source: branches/rel/html/mobile/mypage/index.php @ 12157

Revision 12157, 3.3 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 *
9 * MyPage
10 */
11
12require_once("../require.php");
13
14class LC_Page{
15    function LC_Page() {
16        $this->tpl_mainpage = 'mypage/index.tpl';
17        $this->tpl_title = 'MY¥Ú¡¼¥¸/¹ØÆþÍúÎò°ìÍ÷';
18        session_cache_limiter('private-no-expire');
19    }
20}
21
22$objPage = new LC_Page();
23$objView = new SC_MobileView();
24$objQuery = new SC_Query();
25$objCustomer = new SC_Customer();
26// ¥¯¥Ã¥­¡¼´ÉÍý¥¯¥é¥¹
27$objCookie = new SC_Cookie(COOKIE_EXPIRE);
28// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
29$objFormParam = new SC_FormParam();
30// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
31lfInitParam();
32// POSTÃͤμèÆÀ
33$objFormParam->setParam($_POST);
34
35// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ
36$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, "mypage/index.php");
37
38// ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
39$objPage->tpl_valid_phone_id = $objCustomer->checkMobilePhoneId();
40
41// ¥í¥°¥¤¥ó½èÍý
42if($_POST['mode'] == 'login') {
43    $objFormParam->toLower('login_email');
44    $arrErr = $objFormParam->checkError();
45    $arrForm =  $objFormParam->getHashArray();
46   
47    // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊݸȽÄê
48    if ($arrForm['login_memory'] == "1" && $arrForm['login_email'] != "") {
49        $objCookie->setCookie('login_email', $_POST['login_email']);
50    } else {
51        $objCookie->setCookie('login_email', '');
52    }
53
54    if (count($arrErr) == 0){
55        if($objCustomer->getCustomerDataFromMobilePhoneIdPass($arrForm['login_pass']) ||
56           $objCustomer->getCustomerDataFromEmailPass($arrForm['login_pass'], $arrForm['login_email'], true)) {
57            // ¥í¥°¥¤¥ó¤¬À®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·ÈÂÓüËöID¤òÊݸ¤¹¤ë¡£
58            $objCustomer->updateMobilePhoneId();
59
60            // ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
61            $objCustomer->updateEmailMobile();
62
63            // ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
64            if (!$objCustomer->hasValue('email_mobile')) {
65                header('Location: ' . gfAddSessionId('../entry/email_mobile.php'));
66                exit;
67            }
68        } else {
69            $objQuery = new SC_Query;
70            $where = "email = ? AND status = 1 AND del_flg = 0";
71            $ret = $objQuery->count("dtb_customer", $where, array($arrForm['login_email']));
72
73            if($ret > 0) {
74                sfDispSiteError(TEMP_LOGIN_ERROR, "", false, "", true);
75            } else {
76                sfDispSiteError(SITE_LOGIN_ERROR, "", false, "", true);
77            }
78        }
79    }
80}
81
82
83// ¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯
84if(!$objCustomer->isLoginSuccess()) {
85    $objPage->tpl_mainpage = 'mypage/login.tpl';
86    $objView->assignArray($objFormParam->getHashArray());
87    $objView->assignArray(array("arrErr" => $arrErr));
88}else {
89    //¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¸ÜµÒ¾ðÊóɽ¼¨ÍÑ
90    $objPage->CustomerName1 = $objCustomer->getvalue('name01');
91    $objPage->CustomerName2 = $objCustomer->getvalue('name02');
92}
93
94$objView->assignobj($objPage);              //$objpageÆâ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÑ¿ô¤òsmarty¤Ë³ÊǼ
95$objView->display(SITE_FRAME);              //¥Ñ¥¹¤È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÑ¿ô¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¼Â¹Ô
96
97//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */
99function lfInitParam() {
100    global $objFormParam;
101    $objFormParam->addParam("µ­²±¤¹¤ë", "login_memory", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
102    $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "login_email", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
103    $objFormParam->addParam("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
104}
105?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.