source: branches/rel/html/install/index.php @ 13406

Revision 13406, 34.9 KB checked in by kakinaka, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8$INSTALL_DIR = realpath(dirname( __FILE__));
9require_once("../" . HTML2DATA_DIR . "module/Request.php");
10
11define("INSTALL_LOG", "./temp/install.log");
12
13class LC_Page {
14    function LC_Page() {
15        $this->arrDB_TYPE = array(
16            'pgsql' => 'PostgreSQL',
17            'mysql' => 'MySQL' 
18        );
19        $this->arrDB_PORT = array(
20            'pgsql' => '',
21            'mysql' => ''   
22        );
23    }
24}
25
26$objPage = new LC_Page();
27
28// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯
29$temp_dir = $INSTALL_DIR . '/temp';
30$mode = lfGetFileMode($temp_dir);
31
32if($mode != '777') {
33    sfErrorHeader($temp_dir . "¤Ë¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£", true);
34    exit;
35}
36
37$objView = new SC_InstallView($INSTALL_DIR . '/templates', $INSTALL_DIR . '/temp');
38
39// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
40$objWebParam = new SC_FormParam();
41$objDBParam = new SC_FormParam();
42// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
43$objWebParam = lfInitWebParam($objWebParam);
44$objDBParam = lfInitDBParam($objDBParam);
45
46//¥Õ¥©¡¼¥àÇÛÎó¤Î¼èÆÀ
47$objWebParam->setParam($_POST);
48$objDBParam->setParam($_POST);
49
50switch($_POST['mode']) {
51// ¤è¤¦¤³¤½
52case 'welcome':
53    //$objPage = lfDispAgreement($objPage);
54    $objPage = lfDispStep0($objPage);
55    //$objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');";
56    break;
57
58/* ¸½ºßÊÝαÃæ
59
60// »ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤ÎƱ°Õ
61case 'agreement':
62    $objPage = lfDispStep0($objPage);
63    break;
64*/ 
65   
66// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
67case 'step0':
68    $objPage = lfDispStep0_1($objPage);
69    break; 
70// ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼
71case 'step0_1':
72    $objPage = lfDispStep1($objPage);
73    break; 
74// WEB¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê
75case 'step1':
76    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
77    $objPage->arrErr = lfCheckWEBError($objWebParam);
78    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
79        $objPage = lfDispStep2($objPage);
80    } else {
81        $objPage = lfDispStep1($objPage);
82    }
83    break;
84// ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀßÄê
85case 'step2':
86    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
87    $objPage->arrErr = lfCheckDBError($objDBParam);
88    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
89        $objPage = lfDispStep3($objPage);
90    } else {
91        $objPage = lfDispStep2($objPage);
92    }
93    break;
94// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
95case 'step3':
96    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
97    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
98    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
99   
100    /*
101        lfAddTable¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×Åù¤ÇÄɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
102        ¡Ê£Ä£Â¹½À®¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤Î¤¿¤á¥¹¥­¥Ã¥×»þ¤â¶¯À©¡Ë
103    */
104    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
105    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_session", $dsn);         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
106    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_module", $dsn);          // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
107    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_campaign_order", $dsn);  // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë
108    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn);    // ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
109    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn);   // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
110    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_site_control", $dsn);    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
111    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_trackback", $dsn);   // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
112   
113   
114    // ¥«¥é¥à¤òÄɲÃ
115    lfAddColumn($dsn);
116
117    // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲÃ
118    lfAddData($dsn);
119   
120    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
121        // ¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡²èÌ̤ØÁ«°Ü
122        $skip = $_POST["db_skip"];
123        if ($skip == "on") {
124            // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
125            lfMakeConfigFile();
126            $objPage = lfDispComplete($objPage);
127            //$objPage = lfDispStep4($objPage);
128            break;
129        }
130    }
131   
132    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
133    $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_table_".$arrRet['db_type'].".sql", $dsn);
134    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
135        $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
136    } else {
137        $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
138    }
139
140    // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
141    if(count($objPage->arrErr) == 0 and $arrRet['db_type'] == 'pgsql') {
142        // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
143        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_view.sql", $dsn);
144        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
145            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
146        } else {
147            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
148        }
149    }   
150   
151    // ½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
152    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
153        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/insert_data.sql", $dsn);
154       
155        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
156            $objPage->tpl_message.="¡û¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
157        } else {
158            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
159        }
160    }   
161   
162    // ¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
163    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
164        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/column_comment.sql", $dsn);
165        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
166            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
167        } else {
168            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
169        }
170    }   
171   
172    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
173    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
174        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/table_comment.sql", $dsn);
175        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
176            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
177        } else {
178            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
179        }
180    }
181
182    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
183        // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
184        lfMakeConfigFile();
185        $objPage = lfDispStep3($objPage);
186        $objPage->tpl_mode = 'step4';
187    } else {
188        $objPage = lfDispStep3($objPage);
189    }
190    break;
191case 'step4':
192    $objPage = lfDispStep4($objPage);
193    break;
194   
195// ¥Æ¡¼¥Ö¥ëÎàºï½ü
196case 'drop':
197    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
198    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
199    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
200   
201    // Äɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ðºï½ü¤¹¤ë¡£
202    lfDropTable("dtb_module", $dsn);
203    lfDropTable("dtb_session", $dsn);
204    lfDropTable("dtb_campaign_order", $dsn);
205    lfDropTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn);
206    lfDropTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn);
207    lfDropTable("dtb_site_control", $dsn);
208    lfDropTable("dtb_trackback", $dsn);
209           
210    if ($arrRet['db_type'] == 'pgsql'){
211        // ¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü
212        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_view.sql", $dsn, false);
213        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
214            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
215        } else {
216            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
217        }
218    }
219
220    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü
221    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
222        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_table.sql", $dsn, false);
223        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
224            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
225        } else {
226            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
227        }
228    }
229    $objPage = lfDispStep3($objPage);
230    break;
231// ´°Î»²èÌÌ
232case 'complete':
233    // ¥·¥ç¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¿¾ðÊó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß
234    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
235   
236    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
237    $sqlval['shop_name'] = $objWebParam->getValue('shop_name');
238    $sqlval['email01'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
239    $sqlval['email02'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
240    $sqlval['email03'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
241    $sqlval['email04'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
242    $sqlval['email05'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
243    $sqlval['top_tpl'] = "default1";
244    $sqlval['product_tpl'] = "default1";
245    $sqlval['detail_tpl'] = "default1";
246    $sqlval['mypage_tpl'] = "default1";
247    $objQuery = new SC_Query($dsn);
248    $cnt = $objQuery->count("dtb_baseinfo");
249    if($cnt > 0) {
250        $objQuery->update("dtb_baseinfo", $sqlval);
251    } else {       
252        $objQuery->insert("dtb_baseinfo", $sqlval);     
253    }
254
255    // ´ÉÍý¼ÔÅÐÏ¿
256    $login_id = $objWebParam->getValue('login_id');
257    $login_pass = sha1($objWebParam->getValue('login_pass') . ":" . AUTH_MAGIC);
258   
259    $sql = "DELETE FROM dtb_member WHERE login_id = ?";
260    $objQuery->query($sql, array($login_id));   
261
262    $sql = "INSERT INTO dtb_member (name, login_id, password, creator_id, authority, work, del_flg, rank, create_date, update_date)
263            VALUES ('´ÉÍý¼Ô',?,?,0,0,1,0,1, now(), now());";
264   
265    $objQuery->query($sql, array($login_id, $login_pass));     
266   
267    global $GLOBAL_ERR;
268    $GLOBAL_ERR = "";
269    $objPage = lfDispComplete($objPage);
270   
271    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òÁ÷¿®
272    $req = new HTTP_Request("http://www.ec-cube.net/mall/use_site.php");
273    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
274   
275    $arrSendData = array();
276    foreach($_POST as $key => $val){
277        if (ereg("^senddata_*", $key)){
278            $arrSendDataTmp = array(str_replace("senddata_", "", $key) => $val);
279            $arrSendData = array_merge($arrSendData, $arrSendDataTmp);
280        }
281    }
282   
283    $req->addPostDataArray($arrSendData);
284   
285    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) {
286        $response1 = $req->getResponseBody();
287    } else {
288        $response1 = "";
289    }
290    $req->clearPostData();
291   
292    break;
293case 'return_step0':
294    $objPage = lfDispStep0($objPage);
295    break; 
296case 'return_step1':
297    $objPage = lfDispStep1($objPage);
298    break;
299case 'return_step2':
300    $objPage = lfDispStep2($objPage);
301    break;
302case 'return_step3':
303    $objPage = lfDispStep3($objPage);
304    break;
305case 'return_agreement':
306    $objPage = lfDispAgreement($objPage);
307    $objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');";
308    break;
309case 'return_welcome':
310default:
311    $objPage = lfDispWelcome($objPage);
312    break;
313}
314
315//¥Õ¥©¡¼¥àÍѤΥѥé¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹
316$objPage->arrForm = $objWebParam->getFormParamList();
317$objPage->arrForm = array_merge($objPage->arrForm, $objDBParam->getFormParamList());
318
319// SiteInfo¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤¤
320$objView->assignobj($objPage);
321$objView->display('install_frame.tpl');
322//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
323// ¤è¤¦¤³¤½²èÌ̤Îɽ¼¨
324function lfDispWelcome($objPage) {
325    global $objWebParam;
326    global $objDBParam;
327    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
328    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
329    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
330    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
331    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
332    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
333    $objPage->tpl_mainpage = 'welcome.tpl';
334    $objPage->tpl_mode = 'welcome';
335    return $objPage;
336}
337
338// »ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤Îɽ¼¨
339function lfDispAgreement($objPage) {
340    global $objWebParam;
341    global $objDBParam;
342    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
343    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
344    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
345    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
346    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
347    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
348    $objPage->tpl_mainpage = 'agreement.tpl';
349    $objPage->tpl_mode = 'agreement';
350    return $objPage;
351}
352
353// STEP0²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯)
354function lfDispStep0($objPage) {
355    global $objWebParam;
356    global $objDBParam;
357    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
358    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
359    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
360    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
361    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
362    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
363    $objPage->tpl_mainpage = 'step0.tpl';
364    $objPage->tpl_mode = 'step0';
365   
366    // ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç½ñ¹þ¤ß¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
367    $arrWriteFile = array(
368        ".." . HTML2DATA_DIR . "install.php",
369        "../user_data",
370        "../cp",
371        "../upload",
372        ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c",
373        ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads",
374        ".." . HTML2DATA_DIR . "logs"
375    );
376   
377    $mess = "";
378    $err_file = false;
379    foreach($arrWriteFile as $val) {
380        if(file_exists($val)) {
381            $mode = lfGetFileMode($val);
382            $real_path = realpath($val);
383                       
384            // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¾ì¹ç
385            if(is_dir($val)) {
386                if($mode == "777") {
387                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                   
388                } else {
389                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
390                    $err_file = true;                                       
391                }
392            } else {
393                if($mode == "666") {
394                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                   
395                } else {
396                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(666)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
397                    $err_file = true;                           
398                }
399            }           
400        } else {
401            $mess.= ">> ¡ß¡§$val ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
402            $err_file = true;
403        }
404    }
405   
406    // ¸¢¸Â¥¨¥é¡¼Åù¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
407    if(!$err_file) {
408        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c/admin";
409        if(!file_exists($path)) {
410            mkdir($path);
411        }
412        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c/mobile";
413        if(!file_exists($path)) {
414            mkdir($path);
415        }
416        $path = "../upload/temp_template";
417        if(!file_exists($path)) {
418            mkdir($path);
419        }       
420        $path = "../upload/save_image";
421        if(!file_exists($path)) {
422            mkdir($path);
423        }
424        $path = "../upload/temp_image";
425        if(!file_exists($path)) {
426            mkdir($path);
427        }
428        $path = "../upload/graph_image";
429        if(!file_exists($path)) {
430            mkdir($path);
431        }
432        $path = "../upload/mobile_image";
433        if(!file_exists($path)) {
434            mkdir($path);
435        }
436        $path = "../upload/csv";
437        if(!file_exists($path)) {
438            mkdir($path);
439        }
440        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads/module";
441        if(!file_exists($path)) {
442            mkdir($path);
443        }
444        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads/update";
445        if(!file_exists($path)) {
446            mkdir($path);
447        }       
448    }
449   
450    $objPage->mess = $mess;
451    $objPage->err_file = $err_file;
452
453    return $objPage;
454}
455
456// STEP0_1²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)
457function lfDispStep0_1($objPage) {
458    global $objWebParam;
459    global $objDBParam;
460    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
461    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
462    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
463    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
464    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
465    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
466    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl';
467    $objPage->tpl_mode = 'step0_1';
468    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼
469    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess);
470    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);
471    return $objPage;
472}
473
474// STEP0_2²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)
475function lfDispStep0_2($objPage) {
476    global $objWebParam;
477    global $objDBParam;
478    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
479    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
480    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
481    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
482    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
483    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
484    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl';
485    $objPage->tpl_mode = 'step0_1';
486    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼
487    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess);
488    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);
489    return $objPage;
490}
491
492function lfGetFileMode($path) {
493    $mode = substr(sprintf('%o', fileperms($path)), -3);
494    return $mode;
495}
496
497// STEP1²èÌ̤Îɽ¼¨
498function lfDispStep1($objPage) {
499    global $objDBParam;
500    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
501    $objPage->arrHidden = $objDBParam->getHashArray();
502    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
503    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
504    $objPage->tpl_mainpage = 'step1.tpl';
505    $objPage->tpl_mode = 'step1';
506    return $objPage;
507}
508
509// STEP2²èÌ̤Îɽ¼¨
510function lfDispStep2($objPage) {
511    global $objWebParam;
512    global $objDBParam;
513    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
514    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
515    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
516    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
517    $objPage->tpl_mainpage = 'step2.tpl';
518    $objPage->tpl_mode = 'step2';
519    return $objPage;
520}
521
522// STEP3²èÌ̤Îɽ¼¨
523function lfDispStep3($objPage) {
524    global $objWebParam;
525    global $objDBParam;
526    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
527    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
528    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
529    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
530    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
531    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
532    $objPage->tpl_mainpage = 'step3.tpl';
533    $objPage->tpl_mode = 'step3';
534    return $objPage;
535}
536
537// STEP4²èÌ̤Îɽ¼¨
538function lfDispStep4($objPage) {
539    global $objWebParam;
540    global $objDBParam;
541    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
542    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
543    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
544    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
545    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
546   
547    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
548    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
549    if (!ereg("/$", $normal_url)) $normal_url = $normal_url . "/";
550
551    $arrDbParam = $objDBParam->getHashArray();
552    $dsn = $arrDbParam['db_type']."://".$arrDbParam['db_user'].":".$arrDbParam['db_password']."@".$arrDbParam['db_server'].":".$arrDbParam['db_port']."/".$arrDbParam['db_name'];
553
554    $objPage->tpl_site_url = $normal_url;
555    $objPage->tpl_shop_name = $objWebParam->getValue('shop_name');
556    $objPage->tpl_cube_ver = ECCUBE_VERSION;
557    $objPage->tpl_php_ver = phpversion();
558    $objPage->tpl_db_ver = sfGetDBVersion($dsn);
559    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
560    $objPage->tpl_mainpage = 'step4.tpl';
561    $objPage->tpl_mode = 'complete';
562    return $objPage;
563}
564
565// ´°Î»²èÌ̤Îɽ¼¨
566function lfDispComplete($objPage) {
567    global $objWebParam;
568    global $objDBParam;
569    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
570    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
571    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
572    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
573    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
574    $objPage->tpl_mainpage = 'complete.tpl';
575    $objPage->tpl_mode = 'complete';
576   
577    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
578    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
579    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
580        $secure_url = $secure_url . "/";
581    }
582    $objPage->tpl_sslurl = $secure_url;     
583    return $objPage;
584}
585
586// WEB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
587function lfInitWebParam($objWebParam) {
588   
589    if(defined('HTML_PATH')) {
590        $install_dir = HTML_PATH;
591    } else {
592        $install_dir = realpath(dirname( __FILE__) . "/../") . "/";
593    }
594   
595    if(defined('SITE_URL')) {
596        $normal_url = SITE_URL;
597    } else {
598        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
599        $normal_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
600    }
601   
602    if(defined('SSL_URL')) {
603        $secure_url = SSL_URL;
604    } else {
605        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
606        $secure_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
607    }
608
609    // Ź̾¡¢´ÉÍý¼Ô¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£(ºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ)
610    if(defined('DEFAULT_DSN')) {
611        $ret = sfTabaleExists("dtb_baseinfo", DEFAULT_DSN);
612        if($ret) {
613            $objQuery = new SC_Query();
614            $arrRet = $objQuery->select("shop_name, email01", "dtb_baseinfo");
615            $shop_name = $arrRet[0]['shop_name'];
616            $admin_mail = $arrRet[0]['email01'];
617        }
618    }
619
620    $objWebParam->addParam("Ź̾", "shop_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $shop_name);
621    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "admin_mail", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EMAIL_CHECK","EMAIL_CHAR_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $admin_mail);
622    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID", "login_id", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
623    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
624    $objWebParam->addParam("¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê", "install_dir", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $install_dir);
625    $objWebParam->addParam("URL(Ä̾ï)", "normal_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $normal_url);
626    $objWebParam->addParam("URL(¥»¥­¥å¥¢)", "secure_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $secure_url);
627    $objWebParam->addParam("¥É¥á¥¤¥ó", "domain", MTEXT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"));
628   
629    return $objWebParam;
630}
631
632// DB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
633function lfInitDBParam($objDBParam) {
634       
635    if(defined('DB_SERVER')) {
636        $db_server = DB_SERVER;
637    } else {
638        $db_server = "127.0.0.1";
639    }
640   
641    if(defined('DB_TYPE')) {
642        $db_type = DB_TYPE;
643    } else {
644        $db_type = "";
645    }
646   
647    if(defined('DB_PORT')) {
648        $db_port = DB_PORT;
649    } else {
650        $db_port = "";
651    }
652       
653    if(defined('DB_NAME')) {
654        $db_name = DB_NAME;
655    } else {
656        $db_name = "eccube_db";
657    }
658       
659    if(defined('DB_USER')) {
660        $db_user = DB_USER;
661    } else {
662        $db_user = "eccube_db_user";               
663    }
664           
665    $objDBParam->addParam("DB¤Î¼ïÎà", "db_type", INT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_type);
666    $objDBParam->addParam("DB¥µ¡¼¥Ð", "db_server", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_server);
667    $objDBParam->addParam("DB¥Ý¡¼¥È", "db_port", INT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"), $db_port);
668    $objDBParam->addParam("DB̾", "db_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_name);
669    $objDBParam->addParam("DB¥æ¡¼¥¶", "db_user", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_user);
670    $objDBParam->addParam("DB¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "db_password", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));   
671       
672    return $objDBParam;
673}
674
675// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
676function lfCheckWebError($objFormParam) {
677    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
678    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
679    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
680    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
681   
682    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤Î¤ß¼èÆÀ¤¹¤ë
683    $normal_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['normal_url']);
684    $secure_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['secure_url']);
685   
686    if($normal_dir != $secure_dir) {
687        $objErr->arrErr['normal_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
688        $objErr->arrErr['secure_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";     
689    }
690   
691    // ¥í¥°¥¤¥óID¥Á¥§¥Ã¥¯
692    $objErr->doFunc(array("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID",'login_id',ID_MIN_LEN , ID_MAX_LEN) ,array("NUM_RANGE_CHECK"));
693   
694    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
695    $objErr->doFunc( array("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É",'login_pass',4 ,15 ) ,array( "NUM_RANGE_CHECK" ) );
696   
697    return $objErr->arrErr;
698}
699
700// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
701function lfCheckDBError($objFormParam) {
702    global $objPage;
703   
704    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
705    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
706   
707    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
708    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
709   
710    if(count($objErr->arrErr) == 0) {
711        // Àܳ³Îǧ
712        $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
713        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
714        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
715        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
716        // ÀܳÀ®¸ù
717        if(!PEAR::isError($objDB)) {
718            // ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
719            $objPage->tpl_db_version = sfGetDBVersion($dsn);           
720        } else {
721            $objErr->arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
722            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
723            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
724            $objErr->arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
725            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
726        }
727    }
728    return $objErr->arrErr;
729}
730
731// SQLʸ¤Î¼Â¹Ô
732function lfExecuteSQL($filepath, $dsn, $disp_err = true) {
733    $arrErr = array();
734   
735    if(!file_exists($filepath)) {
736        $arrErr['all'] = ">> ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó";
737    } else {
738        if($fp = fopen($filepath,"r")) {
739            $sql = fread($fp, filesize($filepath));
740            fclose($fp);
741        }
742        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
743        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
744        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
745        // Àܳ¥¨¥é¡¼
746        if(!PEAR::isError($objDB)) {
747            // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹
748            $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql);
749            $sql_split = split(";",$sql);
750            foreach($sql_split as $key => $val){
751                if (trim($val) != "") {
752                    $ret = $objDB->query($val);
753                    if(PEAR::isError($ret) && $disp_err) {
754                        $arrErr['all'] = ">> " . $ret->message . "<br>";
755                        // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
756                        ereg("\[(.*)\]", $ret->userinfo, $arrKey);
757                        $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
758                        $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
759                        gfPrintLog($ret->userinfo, INSTALL_LOG);
760                    }
761                }
762            }           
763        } else {
764            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message;
765            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
766        }
767    }
768    return $arrErr;
769}
770
771// ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®
772function lfMakeConfigFile() {
773    global $objWebParam;
774    global $objDBParam;
775   
776    $root_dir = $objWebParam->getValue('install_dir');
777    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
778    if (!ereg("/$", $root_dir)) {
779        $root_dir = $root_dir . "/";
780    }
781   
782    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
783    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
784    if (!ereg("/$", $normal_url)) {
785        $normal_url = $normal_url . "/";
786    }
787   
788    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
789    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
790    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
791        $secure_url = $secure_url . "/";
792    }
793   
794    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¼èÆÀ
795    $url_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $normal_url);
796   
797    $data_path = sfRmDupSlash($root_dir . HTML2DATA_DIR);
798    $data_path = realpath($data_path);
799    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
800    if (!ereg("/$", $data_path)) {
801        $data_path = $data_path . "/";
802    }
803    $filepath = $data_path . "install.php";
804   
805    $config_data =
806    "<?php\n".
807    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" .
808    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" .     
809    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" .
810    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" .
811    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .   
812    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" .
813    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" .
814    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .
815    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" .
816    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" .
817    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" .
818    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" .
819    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" .
820    "    define ('MOBILE_HTML_PATH', HTML_PATH . 'mobile/');\n" .
821    "    define ('MOBILE_SITE_URL', SITE_URL . 'mobile/');\n" .
822    "    define ('MOBILE_SSL_URL', SSL_URL . 'mobile/');\n" .
823    "    define ('MOBILE_URL_DIR', URL_DIR . 'mobile/');\n" .
824    "?>";
825   
826    if($fp = fopen($filepath,"w")) {
827        fwrite($fp, $config_data);
828        fclose($fp);
829    }
830/* install_mobile.inc¤Ï»ÈÍѤ·¤Ê¤¤ÍѤËÊѹ¹
831
832    // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈǤÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë install_mobile.inc ¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
833    $filepath = $data_path . "install_mobile.inc";
834   
835    $config_data =
836    "<?php\n".
837    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" .
838    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "mobile/');\n" . 
839    "    define ('PC_HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" . 
840    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "mobile/');\n" .
841    "    define ('PC_SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" .
842    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "mobile/');\n" .
843    "    define ('PC_SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" .
844    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "mobile/');\n" .   
845    "    define ('PC_URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .   
846    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" .
847    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" .
848    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .
849    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" .
850    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" .
851    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" .
852    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" .
853    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" .
854    "?>";
855   
856    if($fp = fopen($filepath,"w")) {
857        fwrite($fp, $config_data);
858        fclose($fp);
859    }
860*/
861}
862
863// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
864function lfAddTable($table_name, $dsn) {
865    global $objPage;
866    $arrErr = array();
867    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
868        list($db_type) = split(":", $dsn);
869        $sql_path = "./sql/add/". $table_name . "_" .$db_type .".sql";
870        $arrErr = lfExecuteSQL($sql_path, $dsn);
871        if(count($arrErr) == 0) {
872            $objPage->tpl_message.="¡û¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
873        } else {
874            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
875        }
876    } else {
877        $objPage->tpl_message.="¡û¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
878    }
879   
880    return $arrErr;
881}
882
883// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¡Ê´û¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßºï½ü¤¹¤ë¡Ë
884function lfDropTable($table_name, $dsn) {
885    $arrErr = array();
886    if(sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
887        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
888        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
889        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
890        // ÀܳÀ®¸ù
891        if(!PEAR::isError($objDB)) {
892            $objDB->query("DROP TABLE " . $table_name);
893        } else {
894            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
895            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
896            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
897            $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
898            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
899        }
900    }
901    return $arrErr;
902}
903
904// ¥«¥é¥à¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥«¥é¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
905function lfAddColumn($dsn) {
906    global $objDBParam;
907
908    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë
909    sfColumnExists("dtb_order", "memo01", "text", $dsn, true); 
910    sfColumnExists("dtb_order", "memo02", "text", $dsn, true);
911    sfColumnExists("dtb_order", "memo03", "text", $dsn, true);
912    sfColumnExists("dtb_order", "memo04", "text", $dsn, true);
913    sfColumnExists("dtb_order", "memo05", "text", $dsn, true);
914    sfColumnExists("dtb_order", "memo06", "text", $dsn, true);
915    sfColumnExists("dtb_order", "memo07", "text", $dsn, true);
916    sfColumnExists("dtb_order", "memo08", "text", $dsn, true);
917    sfColumnExists("dtb_order", "memo09", "text", $dsn, true);
918    sfColumnExists("dtb_order", "memo10", "text", $dsn, true);
919    sfColumnExists("dtb_order", "campaign_id", "int4", $dsn, true);
920
921    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë
922    sfColumnExists("dtb_order_temp", "order_id", "text", $dsn, true);   
923    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo01", "text", $dsn, true);
924    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo02", "text", $dsn, true);
925    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo03", "text", $dsn, true);
926    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo04", "text", $dsn, true);
927    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo05", "text", $dsn, true);
928    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo06", "text", $dsn, true);
929    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo07", "text", $dsn, true);
930    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo08", "text", $dsn, true);
931    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo09", "text", $dsn, true);
932    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo10", "text", $dsn, true);
933
934    // »Ùʧ¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë
935    sfColumnExists("dtb_payment", "charge_flg", "int2 default 1", $dsn, true); 
936    sfColumnExists("dtb_payment", "rule_min", "numeric", $dsn, true);   
937    sfColumnExists("dtb_payment", "upper_rule_max", "numeric", $dsn, true);
938    sfColumnExists("dtb_payment", "module_id", "int4", $dsn, true);
939    sfColumnExists("dtb_payment", "module_path", "text", $dsn, true);
940    sfColumnExists("dtb_payment", "memo01", "text", $dsn, true);   
941    sfColumnExists("dtb_payment", "memo02", "text", $dsn, true);
942    sfColumnExists("dtb_payment", "memo03", "text", $dsn, true);
943    sfColumnExists("dtb_payment", "memo04", "text", $dsn, true);
944    sfColumnExists("dtb_payment", "memo05", "text", $dsn, true);
945    sfColumnExists("dtb_payment", "memo06", "text", $dsn, true);
946    sfColumnExists("dtb_payment", "memo07", "text", $dsn, true);
947    sfColumnExists("dtb_payment", "memo08", "text", $dsn, true);
948    sfColumnExists("dtb_payment", "memo09", "text", $dsn, true);
949    sfColumnExists("dtb_payment", "memo10", "text", $dsn, true);
950   
951    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë
952    sfColumnExists("dtb_campaign", "directory_name", "text NOT NULL", $dsn, true);
953    sfColumnExists("dtb_campaign", "limit_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
954    sfColumnExists("dtb_campaign", "total_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
955    sfColumnExists("dtb_campaign", "orverlapping_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
956    sfColumnExists("dtb_campaign", "cart_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
957    sfColumnExists("dtb_campaign", "deliv_free_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);   
958
959    // ¸ÜµÒ
960    sfColumnExists("dtb_customer", "mailmaga_flg", "int2", $dsn, true);
961   
962    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î³Îǧ
963    if (!sfColumnExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "text", $dsn, true)) {
964        // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄɲÃ
965        sfIndexExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "dtb_customer_mobile_phone_id_key", 64, $dsn, true);
966    }
967
968    // ¸ÜµÒ¥á¡¼¥ë
969    if ($objDBParam->getValue('db_type') == 'mysql') {
970        sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "varchar(50) unique", $dsn, true);
971    } else {
972        sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "text unique", $dsn, true);
973    }
974}
975
976// ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
977function lfAddData($dsn) {
978    // CSV¥Æ¡¼¥Ö¥ë
979    if(sfTabaleExists('dtb_csv', $dsn)) {
980        lfInsertCSVData(1,'category_id','¥«¥Æ¥´¥êID',53,'now()','now()', $dsn);     
981        lfInsertCSVData(4,'order_id','ÃíʸID',1,'now()','now()', $dsn);
982        lfInsertCSVData(4,'campaign_id','¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID',2,'now()','now()', $dsn);
983        lfInsertCSVData(4,'customer_id','¸ÜµÒID',3,'now()','now()', $dsn);
984        lfInsertCSVData(4,'message','Í×˾Åù',4,'now()','now()', $dsn);
985        lfInsertCSVData(4,'order_name01','¸ÜµÒ̾1',5,'now()','now()', $dsn);
986        lfInsertCSVData(4,'order_name02','¸ÜµÒ̾2',6,'now()','now()', $dsn);
987        lfInsertCSVData(4,'order_kana01','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê1',7,'now()','now()', $dsn);
988        lfInsertCSVData(4,'order_kana02','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê2',8,'now()','now()', $dsn);
989        lfInsertCSVData(4,'order_email','¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹',9,'now()','now()', $dsn);
990        lfInsertCSVData(4,'order_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',10,'now()','now()', $dsn);
991        lfInsertCSVData(4,'order_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',11,'now()','now()', $dsn);
992        lfInsertCSVData(4,'order_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',12,'now()','now()', $dsn);
993        lfInsertCSVData(4,'order_fax01','FAX1',13,'now()','now()', $dsn);
994        lfInsertCSVData(4,'order_fax02','FAX2',14,'now()','now()', $dsn);
995        lfInsertCSVData(4,'order_fax03','FAX3',15,'now()','now()', $dsn);
996        lfInsertCSVData(4,'order_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',16,'now()','now()', $dsn);
997        lfInsertCSVData(4,'order_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',17,'now()','now()', $dsn);
998        lfInsertCSVData(4,'order_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',18,'now()','now()', $dsn);
999        lfInsertCSVData(4,'order_addr01','½»½ê1',19,'now()','now()', $dsn);
1000        lfInsertCSVData(4,'order_addr02','½»½ê2',20,'now()','now()', $dsn);
1001        lfInsertCSVData(4,'order_sex','À­ÊÌ',21,'now()','now()', $dsn);
1002        lfInsertCSVData(4,'order_birth','À¸Ç¯·îÆü',22,'now()','now()', $dsn);
1003        lfInsertCSVData(4,'order_job','¿¦¼ï',23,'now()','now()', $dsn);
1004        lfInsertCSVData(4,'deliv_name01','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',24,'now()','now()', $dsn);
1005        lfInsertCSVData(4,'deliv_name02','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',25,'now()','now()', $dsn);
1006        lfInsertCSVData(4,'deliv_kana01','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',26,'now()','now()', $dsn);
1007        lfInsertCSVData(4,'deliv_kana02','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',27,'now()','now()', $dsn);
1008        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',28,'now()','now()', $dsn);
1009        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',29,'now()','now()', $dsn);
1010        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',30,'now()','now()', $dsn);
1011        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax01','FAX1',31,'now()','now()', $dsn);
1012        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax02','FAX2',32,'now()','now()', $dsn);
1013        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax03','FAX3',33,'now()','now()', $dsn);
1014        lfInsertCSVData(4,'deliv_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',34,'now()','now()', $dsn);
1015        lfInsertCSVData(4,'deliv_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',35,'now()','now()', $dsn);
1016        lfInsertCSVData(4,'deliv_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',36,'now()','now()', $dsn);
1017        lfInsertCSVData(4,'deliv_addr01','½»½ê1',37,'now()','now()', $dsn);
1018        lfInsertCSVData(4,'deliv_addr02','½»½ê2',38,'now()','now()', $dsn);
1019        lfInsertCSVData(4,'payment_total','¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×',39,'now()','now()', $dsn);
1020    }
1021}
1022
1023// CSV¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄɲÃ
1024function lfInsertCSVData($csv_id,$col,$disp_name,$rank,$create_date,$update_date, $dsn) {
1025    $sql = "insert into dtb_csv(csv_id,col,disp_name,rank,create_date,update_date) values($csv_id,'$col','$disp_name',$rank,$create_date,$update_date);";
1026    sfDataExists("dtb_csv", "csv_id = ? AND col = ?", array($csv_id, $col), $dsn, $sql, true);
1027}
1028?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.