source: branches/version-2_4/data/module/pdf/font/makefont/cp1251.map @ 18395

Revision 18395, 4.7 KB checked in by kajiwara, 12 years ago (diff)

#529 pdf 関連モジュールを適切な場所に配置変更いたしました。(moduleディレクトリへの追加分)

Line 
1!00 U+0000 .notdef
2!01 U+0001 .notdef
3!02 U+0002 .notdef
4!03 U+0003 .notdef
5!04 U+0004 .notdef
6!05 U+0005 .notdef
7!06 U+0006 .notdef
8!07 U+0007 .notdef
9!08 U+0008 .notdef
10!09 U+0009 .notdef
11!0A U+000A .notdef
12!0B U+000B .notdef
13!0C U+000C .notdef
14!0D U+000D .notdef
15!0E U+000E .notdef
16!0F U+000F .notdef
17!10 U+0010 .notdef
18!11 U+0011 .notdef
19!12 U+0012 .notdef
20!13 U+0013 .notdef
21!14 U+0014 .notdef
22!15 U+0015 .notdef
23!16 U+0016 .notdef
24!17 U+0017 .notdef
25!18 U+0018 .notdef
26!19 U+0019 .notdef
27!1A U+001A .notdef
28!1B U+001B .notdef
29!1C U+001C .notdef
30!1D U+001D .notdef
31!1E U+001E .notdef
32!1F U+001F .notdef
33!20 U+0020 space
34!21 U+0021 exclam
35!22 U+0022 quotedbl
36!23 U+0023 numbersign
37!24 U+0024 dollar
38!25 U+0025 percent
39!26 U+0026 ampersand
40!27 U+0027 quotesingle
41!28 U+0028 parenleft
42!29 U+0029 parenright
43!2A U+002A asterisk
44!2B U+002B plus
45!2C U+002C comma
46!2D U+002D hyphen
47!2E U+002E period
48!2F U+002F slash
49!30 U+0030 zero
50!31 U+0031 one
51!32 U+0032 two
52!33 U+0033 three
53!34 U+0034 four
54!35 U+0035 five
55!36 U+0036 six
56!37 U+0037 seven
57!38 U+0038 eight
58!39 U+0039 nine
59!3A U+003A colon
60!3B U+003B semicolon
61!3C U+003C less
62!3D U+003D equal
63!3E U+003E greater
64!3F U+003F question
65!40 U+0040 at
66!41 U+0041 A
67!42 U+0042 B
68!43 U+0043 C
69!44 U+0044 D
70!45 U+0045 E
71!46 U+0046 F
72!47 U+0047 G
73!48 U+0048 H
74!49 U+0049 I
75!4A U+004A J
76!4B U+004B K
77!4C U+004C L
78!4D U+004D M
79!4E U+004E N
80!4F U+004F O
81!50 U+0050 P
82!51 U+0051 Q
83!52 U+0052 R
84!53 U+0053 S
85!54 U+0054 T
86!55 U+0055 U
87!56 U+0056 V
88!57 U+0057 W
89!58 U+0058 X
90!59 U+0059 Y
91!5A U+005A Z
92!5B U+005B bracketleft
93!5C U+005C backslash
94!5D U+005D bracketright
95!5E U+005E asciicircum
96!5F U+005F underscore
97!60 U+0060 grave
98!61 U+0061 a
99!62 U+0062 b
100!63 U+0063 c
101!64 U+0064 d
102!65 U+0065 e
103!66 U+0066 f
104!67 U+0067 g
105!68 U+0068 h
106!69 U+0069 i
107!6A U+006A j
108!6B U+006B k
109!6C U+006C l
110!6D U+006D m
111!6E U+006E n
112!6F U+006F o
113!70 U+0070 p
114!71 U+0071 q
115!72 U+0072 r
116!73 U+0073 s
117!74 U+0074 t
118!75 U+0075 u
119!76 U+0076 v
120!77 U+0077 w
121!78 U+0078 x
122!79 U+0079 y
123!7A U+007A z
124!7B U+007B braceleft
125!7C U+007C bar
126!7D U+007D braceright
127!7E U+007E asciitilde
128!7F U+007F .notdef
129!80 U+0402 afii10051
130!81 U+0403 afii10052
131!82 U+201A quotesinglbase
132!83 U+0453 afii10100
133!84 U+201E quotedblbase
134!85 U+2026 ellipsis
135!86 U+2020 dagger
136!87 U+2021 daggerdbl
137!88 U+20AC Euro
138!89 U+2030 perthousand
139!8A U+0409 afii10058
140!8B U+2039 guilsinglleft
141!8C U+040A afii10059
142!8D U+040C afii10061
143!8E U+040B afii10060
144!8F U+040F afii10145
145!90 U+0452 afii10099
146!91 U+2018 quoteleft
147!92 U+2019 quoteright
148!93 U+201C quotedblleft
149!94 U+201D quotedblright
150!95 U+2022 bullet
151!96 U+2013 endash
152!97 U+2014 emdash
153!99 U+2122 trademark
154!9A U+0459 afii10106
155!9B U+203A guilsinglright
156!9C U+045A afii10107
157!9D U+045C afii10109
158!9E U+045B afii10108
159!9F U+045F afii10193
160!A0 U+00A0 space
161!A1 U+040E afii10062
162!A2 U+045E afii10110
163!A3 U+0408 afii10057
164!A4 U+00A4 currency
165!A5 U+0490 afii10050
166!A6 U+00A6 brokenbar
167!A7 U+00A7 section
168!A8 U+0401 afii10023
169!A9 U+00A9 copyright
170!AA U+0404 afii10053
171!AB U+00AB guillemotleft
172!AC U+00AC logicalnot
173!AD U+00AD hyphen
174!AE U+00AE registered
175!AF U+0407 afii10056
176!B0 U+00B0 degree
177!B1 U+00B1 plusminus
178!B2 U+0406 afii10055
179!B3 U+0456 afii10103
180!B4 U+0491 afii10098
181!B5 U+00B5 mu
182!B6 U+00B6 paragraph
183!B7 U+00B7 periodcentered
184!B8 U+0451 afii10071
185!B9 U+2116 afii61352
186!BA U+0454 afii10101
187!BB U+00BB guillemotright
188!BC U+0458 afii10105
189!BD U+0405 afii10054
190!BE U+0455 afii10102
191!BF U+0457 afii10104
192!C0 U+0410 afii10017
193!C1 U+0411 afii10018
194!C2 U+0412 afii10019
195!C3 U+0413 afii10020
196!C4 U+0414 afii10021
197!C5 U+0415 afii10022
198!C6 U+0416 afii10024
199!C7 U+0417 afii10025
200!C8 U+0418 afii10026
201!C9 U+0419 afii10027
202!CA U+041A afii10028
203!CB U+041B afii10029
204!CC U+041C afii10030
205!CD U+041D afii10031
206!CE U+041E afii10032
207!CF U+041F afii10033
208!D0 U+0420 afii10034
209!D1 U+0421 afii10035
210!D2 U+0422 afii10036
211!D3 U+0423 afii10037
212!D4 U+0424 afii10038
213!D5 U+0425 afii10039
214!D6 U+0426 afii10040
215!D7 U+0427 afii10041
216!D8 U+0428 afii10042
217!D9 U+0429 afii10043
218!DA U+042A afii10044
219!DB U+042B afii10045
220!DC U+042C afii10046
221!DD U+042D afii10047
222!DE U+042E afii10048
223!DF U+042F afii10049
224!E0 U+0430 afii10065
225!E1 U+0431 afii10066
226!E2 U+0432 afii10067
227!E3 U+0433 afii10068
228!E4 U+0434 afii10069
229!E5 U+0435 afii10070
230!E6 U+0436 afii10072
231!E7 U+0437 afii10073
232!E8 U+0438 afii10074
233!E9 U+0439 afii10075
234!EA U+043A afii10076
235!EB U+043B afii10077
236!EC U+043C afii10078
237!ED U+043D afii10079
238!EE U+043E afii10080
239!EF U+043F afii10081
240!F0 U+0440 afii10082
241!F1 U+0441 afii10083
242!F2 U+0442 afii10084
243!F3 U+0443 afii10085
244!F4 U+0444 afii10086
245!F5 U+0445 afii10087
246!F6 U+0446 afii10088
247!F7 U+0447 afii10089
248!F8 U+0448 afii10090
249!F9 U+0449 afii10091
250!FA U+044A afii10092
251!FB U+044B afii10093
252!FC U+044C afii10094
253!FD U+044D afii10095
254!FE U+044E afii10096
255!FF U+044F afii10097
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.