source: branches/rel/html/install/user_data/templates/default1/templates/mypage/login.tpl @ 12157

Revision 12157, 6.4 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright (c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<!--¢§CONTENTS-->
7<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
8    <tr>
9        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
10        <!--¢§MAIN ONTENTS-->
11        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
12            <tr>
13                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/title.jpg" width="700" height="40" alt="¥í¥°¥¤¥ó"></td>
14            </tr>
15            <tr><td height="20"></td></tr>
16        </table>
17        <!--¢§²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ-->
18        <table width="640" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
19            <tr>
20                <td align="center" bgcolor="#cccccc">
21                <table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
22                    <tr><td height="5"></td></tr>
23                    <tr>
24                        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
25                        <table width="604" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
26                            <tr><td height="13"></td></tr>
27                            <tr>
28                                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/member.gif" width="202" height="16" alt="²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ"></td>
29                            </tr>
30                            <tr><td height="20"></td></tr>
31                        </table>
32                        <!--¥í¥°¥¤¥ó¤³¤³¤«¤é-->
33                        <table width="530" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
34                        <form name="login_mypage" id="login_mypage" method="post" action="./login_check.php" onsubmit="return fnCheckLogin('login_mypage')">
35                        <input type="hidden" name="mode" value="login" >
36                            <tr>
37                                <td class="fs12">²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅÐÏ¿»þ¤ËÆþÎϤµ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
38                            </tr>
39                            <tr><td height="10"></td></tr>
40                            <tr>
41                                <td align="center" bgcolor="#f0f0f0">
42                                <table width="490" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
43                                    <tr><td height="20"></td></tr>
44                                    <tr>
45                                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/mailadress.gif" width="92" height="13" alt="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"></td>
46                                        <td>
47                                            <!--{assign var=key value="mypage_login_email"}-->
48                                            <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$tpl_login_email}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" size="40" class="box40" />
49                                        </td>
50                                    </tr>
51                                    <tr>
52                                        <td align="right"></td>
53                                        <!--{assign var=key value="mypage_login_memory"}-->
54                                        <td class="fs10n"><input type="checkbox" name="<!--{$key}-->" value="1" <!--{$tpl_login_memory|sfGetChecked:1}--> /><label for="memory">²ñ°÷¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ëµ­²±¤µ¤»¤ë</label></td>
55                                    </tr>
56                                    <tr><td height="10"></td></tr>
57                                    <tr>
58                                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/password.gif" width="92" height="13" alt="¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"></td>
59                                        <td>
60                                            <!--{assign var=key value="mypage_login_pass"}-->
61                                            <input type="password" name="<!--{$key}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.PASSWORD_LEN2}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" size="40" class="box40" />
62                                        </td>
63                                    </tr>
64                                    <tr><td height="20"></td></tr>
65                                </table>
66                                </td>
67                            </tr>
68                            <tr><td height="20"></td></tr>
69                            <tr>
70                                <td align="center">
71                                    <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/b_login_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/b_login.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/b_login.gif" width="140" height="30" alt="¥í¥°¥¤¥ó" name="log" id="log" /></a>
72                                </td>
73                            </tr>
74                            <tr><td height="15"></td></tr>
75                            <tr>
76                                <td class="fs10">¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý¤Ï<a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->forget/index.php" onclick="win01('/forgot/index.php','forget','600','400'); return false;" target="_blank">¤³¤Á¤é</a>¤«¤é¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎºÆȯ¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>
77                                ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò˺¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢<a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->contact/index.php">¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¥Ú¡¼¥¸</a>¤«¤é¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
78                            </tr>
79                            <tr><td height="20"></td></tr>
80                        </form>
81                        </table>
82                        <!--¥í¥°¥¤¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç-->
83                        </td>
84                    </tr>
85                    <tr><td height="5"></td></tr>
86                </table>
87                </td>
88            </tr>
89            <tr><td height="20"></td></tr>
90        </table>
91        <!--¢¥²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ-->
92        <!--¢§¤Þ¤À²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ-->
93        <table width="640" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
94            <tr>
95                <td align="center" bgcolor="#cccccc">
96                <table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
97                    <tr><td height="5"></td></tr>
98                    <tr>
99                        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
100                        <table width="604" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
101                            <tr><td height="13"></td></tr>
102                            <tr>
103                                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/guest.gif" width="247" height="16" alt="¤Þ¤À²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ"></td>
104                            </tr>
105                            <tr><td height="20"></td></tr>
106                        </table>
107                       
108                        <table width="530" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
109                            <tr>
110                                <td class="fs12">²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤ÈÊØÍø¤ÊMy¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£<br>
111                                ¤Þ¤¿¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ëè²ó¤ªÌ¾Á°¤ä½»½ê¤Ê¤É¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤ªÇ㤤ʪ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£</td>
112                            </tr>
113                            <tr><td height="10"></td></tr>
114                            <tr>
115                                <td align="center" bgcolor="#f0f0f0">
116                                <table width="490" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
117                                    <tr><td height="20"></td></tr>
118                                    <tr>
119                                        <td align="center">
120                                            <a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->entry/kiyaku.php" onmouseover="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/b_gotoentry_on.gif','b_gotoentry');" onmouseout="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/b_gotoentry.gif','b_gotoentry');"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/b_gotoentry.gif" width="130" height="30" alt="²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë" border="0" name="b_gotoentry"></a>¡¡
121                                        </td>
122                                    </tr>
123                                    <tr><td height="20"></td></tr>
124                                </table>
125                                </td>
126                            </tr>
127                            <tr><td height="20"></td></tr>
128                        </table>
129                        </td>
130                    </tr>
131                    <tr><td height="5"></td></tr>
132                </table>
133                </td>
134            </tr>
135        </table>
136        <!--¢¥¤Þ¤À²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ-->
137        <!--¢¥MAIN ONTENTS-->
138        </td>
139    </tr>
140</table>
141<!--¢¥CONTENTS-->
142
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.