source: branches/rel/data/script/receive_kara_mail.php @ 12157

Revision 12157, 1.3 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1#!/usr/bin/env php
2<?php
3/**
4 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È/¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¹¥¯¥ê¥×¥È
5 */
6
7require_once dirname(__FILE__) . '/../conf/mobile_conf.php';
8require_once DATA_PATH . '/include/php_ini.inc';
9require_once DATA_PATH . '/include/mobile.inc';
10require_once DATA_PATH . '/lib/slib.php';
11require_once DATA_PATH . '/class/GC_MobileKaraMail.php';
12require_once DATA_PATH . '/class/GC_SendMail.php';
13
14$CONF = sf_getBasisData();
15
16$objMail =& GC_MobileKaraMail::factory();
17$objMail->parse();
18$token = $objMail->getToken();
19$sender = $objMail->getSender();
20
21if (gfRegisterKaraMail($token, $sender)) {
22    $subject = '¶õ¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿';
23    $reply_body = "²¼µ­¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¼ê³¤­¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n" .
24                  SITE_URL . "redirect.php?token=$token";
25} else {
26    $subject = '¶õ¥á¡¼¥ë¼ê³¤­¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿';
27    $reply_body = "»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ¥á¡¼¥ë¼ê³¤­¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n" .
28                  "¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤Ã¤Æ¤ä¤êľ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n" .
29                  SITE_URL . "\n";
30}
31
32$objReply = new GC_SendMail;
33$objReply->setItem($sender, "¡Ú{$CONF["shop_name"]}¡Û$subject", $reply_body,
34                   $CONF['email03'], $CONF['shop_name'], $CONF['email03'], $CONF['email04']);
35$objReply->sendMail();
36
37$objMail->success();
38?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.