source: branches/version-1/data/conf/conf.php @ 17239

Revision 17239, 45.0 KB checked in by satou, 15 years ago (diff)

version up (1.5.0)

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
74define('TPL_PKG_DIR', 'tpl_packages/');
75define('TPL_PKG_PATH', USER_PATH . TPL_PKG_DIR);
76
77// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
78define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
79
80// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
81define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
82
83// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
85define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
86
87// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
88define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
89define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
90//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
91
92//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
93/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê
95define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
96// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
97define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
98// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
99define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
100// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
101define("MODULE_CSV_COL_MAX", 18);
102// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥Õ¥¡¥¤¥ë
103define("MODULE_CSV", "module.php");
104/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê(EC-CUBE2Âбþ) */
105define('UPDATE_HTTP2', "http://sv01.ec-cube.net/info/index.php");
106//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
107
108//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
109/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
110// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
111define("EBIS_TAG_MID", 1);
112// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
113define("AFF_TAG_MID", 3);
114// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
115define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
116// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
117define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
118// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
119define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
120define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
121define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
122//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
123
124// ʸ»ú¥³¡¼¥É
125define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
126
127// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
128define("ECCUBE_VERSION", "1.5.0-beta");
129
130// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
131define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
132
133// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
134define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
135
136//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
137define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
138
139define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
140
141//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
142define("FAVORITE_ERROR", 13);
143
144/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
145
146define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
147define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
148define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
149define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
150define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
151define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
152
153/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
154
155define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
156
157/** Çä¾å¤²½¸·× **/
158
159define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
160define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
161
162/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
163define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
164
165/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
166define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
167define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
168define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
169define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
170define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
171define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
172
173define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
174define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
175define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
176
177/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
178//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
179define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
180//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
181define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 6);
182
183//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
184define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
185//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
186define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
187//SSLURLȽÄê
188define("SSLURL_CHECK", 0);
189//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
190define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
191//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
192define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
193
194/*
195 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
196 */
197/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
198define ('DEBUG_MODE', false);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
199define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
200define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
201define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
202define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
203define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
204define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
205define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
206define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
207define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
208define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
209define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
210define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
211define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
212define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
213define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
214define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
215define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
216define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
217define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
218define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
219define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
220
221define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
222define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
223define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
224define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
225
226/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
227define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
228define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
229// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
230// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
231
232define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
233// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
234// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
235define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
236define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
237define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
238
239/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
240define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                              // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
241define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
242
243/* ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¾ðÊó */
244// define ("SMTP_HOST_BLAYN", "210.188.254.83");                    // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð
245define ("SMTP_PORT_BLAYN", 25);                                 // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ
246
247// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
248define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
249define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
250define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
251define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
252define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
253define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
254define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
255
256// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
257//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
258//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
259//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
260//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
261define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
262define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
263
264define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
265define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
266define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
267define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
268define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
269define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
270define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
271define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
272define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
273define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
274define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
275define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
276define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
277define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
278define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
279define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
280
281define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
282define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
283define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
284define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
285define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
286define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
287define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
288define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
289
290/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
291define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
292define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
293define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
294define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
295define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
296define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
297// ²Á³Ê̾¾Î
298define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
299define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
300
301/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
302define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
303define ("DB_ERR_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/db_err.log");                  // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DB¥¨¥é¡¼ÍÑ)
304define ("DEBUG_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/debug.log");                    // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DEBUGÍÑ)
305define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
306define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
307define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
308define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
309define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
310
311define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");                      // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
312define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
313
314define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
315define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
316define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
317define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
318define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
319define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
320define ("FTP_IMAGE_SAVE_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/save_image/");   // FTP²èÁüÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
321define ("FTP_IMAGE_TEMP_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/temp_image/");   // FTP²èÁü°ì»þÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
322define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
323define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
324define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
325
326/* URL¥Ñ¥¹ */
327define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
328define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
329define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
330define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
331define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
332define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
333define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
334define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
335define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
336define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
337define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
338define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
339define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
340define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
341define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
342define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
343define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
344
345/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
346define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
347define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
348define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
349define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
350define ("INVALID_MOVE_ERRORR", 4); // ÉÔÀµ¤ÊÁ«°Ü¥¨¥é¡¼
351
352/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
353define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
354define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
355define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
356define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
357define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
358define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
359define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
360
361/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
362define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
363define ("SMTEXT_LEN", 100);
364define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
365define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
366define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
367define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
368define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
369define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
370define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
371define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
372define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
373define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
374define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
375define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
376define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
377define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
378define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
379define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
380define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
381define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
382define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
383define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
384
385/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
386
387/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
388define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
389define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
390define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
391define ("FREE_DIAL", "");
392
393/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
394define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
395define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
396define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
397define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
398define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
399define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
400define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
401define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
402define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
403define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
404define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
405define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
406define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
407define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
408define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
409define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
410define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
411define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
412define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
413define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
414define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
415define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
416
417/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
418define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
419define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
420
421/* URL */
422define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
423define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
424define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
425define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
426define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
427define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
428define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
429define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
430define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
431define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
432define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
433define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
434define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
435define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
436define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
437define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
438define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
439define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
440
441/*
442 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
443 */
444
445// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
446// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
447// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
448$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
449$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
450$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
451$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
452$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
453$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
454$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
455$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
456$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
457$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
458$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
459$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
460$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
461
462// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
463$arrDISABLE_LOGOUT = array(
464    1 => "/shopping/deliv.php",
465    2 => "/shopping/payment.php",
466    3 => "/shopping/confirm.php",
467    4 => "/shopping/card.php",
468    5 => "/shopping/loan.php",
469);
470
471// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
472$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
473//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
474// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
475
476// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
477$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
478$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
479
480// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
481$arrDISP[1] = "¸ø³«";
482$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
483
484// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
485$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
486$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
487
488// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
489$arrSRANK[1] = 1;
490$arrSRANK[2] = 2;
491$arrSRANK[3] = 3;
492$arrSRANK[4] = 4;
493$arrSRANK[5] = 5;
494
495// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
496$arrSTATUS[1] = "NEW";
497$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
498$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
499$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
500$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
501
502// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
503$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
504$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
505$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
506$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
507$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
508
509// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
510$arrAllowedTag = array(
511    "table",
512    "tr",
513    "td",
514    "a",
515    "b",
516    "blink",
517    "br",
518    "center",
519    "font",
520    "h",
521    "hr",
522    "img",
523    "li",
524    "strong",
525    "p",
526    "div",
527    "i",
528    "u",
529    "s",
530    "/table",
531    "/tr",
532    "/td",
533    "/a",
534    "/b",
535    "/blink",
536    "/br",
537    "/center",
538    "/font",
539    "/h",
540    "/hr",
541    "/img",
542    "/li",
543    "/strong",
544    "/p",
545    "/div",
546    "/i",
547    "/u",
548    "/s"
549);
550
551// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
552$arrPageMax = array(
553    10 => "10",
554    20 => "20",
555    30 => "30",
556    40 => "40",
557    50 => "50",
558    60 => "60",
559    70 => "70",
560    80 => "80",
561    90 => "90",
562    100 => "100",
563);
564
565// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
566$arrMagazineType["1"] = "HTML";
567$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
568
569$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
570$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
571
572
573/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
574$arrMAILMAGATYPE = array(
575    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
576    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
577    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
578);
579
580/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
581$arrRECOMMEND = array(
582    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
583    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
584    3 => "¡ú¡ú¡ú",
585    2 => "¡ú¡ú",
586    1 => "¡ú"
587);
588
589$arrTAXRULE = array(
590    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
591    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
592    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
593);
594
595
596// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
597$arrMAILTEMPLATE = array(
598     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
599    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
600    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
601    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
602    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
603    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
604);
605
606// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
607$arrMAILTPLPATH = array(
608    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
609    2 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl"
610);
611
612/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
613$arrPref = array(
614                    1 => "Ë̳¤Æ»",
615                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
616                    3 => "´ä¼ê¸©",
617                    4 => "µÜ¾ë¸©",
618                    5 => "½©Åĸ©",
619                    6 => "»³·Á¸©",
620                    7 => "Ê¡Å縩",
621                    8 => "°ñ¾ë¸©",
622                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
623                    10 => "·²Çϸ©",
624                    11 => "ºë¶Ì¸©",
625                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
626                    13 => "ÅìµþÅÔ",
627                    14 => "¿ÀÆàÀ",
628                    15 => "¿·³ã¸©",
629                    16 => "ÉÙ»³¸©",
630                    17 => "ÀÐÀ",
631                    18 => "Ê¡°æ¸©",
632                    19 => "»³Íü¸©",
633                    20 => "ĹÌ",
634                    21 => "´ôÉ츩",
635                    22 => "ÀŲ¬¸©",
636                    23 => "°¦Ãθ©",
637                    24 => "»°½Å¸©",
638                    25 => "¼¢²ì¸©",
639                    26 => "µþÅÔÉÜ",
640                    27 => "ÂçºåÉÜ",
641                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
642                    29 => "ÆàÎɸ©",
643                    30 => "Ï²λ³¸©",
644                    31 => "Ä»¼è¸©",
645                    32 => "Å纬¸©",
646                    33 => "²¬»³¸©",
647                    34 => "¹­Å縩",
648                    35 => "»³¸ý¸©",
649                    36 => "ÆÁÅ縩",
650                    37 => "¹áÀ",
651                    38 => "°¦É²¸©",
652                    39 => "¹âÃθ©",
653                    40 => "Ê¡²¬¸©",
654                    41 => "º´²ì¸©",
655                    42 => "Ĺºê¸©",
656                    43 => "·§Ëܸ©",
657                    44 => "Âçʬ¸©",
658                    45 => "µÜºê¸©",
659                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
660                    47 => "²­Æ츩"
661                );
662
663/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
664$arrJob = array(
665                    1 => "¸ø̳°÷",
666                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
667                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
668                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
669                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
670                    6 => "°å»Õ",
671                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
672                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
673                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
674                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
675                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
676                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
677                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
678                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
679                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
680                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
681                    17 => "¼çÉØ",
682                    18 => "¤½¤Î¾"
683                );
684
685/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
686$arrReminder = array(
687                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
688                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
689                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
690                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
691                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
692                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
693                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
694                    );
695/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
696$arrSex = array(
697                    1 => "ÃËÀ­",
698                    2 => "½÷À­"
699                );
700
701/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
702define ("MAIL_TYPE_PC",1);
703define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
704$arrMailType = array(
705                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹",
706                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
707                );
708
709/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/
710$arrDOMAIN = array(
711                        1 => "PC¥É¥á¥¤¥ó",
712                        2 => "·ÈÂӥɥᥤ¥ó"
713                    );
714
715
716$arrDomainType = array(
717                      1 => "@docomo.ne.jp",
718                      2 => "@ezweb.ne.jp",
719                      3 => "@softbank.ne.jp",
720                      4 => "@t.vodafone.ne.jp",
721                      5 => "@d.vodafone.ne.jp",
722                      6 => "@h.vodafone.ne.jp",
723                      7 => "@c.vodafone.ne.jp",
724                      8 => "@k.vodafone.ne.jp",
725                      9 => "@r.vodafone.ne.jp",
726                      10 => "@n.vodafone.ne.jp",
727                      11 => "@s.vodafone.ne.jp",
728                      12 => "@q.vodafone.ne.jp",
729                      13 => "@pdx.ne.jp",
730                      14 => "@di.pdx.ne.jp",
731                      15 => "@dj.pdx.ne.jp",
732                      16 => "@dk.pdx.ne.jp",
733                      17 => "@wm.pdx.ne.jp"
734                  );
735
736/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/
737$arrPageRows = array(
738                        10 => 10,
739                        20 => 20,
740                        30 => 30,
741                        40 => 40,
742                        50 => 50,
743                        60 => 60,
744                        70 => 70,
745                        80 => 80,
746                        90 => 90,
747                        100 => 100,
748                    );
749
750/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
751define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
752define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
753define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
754define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
755define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
756define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
757
758/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
759$arrORDERSTATUS = array(
760    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
761    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
762    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
763    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
764    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
765    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
766);
767
768// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
769define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
770
771/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
772$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
773    1 => "#FFFFFF",
774    2 => "#C9C9C9",
775    3 => "#DDE6F2"
776);
777
778$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
779    1 => "#FFFFFF",
780    2 => "#FFDE9B",
781    3 => "#C9C9C9",
782    4 => "#FFD9D9",
783    5 => "#BFDFFF",
784    6 => "#FFFFAB"
785);
786
787// ÍËÆü
788$arrWDAY = array(
789    0 => "Æü",
790    1 => "·î",
791    2 => "²Ð",
792    3 => "¿å",
793    4 => "ÌÚ",
794    5 => "¶â",
795    6 => "ÅÚ"
796);
797
798/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
799define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
800
801/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
802define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
803define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
804define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
805
806// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
807define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
808define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
809define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
810
811//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
812$arrDELIVERYDATE = array(
813    1 => "¨Æü",
814    2 => "1¡Á2Æü¸å",
815    3 => "3¡Á4Æü¸å",
816    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
817    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
818    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
819    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
820    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
821    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
822);
823
824/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
825define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
826
827/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
828define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
829
830/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
831$arrPRODUCTLISTMAX = array(
832    15 => '15·ï',
833    30 => '30·ï',
834    50 => '50·ï'
835);
836
837/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
838define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
839
840/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
841
842//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
843$arrCONVENIENCE = array(
844    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
845    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
846    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
847    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
848    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
849);
850
851//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
852$arrCONVENIMESSAGE = array(
853    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
854    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
855    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
856    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
857    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
858);
859
860//»Ùʧ´ü¸Â
861define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
862
863/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
864
865//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
866define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
867
868//DB¤Î¼ïÎà
869$arrDB = array(
870    1 => 'PostgreSQL',
871    2 => 'MySQL'
872);
873
874// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
875$arrTarget = array(
876    1 => "LeftNavi",
877    2 => "MainHead",
878    3 => "RightNavi",
879    4 => "MainFoot",
880    5 => "Unused"
881);
882
883/*--------- ¢¥¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼ÍÑ ---------*/
884// ¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇURL½ñ¤­¹þ¤ß¤òµö²Ä¤¹¤ë¤«Èݤ«
885define ('REVIEW_ALLOW_URL', false);
886
887// ½ñ¤­¹þ¤ßÉԲĤÎURLʸ»úÎó
888$arrReviewDenyURL = array(
889    'http://',
890    'https://',
891    'ttp://',
892    'ttps://',
893);
894
895/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
896
897define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
898define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
899define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
900
901define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
902define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
903
904// ¾õÂÖ
905$arrTrackBackStatus = array(
906    1 => "ɽ¼¨",
907    2 => "Èóɽ¼¨",
908    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
909);
910
911/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
912
913define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
914define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
915
916// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
917$arrSiteControlTrackBack = array(
918    1 => "Í­¸ú",
919    2 => "̵¸ú"
920);
921
922// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
923$arrSiteControlAffiliate = array(
924    1 => "Í­¸ú",
925    2 => "̵¸ú"
926);
927
928/*--------- ¢¥¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ëÍÑ ---------*/
929/**
930 * ¹àÌܤòÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î°Í¸´Ø·¸¡§
931 * °À­¾ðÊó¤ÎÄê¿ô¡¢$arrEBiSTagOptions
932 * module.inc¤ÎlfThanksPageTag()¤Îswitchʸ¤Ë½èÍý¤òÄɲÃ
933 */
934// °À­¾ðÊó
935define('EBiS_TAG_ATTR_NOTHING',     '0'); // ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤
936define('EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID', '1'); // ¸ÜµÒID
937define('EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT',     '2'); // ¹ØÆþ¶â³Û
938define('EBiS_TAG_ATTR_JOB',         '3'); // ¿¦¶È
939define('EBiS_TAG_ATTR_SEX',         '4'); // À­ÊÌ
940define('EBiS_TAG_ATTR_AGE',         '5'); // ǯÎð
941define('EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER', '6'); // ²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷
942
943// ¸ÜµÒID¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
944$arrEBiSTagCustomerId = array(
945    EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
946    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING     => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
947);
948
949// ¹ØÆþ¶â³Û¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
950$arrEBiSTagPayment = array(
951    EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
952    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
953);
954
955// Ǥ°Õ¹àÌܤοô
956define('EBiS_TAG_OPTIONS_MAX', 5);
957
958// Ǥ°Õ¹àÌܤÎoptionsÍÑÇÛÎó
959$arrEBiSTagOptions = array(
960    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
961    EBiS_TAG_ATTR_JOB     => '¿¦¶È',
962    EBiS_TAG_ATTR_SEX     => 'À­ÊÌ',
963    EBiS_TAG_ATTR_AGE     => 'ǯÎð',
964    EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER => '²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷'
965);
966
967// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°Ì¾
968$arrEBiSTagAttrTagName = array(
969    'm1id', 'a1id',
970    'o1id', 'o2id', 'o3id', 'o4id', 'o5id',
971);
972
973// À­ÊÌ(±Ñ¸ì)
974$arrSexEN = array(
975    1 => 'male',
976    2 => 'female',
977);
978
979// ¿¦¶È(±Ñ¸ì)
980$arrJobEN = array(
981    1 => "Public Service",    // ¸ø̳°÷
982    2 => "Consultant",        // ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
983    3 => "Computers",         // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦
984    4 => "Electronics",       // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦
985    5 => "Finance",           // ¶âÍ»´Ø·¸
986    6 => "Doctor",            // °å»Õ
987    7 => "Lawyer",            // ÊÛ¸î»Î
988    8 => "General",           // Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳
989    9 => "Sales",             // ±Ä¶È¡¦ÈÎÇä
990    10 => "Research/Develop", // ¸¦µæ¡¦³«È¯
991    11 => "Advertising",      // ¹­Êó¡¦ÀëÅÁ
992    12 => "Marketing/PR",     // ´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°
993    13 => "Design",           // ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸
994    14 => "Management",       // ²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷
995    15 => "Publishing/Media", // ½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß
996    16 => "Students",         // ³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼
997    17 => "Housewife",        // ¼çÉØ
998    18 => "Other"             // ¤½¤Î¾
999);
1000
1001/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
1002
1003// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
1004$arrViewWhere = array(
1005    "&&crscls_where&&" => "",
1006    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
1007    "&&noncls_where&&" => "",
1008    "&&allcls_where&&" => "",
1009    "&&allclsdtl_where&&" => "",
1010    "&&prdcls_where&&" => "",
1011    "&&catcnt_where&&" => ""
1012);
1013
1014// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
1015
1016$arrView = array(
1017    "vw_cross_class" => '
1018        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
1019        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
1020
1021    "vw_cross_products_class" =>'
1022        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
1023        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
1024        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
1025        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
1026        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
1027
1028    "vw_products_allclass" => '
1029        (SELECT
1030        product_id,
1031        product_code_min,
1032        product_code_max,
1033        price01_min,
1034        price01_max,
1035        price02_min,
1036        price02_max,
1037        stock_min,
1038        stock_max,
1039        stock_unlimited_min,
1040        stock_unlimited_max,
1041        del_flg,
1042        status,
1043        name,
1044        comment1,
1045        comment2,
1046        comment3,
1047        rank,
1048        main_list_comment,
1049        main_image,
1050        main_list_image,
1051        product_flag,
1052        deliv_date_id,
1053        sale_limit,
1054        point_rate,
1055        sale_unlimited,
1056        create_date,
1057        deliv_fee
1058        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1059        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1060    FROM
1061        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1062    ) ',
1063
1064    "vw_products_allclass_detail" => '
1065        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1066        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1067        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1068        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1069        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1070        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1071        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1072        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1073        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1074        (SELECT
1075        product_id AS product_id_sub,
1076        MIN(price01) AS price01_min,
1077        MAX(price01) AS price01_max,
1078        MIN(price02) AS price02_min,
1079        MAX(price02) AS price02_max,
1080        MIN(stock) AS stock_min,
1081        MAX(stock) AS stock_max,
1082        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1083        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1084        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1085        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1086        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1087
1088    "vw_product_class" => '
1089        (SELECT * FROM
1090        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1091        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1092        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1093        FROM ( SELECT
1094                T1.product_class_id,
1095                T1.product_id,
1096                classcategory_id1,
1097                classcategory_id2,
1098                T2.rank,
1099                T2.class_id,
1100                stock,
1101                price01,
1102                price02,
1103                stock_unlimited,
1104                product_code
1105         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1106        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1107        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1108        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1109        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1110
1111    "vw_category_count" => '
1112        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1113        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1114        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1115);
1116
1117$vw_products_nonclass = "
1118        (SELECT
1119            T1.product_id,
1120            T1.name,
1121            T1.deliv_fee,
1122            T1.sale_limit,
1123            T1.sale_unlimited,
1124            T1.category_id,
1125            T1.rank,
1126            T1.status,
1127            T1.product_flag,
1128            T1.point_rate,
1129            T1.comment1,
1130            T1.comment2,
1131            T1.comment3,
1132            T1.comment4,
1133            T1.comment5,
1134            T1.comment6,
1135            T1.file1,
1136            T1.file2,
1137            T1.file3,
1138            T1.file4,
1139            T1.file5,
1140            T1.file6,
1141            T1.main_list_comment,
1142            T1.main_list_image,
1143            T1.main_comment,
1144            T1.main_image,
1145            T1.main_large_image,";
1146
1147for ($cnt = 1; $cnt <= PRODUCTSUB_MAX; $cnt++) {
1148            $vw_products_nonclass.= "
1149            T1.sub_title$cnt,
1150            T1.sub_comment$cnt,
1151            T1.sub_image$cnt,
1152            T1.sub_large_image$cnt,";
1153}
1154
1155$vw_products_nonclass.= "
1156            T1.del_flg,
1157            T1.creator_id,
1158            T1.create_date,
1159            T1.update_date,
1160            T1.deliv_date_id,
1161            T2.product_id_sub,
1162            T2.product_code,
1163            T2.price01,
1164            T2.price02,
1165            T2.stock,
1166            T2.stock_unlimited,
1167            T2.classcategory_id1,
1168            T2.classcategory_id2
1169        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
1170        (SELECT
1171        product_id AS product_id_sub,
1172        product_code,
1173        price01,
1174        price02,
1175        stock,
1176        stock_unlimited,
1177        classcategory_id1,
1178        classcategory_id2
1179        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
1180        AS T2
1181        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ";
1182
1183$arrView['vw_products_nonclass'] = $vw_products_nonclass;
1184?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.