source: branches/version-1/data/downloads/module/mdl_remise/mdl_remise.inc @ 17077

Revision 17077, 2.9 KB checked in by adachi, 14 years ago (diff)

モバイルカード/コンビニ決済実装

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * @copyright   2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 * @version CVS: $Id: mdl_remise.inc 7162 2006-11-18 09:53:33Z inoue $
6 * @link        http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10// ¥ë¥ß¡¼¥º¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
11define('MDL_REMISE_VERSION', 1.3);
12// ¥ë¥ß¡¼¥º¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
13define("MDL_REMISE_ID", 5);
14
15// ¥«¡¼¥ÉÍÑ·ë²ÌÄÌÃÎ¥í¥°¥Ñ¥¹
16define("REMISE_LOG_PATH_CARD_RET", DATA_PATH . "logs/remise_card_result.log");
17
18// ¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Ó¥Ë´°Î»¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÍÑ¥í¥°¥Ð¥¹
19define("REMISE_LOG_PATH_CONVENI_RET", DATA_PATH . "logs/remise_cv_finish.log");
20
21// EC-CUBE¡¦¥ë¥ß¡¼¥º¶¦ÄÌID
22define("MDL_REMISE_POST_VALUE", A0000155);
23
24// ¥ë¥ß¡¼¥º¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®ÍÑ¥¨¥ó¥³¡¼¥É
25define("REMISE_SEND_ENCODE", 'SJIS-win');
26
27// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾å¸Â¡¦²¼¸Â¶â³Û
28define("REMISE_CREDIT_UPPER", 500000);
29define("REMISE_CONVENIENCE_UPPER", 500000);
30define("REMISE_CONVENIENCE_BOTTOM", 200);
31
32// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ùʧ¤¤¥³¡¼¥É(10:°ì³ç 61:ʬ³ä 80:¥ê¥Ü)
33define("REMISE_PAYMENT_METHOD_LUMP", 10);
34define("REMISE_PAYMENT_METHOD_DIVIDE", 61);
35define("REMISE_PAYMENT_METHOD_REVO", 80);
36
37// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈºÇÂç»Ùʧ¤¤²ó¿ô
38// EC¥µ¥¤¥ÈÍͤξò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊѹ¹¤·¤Æ²¼¤µ¤¤
39define("REMISE_PAYMENT_DIVIDE_MAX", 2);
40
41// EC¥µ¥¤¥ÈÍͤξò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊѹ¹¤·¤Æ²¼¤µ¤¤
42// AUTH(²¾Çä¾å)
43// CAPTURE(¼ÂÇä¾å)
44define("REMISE_PAYMENT_JOB_CODE", "AUTH");
45
46// ʬ³ä²ó¿ô
47$arrCreditDivide = array(
48    2 => "2"
49);
50
51// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
52define("REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK", "<SDBKDATA>STATUS=800</SDBKDATA>");
53// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹(¥â¥Ð¥¤¥ë)
54define("REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK_MOBILE", "<SDBKDATA>STATUS=900</SDBKDATA>");
55
56// ¥³¥ó¥Ó¥Ë¼ýǼ¼õ¿®¥Õ¥é¥°(0:¼«Æ°¼õ¿®¤·¤Ê¤¤ 1:¼«Æ°¼õ¿®¤¹¤ë)
57define("REMISE_CONVENIENCE_RECIVE", 1);
58
59// ¥³¥ó¥Ó¥Ë¼ýǼºÑ¥Õ¥é¥°
60define("REMISE_CONVENIENCE_CHARGE", 1);
61
62// ¥³¥ó¥Ó¥Ë·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
63define("REMISE_CONVENIENCE_CHARGE_OK", "<SDBKDATA>STATUS=800</SDBKDATA>");
64
65// ¥¨¥é¡¼ÆâÍÆ
66$arrRemiseErrorWord = array(
67    "OK" => "0:0000"
68);
69
70// ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÄÌ¿®¤ÎIPÀ©¸æ(0:¤·¤Ê¤¤ 1:¤¹¤ë)
71define("REMISE_IP_ADDRESS_DENY", 0);
72
73// ¥ë¥ß¡¼¥º¥µ¡¼¥Ð¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹
74// ¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºÇ¿·¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹ÂÓ°è¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤
75define("REMISE_IP_ADDRESS_S", "211.0.149.169");
76define("REMISE_IP_ADDRESS_E", "211.0.149.169");
77
78// eLIO·èºÑ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°(0:¤·¤Ê¤¤ 1:¤¹¤ë)
79define('REMISE_ELIO_USE', 1);
80
81// ·èºÑÊýË¡
82$arrPayment = array(
83    1 => "¥³¥ó¥Ó¥Ë"
84);
85
86// »Ùʧ¤¤ÊýË¡
87$arrCredit = array(
88    10 => "°ì³çʧ¤¤",
89    61 => "ʬ³äʧ¤¤",
90    80 => "¥ê¥Ü¥ë¥Ó¥ó¥°Ê§¤¤"
91);
92
93// ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
94$arrConvenience = array(
95    D001 => "¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó"
96    ,D002 => "¥í¡¼¥½¥ó"
97    ,D030 => "¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È"
98    ,D004 => "¥µ¡¼¥¯¥¹£Ë"
99    ,D003 => "¥µ¥ó¥¯¥¹"
100    ,D015 => "¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È"
101    ,D005 => "¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×"
102    ,D010 => "¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­"
103    ,D011 => "¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢"
104);
105
106/**
107 * ¥¨¥ê¥ª¤¬»ÈÍѲÄǽ¤«¤É¤¦¤«¤òÊÖ¤¹
108 *
109 * @return boolean
110 */
111function lfIsRemiseELIOEnable() {
112    if (REMISE_ELIO_USE && GC_MobileUserAgent::isNonMobile()) {
113        return true;
114    }
115    return false;
116}
117
118// ·èºÑÊýË¡ÊýË¡(¥â¥Ð¥¤¥ë´°Î»½èÍý¤Ë»ÈÍÑ)
119define('REMISE_PAY_TYPE_CONVENI', 1);
120define('REMISE_PAY_TYPE_CREDIT', 2);
121?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.