source: branches/rel/html/install/user_data/templates/default1/templates/mypage/delivery.tpl @ 12157

Revision 12157, 4.9 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright (c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<script type="text/javascript">
7<!--
8    function fnCheckAfterOpenWin(){
9        if (<!--{$tpl_linemax}--> >= <!--{$smarty.const.DELIV_ADDR_MAX}-->){
10            alert('ºÇÂçÅÐÏ¿¿ô¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
11            return false;
12        }else{
13            win02('./delivery_addr.php','new_deiv','600','640');
14        }
15    }
16
17//-->
18</script>
19
20<!--¢§CONTENTS-->
21<table width="" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
22    <tr>
23        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
24        <!--¢§MAIN ONTENTS-->
25        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
26            <tr>
27                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/mypage/title.jpg" width="700" height="40" alt="MY¥Ú¡¼¥¸"></td>
28            </tr>
29            <tr><td height="15"></td></tr>
30        </table>
31        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
32        <form name="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" >
33        <input type="hidden" name="mode" value="">
34        <input type="hidden" name="other_deliv_id" value="">
35        <input type="hidden" name="pageno" value="<!--{$tpl_pageno}-->">
36            <tr valign="top">
37                <td>
38                <!--¢§NAVI-->
39                    <!--{include file=$tpl_navi}-->
40                <!--¢¥NAVI-->
41                </td>
42                <td align="right">
43               
44                <table width="515" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
45                    <tr>
46                        <!--{if $tpl_linemax < $smarty.const.DELIV_ADDR_MAX}-->
47                        <td><!--¡ú¥¿¥¤¥È¥ë--><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/mypage/subtitle03.gif" width="515" height="32" alt="¤ªÆϤ±ÀèÄɲá¦Êѹ¹"></td>
48                        <!--{/if}-->
49                    </tr>
50                    <tr><td height="15"></td></tr>
51                    <tr>
52                        <td align="center" bgcolor="#fff5e8">
53                        <table width="495" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
54                            <tr>
55                                <td height="10"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="305" height="1" alt=""></td>
56                                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="190" height="1" alt=""></td>
57                            </tr>
58                            <tr>
59                                <td><span class="fs12">ÅÐÏ¿½»½ê°Ê³°¤Ø¤Î¤´½»½ê¤ØÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¾ì¹çÅù¤Ë¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</span><br>
60                                <span class="fs10">¢¨ºÇÂç<!--{$smarty.const.DELIV_ADDR_MAX}-->·ï¤Þ¤ÇÅÐÏ¿¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</span></td>
61                                <td align="right"><!--{if $tpl_linemax < 20}--><a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->mypage/delivery_addr.php" onclick="win03('./delivery_addr.php','delivadd','600','640'); return false;" onmouseover="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/newadress_on.gif','newadress');" onmouseout="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/newadress.gif','newadress');" target="_blank"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/newadress.gif" width="160" height="22" alt="¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±Àè¤òÄɲÃ" border="0" name="newadress"></a><!--{/if}--></td>
62                            </tr>
63                            <tr><td height="10"></td></tr>
64                        </table>
65                        </td>
66                    </tr>
67                    <tr><td height="20"></td></tr>
68                    <tr>
69                        <td bgcolor="#cccccc" align="center">
70                        <!--{if $tpl_linemax > 0}-->
71                        <!--ɽ¼¨¥¨¥ê¥¢¤³¤³¤«¤é-->
72                        <table width="515" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
73                            <tr>
74                                <td colspan="6" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n"><strong>¢§¤ªÆϤ±Àè</strong></td>
75                            </tr>
76                            <!--{section name=cnt loop=$arrOtherDeliv}-->
77                                <!--{assign var=OtherPref value="`$arrOtherDeliv[cnt].pref`"}-->
78                                <tr bgcolor="#ffffff">
79                                    <td width="10" align="center" class="fs12"><!--{$smarty.section.cnt.iteration}--></td>
80                                    <td width="80" class="fs12">¤ªÆϤ±Àè½»½ê</td>
81                                    <td width="290" class="fs12">¢©<!--{$arrOtherDeliv[cnt].zip01}-->-<!--{$arrOtherDeliv[cnt].zip02}--><br>
82                                    <!--{$arrPref[$OtherPref]|escape}--><!--{$arrOtherDeliv[cnt].addr01|escape}--><!--{$arrOtherDeliv[cnt].addr02|escape}--><br>
83                                    <!--{$arrOtherDeliv[cnt].name01|escape}-->&nbsp;<!--{$arrOtherDeliv[cnt].name02|escape}--></td>
84                                    <td width="30" align="center" class="fs12"><a href="./delivery_addr.php" onclick="win02('./delivery_addr.php?other_deliv_id=<!--{$arrOtherDeliv[cnt].other_deliv_id}-->','deliv_disp','600','640'); return false;">Êѹ¹</a>
85                                    <td width="30" align="center" class="fs12"><a href="#" onclick="fnModeSubmit('delete','other_deliv_id','<!--{$arrOtherDeliv[cnt].other_deliv_id}-->');">ºï½ü</a></td>
86                                </tr>
87                            <!--{/section}-->                           
88                        </table>
89                        <!--ɽ¼¨¥¨¥ê¥¢¤³¤³¤Þ¤Ç-->
90                        <!--{else}-->
91                        <table width="515" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
92                            <tr>
93                                <td colspan="5" bgcolor="#ffffff" class="fs12n" align="center"><strong>¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±Àè¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</strong></td>
94                            </tr>
95                        </table>
96                        <!--{/if}-->
97                        </td>
98                    </tr>
99                </table>
100                </td>
101            </tr>
102        </form>
103        </table>
104        <!--¢¥MAIN ONTENTS-->
105        </td>
106    </tr>
107</table>
108<!--¢¥CONTENTS-->
109
110
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.