source: branches/version-2_4/data/module/pdf/font/makefont/cp1258.map @ 18395

Revision 18395, 4.4 KB checked in by kajiwara, 12 years ago (diff)

#529 pdf 関連モジュールを適切な場所に配置変更いたしました。(moduleディレクトリへの追加分)

Line 
1!00 U+0000 .notdef
2!01 U+0001 .notdef
3!02 U+0002 .notdef
4!03 U+0003 .notdef
5!04 U+0004 .notdef
6!05 U+0005 .notdef
7!06 U+0006 .notdef
8!07 U+0007 .notdef
9!08 U+0008 .notdef
10!09 U+0009 .notdef
11!0A U+000A .notdef
12!0B U+000B .notdef
13!0C U+000C .notdef
14!0D U+000D .notdef
15!0E U+000E .notdef
16!0F U+000F .notdef
17!10 U+0010 .notdef
18!11 U+0011 .notdef
19!12 U+0012 .notdef
20!13 U+0013 .notdef
21!14 U+0014 .notdef
22!15 U+0015 .notdef
23!16 U+0016 .notdef
24!17 U+0017 .notdef
25!18 U+0018 .notdef
26!19 U+0019 .notdef
27!1A U+001A .notdef
28!1B U+001B .notdef
29!1C U+001C .notdef
30!1D U+001D .notdef
31!1E U+001E .notdef
32!1F U+001F .notdef
33!20 U+0020 space
34!21 U+0021 exclam
35!22 U+0022 quotedbl
36!23 U+0023 numbersign
37!24 U+0024 dollar
38!25 U+0025 percent
39!26 U+0026 ampersand
40!27 U+0027 quotesingle
41!28 U+0028 parenleft
42!29 U+0029 parenright
43!2A U+002A asterisk
44!2B U+002B plus
45!2C U+002C comma
46!2D U+002D hyphen
47!2E U+002E period
48!2F U+002F slash
49!30 U+0030 zero
50!31 U+0031 one
51!32 U+0032 two
52!33 U+0033 three
53!34 U+0034 four
54!35 U+0035 five
55!36 U+0036 six
56!37 U+0037 seven
57!38 U+0038 eight
58!39 U+0039 nine
59!3A U+003A colon
60!3B U+003B semicolon
61!3C U+003C less
62!3D U+003D equal
63!3E U+003E greater
64!3F U+003F question
65!40 U+0040 at
66!41 U+0041 A
67!42 U+0042 B
68!43 U+0043 C
69!44 U+0044 D
70!45 U+0045 E
71!46 U+0046 F
72!47 U+0047 G
73!48 U+0048 H
74!49 U+0049 I
75!4A U+004A J
76!4B U+004B K
77!4C U+004C L
78!4D U+004D M
79!4E U+004E N
80!4F U+004F O
81!50 U+0050 P
82!51 U+0051 Q
83!52 U+0052 R
84!53 U+0053 S
85!54 U+0054 T
86!55 U+0055 U
87!56 U+0056 V
88!57 U+0057 W
89!58 U+0058 X
90!59 U+0059 Y
91!5A U+005A Z
92!5B U+005B bracketleft
93!5C U+005C backslash
94!5D U+005D bracketright
95!5E U+005E asciicircum
96!5F U+005F underscore
97!60 U+0060 grave
98!61 U+0061 a
99!62 U+0062 b
100!63 U+0063 c
101!64 U+0064 d
102!65 U+0065 e
103!66 U+0066 f
104!67 U+0067 g
105!68 U+0068 h
106!69 U+0069 i
107!6A U+006A j
108!6B U+006B k
109!6C U+006C l
110!6D U+006D m
111!6E U+006E n
112!6F U+006F o
113!70 U+0070 p
114!71 U+0071 q
115!72 U+0072 r
116!73 U+0073 s
117!74 U+0074 t
118!75 U+0075 u
119!76 U+0076 v
120!77 U+0077 w
121!78 U+0078 x
122!79 U+0079 y
123!7A U+007A z
124!7B U+007B braceleft
125!7C U+007C bar
126!7D U+007D braceright
127!7E U+007E asciitilde
128!7F U+007F .notdef
129!80 U+20AC Euro
130!82 U+201A quotesinglbase
131!83 U+0192 florin
132!84 U+201E quotedblbase
133!85 U+2026 ellipsis
134!86 U+2020 dagger
135!87 U+2021 daggerdbl
136!88 U+02C6 circumflex
137!89 U+2030 perthousand
138!8B U+2039 guilsinglleft
139!8C U+0152 OE
140!91 U+2018 quoteleft
141!92 U+2019 quoteright
142!93 U+201C quotedblleft
143!94 U+201D quotedblright
144!95 U+2022 bullet
145!96 U+2013 endash
146!97 U+2014 emdash
147!98 U+02DC tilde
148!99 U+2122 trademark
149!9B U+203A guilsinglright
150!9C U+0153 oe
151!9F U+0178 Ydieresis
152!A0 U+00A0 space
153!A1 U+00A1 exclamdown
154!A2 U+00A2 cent
155!A3 U+00A3 sterling
156!A4 U+00A4 currency
157!A5 U+00A5 yen
158!A6 U+00A6 brokenbar
159!A7 U+00A7 section
160!A8 U+00A8 dieresis
161!A9 U+00A9 copyright
162!AA U+00AA ordfeminine
163!AB U+00AB guillemotleft
164!AC U+00AC logicalnot
165!AD U+00AD hyphen
166!AE U+00AE registered
167!AF U+00AF macron
168!B0 U+00B0 degree
169!B1 U+00B1 plusminus
170!B2 U+00B2 twosuperior
171!B3 U+00B3 threesuperior
172!B4 U+00B4 acute
173!B5 U+00B5 mu
174!B6 U+00B6 paragraph
175!B7 U+00B7 periodcentered
176!B8 U+00B8 cedilla
177!B9 U+00B9 onesuperior
178!BA U+00BA ordmasculine
179!BB U+00BB guillemotright
180!BC U+00BC onequarter
181!BD U+00BD onehalf
182!BE U+00BE threequarters
183!BF U+00BF questiondown
184!C0 U+00C0 Agrave
185!C1 U+00C1 Aacute
186!C2 U+00C2 Acircumflex
187!C3 U+0102 Abreve
188!C4 U+00C4 Adieresis
189!C5 U+00C5 Aring
190!C6 U+00C6 AE
191!C7 U+00C7 Ccedilla
192!C8 U+00C8 Egrave
193!C9 U+00C9 Eacute
194!CA U+00CA Ecircumflex
195!CB U+00CB Edieresis
196!CC U+0300 gravecomb
197!CD U+00CD Iacute
198!CE U+00CE Icircumflex
199!CF U+00CF Idieresis
200!D0 U+0110 Dcroat
201!D1 U+00D1 Ntilde
202!D2 U+0309 hookabovecomb
203!D3 U+00D3 Oacute
204!D4 U+00D4 Ocircumflex
205!D5 U+01A0 Ohorn
206!D6 U+00D6 Odieresis
207!D7 U+00D7 multiply
208!D8 U+00D8 Oslash
209!D9 U+00D9 Ugrave
210!DA U+00DA Uacute
211!DB U+00DB Ucircumflex
212!DC U+00DC Udieresis
213!DD U+01AF Uhorn
214!DE U+0303 tildecomb
215!DF U+00DF germandbls
216!E0 U+00E0 agrave
217!E1 U+00E1 aacute
218!E2 U+00E2 acircumflex
219!E3 U+0103 abreve
220!E4 U+00E4 adieresis
221!E5 U+00E5 aring
222!E6 U+00E6 ae
223!E7 U+00E7 ccedilla
224!E8 U+00E8 egrave
225!E9 U+00E9 eacute
226!EA U+00EA ecircumflex
227!EB U+00EB edieresis
228!EC U+0301 acutecomb
229!ED U+00ED iacute
230!EE U+00EE icircumflex
231!EF U+00EF idieresis
232!F0 U+0111 dcroat
233!F1 U+00F1 ntilde
234!F2 U+0323 dotbelowcomb
235!F3 U+00F3 oacute
236!F4 U+00F4 ocircumflex
237!F5 U+01A1 ohorn
238!F6 U+00F6 odieresis
239!F7 U+00F7 divide
240!F8 U+00F8 oslash
241!F9 U+00F9 ugrave
242!FA U+00FA uacute
243!FB U+00FB ucircumflex
244!FC U+00FC udieresis
245!FD U+01B0 uhorn
246!FE U+20AB dong
247!FF U+00FF ydieresis
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.