source: branches/rel/html/shopping/complete.php @ 12157

Revision 12157, 16.7 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("../require.php");
9
10class LC_Page {
11    function LC_Page() {
12        $this->tpl_mainpage = 'shopping/complete.tpl';
13        $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/shopping/complete.css';
14        $this->tpl_title = "¤´Ãíʸ´°Î»";
15        global $arrCONVENIENCE;
16        $this->arrCONVENIENCE = $arrCONVENIENCE;
17        global $arrCONVENIMESSAGE;
18        $this->arrCONVENIMESSAGE = $arrCONVENIMESSAGE;
19        global $arrCONVENIENCE;
20        global $arrCONVENIMESSAGE;
21        $objPage->arrCONVENIENCE = $arrCONVENIENCE;
22        $objPage->arrCONVENIMESSAGE = $arrCONVENIMESSAGE;
23        /*
24         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
25         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
26         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£
27        */
28        session_cache_limiter('private-no-expire');     
29
30    }
31}
32
33$conn = new SC_DBConn();
34$objPage = new LC_Page();
35$objView = new SC_SiteView();
36$objSiteSess = new SC_SiteSession();
37$objCartSess = new SC_CartSession();
38$objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
39$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
40$arrInfo = $objSiteInfo->data;
41$objCustomer = new SC_Customer();
42
43// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê
44sfIsPrePage($objSiteSess);
45// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
46$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
47if ($uniqid != "") {
48   
49    // ´°Î»½èÍý
50    $objQuery = new SC_Query();
51    $objQuery->begin();
52    $order_id = lfDoComplete($objQuery, $uniqid);
53    $objQuery->commit();
54   
55    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÊݴɤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
56    $objCustomer->updateSession();
57
58    // ´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
59    if($order_id != "") {
60        sfSendOrderMail($order_id, '1');
61    }
62
63    // ¤½¤Î¾¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
64    $arrResults = $objQuery->getall("SELECT memo02, memo05 FROM dtb_order WHERE order_id = ? ", array($order_id));
65
66    if (count($arrResults) > 0) {   
67        if (isset($arrResults[0]["memo02"]) || isset($arrResults[0]["memo05"])) {
68            // ´°Î»²èÌ̤Çɽ¼¨¤¹¤ë·èºÑÆâÍÆ
69            $arrOther = unserialize($arrResults[0]["memo02"]);
70            // ´°Î»²èÌ̤«¤éÁ÷¿®¤¹¤ë·èºÑÆâÍÆ
71            $arrModuleParam = unserialize($arrResults[0]["memo05"]);
72           
73            // ¥Ç¡¼¥¿¤òÊÔ½¸
74            foreach($arrOther as $key => $val){
75                // URL¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥¯¤Ä¤­¤Çɽ¼¨¤µ¤»¤ë
76                if (preg_match('/^(https?|ftp)(:\/\/[-_.!~*\'()a-zA-Z0-9;\/?:\@&=+\$,%#]+)$/', $val["value"])) {
77                    $arrOther[$key]["value"] = "<a href='#' onClick=\"window.open('". $val["value"] . "'); \" >" . $val["value"] ."</a>";
78                }
79            }
80                   
81            $objPage->arrOther = $arrOther;
82            $objPage->arrModuleParam = $arrModuleParam;
83        }
84    }
85   
86    // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥ÈÍÑ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¿¥°¤ÎÀßÄê
87    $objPage->tpl_conv_page = AFF_SHOPPING_COMPLETE;
88    $objPage->tpl_aff_option = "order_id=$order_id";
89    //¹ç·×²Á³Ê¤Î¼èÆÀ
90    $total = $objQuery->get("dtb_order", "total", "order_id = ? ", array($order_id));
91    if($total != "") {
92        $objPage->tpl_aff_option.= "|total=$total";
93    }
94}
95
96$objPage->arrInfo = $arrInfo;
97// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤«¥Á¥§¥Ã¥¯
98$objPage->is_campaign = $objCampaignSess->getIsCampaign();
99$objPage->campaign_dir = $objCampaignSess->getCampaignDir();
100
101$objView->assignobj($objPage);
102// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
103$objCampaignSess->pageView($objView);
104
105// ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«Êü
106$objCampaignSess->delCampaign();
107//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
108// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°°úÅϤ·Íѥǡ¼¥¿¤òÀ¸À®¤¹¤ë
109function lfGetEbisData($order_id) {
110    $objQuery = new SC_Query();
111    $col = "customer_id, total, order_sex, order_job, to_number(to_char(age(current_timestamp, order_birth), 'YYY'), 999) AS order_age";
112    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));
113   
114    if($arrRet[0]['customer_id'] > 0) {
115        // ²ñ°÷ÈÖ¹æ
116        $arrEbis['m1id'] = $arrRet[0]['customer_id'];
117        // Èó²ñ°÷or²ñ°÷
118        $arrEbis['o5id'] = '1';
119    } else {
120        // ²ñ°÷ÈÖ¹æ
121        $arrEbis['m1id'] = '';
122        // Èó²ñ°÷or²ñ°÷
123        $arrEbis['o5id'] = '2';
124    }
125   
126    // ¹ØÆþ¶â³Û
127    $arrEbis['a1id'] = $arrRet[0]['total'];
128    // À­ÊÌ
129    $arrEbis['o2id'] = $arrRet[0]['order_sex'];
130    // ǯÎð
131    $arrEbis['o3id'] = $arrRet[0]['order_age'];
132    // ¿¦¶È
133    $arrEbis['o4id'] = $arrRet[0]['order_job'];
134       
135    $objQuery->setgroupby("product_id");
136    $arrRet = $objQuery->select("product_id", "dtb_order_detail", "order_id = ?", array($order_id));
137    $arrProducts = sfSwapArray($arrRet);
138   
139    $line = "";
140    // ¾¦ÉÊID¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¤ÇÀܳ¤¹¤ë¡£
141    foreach($arrProducts['product_id'] as $val) {
142        if($line != "") {
143            $line .= "_$val";       
144        } else {
145            $line .= "$val";
146        }
147    }
148   
149    // ¾¦ÉÊID   
150    $arrEbis['o1id'] = $line;
151   
152    return $arrEbis;
153}
154
155// ´°Î»½èÍý
156function lfDoComplete($objQuery, $uniqid) {
157    global $objCartSess;
158    global $objSiteSess;
159    global $objCampaignSess;
160    global $objCustomer;
161    global $arrInfo;
162   
163    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ
164    $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid);
165
166    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý
167    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) {
168        // ¿·¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿
169        lfSetNewAddr($uniqid, $objCustomer->getValue('customer_id'));
170        // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç
171        lfSetCustomerPurchase($objCustomer->getValue('customer_id'), $arrData, $objQuery);
172    } else {
173        //¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿
174        switch(PURCHASE_CUSTOMER_REGIST) {
175        //̵¸ú
176        case '0':
177            // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷ÅÐÏ¿
178            if($arrData['member_check'] == '1') {
179                // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿
180                $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo);
181                // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç
182                lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery);
183            }
184            break;
185        //Í­¸ú
186        case '1':
187            // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿
188            $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo);
189            // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç
190            lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery);
191            break;
192        }
193       
194    }
195    // °ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë
196    $order_id = lfRegistOrder($objQuery, $arrData, $objCampaignSess);
197    // ¥«¡¼¥È¾¦Éʤò¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë
198    lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess);
199    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
200    lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid);
201    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹çÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£
202    if($objCampaignSess->getIsCampaign()) {
203        lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id);
204    }
205   
206    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦Éʤòºï½ü¤¹¤ë¡£
207    $objCartSess->delAllProducts();
208    // Ãíʸ°ì»þID¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
209    $objSiteSess->unsetUniqId();
210   
211    return $order_id;
212}
213
214// ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê²¾ÅÐÏ¿¡Ë
215function lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo) {
216    // ¹ØÆþ»þ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿
217    $sqlval['name01'] = $arrData['order_name01'];
218    $sqlval['name02'] = $arrData['order_name02'];
219    $sqlval['kana01'] = $arrData['order_kana01'];
220    $sqlval['kana02'] = $arrData['order_kana02'];
221    $sqlval['zip01'] = $arrData['order_zip01'];
222    $sqlval['zip02'] = $arrData['order_zip02'];
223    $sqlval['pref'] = $arrData['order_pref'];
224    $sqlval['addr01'] = $arrData['order_addr01'];
225    $sqlval['addr02'] = $arrData['order_addr02'];
226    $sqlval['email'] = $arrData['order_email'];
227    $sqlval['tel01'] = $arrData['order_tel01'];
228    $sqlval['tel02'] = $arrData['order_tel02'];
229    $sqlval['tel03'] = $arrData['order_tel03'];
230    $sqlval['fax01'] = $arrData['order_fax01'];
231    $sqlval['fax02'] = $arrData['order_fax02'];
232    $sqlval['fax03'] = $arrData['order_fax03'];
233    $sqlval['sex'] = $arrData['order_sex'];
234    $sqlval['password'] = $arrData['password'];
235    $sqlval['reminder'] = $arrData['reminder'];
236    $sqlval['reminder_answer'] = $arrData['reminder_answer'];
237   
238    // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®Íѥե饰¤ÎȽÄê
239    switch($arrData['mail_flag']) {
240    case '1':   // HTML¥á¡¼¥ë
241        $mail_flag = 4;
242        break;
243    case '2':   // TEXT¥á¡¼¥ë
244        $mail_flag = 5;
245        break;
246    case '3':   // ´õ˾¤Ê¤·
247        $mail_flag = 6;
248        break;
249    default:
250        $mail_flag = 6;
251        break;
252    }
253    // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Õ¥é¥°
254    $sqlval['mailmaga_flg'] = $mail_flag;
255       
256    // ²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿
257    $sqlval['status'] = 1;
258    // URLȽÄêÍÑ¥­¡¼
259    $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t");
260   
261    $objQuery = new SC_Query();
262    $sqlval['create_date'] = "now()";
263    $sqlval['update_date'] = "now()";
264    $objQuery->insert("dtb_customer", $sqlval);
265   
266    // ¸ÜµÒID¤Î¼èÆÀ
267    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_customer", "secret_key = ?", array($sqlval['secret_key']));
268    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id'];
269   
270    //¡¡²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
271    $objMailPage = new LC_Page();
272    $objMailPage->to_name01 = $arrData['order_name01'];
273    $objMailPage->to_name02 = $arrData['order_name02'];
274    $objMailPage->CONF = $arrInfo;
275    $objMailPage->uniqid = $sqlval['secret_key'];
276    $objMailView = new SC_SiteView();
277    $objMailView->assignobj($objMailPage);
278    $body = $objMailView->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl");
279   
280    $objMail = new GC_SendMail();
281    $objMail->setItem(
282                        ''                                      //¡¡°¸Àè
283                        , sfMakeSubject("²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ")     //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
284                        , $body                                 //¡¡ËÜʸ
285                        , $arrInfo['email03']                   //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹
286                        , $arrInfo['shop_name']                 //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á°
287                        , $arrInfo["email03"]                   //¡¡reply_to
288                        , $arrInfo["email04"]                   //¡¡return_path
289                        , $arrInfo["email04"]                   //  Errors_to
290                        , $arrInfo["email01"]                   //  Bcc
291                                                        );
292    // °¸Àè¤ÎÀßÄê
293    $name = $arrData['order_name01'] . $arrData['order_name02'] ." ÍÍ";
294    $objMail->setTo($arrData['order_email'], $name);           
295    $objMail->sendMail();
296   
297    return $customer_id;
298}
299
300// ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿
301function lfRegistOrder($objQuery, $arrData, $objCampaignSess) {
302    $sqlval = $arrData;
303
304    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤Ê¤¤Îó¤ò½üµî
305    unset($sqlval['mailmaga_flg']);     // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Á¥§¥Ã¥¯
306    unset($sqlval['deliv_check']);      // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯
307    unset($sqlval['point_check']);      // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯
308    unset($sqlval['member_check']);     // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷¥Á¥§¥Ã¥¯
309    unset($sqlval['password']);         // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
310    unset($sqlval['reminder']);         // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¼ÁÌä
311    unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨
312    unset($sqlval['mail_flag']);        // ¥á¡¼¥ë¥Õ¥é¥°
313   
314    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê
315    if($sqlval["status"] == ""){
316        $sqlval['status'] = '1';           
317    }
318   
319    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
320    if($arrData["deliv_check"] == "-1") {
321        $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01'];
322        $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02'];
323        $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01'];
324        $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02'];
325        $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref'];
326        $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01'];
327        $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02'];
328        $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01'];
329        $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02'];
330        $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01'];
331        $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02'];
332        $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03'];
333    }
334   
335    $order_id = $arrData['order_id'];       // ¥ª¡¼¥À¡¼ID
336    $sqlval['create_date'] = 'now()';       // ¼õÃíÆü
337   
338    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID
339    if($objCampaignSess->getIsCampaign()) $sqlval['campaign_id'] = $objCampaignSess->getCampaignId();
340
341    // ¥²¥Ã¥È¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥È
342    //$sqlval = lfGetInsParam($sqlval);
343   
344    // INSERT¤Î¼Â¹Ô
345    $objQuery->insert("dtb_order", $sqlval);
346   
347    return $order_id;
348}
349
350// ¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿
351function lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess) {
352    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
353    $arrCart = $objCartSess->getCartList();
354    $max = count($arrCart);
355   
356    // ´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ÜºÙ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
357    $objQuery->delete("dtb_order_detail", "order_id = $order_id");
358
359    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷
360    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name");
361    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷
362    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name");
363           
364    for ($i = 0; $i < $max; $i++) {
365        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ   
366        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']);
367       
368        // ¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉʤΤßɽ¼¨¤¹¤ë¡£
369        if($arrData != "") {
370            $sqlval['order_id'] = $order_id;
371            $sqlval['product_id'] = $arrCart[$i]['id'][0];
372            $sqlval['classcategory_id1'] = $arrCart[$i]['id'][1];
373            $sqlval['classcategory_id2'] = $arrCart[$i]['id'][2];
374            $sqlval['product_name'] = $arrData['name'];
375            $sqlval['product_code'] = $arrData['product_code'];
376            $sqlval['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']];
377            $sqlval['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']];
378            $sqlval['point_rate'] = $arrCart[$i]['point_rate'];         
379            $sqlval['price'] = $arrCart[$i]['price'];
380            $sqlval['quantity'] = $arrCart[$i]['quantity'];
381            lfReduceStock($objQuery, $arrCart[$i]['id'], $arrCart[$i]['quantity']);
382            // INSERT¤Î¼Â¹Ô
383            $objQuery->insert("dtb_order_detail", $sqlval);
384        } else {
385            sfDispSiteError(CART_NOT_FOUND);
386        }
387    }
388}
389
390// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿
391function lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id) {
392
393    // ¼õÃí¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
394    $cols = "order_id, campaign_id, customer_id, message, order_name01, order_name02,".
395            "order_kana01, order_kana02, order_email, order_tel01, order_tel02, order_tel03,".
396            "order_fax01, order_fax02, order_fax03, order_zip01, order_zip02, order_pref, order_addr01,".
397            "order_addr02, order_sex, order_birth, order_job, deliv_name01, deliv_name02, deliv_kana01,".
398            "deliv_kana02, deliv_tel01, deliv_tel02, deliv_tel03, deliv_fax01, deliv_fax02, deliv_fax03,".
399            "deliv_zip01, deliv_zip02, deliv_pref, deliv_addr01, deliv_addr02, payment_total";
400
401    $arrOrder = $objQuery->select($cols, "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));
402           
403    $sqlval = $arrOrder[0];
404    $sqlval['create_date'] = 'now()';
405       
406    // INSERT¤Î¼Â¹Ô
407    $objQuery->insert("dtb_campaign_order", $sqlval);
408   
409    // ¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤Î¹¹¿·
410    $total_count = $objQuery->get("dtb_campaign", "total_count", "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id']));
411    $arrCampaign['total_count'] = $total_count += 1;
412    $objQuery->update("dtb_campaign", $arrCampaign, "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id']));
413   
414}
415
416
417
418/* ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü */
419function lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid) {
420    $where = "order_temp_id = ?";
421    $sqlval['del_flg'] = 1;
422    $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid));
423    // $objQuery->delete("dtb_order_temp", $where, array($uniqid));
424}
425
426// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤¬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ËÄɲ乤ë
427function lfSetNewAddr($uniqid, $customer_id) {
428    $objQuery = new SC_Query();
429    $diff = false;
430    $find_same = false;
431   
432    $col = "deliv_name01,deliv_name02,deliv_kana01,deliv_kana02,deliv_tel01,deliv_tel02,deliv_tel03,deliv_zip01,deliv_zip02,deliv_pref,deliv_addr01,deliv_addr02";
433    $where = "order_temp_id = ?";
434    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order_temp", $where, array($uniqid));
435   
436    // Í×ÁÇ̾¤Îdeliv_¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
437    foreach($arrRet[0] as $key => $val) {
438        $keyname = ereg_replace("^deliv_", "", $key);
439        $arrNew[$keyname] = $val;
440    }
441   
442    // ²ñ°÷¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤ÎÈæ³Ó
443    $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02";
444    $where = "customer_id = ?";
445    $arrCustomerAddr = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id));
446   
447    // ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç
448    if($arrNew != $arrCustomerAddr[0]) {
449        // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë
450        $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02";
451        $where = "customer_id = ?";
452        $arrOtherAddr = $objQuery->select($col, "dtb_other_deliv", $where, array($customer_id));
453
454        foreach($arrOtherAddr as $arrval) {
455            if($arrNew == $arrval) {
456                // ¤¹¤Ç¤ËƱ¤¸½»½ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
457                $find_same = true;
458            }
459        }
460       
461        if(!$find_same) {
462            $diff = true;
463        }
464    }
465   
466    // ¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±À褬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë
467    if($diff) {
468        $sqlval = $arrNew;
469        $sqlval['customer_id'] = $customer_id;
470        $objQuery->insert("dtb_other_deliv", $sqlval);
471    }
472}
473
474/* ¹ØÆþ¾ðÊó¤ò²ñ°÷¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë */
475function lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery) {
476    $col = "first_buy_date, last_buy_date, buy_times, buy_total, point";
477    $where = "customer_id = ?";
478    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id));
479    $sqlval = $arrRet[0];
480   
481    if($sqlval['first_buy_date'] == "") {
482        $sqlval['first_buy_date'] = "Now()";
483    }
484    $sqlval['last_buy_date'] = "Now()";
485    $sqlval['buy_times']++;
486    $sqlval['buy_total']+= $arrData['total'];
487    $sqlval['point'] = ($sqlval['point'] + $arrData['add_point'] - $arrData['use_point']);
488   
489    // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
490    if($sqlval['point'] < 0) {
491        $objQuery->rollback();
492        sfDispSiteError(LACK_POINT);
493    }
494   
495    $objQuery->update("dtb_customer", $sqlval, $where, array($customer_id));
496}
497
498// ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹½èÍý
499function lfReduceStock($objQuery, $arrID, $quantity) {
500    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
501    $arrRet = $objQuery->select("stock, stock_unlimited", "dtb_products_class", $where, $arrID);
502   
503    // Çä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
504    if(($arrRet[0]['stock_unlimited'] != '1' && $arrRet[0]['stock'] < $quantity) || $quantity == 0) {
505        $objQuery->rollback();
506        sfDispSiteError(SOLD_OUT, "", true);
507    // ̵À©¸Â¤Î¾ì¹ç¡¢ºß¸Ë¤ÏNULL
508    } elseif($arrRet[0]['stock_unlimited'] == '1') {
509        $sqlval['stock'] = null;
510        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID);
511    // ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹
512    } else {
513        $sqlval['stock'] = ($arrRet[0]['stock'] - $quantity);
514        if($sqlval['stock'] == "") {
515            $sqlval['stock'] = '0';
516        }       
517        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID);
518    }
519}
520
521// GET¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥ÈÍѤËÀ°¤¨¤ë
522function lfGetInsParam($sqlVal){
523   
524    foreach($_GET as $key => $val){
525        // ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
526        if(sfColumnExists("dtb_order", $key)) $sqlVal[$key] = $val;
527    }
528   
529    return $sqlVal;
530}
531
532?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.