_BLAYN", "210.188.254.83");                    // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð
239define ("SMTP_PORT_BLAYN", 25);                                 // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ
240
241// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
242define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
243define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
244define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
245define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
246define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
247define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
248define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
249
250// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
251//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
252//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
253//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
254//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
255define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
256define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
257
258define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
259define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
260define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
261define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
262define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
263define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
264define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
265define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
266define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
267define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
268define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
269define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
270define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
271define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
272define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
273define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
274
275define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
276define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
277define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
278define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
279define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
280define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
281define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
282define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
283
284/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
285define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
286define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
287define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
288define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
289define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
290define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
291// ²Á³Ê̾¾Î
292define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
293define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
294
295/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
296define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
297define ("DB_ERR_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/db_err.log");                  // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DB¥¨¥é¡¼ÍÑ)
298define ("DEBUG_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/debug.log");                    // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DEBUGÍÑ)
299define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
300define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
301define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
302define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
303define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
304
305define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");                      // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
306define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
307
308define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
309define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
310define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
311define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
312define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
313define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
314define ("FTP_IMAGE_SAVE_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/save_image/");   // FTP²èÁüÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
315define ("FTP_IMAGE_TEMP_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/temp_image/");   // FTP²èÁü°ì»þÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
316define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
317define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
318define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
319
320/* URL¥Ñ¥¹ */
321define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
322define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
323define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
324define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
325define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
326define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
327define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
328define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
329define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
330define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
331define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
332define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
333define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
334define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
335define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
336define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
337define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
338
339/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
340define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
341define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
342define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
343define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
344define ("INVALID_MOVE_ERRORR", 4); // ÉÔÀµ¤ÊÁ«°Ü¥¨¥é¡¼
345
346/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
347define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
348define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
349define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
350define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
351define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
352define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
353define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
354
355/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
356define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
357define ("SMTEXT_LEN", 100);
358define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
359define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
360define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
361define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
362define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
363define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
364define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
365define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
366define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
367define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
368define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
369define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
370define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
371define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
372define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
373define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
374define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
375define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
376define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
377define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
378
379/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
380
381/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
382define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
383define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
384define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
385define ("FREE_DIAL", "");
386
387/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
388define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
389define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
390define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
391define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
392define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
393define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
394define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
395define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
396define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
397define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
398define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
399define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
400define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
401define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
402define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
403define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
404define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
405define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
406define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
407define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
408define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
409define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
410
411/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
412define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
413define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
414
415/* URL */
416define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
417define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
418define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
419define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
420define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
421define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
422define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
423define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
424define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
425define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
426define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
427define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
428define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
429define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
430define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
431define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
432define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
433define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
434
435/*
436 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
437 */
438 
439// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
440// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
441// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
442$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
443$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
444$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
445$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
446$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
447$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
448$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
449$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
450$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
451$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
452$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
453$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
454$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
455
456// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
457$arrDISABLE_LOGOUT = array(
458    1 => "/shopping/deliv.php",
459    2 => "/shopping/payment.php",
460    3 => "/shopping/confirm.php",
461    4 => "/shopping/card.php",
462    5 => "/shopping/loan.php",
463);
464
465// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
466$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
467//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
468// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
469
470// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
471$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
472$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
473
474// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
475$arrDISP[1] = "¸ø³«";
476$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
477
478// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
479$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
480$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
481
482// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
483$arrSRANK[1] = 1;
484$arrSRANK[2] = 2;
485$arrSRANK[3] = 3;
486$arrSRANK[4] = 4;
487$arrSRANK[5] = 5;
488
489// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
490$arrSTATUS[1] = "NEW";
491$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
492$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
493$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
494$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
495
496// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
497$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
498$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
499$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
500$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
501$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
502
503// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
504$arrAllowedTag = array(
505    "table",
506    "tr",
507    "td",
508    "a",
509    "b",
510    "blink",
511    "br",
512    "center",
513    "font",
514    "h",
515    "hr",
516    "img",
517    "li",
518    "strong",
519    "p",
520    "div",
521    "i",
522    "u",
523    "s",
524    "/table",
525    "/tr",
526    "/td",
527    "/a",
528    "/b",
529    "/blink",
530    "/br",
531    "/center",
532    "/font",
533    "/h",
534    "/hr",
535    "/img",
536    "/li",
537    "/strong",
538    "/p",
539    "/div",
540    "/i",
541    "/u",
542    "/s"
543);
544
545// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
546$arrPageMax = array(
547    10 => "10",
548    20 => "20",
549    30 => "30",
550    40 => "40",
551    50 => "50",
552    60 => "60",
553    70 => "70",
554    80 => "80",
555    90 => "90",
556    100 => "100",
557); 
558   
559// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
560$arrMagazineType["1"] = "HTML";
561$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
562
563$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
564$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
565
566
567/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
568$arrMAILMAGATYPE = array(
569    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
570    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
571    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
572);
573
574/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
575$arrRECOMMEND = array(
576    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
577    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
578    3 => "¡ú¡ú¡ú",
579    2 => "¡ú¡ú",
580    1 => "¡ú"
581);
582
583$arrTAXRULE = array(
584    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
585    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
586    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
587);
588
589
590// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
591$arrMAILTEMPLATE = array(
592     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
593    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
594    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
595    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
596    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
597    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
598);
599
600// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
601$arrMAILTPLPATH = array(
602    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
603    2 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl"
604);
605
606/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
607$arrPref = array(
608                    1 => "Ë̳¤Æ»",
609                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
610                    3 => "´ä¼ê¸©",
611                    4 => "µÜ¾ë¸©",
612                    5 => "½©Åĸ©",
613                    6 => "»³·Á¸©",
614                    7 => "Ê¡Å縩",
615                    8 => "°ñ¾ë¸©",
616                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
617                    10 => "·²Çϸ©",
618                    11 => "ºë¶Ì¸©",
619                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
620                    13 => "ÅìµþÅÔ",
621                    14 => "¿ÀÆàÀ",
622                    15 => "¿·³ã¸©",
623                    16 => "ÉÙ»³¸©",
624                    17 => "ÀÐÀ",
625                    18 => "Ê¡°æ¸©",
626                    19 => "»³Íü¸©",
627                    20 => "ĹÌ",
628                    21 => "´ôÉ츩",
629                    22 => "ÀŲ¬¸©",
630                    23 => "°¦Ãθ©",
631                    24 => "»°½Å¸©",
632                    25 => "¼¢²ì¸©",
633                    26 => "µþÅÔÉÜ",
634                    27 => "ÂçºåÉÜ",
635                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
636                    29 => "ÆàÎɸ©",
637                    30 => "Ï²λ³¸©",
638                    31 => "Ä»¼è¸©",
639                    32 => "Å纬¸©",
640                    33 => "²¬»³¸©",
641                    34 => "¹­Å縩",
642                    35 => "»³¸ý¸©",
643                    36 => "ÆÁÅ縩",
644                    37 => "¹áÀ",
645                    38 => "°¦É²¸©",
646                    39 => "¹âÃθ©",
647                    40 => "Ê¡²¬¸©",
648                    41 => "º´²ì¸©",
649                    42 => "Ĺºê¸©",
650                    43 => "·§Ëܸ©",
651                    44 => "Âçʬ¸©",
652                    45 => "µÜºê¸©",
653                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
654                    47 => "²­Æ츩"
655                );
656               
657/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
658$arrJob = array(
659                    1 => "¸ø̳°÷",
660                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
661                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
662                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
663                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
664                    6 => "°å»Õ",
665                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
666                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
667                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
668                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
669                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
670                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
671                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
672                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
673                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
674                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
675                    17 => "¼çÉØ",
676                    18 => "¤½¤Î¾"
677                );
678
679/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
680$arrReminder = array(
681                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
682                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
683                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
684                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
685                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
686                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
687                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
688                    );
689/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
690$arrSex = array(
691                    1 => "ÃËÀ­",
692                    2 => "½÷À­"
693                );
694
695/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
696define ("MAIL_TYPE_PC",1);
697define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
698$arrMailType = array(
699                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹",
700                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
701                ); 
702
703/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/
704$arrDOMAIN = array(
705                        1 => "PC¥É¥á¥¤¥ó",
706                        2 => "·ÈÂӥɥᥤ¥ó"
707                    );
708               
709
710$arrDomainType = array(
711                      1 => "@docomo.ne.jp",
712                      2 => "@ezweb.ne.jp",
713                      3 => "@softbank.ne.jp",
714                      4 => "@t.vodafone.ne.jp",
715                      5 => "@d.vodafone.ne.jp",
716                      6 => "@h.vodafone.ne.jp",
717                      7 => "@c.vodafone.ne.jp",
718                      8 => "@k.vodafone.ne.jp",
719                      9 => "@r.vodafone.ne.jp",
720                      10 => "@n.vodafone.ne.jp",
721                      11 => "@s.vodafone.ne.jp",
722                      12 => "@q.vodafone.ne.jp",
723                      13 => "@pdx.ne.jp",
724                      14 => "@di.pdx.ne.jp",
725                      15 => "@dj.pdx.ne.jp",
726                      16 => "@dk.pdx.ne.jp",
727                      17 => "@wm.pdx.ne.jp"
728                  );               
729               
730/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
731$arrPageRows = array(
732                        10 => 10,
733                        20 => 20,
734                        30 => 30,
735                        40 => 40,
736                        50 => 50,
737                        60 => 60,
738                        70 => 70,
739                        80 => 80,
740                        90 => 90,
741                        100 => 100,
742                    );
743
744/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
745define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
746define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
747define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
748define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
749define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
750define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
751
752/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
753$arrORDERSTATUS = array(
754    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
755    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
756    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
757    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
758    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
759    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
760);
761
762// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
763define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
764
765/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
766$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
767    1 => "#FFFFFF",
768    2 => "#C9C9C9",
769    3 => "#DDE6F2"
770);
771
772$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
773    1 => "#FFFFFF",
774    2 => "#FFDE9B",
775    3 => "#C9C9C9",
776    4 => "#FFD9D9",
777    5 => "#BFDFFF",
778    6 => "#FFFFAB"
779);
780
781// ÍËÆü
782$arrWDAY = array(
783    0 => "Æü",
784    1 => "·î",
785    2 => "²Ð",
786    3 => "¿å",
787    4 => "ÌÚ",
788    5 => "¶â",
789    6 => "ÅÚ"
790);         
791       
792/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
793define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
794
795/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
796define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
797define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
798define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
799
800// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
801define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
802define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
803define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
804
805//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
806$arrDELIVERYDATE = array(
807    1 => "¨Æü",
808    2 => "1¡Á2Æü¸å",
809    3 => "3¡Á4Æü¸å",
810    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
811    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
812    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
813    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
814    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
815    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
816);
817
818/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
819define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
820
821/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
822define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
823
824/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
825$arrPRODUCTLISTMAX = array(
826    15 => '15·ï',
827    30 => '30·ï',
828    50 => '50·ï'
829);
830
831/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
832define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
833
834/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
835
836//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
837$arrCONVENIENCE = array(
838    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
839    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
840    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
841    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
842    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
843);
844
845//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
846$arrCONVENIMESSAGE = array(
847    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
848    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
849    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
850    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
851    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
852);
853
854//»Ùʧ´ü¸Â
855define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
856
857/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
858
859//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
860define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
861
862//DB¤Î¼ïÎà
863$arrDB = array(
864    1 => 'PostgreSQL',
865    2 => 'MySQL'
866);
867
868// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
869$arrTarget = array(
870    1 => "LeftNavi",
871    2 => "MainHead",
872    3 => "RightNavi",
873    4 => "MainFoot",
874    5 => "Unused"
875);
876
877/*--------- ¢¥¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼ÍÑ ---------*/
878// ¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇURL½ñ¤­¹þ¤ß¤òµö²Ä¤¹¤ë¤«Èݤ«
879define ('REVIEW_ALLOW_URL', false);
880
881// ½ñ¤­¹þ¤ßÉԲĤÎURLʸ»úÎó
882$arrReviewDenyURL = array(
883    'http://',
884    'https://',
885    'ttp://',
886    'ttps://',
887);
888
889/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
890
891define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
892define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
893define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
894
895define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
896define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
897
898// ¾õÂÖ
899$arrTrackBackStatus = array(
900    1 => "ɽ¼¨",
901    2 => "Èóɽ¼¨",
902    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
903);
904
905/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
906
907define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
908define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
909
910// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
911$arrSiteControlTrackBack = array(
912    1 => "Í­¸ú",
913    2 => "̵¸ú"
914);
915
916// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
917$arrSiteControlAffiliate = array(
918    1 => "Í­¸ú",
919    2 => "̵¸ú"
920);
921
922/*--------- ¢¥¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ëÍÑ ---------*/
923/**
924 * ¹àÌܤòÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î°Í¸´Ø·¸¡§
925 * °À­¾ðÊó¤ÎÄê¿ô¡¢$arrEBiSTagOptions
926 * module.inc¤ÎlfThanksPageTag()¤Îswitchʸ¤Ë½èÍý¤òÄɲÃ
927 */
928// °À­¾ðÊó
929define('EBiS_TAG_ATTR_NOTHING',     '0'); // ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤
930define('EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID', '1'); // ¸ÜµÒID
931define('EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT',     '2'); // ¹ØÆþ¶â³Û
932define('EBiS_TAG_ATTR_JOB',         '3'); // ¿¦¶È
933define('EBiS_TAG_ATTR_SEX',         '4'); // À­ÊÌ
934define('EBiS_TAG_ATTR_AGE',         '5'); // ǯÎð
935define('EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER', '6'); // ²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷
936
937// ¸ÜµÒID¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
938$arrEBiSTagCustomerId = array(
939    EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
940    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING     => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
941);
942
943// ¹ØÆþ¶â³Û¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
944$arrEBiSTagPayment = array(
945    EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
946    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
947);
948
949// Ǥ°Õ¹àÌܤοô
950define('EBiS_TAG_OPTIONS_MAX', 5);
951
952// Ǥ°Õ¹àÌܤÎoptionsÍÑÇÛÎó
953$arrEBiSTagOptions = array(
954    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
955    EBiS_TAG_ATTR_JOB     => '¿¦¶È',
956    EBiS_TAG_ATTR_SEX     => 'À­ÊÌ',
957    EBiS_TAG_ATTR_AGE     => 'ǯÎð',
958    EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER => '²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷'
959);
960
961// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°Ì¾
962$arrEBiSTagAttrTagName = array(
963    'm1id', 'a1id',
964    'o1id', 'o2id', 'o3id', 'o4id', 'o5id',
965);
966
967// À­ÊÌ(±Ñ¸ì)
968$arrSexEN = array(
969    1 => 'male',
970    2 => 'female',
971);
972
973// ¿¦¶È(±Ñ¸ì)
974$arrJobEN = array(
975    1 => "Public Service",    // ¸ø̳°÷
976    2 => "Consultant",        // ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
977    3 => "Computers",         // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦
978    4 => "Electronics",       // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦
979    5 => "Finance",           // ¶âÍ»´Ø·¸
980    6 => "Doctor",            // °å»Õ
981    7 => "Lawyer",            // ÊÛ¸î»Î
982    8 => "General",           // Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳
983    9 => "Sales",             // ±Ä¶È¡¦ÈÎÇä
984    10 => "Research/Develop", // ¸¦µæ¡¦³«È¯
985    11 => "Advertising",      // ¹­Êó¡¦ÀëÅÁ
986    12 => "Marketing/PR",     // ´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°
987    13 => "Design",           // ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸
988    14 => "Management",       // ²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷
989    15 => "Publishing/Media", // ½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß
990    16 => "Students",         // ³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼
991    17 => "Housewife",        // ¼çÉØ
992    18 => "Other"             // ¤½¤Î¾
993);
994
995/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
996
997// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
998$arrViewWhere = array(
999    "&&crscls_where&&" => "",
1000    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
1001    "&&noncls_where&&" => "",
1002    "&&allcls_where&&" => "",
1003    "&&allclsdtl_where&&" => "",
1004    "&&prdcls_where&&" => "",
1005    "&&catcnt_where&&" => ""
1006);
1007
1008// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
1009
1010$arrView = array(
1011    "vw_cross_class" => '
1012        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
1013        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
1014
1015    "vw_cross_products_class" =>'
1016        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
1017        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
1018        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
1019        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
1020        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
1021
1022    "vw_products_allclass" => '
1023        (SELECT
1024        product_id,
1025        product_code_min,
1026        product_code_max,
1027        price01_min,
1028        price01_max,
1029        price02_min,
1030        price02_max,
1031        stock_min,
1032        stock_max,
1033        stock_unlimited_min,
1034        stock_unlimited_max,
1035        del_flg,
1036        status,
1037        name,
1038        comment1,
1039        comment2,
1040        comment3,
1041        rank,
1042        main_list_comment,
1043        main_image,
1044        main_list_image,
1045        product_flag,
1046        deliv_date_id,
1047        sale_limit,
1048        point_rate,
1049        sale_unlimited,
1050        create_date,
1051        deliv_fee
1052        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1053        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1054    FROM
1055        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1056    ) ',
1057
1058    "vw_products_allclass_detail" => '
1059        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1060        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1061        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1062        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1063        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1064        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1065        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1066        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1067        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1068        (SELECT
1069        product_id AS product_id_sub,
1070        MIN(price01) AS price01_min,
1071        MAX(price01) AS price01_max,
1072        MIN(price02) AS price02_min,
1073        MAX(price02) AS price02_max,
1074        MIN(stock) AS stock_min,
1075        MAX(stock) AS stock_max,
1076        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1077        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1078        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1079        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1080        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1081
1082    "vw_product_class" => '
1083        (SELECT * FROM
1084        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1085        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1086        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1087        FROM ( SELECT
1088                T1.product_class_id,
1089                T1.product_id,
1090                classcategory_id1,
1091                classcategory_id2,
1092                T2.rank,
1093                T2.class_id,
1094                stock,
1095                price01,
1096                price02,
1097                stock_unlimited,
1098                product_code       
1099         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1100        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1101        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1102        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1103        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1104
1105    "vw_category_count" => '
1106        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1107        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1108        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1109);
1110
1111$vw_products_nonclass = "
1112        (SELECT
1113            T1.product_id,
1114            T1.name,
1115            T1.deliv_fee,
1116            T1.sale_limit,
1117            T1.sale_unlimited,
1118            T1.category_id,
1119            T1.rank,
1120            T1.status,
1121            T1.product_flag,
1122            T1.point_rate,
1123            T1.comment1,
1124            T1.comment2,
1125            T1.comment3,
1126            T1.comment4,
1127            T1.comment5,
1128            T1.comment6,
1129            T1.file1,
1130            T1.file2,
1131            T1.file3,
1132            T1.file4,
1133            T1.file5,
1134            T1.file6,
1135            T1.main_list_comment,
1136            T1.main_list_image,
1137            T1.main_comment,
1138            T1.main_image,
1139            T1.main_large_image,";
1140           
1141for ($cnt = 1; $cnt <= PRODUCTSUB_MAX; $cnt++) {
1142            $vw_products_nonclass.= "
1143            T1.sub_title$cnt,
1144            T1.sub_comment$cnt,
1145            T1.sub_image$cnt,
1146            T1.sub_large_image$cnt,";
1147}
1148
1149$vw_products_nonclass.= "
1150            T1.del_flg,
1151            T1.creator_id,
1152            T1.create_date,
1153            T1.update_date,
1154            T1.deliv_date_id,
1155            T2.product_id_sub,
1156            T2.product_code,
1157            T2.price01,
1158            T2.price02,
1159            T2.stock,
1160            T2.stock_unlimited,
1161            T2.classcategory_id1,
1162            T2.classcategory_id2
1163        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
1164        (SELECT
1165        product_id AS product_id_sub,
1166        product_code,
1167        price01,
1168        price02,
1169        stock,
1170        stock_unlimited,
1171        classcategory_id1,
1172        classcategory_id2
1173        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
1174        AS T2
1175        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ";
1176
1177$arrView['vw_products_nonclass'] = $vw_products_nonclass;
1178?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.