source: branches/rel/html/mobile/mypage/change_complete.php @ 12157

Revision 12157, 1.0 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 *
9 * Êѹ¹´°Î»
10 */
11require_once("../require.php");
12
13class LC_Page{
14    function LC_Page(){
15        $this->tpl_mainpage = 'mypage/change_complete.tpl';
16        $this->tpl_title = 'MY¥Ú¡¼¥¸/²ñ°÷ÅÐÏ¿ÆâÍÆÊѹ¹(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)';
17    }
18}
19
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_MobileView();
22$objCustomer = new SC_Customer();
23
24// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ
25$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, "mypage/index.php");
26
27//¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·¤¹¤ë
28$objCustomer->updateSession();
29
30//¥í¥°¥¤¥óȽÄê
31if (!$objCustomer->isLoginSuccess(true)){
32    sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR, "", false, "", true);
33}else {
34    //¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¸ÜµÒ¾ðÊóɽ¼¨ÍÑ
35    $objPage->CustomerName1 = $objCustomer->getvalue('name01');
36    $objPage->CustomerName2 = $objCustomer->getvalue('name02');
37    $objPage->CustomerPoint = $objCustomer->getvalue('point');
38}
39
40
41$objView->assignobj($objPage);
42$objView->display(SITE_FRAME);
43
44?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.