source: branches/version-1/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_atm.tpl @ 17301

Revision 17301, 7.0 KB checked in by satou, 15 years ago (diff)
Line 
1<script type="text/javascript">
2<!--
3var send = true;
4
5function fnCheckSubmit() {
6    if(send) {
7        send = false;
8        return true;
9    } else {
10        alert("Âþº£¡¢½èÍýÃæ¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á²¼¤µ¤¤¡£");
11        return false;
12    }
13}
14
15function next(now, next) {
16    if (now.value.length >= now.getAttribute('maxlength')) {
17    next.focus();
18    }
19}
20//-->
21</script>
22
23<!--¢§CONTENTS-->
24<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
25    <tr>
26        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
27        <!--¢§MAIN ONTENTS-->
28        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
29        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
30            <tr>
31                <td><img src="/img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td>
32
33            </tr>
34            <tr><td height="15"></td></tr>
35        </table>
36        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
37       
38        <!--¢§MAIN CONTENTS-->             
39                <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
40                    <tr>
41                        <td colspan="3"><img src="/img/contents/contents_title_top.gif" width="666" height="7" alt=""></td>
42                    </tr>
43                    <tr>
44                        <td background="/img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="/img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
45                        <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs16n"><strong><span class="white"><!--{$tpl_payment_method}--></span><strong></td>
46                        <td background="/img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="/img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
47                    </tr>
48                    <tr>
49                        <td colspan="3"><img src="/img/contents/contents_title_bottom.gif" width="666" height="7" alt=""></td>
50                    </tr>
51                    <tr><td height="15"></td></tr>
52                </table>
53
54                <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
55                    <tr>
56                        <td bgcolor="#ffffff">
57                        <!--{if $tpl_error != ""}-->
58                        <!-- ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ -->
59                        <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
60                            <tr>
61                                <td bgcolor="#cccccc">
62                                <table width="666" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
63                                    <tr>
64                                        <td width="666" class="fs12" bgcolor="#ffffff">
65                                        <span class="redst"><!--{$tpl_error}--></span>
66                                        </td>
67                                    </tr>
68                                </table>
69                            </tr>
70                            <tr><td height="15"></td></tr>
71                        </table>
72                        <!--{/if}-->
73                        <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
74                        <form name="form1" id="form1" method="post" action="./load_payment_module.php" autocomplete="off">
75                        <input type="hidden" name="mode" value="next">
76                        <input type="hidden" name="uniqid" value="">
77                            <tr>
78                                <td bgcolor="#cccccc">
79                                <table width="666" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
80                                    <!--{if $tpl_payment_image != ""}-->
81                                    <tr>
82                                        <td width="170" class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¼ïÎà</td>
83                                        <td width="453" bgcolor="#ffffff">
84                                        <img src="<!--{$smarty.const.IMAGE_SAVE_URL}--><!--{$tpl_payment_image}-->">
85                                        </td>
86                                    </tr>
87                                    <!--{/if}-->
88                                    <tr>
89                                        <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">ÍøÍѼÔ</td>
90                                        <td bgcolor="#ffffff">
91                                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
92                                            <tr>
93                                                <!--{assign var=key1 value="customer_family_name"}-->
94                                                <!--{assign var=key2 value="customer_name"}-->
95                                                <td class="fs12">
96                                                <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--></span>
97                                                <span class="red"><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
98                                                À«&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" size="20" class="bo20">&nbsp;&nbsp;
99                                                ̾&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key2}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->" size="20" class="bo20"></td>
100                                            </tr>
101                                            <tr><td height="5"></td></tr>
102                                            <tr>
103                                                <td class="fs10">¢¨ Æüì¤Ê´Á»ú¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£</td>
104                                            </tr>
105                                        </table>
106                                        </td>
107                                    </tr>
108                                    <tr>
109                                        <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">ÍøÍѼÔ(¥«¥Ê)</td>
110                                        <td bgcolor="#ffffff">
111                                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
112                                            <tr>
113                                                <!--{assign var=key1 value="customer_family_name_kana"}-->
114                                                <!--{assign var=key2 value="customer_name_kana"}-->
115                                                <td class="fs12">
116                                                <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--></span>
117                                                <span class="red"><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
118                                                ¥»¥¤&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" size="20" class="bo20">&nbsp;&nbsp;
119                                                ¥á¥¤&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key2}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->" size="20" class="bo20"></td>
120                                            </tr>
121                                            <tr><td height="5"></td></tr>
122                                            <tr>
123                                                <td class="fs10">¢¨¥«¥Ê¤ËÂùÅÀ¡Ê¡«¡Ë¤äȾÂùÅÀ¡Ê¡¬¡Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢³ºÅöµ­¹æ¤Î¤ß½ü³°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
124                                            </tr>
125                                        </table>
126                                        </td>
127                                    </tr>
128                                </table>
129                                </td>
130                            </tr>
131                        </table>
132                       
133                        <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
134                            <tr><td height="5"></td></tr>
135                            <tr>
136                                <td align="center" bgcolor="#f7f5f4">
137                                <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6" summary=" ">
138                                    <tr>
139                                        <td class="fs12st" align="center">°Ê¾å¤ÎÆâÍƤǴְ㤤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¼µ­¡Ö¼¡¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>
140                                        <span class="orange">¢¨²èÌ̤¬ÀÚ¤êÂؤë¤Þ¤Ç¾¯¡¹»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span></td>
141                                    </tr>
142                                    <tr>
143                                        <td align="center" height="40" bgcolor="#f7f5f4">
144                                            <a href="#" onclick="document.form2.submit(); return false;" onmouseover="chgImgImageSubmit('/img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('/img/common/b_back.gif',back03)"><img src="/img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="Ìá¤ë" border="0" name="back03" id="back03"/></a><img src="/img/_.gif" width="12" height="" alt="" />
145                                            <input type="image" onclick="return fnCheckSubmit();" onmouseover="chgImgImageSubmit('/img/common/b_next_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('/img/common/b_next.gif',this)" src="/img/common/b_next.gif" width="150" height="30" alt="¼¡¤Ø" border="0" name="next" id="next" />
146                                        </td>
147                                    </tr>
148                                </table>
149
150                                </td>
151                            </tr>
152                        </table>
153                        </td>
154                    </tr>
155                </table>
156                </form>
157                <form name="form2" id="form2" method="post" action="./load_payment_module.php" autocomplete="off">
158                <input type="hidden" name="mode" value="return">           
159                </form>
160                <!--¢¥MAIN CONTENTS-->
161        </td>
162    </tr>
163
164</table>
165<!--¢¥CONTENTS-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.