source: branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/mdl_remise.inc @ 16722

Revision 16722, 2.3 KB checked in by adachi, 15 years ago (diff)

REMISE_ELIO_USEのデフォルト値を1に修正

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * @copyright   2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 * @version CVS: $Id: mdl_remise.inc 7162 2006-11-18 09:53:33Z inoue $
6 * @link        http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10// ¥ë¥ß¡¼¥º¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
11define('MDL_REMISE_VERSION', 1.2);
12// ¥ë¥ß¡¼¥º¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
13define("MDL_REMISE_ID", 5);
14
15// EC-CUBE¡¦¥ë¥ß¡¼¥º¶¦ÄÌID
16define("MDL_REMISE_POST_VALUE", A0000155);
17
18// ¥ë¥ß¡¼¥º¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®ÍÑ¥¨¥ó¥³¡¼¥É
19define("REMISE_SEND_ENCODE", 'SJIS-win');
20
21// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾å¸Â¡¦²¼¸Â¶â³Û
22define("REMISE_CREDIT_UPPER", 500000);
23define("REMISE_CONVENIENCE_UPPER", 500000);
24define("REMISE_CONVENIENCE_BOTTOM", 200);
25
26// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ùʧ¤¤¥³¡¼¥É(10:°ì³ç 61:ʬ³ä 80:¥ê¥Ü)
27define("REMISE_PAYMENT_METHOD_LUMP", 10);
28define("REMISE_PAYMENT_METHOD_DIVIDE", 61);
29define("REMISE_PAYMENT_METHOD_REVO", 80);
30
31// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈºÇÂç»Ùʧ¤¤²ó¿ô
32// EC¥µ¥¤¥ÈÍͤξò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊѹ¹¤·¤Æ²¼¤µ¤¤
33define("REMISE_PAYMENT_DIVIDE_MAX", 2);
34
35// EC¥µ¥¤¥ÈÍͤξò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊѹ¹¤·¤Æ²¼¤µ¤¤
36// AUTH(²¾Çä¾å)
37// CAPTURE(¼ÂÇä¾å)
38define("REMISE_PAYMENT_JOB_CODE", "AUTH");
39
40// ʬ³ä²ó¿ô
41$arrCreditDivide = array(
42    2 => "2"
43);
44
45// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
46define("REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK", "<SDBKDATA>STATUS=800</SDBKDATA>");
47
48// ¥³¥ó¥Ó¥Ë¼ýǼ¼õ¿®¥Õ¥é¥°(0:¼«Æ°¼õ¿®¤·¤Ê¤¤ 1:¼«Æ°¼õ¿®¤¹¤ë)
49define("REMISE_CONVENIENCE_RECIVE", 1);
50
51// ¥³¥ó¥Ó¥Ë¼ýǼºÑ¥Õ¥é¥°
52define("REMISE_CONVENIENCE_CHARGE", 1);
53
54// ¥³¥ó¥Ó¥Ë·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
55define("REMISE_CONVENIENCE_CHARGE_OK", "<SDBKDATA>STATUS=800</SDBKDATA>");
56
57// ¥¨¥é¡¼ÆâÍÆ
58$arrRemiseErrorWord = array(
59    "OK" => "0:0000"
60);
61
62// ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÄÌ¿®¤ÎIPÀ©¸æ(0:¤·¤Ê¤¤ 1:¤¹¤ë)
63define("REMISE_IP_ADDRESS_DENY", 0);
64
65// ¥ë¥ß¡¼¥º¥µ¡¼¥Ð¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹
66// ¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºÇ¿·¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹ÂÓ°è¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤
67define("REMISE_IP_ADDRESS_S", "211.0.149.169");
68define("REMISE_IP_ADDRESS_E", "211.0.149.169");
69
70// eLIO·èºÑ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°(0:¤·¤Ê¤¤ 1:¤¹¤ë)
71define('REMISE_ELIO_USE', 1);
72
73// ·èºÑÊýË¡
74$arrPayment = array(
75    1 => "¥³¥ó¥Ó¥Ë"
76);
77
78// »Ùʧ¤¤ÊýË¡
79$arrCredit = array(
80    10 => "°ì³çʧ¤¤",
81    61 => "ʬ³äʧ¤¤",
82    80 => "¥ê¥Ü¥ë¥Ó¥ó¥°Ê§¤¤"
83);
84
85// ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
86$arrConvenience = array(
87    D001 => "¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó"
88    ,D002 => "¥í¡¼¥½¥ó"
89    ,D030 => "¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È"
90    ,D004 => "¥µ¡¼¥¯¥¹£Ë"
91    ,D003 => "¥µ¥ó¥¯¥¹"
92    ,D015 => "¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È"
93    ,D005 => "¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×"
94    ,D010 => "¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­"
95    ,D011 => "¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢"
96);
97
98?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.