source: branches/rel/html/shopping/convenience.php @ 12157

Revision 12157, 6.5 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("../require.php");
9
10class LC_Page {
11    function LC_Page() {
12        $this->tpl_mainpage = "shopping/convenience.tpl";
13        $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/shopping/pay.css';
14        global $arrCONVENIENCE;
15        $this->arrCONVENIENCE = $arrCONVENIENCE;
16        /*
17         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
18         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
19         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£
20        */
21        session_cache_limiter('private-no-expire');     
22    }
23}
24
25$objPage = new LC_Page;
26$objView = new SC_SiteView;
27$objSiteSess = new SC_SiteSession;
28$objCartSess = new SC_CartSession;
29$objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
30$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
31$objCustomer = new SC_Customer;
32
33$arrInfo = $objSiteInfo->data;
34
35// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
36$objFormParam = new SC_FormParam();
37// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
38lfInitParam();
39// POSTÃͤμèÆÀ
40$objFormParam->setParam($_POST);
41
42// ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÀµÅöÀ­¤ÎȽÄê
43$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
44
45//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà¤Ç½èÍý¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë
46switch($_POST['mode']) {
47//´°Î»
48case 'complete':
49    //¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
50    $objPage->arrErr = lfCheckError();
51    if($objPage->arrErr == "") {
52        // ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥È¾ðÊóÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É
53        //require("merchant.ini");
54        // ·èºÑ½èÍý¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É
55        require_once(DATA_PATH . "vtcvsmdk/mdk/lib/BSCVS/Transaction.php");
56        require_once(DATA_PATH . "vtcvsmdk/mdk/lib/BSCVS/Config.php");
57        require_once(DATA_PATH . "vtcvsmdk/mdk/lib/BSCVS/Log.php");
58   
59        // ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤òºîÀ®
60        $objTran = new Transaction;
61       
62        // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë cvsgwlib.conf ¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò½é´ü²½
63        $objTran->setServer(DATA_PATH . "vtcvsmdk/mdk/conf/cvsgwlib.conf");
64       
65        // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý
66        $objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo);
67        // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ
68        $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid);
69        // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»»
70        $arrPrice = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer);
71       
72        // ¥í¥°½ÐÎÏ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ
73        $logger = $objTran->getLogger();
74       
75        // ¥í¥°½ÐÎÏ(¤³¤³¤«¤é)
76        $logger->logprint('DEBUG', '<<< »Ùʧ·ë²Ì²èÌ̽èÍý³«»Ï... >>>');
77       
78        //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎफ¤éCVS¥¿¥¤¥×¤ò·èÄꤹ¤ë
79        switch($_POST['convenience']) {
80        //¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó
81        case '1':
82            $cvs_type = '01';
83            break;
84        //¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È
85        case '2':
86            $cvs_type = '03';
87            break;
88        //¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹
89        case '3':
90            $cvs_type = '04';
91            break;
92        //¤½¤Î¾
93        case '4':
94        case '5':
95            $cvs_type = '02';
96            break;
97        default:
98            sfDispSiteError(PAGE_ERROR, "", "", "", $objCampaignSess);
99            break;
100        }
101   
102        //¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÅÅʸ
103        $arrRequest = array(
104            // ¼è°ú ID
105            REQ_ORDER_ID => $uniqid,       
106            // CVS¥¿¥¤¥×
107            REQ_CVS_TYPE => $cvs_type,
108            // ¶â³Û
109            REQ_AMOUNT => $arrPrice['payment_total'],
110            // »Ùʧ´ü¸Â
111            REQ_PAY_LIMIT => lfGetPayLimit(),
112            // »á̾¡ÊÃí°Õ¡§¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹¥³¥ó¥Ó¥Ë¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Ï UTF-8 ¤Îʸ»ú¤Î¤ß¤ò
113            // ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤Àܳ¤ÎÁ°¤Ë UTF-8 ¥³¡¼¥É¤ØÊÑ´¹¡Ë
114            REQ_NAME1 => $objTran->jCode($arrData['order_name01'], ENCODE_UTF8),
115            REQ_NAME2 => $objTran->jCode($arrData['order_name02'], ENCODE_UTF8),
116            REQ_KANA => $objTran->jCode($arrData['order_kana01'].$arrData['order_kana02'], ENCODE_UTF8),
117            // ÅÅÏÃÈÖ¹æ
118            REQ_TEL_NO => $arrData['order_tel01']."-".$arrData['order_tel02']."-".$arrData['order_tel03']
119        );
120
121        //¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹¥³¥ó¥Ó¥Ë¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÅÅʸ¤òÅꤲ¡¢¼è°ú·ë²Ì¤ò³ÊǼ
122        $arrResult = $objTran->doTransaction(CMD_ENTRY, $arrRequest);
123        //¼è°úÀ®¸ù
124        if($arrResult[RES_ACTION_CODE] = '010') {
125            //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
126            switch($_POST['convenience']) {
127            //¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó
128            case '1':
129                $arrRet['cv_type'] = '1';                                       //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
130                $arrRet['cv_payment_url'] = $arrResult[RES_HARAIKOMI_URL];      //ʧ¹þɼURL(PC)
131                $arrRet['cv_receipt_no'] = $arrResult[RES_RECEIPT_NO];          //ʧ¹þɼÈÖ¹æ
132                break;
133            //¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È
134            case '2':
135                $company_code = substr($arrResult[RES_RECEIPT_NO], 0, 5);
136                $order_no = substr($arrResult[RES_RECEIPT_NO], 6, 12);
137                $arrRet['cv_type'] = '2';                       //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
138                $arrRet['cv_company_code'] = $company_code; //´ë¶È¥³¡¼¥É
139                $arrRet['cv_order_no'] = $order_no;         //¼õÉÕÈÖ¹æ
140                break;
141            //¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹
142            case '3':
143                $mobile_url = preg_replace("/https:\/\/.+?\/JLPcon/","https://w2.kessai.info/JLM/JLMcon", $arrResult[RES_HARAIKOMI_URL]);
144                $arrRet['cv_type'] = '3';                                       //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
145                $arrRet['cv_payment_url'] = $arrResult[RES_HARAIKOMI_URL];      //ʧ¹þɼURL
146                $arrRet['cv_payment_mobile_url'] = $mobile_url;                 //ʧ¹þɼURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)
147                break;
148            //¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È
149            case '4':
150                $arrRet['cv_type'] = '4';                                   //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
151                $arrRet['cv_receipt_no'] = $arrResult[RES_RECEIPT_NO];      //ʧ¹þɼÈÖ¹æ
152                break;
153            //¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¢¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢
154            case '5':
155                $arrRet['cv_type'] = '5';                                       //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
156                $arrRet['cv_payment_url'] = $arrResult[RES_HARAIKOMI_URL];      //ʧ¹þɼURL(PC)
157                break;
158            }
159            //»Ùʧ´ü¸Â
160            $arrRet['cv_payment_limit'] = lfGetPayLimit();
161            //¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾ðÊó¤ò³ÊǼ
162            $sqlval['conveni_data'] = serialize($arrRet);
163            $objQuery = new SC_Query;
164            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, "order_temp_id = ? ", array($uniqid));
165            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
166            $objSiteSess->setRegistFlag();
167            //¹ØÆþ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø
168            header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE);
169        //¼ºÇÔ
170        } else {
171            $objPage->arrErr = '¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
172        }
173       
174        # ¥í¥°½ÐÎÏ(¤³¤³¤Þ¤Ç)
175        $logger->logprint('DEBUG', '<<< »Ùʧ·ë²Ì²èÌ̽èÍý½ªÎ». >>>');
176   
177    }
178    break;
179//Ìá¤ë
180case 'return':
181    // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
182    $objSiteSess->setRegistFlag();
183    // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°
184    header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM);
185    exit;
186    break;
187}
188
189$objView->assignobj($objPage);
190// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
191$objCampaignSess->pageView($objView);
192
193//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
194
195//»Ùʧ´ü¸Â¤ÎÀ¸À®
196function lfGetPayLimit() {
197    $date = sprintf("%10s",
198                    date("Y/m/d",mktime(0,0,0,date("m"),
199                    date("d")+CV_PAYMENT_LIMIT,date("Y"))));
200    return $date;
201}
202
203//¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½
204function lfInitParam() {
205    global $objFormParam;
206    $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà", "convenience", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
207}
208   
209// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
210function lfCheckError() {
211    global $objFormParam;
212    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
213    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
214    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
215    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
216   
217    return $objErr->arrErr;
218}
219
220?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.