source: branches/rel/html/entry/complete.php @ 12157

Revision 12157, 1.1 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8
9class LC_Page {
10    function LC_Page() {
11        $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/entry/complete.css';   // ¥á¥¤¥óCSS¥Ñ¥¹
12       
13        if(CUSTOMER_CONFIRM_MAIL == true) {
14            // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿´°Î»
15            $this->tpl_mainpage = 'entry/complete.tpl';         // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
16        } else {
17            // Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿´°Î»
18            $this->tpl_mainpage = 'regist/complete.tpl';        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È           
19        }
20       
21        $this->tpl_title .= '²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)';         //¡¡¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
22    }
23}
24
25$objPage = new LC_Page();
26$objView = new SC_SiteView();
27$objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
28
29// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ
30$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT);
31
32// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯
33$objPage->is_campaign = $objCampaignSess->getIsCampaign();
34$objPage->campaign_dir = $objCampaignSess->getCampaignDir();
35
36$objView->assignobj($objPage);
37// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
38$objCampaignSess->pageView($objView);
39//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.