source: branches/rel/data/lib/slib.php @ 16229

Revision 16229, 78.3 KB checked in by nanasess, 16 years ago (diff)

sfCheckCustomerMailMaga() の検索条件に del_flg = 0 を追加(#164)

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8//---¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò»ØÄê
9$INC_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
10require_once( $INC_PATH ."/../conf/conf.php" );
11require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_DbConn.php" );
12require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_Query.php" );
13require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_CampaignSession.php" );
14require_once( $INC_PATH ."/../include/session.inc" );
15
16// Á´¥Ú¡¼¥¸¶¦ÄÌ¥¨¥é¡¼
17$GLOBAL_ERR = "";
18
19// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý
20sfInitInstall();
21
22/* ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó½êÆÀ */
23function sfGetDBVersion($dsn = "") {
24    if($dsn == "") {
25        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
26            $dsn = DEFAULT_DSN;
27        } else {
28            return;
29        }
30    }
31
32    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
33    list($db_type) = split(":", $dsn);
34    if($db_type == 'mysql') {
35        $val = $objQuery->getOne("select version()");
36        $version = "MySQL " . $val;
37    }
38    if($db_type == 'pgsql') {
39        $val = $objQuery->getOne("select version()");
40        $arrLine = split(" " , $val);
41        $version = $arrLine[0] . " " . $arrLine[1];
42    }
43    return $version;
44}
45
46/* ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ */
47function sfTabaleExists($table_name, $dsn = "") {
48    if($dsn == "") {
49        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
50            $dsn = DEFAULT_DSN;
51        } else {
52            return;
53        }
54    }
55
56    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
57    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
58    if(!$objQuery->isError()) {
59        list($db_type) = split(":", $dsn);
60        // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë
61        if ($db_type == "pgsql") {
62            $sql = "SELECT
63                        relname
64                    FROM
65                        pg_class
66                    WHERE
67                        (relkind = 'r' OR relkind = 'v') AND
68                        relname = ?
69                    GROUP BY
70                        relname";
71            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
72            if(count($arrRet) > 0) {
73                return true;
74            }
75        }else if ($db_type == "mysql") {
76            $sql = "SHOW TABLE STATUS LIKE ?";
77            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
78            if(count($arrRet) > 0) {
79                return true;
80            }
81        }
82    }
83    return false;
84}
85
86// ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ®
87function sfColumnExists($table_name, $col_name, $col_type = "", $dsn = "", $add = false) {
88    if($dsn == "") {
89        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
90            $dsn = DEFAULT_DSN;
91        } else {
92            return;
93        }
94    }
95
96    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼
97    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false;
98
99    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
100    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
101    if(!$objQuery->isError()) {
102        list($db_type) = split(":", $dsn);
103
104        // ¥«¥é¥à¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ
105        $arrRet = sfGetColumnList($table_name, $objQuery, $db_type);
106        if(count($arrRet) > 0) {
107            if(in_array($col_name, $arrRet)){
108                return true;
109            }
110        }
111    }
112
113    // ¥«¥é¥à¤òÄɲ乤ë
114    if($add){
115        $objQuery->query("ALTER TABLE $table_name ADD $col_name $col_type ");
116        return true;
117    }
118
119    return false;
120}
121
122// ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ®
123function sfIndexExists($table_name, $col_name, $index_name, $length = "", $dsn = "", $add = false) {
124    if($dsn == "") {
125        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
126            $dsn = DEFAULT_DSN;
127        } else {
128            return;
129        }
130    }
131
132    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼
133    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false;
134
135    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
136    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
137    if(!$objQuery->isError()) {
138        list($db_type) = split(":", $dsn);
139        switch($db_type) {
140        case 'pgsql':
141            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ
142            $arrRet = $objQuery->getAll("SELECT relname FROM pg_class WHERE relname = ?", array($index_name));
143            break;
144        case 'mysql':
145            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ
146            $arrRet = $objQuery->getAll("SHOW INDEX FROM ? WHERE Key_name = ?", array($table_name, $index_name));
147            break;
148        default:
149            return false;
150        }
151        // ¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç
152        if(count($arrRet) > 0) {
153            return true;
154        }
155    }
156
157    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë
158    if($add){
159        switch($db_type) {
160        case 'pgsql':
161            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?)", array($index_name, $table_name, $col_name));
162            break;
163        case 'mysql':
164            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?(?))", array($index_name, $table_name, $col_name, $length));
165            break;
166        default:
167            return false;
168        }
169        return true;
170    }
171    return false;
172}
173
174// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
175function sfDataExists($table_name, $where, $arrval, $dsn = "", $sql = "", $add = false) {
176    if($dsn == "") {
177        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
178            $dsn = DEFAULT_DSN;
179        } else {
180            return;
181        }
182    }
183    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
184    $count = $objQuery->count($table_name, $where, $arrval);
185
186    if($count > 0) {
187        $ret = true;
188    } else {
189        $ret = false;
190    }
191    // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲ乤ë
192    if(!$ret && $add) {
193        $objQuery->exec($sql);
194    }
195
196    return $ret;
197}
198
199/*
200 * ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊ󤫤éÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
201 * ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢É¬¤º1°Ê¾å¤Î¿ôÃͤ¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
202 * 0¤òÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¸µ¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤³¤È¡£
203 *
204 * @param $control_id ´ÉÍýID
205 * @param $dsn DataSource
206 * @return $control_flg ¥Õ¥é¥°
207 */
208function sfGetSiteControlFlg($control_id, $dsn = "") {
209
210    // ¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹
211    if($dsn == "") {
212        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
213            $dsn = DEFAULT_DSN;
214        } else {
215            return;
216        }
217    }
218
219    // ¥¯¥¨¥êÀ¸À®
220    $target_column = "control_flg";
221    $table_name = "dtb_site_control";
222    $where = "control_id = ?";
223    $arrval = array($control_id);
224    $control_flg = 0;
225
226    // ¥¯¥¨¥êȯ¹Ô
227    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
228    $arrSiteControl = $objQuery->select($target_column, $table_name, $where, $arrval);
229
230    // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥é¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
231    if (count($arrSiteControl) > 0) {
232        $control_flg = $arrSiteControl[0]["control_flg"];
233    }
234
235    return $control_flg;
236}
237
238// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥«¥é¥à°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
239function sfGetColumnList($table_name, $objQuery = "", $db_type = DB_TYPE){
240    if($objQuery == "") $objQuery = new SC_Query();
241    $arrRet = array();
242
243    // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë
244    if ($db_type == "pgsql") {
245        $sql = "SELECT a.attname FROM pg_class c, pg_attribute a WHERE c.relname=? AND c.oid=a.attrelid AND a.attnum > 0 AND not a.attname like '........pg.dropped.%........' ORDER BY a.attnum";
246        $arrColList = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
247        $arrColList = sfswaparray($arrColList);
248        $arrRet = $arrColList["attname"];
249    }else if ($db_type == "mysql") {
250        $sql = "SHOW COLUMNS FROM $table_name";
251        $arrColList = $objQuery->getAll($sql);
252        $arrColList = sfswaparray($arrColList);
253        $arrRet = $arrColList["Field"];
254    }
255    return $arrRet;
256}
257
258// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý
259function sfInitInstall() {
260    // ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
261    if(!defined('ECCUBE_INSTALL')) {
262        if(!ereg("/install/", $_SERVER['PHP_SELF'])) {
263            header("Location: ./install/");
264        }
265    } else {
266        $path = HTML_PATH . "install/index.php";
267        if(file_exists($path)) {
268            sfErrorHeader(">> /install/index.php¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
269        }
270
271        // µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îinstall.php¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
272        $path = HTML_PATH . "install.php";
273        if(file_exists($path)) {
274            sfErrorHeader(">> /install.php¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
275        }
276    }
277}
278
279// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿PHP¤òÆɤ߽Ф·
280function sfLoadUpdateModule() {
281    // URLÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü
282    $main_php = ereg_replace(URL_DIR, "", $_SERVER['PHP_SELF']);
283    $extern_php = UPDATE_PATH . $main_php;
284    if(file_exists($extern_php)) {
285        require_once($extern_php);
286    }
287}
288
289function sf_getBasisData() {
290    //DB¤«¤éÀßÄê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ
291    $objConn = new SC_DbConn(DEFAULT_DSN);
292    $result = $objConn->getAll("SELECT * FROM dtb_baseinfo");
293    if(is_array($result[0])) {
294        foreach ( $result[0] as $key=>$value ){
295            $CONF["$key"] = $value;
296        }
297    }
298    return $CONF;
299}
300
301// Áõ¾þÉÕ¤­¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
302function sfErrorHeader($mess, $print = false) {
303    global $GLOBAL_ERR;
304    if($GLOBAL_ERR == "") {
305        $GLOBAL_ERR = "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=" . CHAR_CODE . "'>\n";
306    }
307    $GLOBAL_ERR.= "<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' summary=' '>\n";
308    $GLOBAL_ERR.= "<tr>\n";
309    $GLOBAL_ERR.= "<td bgcolor='#ffeebb' height='25' colspan='2' align='center'>\n";
310    $GLOBAL_ERR.= "<SPAN style='color:red; font-size:12px'><strong>" . $mess . "</strong></span>\n";
311    $GLOBAL_ERR.= "</td>\n";
312    $GLOBAL_ERR.= " </tr>\n";
313    $GLOBAL_ERR.= "</table>\n";
314
315    if($print) {
316        print($GLOBAL_ERR);
317    }
318}
319
320/* ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */
321function sfDispError($type) {
322
323    class LC_ErrorPage {
324        function LC_ErrorPage() {
325            $this->tpl_mainpage = 'login_error.tpl';
326            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼';
327        }
328    }
329
330    $objPage = new LC_ErrorPage();
331    $objView = new SC_AdminView();
332
333    switch ($type) {
334        case LOGIN_ERROR:
335            $objPage->tpl_error="£É£Ä¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
336            break;
337        case ACCESS_ERROR:
338            $objPage->tpl_error="¥í¥°¥¤¥óǧ¾Ú¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
339            break;
340        case AUTH_ERROR:
341            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
342            break;
343        case INVALID_MOVE_ERRORR:
344            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
345            break;
346        default:
347            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
348            break;
349    }
350
351    $objView->assignobj($objPage);
352    $objView->display(LOGIN_FRAME);
353
354    exit;
355}
356
357/* ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */
358function sfDispSiteError($type, $objSiteSess = "", $return_top = false, $err_msg = "", $is_mobile = false) {
359    global $objCampaignSess;
360
361    if ($objSiteSess != "") {
362        $objSiteSess->setNowPage('error');
363    }
364
365    class LC_ErrorPage {
366        function LC_ErrorPage() {
367            $this->tpl_mainpage = 'error.tpl';
368            $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/error.css';
369            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼';
370        }
371    }
372
373    $objPage = new LC_ErrorPage();
374
375    if($is_mobile === true) {
376        $objView = new SC_MobileView();
377    } else {
378        $objView = new SC_SiteView();
379    }
380
381    switch ($type) {
382        case PRODUCT_NOT_FOUND:
383            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£";
384            break;
385        case PAGE_ERROR:
386            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£";
387            break;
388        case CART_EMPTY:
389            $objPage->tpl_error="¥«¡¼¥È¤Ë¾¦Éʤ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£";
390            break;
391        case CART_ADD_ERROR:
392            $objPage->tpl_error="¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾¦ÉʤòÄɲ乤뤳¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
393            break;
394        case CANCEL_PURCHASE:
395            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£<br />¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¾ì¹ç<br />¡¦¹ØÆþ¼ê³¤­Ãæ¤Ë¿·¤·¤¤¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç<br />¡¦¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç";
396            break;
397        case CATEGORY_NOT_FOUND:
398            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£";
399            break;
400        case SITE_LOGIN_ERROR:
401            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£";
402            break;
403        case TEMP_LOGIN_ERROR:
404            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />ËÜÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë<br />URL¤è¤êËÜÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
405            break;
406        case CUSTOMER_ERROR:
407            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£";
408            break;
409        case SOLD_OUT:
410            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎľÁ°¤ÇÇä¤êÀڤ줿¾¦Éʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
411            break;
412        case CART_NOT_FOUND:
413            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʾðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
414            break;
415        case LACK_POINT:
416            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
417            break;
418        case FAVORITE_ERROR:
419            $objPage->tpl_error="´û¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉʤǤ¹¡£";
420            break;
421        case EXTRACT_ERROR:
422            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²òÅà¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
423            break;
424        case FTP_DOWNLOAD_ERROR:
425            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎFTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
426            break;
427        case FTP_LOGIN_ERROR:
428            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
429            break;
430        case FTP_CONNECT_ERROR:
431            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
432            break;
433        case CREATE_DB_ERROR:
434            $objPage->tpl_error="DB¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢DBºîÀ®¤Î¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
435            break;
436        case DB_IMPORT_ERROR:
437            $objPage->tpl_error="¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹½Â¤¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\nsql¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
438            break;
439        case FILE_NOT_FOUND:
440            $objPage->tpl_error="»ØÄê¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£";
441            break;
442        case WRITE_FILE_ERROR:
443            $objPage->tpl_error="ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\nÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
444            break;
445        case FREE_ERROR_MSG:
446            $objPage->tpl_error=$err_msg;
447            break;
448        default:
449            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
450            break;
451    }
452
453    $objPage->return_top = $return_top;
454
455    $objView->assignobj($objPage);
456
457    if(is_object($objCampaignSess)) {
458        // ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
459        $objCampaignSess->pageView($objView);
460    } else {
461        $objView->display(SITE_FRAME);
462    }
463    exit;
464}
465
466/* ǧ¾Ú¤Î²ÄÈÝȽÄê */
467function sfIsSuccess($objSess, $disp_error = true) {
468    $ret = $objSess->IsSuccess();
469    if($ret != SUCCESS) {
470        if($disp_error) {
471            // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
472            sfDispError($ret);
473        }
474        return false;
475    }
476    // ¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯(CSRF¤Î»ÃÄêŪ¤ÊÂкö)
477    // ¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥é̵¡× ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼
478    // ¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥éÍ­¡× ¤«¤Ä ¡Ö´ÉÍý²èÌ̤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Ç¤Ê¤¤¡× ¾ì¹ç¤Ë¥¨¥é¡¼²èÌ̤òɽ¼¨¤¹¤ë
479    if ( empty($_SERVER['HTTP_REFERER']) ) {
480        // ·Ù¹ðɽ¼¨¤µ¤»¤ë¡©
481        // sfErrorHeader('>> referrer¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');
482    } else {
483        $siteurl = preg_quote(SITE_URL, "/");
484        $sslurl  = preg_quote(SSL_URL, "/");
485
486        $pattern = "/^($siteurl|$sslurl)/";
487        $referer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
488
489        // ´ÉÍý²èÌ̤«¤é°Ê³°¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼²èÌ̤òɽ¼¨
490        if ( !preg_match($pattern, $referer) ) {
491            if ($disp_error) sfDispError(INVALID_MOVE_ERRORR);
492            return false;
493        }
494    }
495    return true;
496}
497
498/**
499 * HTTPS¤«¤É¤¦¤«¤òȽÄê
500 *
501 * @return bool
502 */
503function sfIsHTTPS () {
504    // HTTPS»þ¤Ë¤Ï$_SERVER['HTTPS']¤Ë¤Ï¶õ¤Ç¤Ê¤¤Ãͤ¬Æþ¤ë
505    // $_SERVER['HTTPS'] != 'off' ¤ÏIISÍÑ
506    if (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] != 'off') {
507        return true;
508    } else {
509        return false;
510    }
511}
512
513/**
514 *  Àµµ¬¤ÎÁ«°Ü¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òȽÄê
515 *  Á°²èÌ̤Çuniqid¤òËä¤á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ë
516 *  @param  obj  SC_Session, SC_SiteSession
517 *  @return bool
518 */
519function sfIsValidTransition($objSess) {
520    // Á°²èÌ̤«¤éPOST¤µ¤ì¤ëuniqid¤¬Àµ¤·¤¤¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
521    $uniqid = $objSess->getUniqId();
522    if ( !empty($_POST['uniqid']) && ($_POST['uniqid'] === $uniqid) ) {
523        return true;
524    } else {
525        return false;
526    }
527}
528
529/* Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê */
530function sfIsPrePage($objSiteSess, $is_mobile = false) {
531    $ret = $objSiteSess->isPrePage();
532    if($ret != true) {
533        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
534        sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile);
535    }
536}
537
538function sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess) {
539    // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ
540    $uniqid = $objSiteSess->getUniqId();
541    // ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿»þ¤Î¥«¡¼¥ÈÆâÍƤ¬¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
542    $objCartSess->saveCurrentCart($uniqid);
543    // POST¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤òÈæ³Ó(¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬POST¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼)
544    $ret = $objSiteSess->checkUniqId();
545    if($ret != true) {
546        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
547        sfDispSiteError(CANCEL_PURCHASE, $objSiteSess);
548    }
549
550    // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ¤Ç¤Ê¤¤¤« || ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éÊѲ½¤¬¤Ê¤¤¤«
551    $quantity = $objCartSess->getTotalQuantity();
552    $ret = $objCartSess->checkChangeCart();
553    if($ret == true || !($quantity > 0)) {
554        // ¥«¡¼¥È¾ðÊóɽ¼¨¤Ë¶¯À©°ÜÆ°¤¹¤ë
555        header("Location: ".URL_CART_TOP);
556        exit;
557    }
558    return $uniqid;
559}
560
561/* DBÍÑÆüÉÕʸ»úÎó¼èÆÀ */
562function sfGetTimestamp($year, $month, $day, $last = false) {
563    if($year != "" && $month != "" && $day != "") {
564        if($last) {
565            $time = "23:59:59";
566        } else {
567            $time = "00:00:00";
568        }
569        $date = $year."-".$month."-".$day." ".$time;
570    } else {
571        $date = "";
572    }
573    return  $date;
574}
575
576// INT·¿¤Î¿ôÃÍ¥Á¥§¥Ã¥¯
577function sfIsInt($value) {
578    if($value != "" && strlen($value) <= INT_LEN && is_numeric($value)) {
579        return true;
580    }
581    return false;
582}
583
584function sfCSVDownload($data, $prefix = ""){
585
586    if($prefix == "") {
587        $dir_name = sfUpDirName();
588        $file_name = $dir_name . date("ymdHis") .".csv";
589    } else {
590        $file_name = $prefix . date("ymdHis") .".csv";
591    }
592
593    /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */
594    Header("Content-disposition: attachment; filename=${file_name}");
595    Header("Content-type: application/octet-stream; name=${file_name}");
596    Header("Cache-Control: ");
597    Header("Pragma: ");
598
599    if (mb_internal_encoding() == CHAR_CODE){
600        $data = mb_convert_encoding($data,'SJIS',CHAR_CODE);
601    }
602
603    /* ¥Ç¡¼¥¿¤ò½ÐÎÏ */
604    echo $data;
605}
606
607/* 1³¬Áؾå¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
608function sfUpDirName() {
609    $path = $_SERVER['PHP_SELF'];
610    $arrVal = split("/", $path);
611    $cnt = count($arrVal);
612    return $arrVal[($cnt - 2)];
613}
614
615// ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡Ê¤¿¤À¤·¥Ý¥¹¥È¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡Ë
616function sfReload($get = "") {
617    if ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "443" ){
618        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SSL_URL);
619    } else {
620        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SITE_URL);
621    }
622
623    if($get != "") {
624        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get);
625    } else {
626        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF']);
627    }
628    exit;
629}
630
631// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾å¤²¤ë¡£
632function sfRankUp($table, $colname, $id, $andwhere = "") {
633    $objQuery = new SC_Query();
634    $objQuery->begin();
635    $where = "$colname = ?";
636    if($andwhere != "") {
637        $where.= " AND $andwhere";
638    }
639    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ
640    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
641    // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ
642    $maxrank = $objQuery->max($table, "rank", $andwhere);
643    // ¥é¥ó¥¯¤¬ºÇÂçÃͤè¤ê¤â¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
644    if($rank < $maxrank) {
645        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä¾å¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
646        $where = "rank = ?";
647        if($andwhere != "") {
648            $where.= " AND $andwhere";
649        }
650        $uprank = $rank + 1;
651        $up_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($uprank));
652        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô
653        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?";
654        $objQuery->exec($sqlup, array($rank + 1, $id));
655        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $up_id));
656    }
657    $objQuery->commit();
658}
659
660// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
661function sfRankDown($table, $colname, $id, $andwhere = "") {
662    $objQuery = new SC_Query();
663    $objQuery->begin();
664    $where = "$colname = ?";
665    if($andwhere != "") {
666        $where.= " AND $andwhere";
667    }
668    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ
669    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
670
671    // ¥é¥ó¥¯¤¬1(ºÇ¾®ÃÍ)¤è¤ê¤âÂ礭¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
672    if($rank > 1) {
673        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä²¼¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
674        $where = "rank = ?";
675        if($andwhere != "") {
676            $where.= " AND $andwhere";
677        }
678        $downrank = $rank - 1;
679        $down_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($downrank));
680        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô
681        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?";
682        $objQuery->exec($sqlup, array($rank - 1, $id));
683        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $down_id));
684    }
685    $objQuery->commit();
686}
687
688//----¡¡»ØÄê½ç°Ì¤Ø°ÜÆ°
689function sfMoveRank($tableName, $keyIdColumn, $keyId, $pos, $where = "") {
690    $objQuery = new SC_Query();
691    $objQuery->begin();
692
693    // ¼«¿È¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
694    $rank = $objQuery->get($tableName, "rank", "$keyIdColumn = ?", array($keyId));
695    $max = $objQuery->max($tableName, "rank", $where);
696
697    // ÃͤÎÄ´À°¡ÊµÕ½ç¡Ë
698    if($pos > $max) {
699        $position = 1;
700    } else if($pos < 1) {
701        $position = $max;
702    } else {
703        $position = $max - $pos + 1;
704    }
705
706    if( $position > $rank ) $term = "rank - 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç
707    if( $position < $rank ) $term = "rank + 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾ì¹ç
708
709    //--¡¡»ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Î¾¦Éʤ«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¾¦ÉʤޤǤÎrank¤ò£±¤Ä¤º¤é¤¹
710    $sql = "UPDATE $tableName SET rank = $term, update_date = NOW() WHERE rank BETWEEN ? AND ? AND del_flg = 0";
711    if($where != "") {
712        $sql.= " AND $where";
713    }
714
715    if( $position > $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $rank + 1, $position ));
716    if( $position < $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $position, $rank - 1 ));
717
718    //-- »ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Ørank¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¡£
719    $sql  = "UPDATE $tableName SET rank = ?, update_date = NOW() WHERE $keyIdColumn = ? AND del_flg = 0 ";
720    if($where != "") {
721        $sql.= " AND $where";
722    }
723
724    $objQuery->exec( $sql, array( $position, $keyId ) );
725    $objQuery->commit();
726}
727
728// ¥é¥ó¥¯¤ò´Þ¤à¥ì¥³¡¼¥É¤Îºï½ü
729// ¥ì¥³¡¼¥É¤´¤Èºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢$delete¤òtrue¤Ë¤¹¤ë¡£
730function sfDeleteRankRecord($table, $colname, $id, $andwhere = "", $delete = false) {
731    $objQuery = new SC_Query();
732    $objQuery->begin();
733    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
734    $where = "$colname = ?";
735    if($andwhere != "") {
736        $where.= " AND $andwhere";
737    }
738    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
739
740    if(!$delete) {
741        // ¥é¥ó¥¯¤òºÇ²¼°Ì¤Ë¤¹¤ë¡¢DEL¥Õ¥é¥°ON
742        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = 0, del_flg = 1, update_date = Now() ";
743        $sqlup.= "WHERE $colname = ?";
744        // UPDATE¤Î¼Â¹Ô
745        $objQuery->exec($sqlup, array($id));
746    } else {
747        $objQuery->delete($table, "$colname = ?", array($id));
748    }
749
750    // Äɲå쥳¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä¤º¤é¤¹¡£
751    $where = "rank > ?";
752    if($andwhere != "") {
753        $where.= " AND $andwhere";
754    }
755    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where";
756    $objQuery->exec($sqlup, array($rank));
757    $objQuery->commit();
758}
759
760// ¥ì¥³¡¼¥É¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
761function sfIsRecord($table, $col, $arrval, $addwhere = "") {
762    $objQuery = new SC_Query();
763    $arrCol = split("[, ]", $col);
764
765    $where = "del_flg = 0";
766
767    if($addwhere != "") {
768        $where.= " AND $addwhere";
769    }
770
771    foreach($arrCol as $val) {
772        if($val != "") {
773            if($where == "") {
774                $where = "$val = ?";
775            } else {
776                $where.= " AND $val = ?";
777            }
778        }
779    }
780    $ret = $objQuery->get($table, $col, $where, $arrval);
781
782    if($ret != "") {
783        return true;
784    }
785    return false;
786}
787
788// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸
789function sfMergeCBValue($keyname, $max) {
790    $conv = "";
791    $cnt = 1;
792    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) {
793        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") {
794            $conv.= "1";
795        } else {
796            $conv.= "0";
797        }
798    }
799    return $conv;
800}
801
802// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ2¿Ê¿ô·Á¼°¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£
803function sfMergeCheckBoxes($array, $max) {
804    $ret = "";
805    if(is_array($array)) {
806        foreach($array as $val) {
807            $arrTmp[$val] = "1";
808        }
809    }
810    for($i = 1; $i <= $max; $i++) {
811        if($arrTmp[$i] == "1") {
812            $ret.= "1";
813        } else {
814            $ret.= "0";
815        }
816    }
817    return $ret;
818}
819
820
821// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ¡Ö-¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
822function sfMergeParamCheckBoxes($array) {
823    $ret = '';
824    if(is_array($array)) {
825        foreach($array as $val) {
826            if($ret != "") {
827                $ret.= "-$val";
828            } else {
829                $ret = $val;
830            }
831        }
832    } else {
833        $ret = $array;
834    }
835    return $ret;
836}
837
838// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤ÆSQL¸¡º÷ÍѤËÊѹ¹¤¹¤ë¡£
839function sfSearchCheckBoxes($array) {
840    $max = 0;
841    $ret = "";
842    foreach($array as $val) {
843        $arrTmp[$val] = "1";
844        if($val > $max) {
845            $max = $val;
846        }
847    }
848    for($i = 1; $i <= $max; $i++) {
849        if($arrTmp[$i] == "1") {
850            $ret.= "1";
851        } else {
852            $ret.= "_";
853        }
854    }
855
856    if($ret != "") {
857        $ret.= "%";
858    }
859    return $ret;
860}
861
862// 2¿Ê¿ô·Á¼°¤ÎÃͤòhtml_checkboxesÂбþ¤ÎÃͤËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë
863function sfSplitCheckBoxes($val) {
864    $len = strlen($val);
865    for($i = 0; $i < $len; $i++) {
866        if(substr($val, $i, 1) == "1") {
867            $arrRet[] = ($i + 1);
868        }
869    }
870    return $arrRet;
871}
872
873// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸
874function sfMergeCBSearchValue($keyname, $max) {
875    $conv = "";
876    $cnt = 1;
877    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) {
878        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") {
879            $conv.= "1";
880        } else {
881            $conv.= "_";
882        }
883    }
884    return $conv;
885}
886
887// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤòʬ²ò
888function sfSplitCBValue($val, $keyname = "") {
889    $len = strlen($val);
890    $no = 1;
891    for ($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) {
892        if($keyname != "") {
893            $arr[$keyname . $no] = substr($val, $cnt, 1);
894        } else {
895            $arr[] = substr($val, $cnt, 1);
896        }
897        $no++;
898    }
899    return $arr;
900}
901
902// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ
903function sfArrKeyValue($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "") {
904
905    $max = count($arrList);
906
907    if($len_max != "" && $max > $len_max) {
908        $max = $len_max;
909    }
910
911    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
912        if($keysize != "") {
913            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize);
914        } else {
915            $key = $arrList[$cnt][$keyname];
916        }
917        $val = $arrList[$cnt][$valname];
918
919        if(!isset($arrRet[$key])) {
920            $arrRet[$key] = $val;
921        }
922
923    }
924    return $arrRet;
925}
926
927// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ(Ãͤ¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç)
928function sfArrKeyValues($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "", $connect = "") {
929
930    $max = count($arrList);
931
932    if($len_max != "" && $max > $len_max) {
933        $max = $len_max;
934    }
935
936    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
937        if($keysize != "") {
938            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize);
939        } else {
940            $key = $arrList[$cnt][$keyname];
941        }
942        $val = $arrList[$cnt][$valname];
943
944        if($connect != "") {
945            $arrRet[$key].= "$val".$connect;
946        } else {
947            $arrRet[$key][] = $val;
948        }
949    }
950    return $arrRet;
951}
952
953// ÇÛÎó¤ÎÃͤò¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊÖ¤¹¡£
954function sfGetCommaList($array, $space=true) {
955    if (count($array) > 0) {
956        $line = "";
957        foreach($array as $val) {
958            if ($space) {
959                $line .= $val . ", ";
960            }else{
961                $line .= $val . ",";
962            }
963        }
964        if ($space) {
965            $line = ereg_replace(", $", "", $line);
966        }else{
967            $line = ereg_replace(",$", "", $line);
968        }
969        return $line;
970    }else{
971        return false;
972    }
973
974}
975
976/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòCSV¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/
977function sfGetCSVList($array) {
978    if (count($array) > 0) {
979        foreach($array as $key => $val) {
980            $val = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, CHAR_CODE);
981            $line .= "\"".$val."\",";
982        }
983        $line = ereg_replace(",$", "\n", $line);
984    }else{
985        return false;
986    }
987    return $line;
988}
989
990/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòPDF¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/
991function sfGetPDFList($array) {
992    foreach($array as $key => $val) {
993        $line .= "\t".$val;
994    }
995    $line.="\n";
996    return $line;
997}
998
999
1000
1001/*-----------------------------------------------------------------*/
1002/*  check_set_term
1003/*  ǯ·îÆü¤ËÊ̤줿2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À°¹çÀ­¤È´ü´Ö¤òÊÖ¤¹
1004/*¡¡°ú¿ô (³«»Ïǯ,³«»Ï·î,³«»ÏÆü,½ªÎ»Ç¯,½ªÎ»·î,½ªÎ»Æü)
1005/*¡¡ÌáÃÍ array(£±¡¤£²¡¤£³¡Ë
1006/*          £±¡¥³«»Ïǯ·îÆü (YYYY/MM/DD 000000)
1007/*          £²¡¥½ªÎ»Ç¯·îÆü (YYYY/MM/DD 235959)
1008/*          £³¡¥¥¨¥é¡¼ ( 0 = OK, 1 = NG )
1009/*-----------------------------------------------------------------*/
1010function sfCheckSetTerm ( $start_year, $start_month, $start_day, $end_year, $end_month, $end_day ) {
1011
1012    // ´ü´Ö»ØÄê
1013    $error = 0;
1014    if ( $start_month || $start_day || $start_year){
1015        if ( ! checkdate($start_month, $start_day , $start_year) ) $error = 1;
1016    } else {
1017        $error = 1;
1018    }
1019    if ( $end_month || $end_day || $end_year){
1020        if ( ! checkdate($end_month ,$end_day ,$end_year) ) $error = 2;
1021    }
1022    if ( ! $error ){
1023        $date1 = $start_year ."/".sprintf("%02d",$start_month) ."/".sprintf("%02d",$start_day) ." 000000";
1024        $date2 = $end_year   ."/".sprintf("%02d",$end_month)   ."/".sprintf("%02d",$end_day)   ." 235959";
1025        if ($date1 > $date2) $error = 3;
1026    } else {
1027        $error = 1;
1028    }
1029    return array($date1, $date2, $error);
1030}
1031
1032// ¥¨¥é¡¼²Õ½ê¤ÎÇØ·Ê¿§¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Îfunction SC_View¤ÇÆɤ߹þ¤à
1033function sfSetErrorStyle(){
1034    return 'style="background-color:'.ERR_COLOR.'"';
1035}
1036
1037/* DB¤ËÅϤ¹¿ôÃͤΥÁ¥§¥Ã¥¯
1038 * 10·å°Ê¾å¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¡£
1039 */
1040function sfCheckNumLength( $value ){
1041    if ( ! is_numeric($value)  ){
1042        return false;
1043    }
1044
1045    if ( strlen($value) > 9 ) {
1046        return false;
1047    }
1048
1049    return true;
1050}
1051
1052// °ìÃפ·¤¿ÃͤΥ­¡¼Ì¾¤ò¼èÆÀ
1053function sfSearchKey($array, $word, $default) {
1054    foreach($array as $key => $val) {
1055        if($val == $word) {
1056            return $key;
1057        }
1058    }
1059    return $default;
1060}
1061
1062// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ($products_check:true¾¦ÉÊÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤À¤±¼èÆÀ)
1063function sfGetCategoryList($addwhere = "", $products_check = false, $head = CATEGORY_HEAD) {
1064    $objQuery = new SC_Query();
1065    $where = "del_flg = 0";
1066
1067    if($addwhere != "") {
1068        $where.= " AND $addwhere";
1069    }
1070
1071    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
1072
1073    if($products_check) {
1074        $col = "T1.category_id, category_name, level";
1075        $from = "dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2 ON T1.category_id = T2.category_id";
1076        $where .= " AND product_count > 0";
1077    } else {
1078        $col = "category_id, category_name, level";
1079        $from = "dtb_category";
1080    }
1081
1082    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where);
1083
1084    $max = count($arrRet);
1085    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
1086        $id = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1087        $name = $arrRet[$cnt]['category_name'];
1088        $arrList[$id] = "";
1089        /*
1090        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) {
1091            $arrList[$id].= "¡¡";
1092        }
1093        */
1094        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) {
1095            $arrList[$id].= $head;
1096        }
1097        $arrList[$id].= $name;
1098    }
1099    return $arrList;
1100}
1101
1102// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ¡Ê¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎValue:0)
1103function sfGetLevelCatList($parent_zero = true) {
1104    $objQuery = new SC_Query();
1105    $col = "category_id, category_name, level";
1106    $where = "del_flg = 0";
1107    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
1108    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_category", $where);
1109    $max = count($arrRet);
1110
1111    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
1112        if($parent_zero) {
1113            if($arrRet[$cnt]['level'] == LEVEL_MAX) {
1114                $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1115            } else {
1116                $arrValue[$cnt] = "";
1117            }
1118        } else {
1119            $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1120        }
1121
1122        $arrOutput[$cnt] = "";
1123        /*
1124        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) {
1125            $arrOutput[$cnt].= "¡¡";
1126        }
1127        */
1128        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) {
1129            $arrOutput[$cnt].= CATEGORY_HEAD;
1130        }
1131        $arrOutput[$cnt].= $arrRet[$cnt]['category_name'];
1132    }
1133    return array($arrValue, $arrOutput);
1134}
1135
1136function sfGetErrorColor($val) {
1137    if($val != "") {
1138        return "background-color:" . ERR_COLOR;
1139    }
1140    return "";
1141}
1142
1143
1144function sfGetEnabled($val) {
1145    if( ! $val ) {
1146        return " disabled=\"disabled\"";
1147    }
1148    return "";
1149}
1150
1151function sfGetChecked($param, $value) {
1152    if($param == $value) {
1153        return "checked=\"checked\"";
1154    }
1155    return "";
1156}
1157
1158// SELECT¥Ü¥Ã¥¯¥¹Íѥꥹ¥È¤ÎºîÀ®
1159function sfGetIDValueList($table, $keyname, $valname) {
1160    $objQuery = new SC_Query();
1161    $col = "$keyname, $valname";
1162    $objQuery->setwhere("del_flg = 0");
1163    $objQuery->setorder("rank DESC");
1164    $arrList = $objQuery->select($col, $table);
1165    $count = count($arrList);
1166    for($cnt = 0; $cnt < $count; $cnt++) {
1167        $key = $arrList[$cnt][$keyname];
1168        $val = $arrList[$cnt][$valname];
1169        $arrRet[$key] = $val;
1170    }
1171    return $arrRet;
1172}
1173
1174function sfTrim($str) {
1175    $ret = ereg_replace("^[¡¡ \n\r]*", "", $str);
1176    $ret = ereg_replace("[¡¡ \n\r]*$", "", $ret);
1177    return $ret;
1178}
1179
1180/* ½ê°¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬ÁؤοÆID¤òÇÛÎó¤ÇÊÖ¤¹ */
1181function sfGetParents($objQuery, $table, $pid_name, $id_name, $id) {
1182    $arrRet = sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id);
1183    // ÇÛÎó¤ÎÀèƬ1¤Ä¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1184    array_shift($arrRet);
1185    return $arrRet;
1186}
1187
1188
1189/* ¿ÆID¤ÎÇÛÎó¤ò¸µ¤ËÆÃÄê¤Î¥«¥é¥à¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£*/
1190function sfGetParentsCol($objQuery, $table, $id_name, $col_name, $arrId ) {
1191    $col = $col_name;
1192    $len = count($arrId);
1193    $where = "";
1194
1195    for($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) {
1196        if($where == "") {
1197            $where = "$id_name = ?";
1198        } else {
1199            $where.= " OR $id_name = ?";
1200        }
1201    }
1202
1203    $objQuery->setorder("level");
1204    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, $arrId);
1205    return $arrRet;
1206}
1207
1208/* »ÒID¤ÎÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ */
1209function sfGetChildsID($table, $pid_name, $id_name, $id) {
1210    $arrRet = sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id);
1211    return $arrRet;
1212}
1213
1214/* ¥«¥Æ¥´¥êÊѹ¹»þ¤Î°ÜÆ°½èÍý */
1215function sfMoveCatRank($objQuery, $table, $id_name, $cat_name, $old_catid, $new_catid, $id) {
1216    if ($old_catid == $new_catid) {
1217        return;
1218    }
1219    // µì¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯ºï½ü½èÍý
1220    // °ÜÆ°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
1221    $where = "$id_name = ?";
1222    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
1223    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä²¼¤Ë¤º¤é¤¹¡£
1224    $where = "rank > ? AND $cat_name = ?";
1225    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where";
1226    $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $old_catid));
1227    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÅÐÏ¿½èÍý
1228    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂç¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
1229    $max_rank = $objQuery->max($table, "rank", "$cat_name = ?", array($new_catid)) + 1;
1230    $where = "$id_name = ?";
1231    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ? WHERE $where";
1232    $objQuery->exec($sqlup, array($max_rank, $id));
1233}
1234
1235/* ÀǶâ·×»» */
1236function sfTax($price, $tax, $tax_rule) {
1237    $real_tax = $tax / 100;
1238    $ret = $price * $real_tax;
1239    switch($tax_rule) {
1240    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1241    case 1:
1242        $ret = round($ret);
1243        break;
1244    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1245    case 2:
1246        $ret = floor($ret);
1247        break;
1248    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1249    case 3:
1250        $ret = ceil($ret);
1251        break;
1252    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1253    default:
1254        $ret = ceil($ret);
1255        break;
1256    }
1257    return $ret;
1258}
1259
1260/* ÀǶâÉÕÍ¿ */
1261function sfPreTax($price, $tax, $tax_rule) {
1262    $real_tax = $tax / 100;
1263    $ret = $price * (1 + $real_tax);
1264
1265    switch($tax_rule) {
1266    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1267    case 1:
1268        $ret = round($ret);
1269        break;
1270    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1271    case 2:
1272        $ret = floor($ret);
1273        break;
1274    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1275    case 3:
1276        $ret = ceil($ret);
1277        break;
1278    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1279    default:
1280        $ret = ceil($ret);
1281        break;
1282    }
1283    return $ret;
1284}
1285
1286// ·å¿ô¤ò»ØÄꤷ¤Æ»Í¼Î¸ÞÆþ
1287function sfRound($value, $pow = 0){
1288    $adjust = pow(10 ,$pow-1);
1289
1290    // À°¿ô³î¤Ä0½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð·å¿ô»ØÄê¤ò¹Ô¤¦
1291    if(sfIsInt($adjust) and $pow > 1){
1292        $ret = (round($value * $adjust)/$adjust);
1293    }
1294
1295    $ret = round($ret);
1296
1297    return $ret;
1298}
1299
1300/* ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ */
1301function sfPrePoint($price, $point_rate, $rule = POINT_RULE, $product_id = "") {
1302    if(sfIsInt($product_id)) {
1303        $objQuery = new SC_Query();
1304        $where = "now() >= cast(start_date as date) AND ";
1305        $where .= "now() < cast(end_date as date) AND ";
1306
1307        $where .= "del_flg = 0 AND campaign_id IN (SELECT campaign_id FROM dtb_campaign_detail where product_id = ? )";
1308        //ÅÐÏ¿(¹¹¿·)ÆüÉÕ½ç
1309        $objQuery->setorder('update_date DESC');
1310        //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼èÆÀ
1311        $arrRet = $objQuery->select("campaign_name, campaign_point_rate", "dtb_campaign", $where, array($product_id));
1312    }
1313    //Ê£¿ô¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦Éʤϡ¢ºÇ¿·¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ
1314    if($arrRet[0]['campaign_point_rate'] != "") {
1315        $campaign_point_rate = $arrRet[0]['campaign_point_rate'];
1316        $real_point = $campaign_point_rate / 100;
1317    } else {
1318        $real_point = $point_rate / 100;
1319    }
1320    $ret = $price * $real_point;
1321    switch($rule) {
1322    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1323    case 1:
1324        $ret = round($ret);
1325        break;
1326    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1327    case 2:
1328        $ret = floor($ret);
1329        break;
1330    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1331    case 3:
1332        $ret = ceil($ret);
1333        break;
1334    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1335    default:
1336        $ret = ceil($ret);
1337        break;
1338    }
1339    //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦Éʤξì¹ç
1340    if($campaign_point_rate != "") {
1341        $ret = "(".$arrRet[0]['campaign_name']."¥Ý¥¤¥ó¥ÈΨ".$campaign_point_rate."%)".$ret;
1342    }
1343    return $ret;
1344}
1345
1346/* µ¬³ÊʬÎà¤Î·ï¿ô¼èÆÀ */
1347function sfGetClassCatCount() {
1348    $sql = "select count(dtb_class.class_id) as count, dtb_class.class_id ";
1349    $sql.= "from dtb_class inner join dtb_classcategory on dtb_class.class_id = dtb_classcategory.class_id ";
1350    $sql.= "where dtb_class.del_flg = 0 AND dtb_classcategory.del_flg = 0 ";
1351    $sql.= "group by dtb_class.class_id, dtb_class.name";
1352    $objQuery = new SC_Query();
1353    $arrList = $objQuery->getall($sql);
1354    // ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ
1355    $arrRet = sfArrKeyValue($arrList, 'class_id', 'count');
1356
1357    return $arrRet;
1358}
1359
1360/* µ¬³Ê¤ÎÅÐÏ¿ */
1361function sfInsertProductClass($objQuery, $arrList, $product_id) {
1362    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
1363    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 <> 0 AND classcategory_id1 <> 0";
1364    $count = $objQuery->count("dtb_products_class", $where,  array($product_id));
1365
1366    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
1367    if($count == 0) {
1368        // ´û¸µ¬³Ê¤Îºï½ü
1369        $where = "product_id = ?";
1370        $objQuery->delete("dtb_products_class", $where, array($product_id));
1371        $sqlval['product_id'] = $product_id;
1372        $sqlval['classcategory_id1'] = '0';
1373        $sqlval['classcategory_id2'] = '0';
1374        $sqlval['product_code'] = $arrList["product_code"];
1375        $sqlval['stock'] = $arrList["stock"];
1376        $sqlval['stock_unlimited'] = $arrList["stock_unlimited"];
1377        $sqlval['price01'] = $arrList['price01'];
1378        $sqlval['price02'] = $arrList['price02'];
1379        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
1380        $sqlval['create_date'] = "now()";
1381
1382        if($_SESSION['member_id'] == "") {
1383            $sqlval['creator_id'] = '0';
1384        }
1385
1386        // INSERT¤Î¼Â¹Ô
1387        $objQuery->insert("dtb_products_class", $sqlval);
1388    }
1389}
1390
1391function sfGetProductClassId($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) {
1392    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
1393    $objQuery = new SC_Query();
1394    $ret = $objQuery->get("dtb_products_class", "product_class_id", $where, Array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2));
1395    return $ret;
1396}
1397
1398/* ʸËö¤Î¡Ö/¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹ */
1399function sfTrimURL($url) {
1400    $ret = ereg_replace("[/]+$", "", $url);
1401    return $ret;
1402}
1403
1404/* ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */
1405function sfGetProductsClass($arrID) {
1406    list($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) = $arrID;
1407
1408    if($classcategory_id1 == "") {
1409        $classcategory_id1 = '0';
1410    }
1411    if($classcategory_id2 == "") {
1412        $classcategory_id2 = '0';
1413    }
1414
1415    // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ
1416    $objQuery = new SC_Query();
1417    $col = "product_id, deliv_fee, name, product_code, main_list_image, main_image, price01, price02, point_rate, product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited, sale_limit, sale_unlimited";
1418    $table = "vw_product_class AS prdcls";
1419    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
1420    $objQuery->setorder("rank1 DESC, rank2 DESC");
1421    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2));
1422    return $arrRet[0];
1423}
1424
1425/* ½¸·×¾ðÊó¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» */
1426function sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer = "") {
1427    // ¾¦Éʤιç·×¸Ä¿ô
1428    $total_quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(true);
1429
1430    // ÀǶâ¤Î¼èÆÀ
1431    $arrData['tax'] = $objPage->tpl_total_tax;
1432    // ¾®·×¤Î¼èÆÀ
1433    $arrData['subtotal'] = $objPage->tpl_total_pretax;
1434
1435    // ¹ç·×Á÷ÎÁ¤Î¼èÆÀ
1436    $arrData['deliv_fee'] = 0;
1437
1438    // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
1439    if (OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE == 1) {
1440        $arrData['deliv_fee']+= $objCartSess->getAllProductsDelivFee();
1441    }
1442
1443    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
1444    if (OPTION_DELIV_FEE == 1) {
1445        // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë
1446        $arrData['deliv_fee']+= sfGetDelivFee($arrData['deliv_pref'], $arrData['payment_id']);
1447    }
1448
1449    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Î¹ØÆþ¿ô¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1450    if(DELIV_FREE_AMOUNT > 0) {
1451        if($total_quantity >= DELIV_FREE_AMOUNT) {
1452            $arrData['deliv_fee'] = 0;
1453        }
1454    }
1455
1456    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¾ò·ï¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1457    if($arrInfo['free_rule'] > 0) {
1458        // ¾®·×¤¬ÌµÎÁ¾ò·ï¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1459        if($arrData['subtotal'] >= $arrInfo['free_rule']) {
1460            $arrData['deliv_fee'] = 0;
1461        }
1462    }
1463
1464    // ¹ç·×¤Î·×»»
1465    $arrData['total'] = $objPage->tpl_total_pretax; // ¾¦Éʹç·×
1466    $arrData['total']+= $arrData['deliv_fee'];      // Á÷ÎÁ
1467    $arrData['total']+= $arrData['charge'];         // ¼ê¿ôÎÁ
1468    // ¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×
1469    $arrData['payment_total'] = $arrData['total'] - ($arrData['use_point'] * POINT_VALUE);
1470    // ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»
1471    $arrData['add_point'] = sfGetAddPoint($objPage->tpl_total_point, $arrData['use_point'], $arrInfo);
1472
1473    if($objCustomer != "") {
1474        // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç
1475        if($objCustomer->isBirthMonth()) {
1476            $arrData['birth_point'] = BIRTH_MONTH_POINT;
1477            $arrData['add_point'] += $arrData['birth_point'];
1478        }
1479    }
1480
1481    if($arrData['add_point'] < 0) {
1482        $arrData['add_point'] = 0;
1483    }
1484
1485    return $arrData;
1486}
1487
1488/* ¥«¡¼¥ÈÆ⾦Éʤν¸·×½èÍý */
1489function sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo) {
1490    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷
1491    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name");
1492    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷
1493    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name");
1494
1495    $objPage->tpl_total_pretax = 0;     // ÈñÍѹç·×(Àǹþ¤ß)
1496    $objPage->tpl_total_tax = 0;        // ¾ÃÈñÀǹç·×
1497    $objPage->tpl_total_point = 0;      // ¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·×
1498
1499    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1500    $arrCart = $objCartSess->getCartList();
1501    $max = count($arrCart);
1502    $cnt = 0;
1503
1504    for ($i = 0; $i < $max; $i++) {
1505        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1506        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']);
1507        $limit = "";
1508        // DB¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ
1509        if (count($arrData) > 0) {
1510
1511            // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤òµá¤á¤ë¡£
1512            if ($arrData['stock_unlimited'] != '1' && $arrData['sale_unlimited'] != '1') {
1513                if($arrData['sale_limit'] < $arrData['stock']) {
1514                    $limit = $arrData['sale_limit'];
1515                } else {
1516                    $limit = $arrData['stock'];
1517                }
1518            } else {
1519                if ($arrData['sale_unlimited'] != '1') {
1520                    $limit = $arrData['sale_limit'];
1521                }
1522                if ($arrData['stock_unlimited'] != '1') {
1523                    $limit = $arrData['stock'];
1524                }
1525            }
1526
1527            if($limit != "" && $limit < $arrCart[$i]['quantity']) {
1528                // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉÊ¿ô¤òÀ©¸Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
1529                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'quantity', $limit);
1530                $quantity = $limit;
1531                $objPage->tpl_message = "¢¨¡Ö" . $arrData['name'] . "¡×¤ÏÈÎÇäÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢°ìÅ٤ˤ³¤ì°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
1532            } else {
1533                $quantity = $arrCart[$i]['quantity'];
1534            }
1535
1536            $objPage->arrProductsClass[$cnt] = $arrData;
1537            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['quantity'] = $quantity;
1538            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['cart_no'] = $arrCart[$i]['cart_no'];
1539            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name1'] = $arrClassName[$arrData['class_id1']];
1540            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name2'] = $arrClassName[$arrData['class_id2']];
1541            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']];
1542            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']];
1543
1544            // ²èÁü¥µ¥¤¥º
1545            list($image_width, $image_height) = getimagesize(IMAGE_SAVE_DIR . basename($objPage->arrProductsClass[$cnt]["main_image"]));
1546            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_width"] = $image_width + 60;
1547            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_height"] = $image_height + 80;
1548
1549            // ²Á³Ê¤ÎÅÐÏ¿
1550            if ($arrData['price02'] != "") {
1551                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price02']);
1552                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price02'];
1553            } else {
1554                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price01']);
1555                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price01'];
1556            }
1557            // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕͿΨ¤ÎÅÐÏ¿
1558            $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'point_rate', $arrData['point_rate']);
1559            // ¾¦Éʤ´¤È¤Î¹ç·×¶â³Û
1560            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['total_pretax'] = $objCartSess->getProductTotal($arrInfo, $arrCart[$i]['id']);
1561            // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë
1562            $objPage->tpl_total_deliv_fee+= ($arrData['deliv_fee'] * $arrCart[$i]['quantity']);
1563            $cnt++;
1564        } else {
1565            // DB¤Ë¾¦Éʤ¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥«¡¼¥È¾¦Éʤκï½ü
1566            $objCartSess->delProductKey('id', $arrCart[$i]['id']);
1567        }
1568    }
1569
1570    // Á´¾¦Éʹç·×¶â³Û(Àǹþ¤ß)
1571    $objPage->tpl_total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo);
1572    // Á´¾¦Éʹç·×¾ÃÈñÀÇ
1573    $objPage->tpl_total_tax = $objCartSess->getAllProductsTax($arrInfo);
1574    // Á´¾¦Éʹç·×¥Ý¥¤¥ó¥È
1575    $objPage->tpl_total_point = $objCartSess->getAllProductsPoint();
1576
1577    return $objPage;
1578}
1579
1580/* DB¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÆüÉÕ¤Îʸ»úÎó¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£*/
1581function sfDispDBDate($dbdate, $time = true) {
1582    list($y, $m, $d, $H, $M) = split("[- :]", $dbdate);
1583
1584    if(strlen($y) > 0 && strlen($m) > 0 && strlen($d) > 0) {
1585        if ($time) {
1586            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d %02d:%02d", $y, $m, $d, $H, $M);
1587        } else {
1588            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d", $y, $m, $d, $H, $M);
1589        }
1590    } else {
1591        $str = "";
1592    }
1593    return $str;
1594}
1595
1596function sfGetDelivTime($payment_id = "") {
1597    $objQuery = new SC_Query();
1598
1599    $deliv_id = "";
1600
1601    if($payment_id != "") {
1602        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?";
1603        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id));
1604        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1605    }
1606
1607    if($deliv_id != "") {
1608        $objQuery->setorder("time_id");
1609        $where = "deliv_id = ?";
1610        $arrRet= $objQuery->select("time_id, deliv_time", "dtb_delivtime", $where, array($deliv_id));
1611    }
1612
1613    return $arrRet;
1614}
1615
1616
1617// ÅÔÆ»Éܸ©¡¢»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1618function sfGetDelivFee($pref, $payment_id = "") {
1619    $objQuery = new SC_Query();
1620
1621    $deliv_id = "";
1622
1623    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âбþ¤·¤¿ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1624    if($payment_id != "") {
1625        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?";
1626        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id));
1627        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1628    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤ÎÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1629    } else {
1630        $where = "del_flg = 0";
1631        $objQuery->setOrder("rank DESC");
1632        $objQuery->setLimitOffset(1);
1633        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_deliv", $where);
1634        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1635    }
1636
1637    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¼èÆÀ
1638    if($deliv_id != "") {
1639
1640        // ÅÔÆ»Éܸ©¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ª¤¯
1641        if($pref == "") {
1642            $pref = 13;
1643        }
1644
1645        $objQuery = new SC_Query();
1646        $where = "deliv_id = ? AND pref = ?";
1647        $arrRet= $objQuery->select("fee", "dtb_delivfee", $where, array($deliv_id, $pref));
1648    }
1649    return $arrRet[0]['fee'];
1650}
1651
1652/* »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¼èÆÀ */
1653function sfGetPayment() {
1654    $objQuery = new SC_Query();
1655    // ¹ØÆþ¶â³Û¤¬¾ò·ï³Û°Ê²¼¤Î¹àÌܤò¼èÆÀ
1656    $where = "del_flg = 0";
1657    $objQuery->setorder("fix, rank DESC");
1658    $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule", "dtb_payment", $where);
1659    return $arrRet;
1660}
1661
1662/* ÇÛÎó¤ò¥­¡¼Ì¾¤´¤È¤ÎÇÛÎó¤ËÊѹ¹¤¹¤ë */
1663function sfSwapArray($array) {
1664    $max = count($array);
1665    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
1666        foreach($array[$i] as $key => $val) {
1667            $arrRet[$key][] = $val;
1668        }
1669    }
1670    return $arrRet;
1671}
1672
1673/* ¤«¤±»»¤ò¤¹¤ë¡ÊSmartyÍÑ) */
1674function sfMultiply($num1, $num2) {
1675    return ($num1 * $num2);
1676}
1677
1678/* DB¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® */
1679function sfSendTemplateMail($to, $to_name, $template_id, $objPage) {
1680    global $arrMAILTPLPATH;
1681    $objQuery = new SC_Query();
1682    // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1683    $where = "template_id = ?";
1684    $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id));
1685    $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header'];
1686    $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer'];
1687    $tmp_subject = $arrRet[0]['subject'];
1688
1689    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1690    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1691
1692    $objMailView = new SC_SiteView();
1693    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1694    $objMailView->assignobj($objPage);
1695    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]);
1696
1697    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1698    $objSendMail = new GC_SendMail();
1699    $from = $arrInfo['email03'];
1700    $error = $arrInfo['email04'];
1701    $tosubject = $tmp_subject;
1702    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error);
1703    $objSendMail->setTo($to, $to_name);
1704    $objSendMail->sendMail();   // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
1705}
1706
1707/* ¼õÃí´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® */
1708function sfSendOrderMail($order_id, $template_id, $subject = "", $header = "", $footer = "", $send = true) {
1709    global $arrMAILTPLPATH;
1710
1711    $objPage = new LC_Page();
1712    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1713    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1714    $objPage->arrInfo = $arrInfo;
1715
1716    $objQuery = new SC_Query();
1717
1718    if($subject == "" && $header == "" && $footer == "") {
1719        // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1720        $where = "template_id = ?";
1721        $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array('1'));
1722        $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header'];
1723        $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer'];
1724        $tmp_subject = $arrRet[0]['subject'];
1725    } else {
1726        $objPage->tpl_header = $header;
1727        $objPage->tpl_footer = $footer;
1728        $tmp_subject = $subject;
1729    }
1730
1731    // ¼õÃí¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1732    $where = "order_id = ?";
1733    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order", $where, array($order_id));
1734    $arrOrder = $arrRet[0];
1735    $arrOrderDetail = $objQuery->select("*", "dtb_order_detail", $where, array($order_id));
1736
1737    $objPage->Message_tmp = $arrOrder['message'];
1738
1739    // ¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1740    $customer_id = $arrOrder['customer_id'];
1741    $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id));
1742    $arrCustomer = $arrRet[0];
1743
1744    $objPage->arrCustomer = $arrCustomer;
1745    $objPage->arrOrder = $arrOrder;
1746
1747    //¤½¤Î¾·èºÑ¾ðÊó
1748    if($arrOrder['memo02'] != "") {
1749        $arrOther = unserialize($arrOrder['memo02']);
1750
1751        foreach($arrOther as $other_key => $other_val){
1752            if(sfTrim($other_val["value"]) == ""){
1753                $arrOther[$other_key]["value"] = "";
1754            }
1755        }
1756
1757        $objPage->arrOther = $arrOther;
1758    }
1759
1760    // ÅÔÆ»Éܸ©ÊÑ´¹
1761    global $arrPref;
1762    $objPage->arrOrder['deliv_pref'] = $arrPref[$objPage->arrOrder['deliv_pref']];
1763
1764    $objPage->arrOrderDetail = $arrOrderDetail;
1765
1766    $objCustomer = new SC_Customer();
1767    $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point');
1768
1769    $objMailView = new SC_SiteView();
1770    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1771    $objMailView->assignobj($objPage);
1772    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]);
1773
1774    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1775    $objSendMail = new GC_SendMail();
1776    $bcc = $arrInfo['email01'];
1777    $from = $arrInfo['email03'];
1778    $error = $arrInfo['email04'];
1779
1780    $tosubject = sfMakeSubject($tmp_subject);
1781
1782    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1783    $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." ÍÍ");
1784
1785
1786    // Á÷¿®¥Õ¥é¥°:true¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¤¹¤ë¡£
1787    if($send) {
1788        if ($objSendMail->sendMail()) {
1789            sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $tosubject, $body);
1790        }
1791    }
1792
1793    return $objSendMail;
1794}
1795
1796// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®
1797function sfSendTplMail($to, $subject, $tplpath, $objPage) {
1798    $objMailView = new SC_SiteView();
1799    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1800    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1801    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1802    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name'];
1803    $objPage->tpl_infoemail = $arrInfo['email02'];
1804    $objMailView->assignobj($objPage);
1805    $body = $objMailView->fetch($tplpath);
1806    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1807    $objSendMail = new GC_SendMail();
1808    $to = mb_encode_mimeheader($to);
1809    $bcc = $arrInfo['email01'];
1810    $from = $arrInfo['email03'];
1811    $error = $arrInfo['email04'];
1812    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1813    $objSendMail->sendMail();
1814}
1815
1816// Ä̾ï¤Î¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
1817function sfSendMail($to, $subject, $body) {
1818    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1819    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1820    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1821    $objSendMail = new GC_SendMail();
1822    $bcc = $arrInfo['email01'];
1823    $from = $arrInfo['email03'];
1824    $error = $arrInfo['email04'];
1825    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1826    $objSendMail->sendMail();
1827}
1828
1829//·ï̾¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÍѤ¤¤ë
1830function sfMakeSubject($subject){
1831
1832    $objQuery = new SC_Query();
1833    $objMailView = new SC_SiteView();
1834    $objPage = new LC_Page();
1835
1836    $arrInfo = $objQuery->select("*","dtb_baseinfo");
1837    $arrInfo = $arrInfo[0];
1838    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name'];
1839    $objPage->tpl_infoemail=$subject;
1840    $objMailView->assignobj($objPage);
1841    $mailtitle = $objMailView->fetch('mail_templates/mail_title.tpl');
1842    $ret = $mailtitle.$subject;
1843    return $ret;
1844}
1845
1846// ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®ÍúÎò¤Ø¤ÎÅÐÏ¿
1847function sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $subject, $body) {
1848    $sqlval['subject'] = $subject;
1849    $sqlval['order_id'] = $order_id;
1850    $sqlval['template_id'] = $template_id;
1851    $sqlval['send_date'] = "Now()";
1852    if($_SESSION['member_id'] != "") {
1853        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
1854    } else {
1855        $sqlval['creator_id'] = '0';
1856    }
1857    $sqlval['mail_body'] = $body;
1858
1859    $objQuery = new SC_Query();
1860    $objQuery->insert("dtb_mail_history", $sqlval);
1861}
1862
1863/* ²ñ°÷¾ðÊó¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */
1864function sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval) {
1865    $objCustomer = new SC_Customer();
1866    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý
1867    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) {
1868        // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
1869        $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
1870        $sqlval['update_date'] = 'Now()';
1871        $sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id');
1872        $sqlval['order_name01'] = $objCustomer->getValue('name01');
1873        $sqlval['order_name02'] = $objCustomer->getValue('name02');
1874        $sqlval['order_kana01'] = $objCustomer->getValue('kana01');
1875        $sqlval['order_kana02'] = $objCustomer->getValue('kana02');
1876        $sqlval['order_sex'] = $objCustomer->getValue('sex');
1877        $sqlval['order_zip01'] = $objCustomer->getValue('zip01');
1878        $sqlval['order_zip02'] = $objCustomer->getValue('zip02');
1879        $sqlval['order_pref'] = $objCustomer->getValue('pref');
1880        $sqlval['order_addr01'] = $objCustomer->getValue('addr01');
1881        $sqlval['order_addr02'] = $objCustomer->getValue('addr02');
1882        $sqlval['order_tel01'] = $objCustomer->getValue('tel01');
1883        $sqlval['order_tel02'] = $objCustomer->getValue('tel02');
1884        $sqlval['order_tel03'] = $objCustomer->getValue('tel03');
1885        if (defined('MOBILE_SITE')) {
1886            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email_mobile');
1887        } else {
1888            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email');
1889        }
1890        $sqlval['order_job'] = $objCustomer->getValue('job');
1891        $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth');
1892    }
1893    return $sqlval;
1894}
1895
1896// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß½èÍý
1897function sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval) {
1898    if($uniqid != "") {
1899        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
1900        $objQuery = new SC_Query();
1901        $where = "order_temp_id = ?";
1902        $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid));
1903        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
1904        if ($cnt == 0) {
1905            // ½é²ó½ñ¤­¹þ¤ß»þ¤Ë²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿ºÑ¤ß¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤à
1906            $sqlval = sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval);
1907            $sqlval['create_date'] = "now()";
1908            $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval);
1909        } else {
1910            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid));
1911        }
1912    }
1913}
1914
1915/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯(²¾²ñ°÷¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤) */
1916function sfCheckCustomerMailMaga($email) {
1917    $col = "email, mailmaga_flg, customer_id";
1918    $from = "dtb_customer";
1919    $where = "email = ? AND status = 2 AND del_flg = 0";
1920    $objQuery = new SC_Query();
1921    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($email));
1922    // ²ñ°÷¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1923    if($arrRet[0]['customer_id'] != "") {
1924        return true;
1925    }
1926    return false;
1927}
1928
1929// ¥«¡¼¥É¤Î½èÍý·ë²Ì¤òÊÖ¤¹
1930function sfGetAuthonlyResult($dir, $file_name, $name01, $name02, $card_no, $card_exp, $amount, $order_id, $jpo_info = "10"){
1931
1932    $path = $dir .$file_name;       // cgi¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹À¸À®
1933    $now_dir = getcwd();            // require¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢cgi¼Â¹Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë
1934    chdir($dir);
1935
1936    // ¥Ñ¥¤¥×ÅϤ·¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤écgiµ¯Æ°
1937    $cmd = "$path card_no=$card_no name01=$name01 name02=$name02 card_exp=$card_exp amount=$amount order_id=$order_id jpo_info=$jpo_info";
1938
1939    $tmpResult = popen($cmd, "r");
1940
1941    // ·ë²Ì¼èÆÀ
1942    while( ! FEOF ( $tmpResult ) ) {
1943        $result .= FGETS($tmpResult);
1944    }
1945    pclose($tmpResult);             //  ¥Ñ¥¤¥×¤òÊĤ¸¤ë
1946    chdir($now_dir);                //¡¡¸µ¤Ë¤¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ëµ¢¤ë
1947
1948    // ·ë²Ì¤òÏ¢ÁÛÇÛÎó¤Ø³ÊǼ
1949    $result = ereg_replace("&$", "", $result);
1950    foreach (explode("&",$result) as $data) {
1951        list($key, $val) = explode("=", $data, 2);
1952        $return[$key] = $val;
1953    }
1954
1955    return $return;
1956}
1957
1958// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1959function sfGetOrderTemp($order_temp_id) {
1960    $objQuery = new SC_Query();
1961    $where = "order_temp_id = ?";
1962    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($order_temp_id));
1963    return $arrRet[0];
1964}
1965
1966// ¥«¥Æ¥´¥êID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë)
1967$g_category_on = false;
1968$g_category_id = "";
1969
1970/* ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
1971function sfGetCategoryId($product_id, $category_id) {
1972    global $g_category_on;
1973    global $g_category_id;
1974    if(!$g_category_on) {
1975        $g_category_on = true;
1976        $category_id = (int) $category_id;
1977        $product_id = (int) $product_id;
1978        if(sfIsInt($category_id) && sfIsRecord("dtb_category","category_id", $category_id)) {
1979            $g_category_id = $category_id;
1980        } else if (sfIsInt($product_id) && sfIsRecord("dtb_products","product_id", $product_id, "status = 1")) {
1981            $objQuery = new SC_Query();
1982            $where = "product_id = ?";
1983            $category_id = $objQuery->get("dtb_products", "category_id", $where, array($product_id));
1984            $g_category_id = $category_id;
1985        } else {
1986            // ÉÔÀµ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢0¤òÊÖ¤¹¡£
1987            $g_category_id = 0;
1988        }
1989    }
1990    return $g_category_id;
1991}
1992
1993// ROOTID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë)
1994$g_root_on = false;
1995$g_root_id = "";
1996
1997/* ÁªÂòÃæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
1998function sfGetRootId() {
1999    global $g_root_on;
2000    global $g_root_id;
2001    if(!$g_root_on) {
2002        $g_root_on = true;
2003        $objQuery = new SC_Query();
2004        if($_GET['product_id'] != "" || $_GET['category_id'] != "") {
2005            // ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤òȽÄꤹ¤ë
2006            $category_id = sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']);
2007            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ
2008             $arrRet = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $category_id);
2009             $root_id = $arrRet[0];
2010        } else {
2011            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¤Ê¤·¤ËÀßÄꤹ¤ë
2012            $root_id = "";
2013        }
2014        $g_root_id = $root_id;
2015    }
2016    return $g_root_id;
2017}
2018
2019/* ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¾¦Éʤò¸¡º÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎWHEREʸ¤ÈÃͤòÊÖ¤¹ */
2020function sfGetCatWhere($category_id) {
2021    // »Ò¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ
2022    $arrRet = sfGetChildsID("dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2023    $tmp_where = "";
2024    foreach ($arrRet as $val) {
2025        if($tmp_where == "") {
2026            $tmp_where.= " category_id IN ( ?";
2027        } else {
2028            $tmp_where.= ",? ";
2029        }
2030        $arrval[] = $val;
2031    }
2032    $tmp_where.= " ) ";
2033    return array($tmp_where, $arrval);
2034}
2035
2036/* ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¼° */
2037function sfGetAddPoint($totalpoint, $use_point, $arrInfo) {
2038    // ¹ØÆþ¾¦Éʤιç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÍøÍѤ·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´¹»»²ÁÃͤò°ú¤¯Êý¼°
2039    $add_point = $totalpoint - intval($use_point * ($arrInfo['point_rate'] / 100));
2040
2041    if($add_point < 0) {
2042        $add_point = '0';
2043    }
2044    return $add_point;
2045}
2046
2047/* °ì°Õ¤«¤Äͽ¬¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ID */
2048function sfGetUniqRandomId($head = "") {
2049    // ͽ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àʸ»úÎó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
2050    $random = gfMakePassword(8);
2051    // Ʊ°ì¥Û¥¹¥ÈÆâ¤Ç°ì°Õ¤ÊID¤òÀ¸À®
2052    $id = uniqid($head);
2053    return ($id . $random);
2054}
2055
2056// ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¥ª¥¹¥¹¥áÉʤμèÆÀ
2057function sfGetBestProducts( $conn, $category_id = 0){
2058    // ´û¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë
2059    $sql = "SELECT name, main_image, main_list_image, price01_min, price01_max, price02_min, price02_max, point_rate,
2060             A.product_id, A.comment FROM dtb_best_products as A LEFT JOIN vw_products_allclass AS allcls
2061            USING (product_id) WHERE A.category_id = ? AND A.del_flg = 0 AND status = 1 ORDER BY A.rank";
2062    $arrItems = $conn->getAll($sql, array($category_id));
2063
2064    return $arrItems;
2065}
2066
2067// ÆüìÀ©¸æʸ»ú¤Î¼êÆ°¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2068function sfManualEscape($data) {
2069    // ÇÛÎó¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç
2070    if(!is_array($data)) {
2071        if (DB_TYPE == "pgsql") {
2072            $ret = pg_escape_string($data);
2073        }else if(DB_TYPE == "mysql"){
2074            $ret = mysql_real_escape_string($data);
2075        }
2076        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret);
2077        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret);
2078        return $ret;
2079    }
2080
2081    // ÇÛÎó¤Î¾ì¹ç
2082    foreach($data as $val) {
2083        if (DB_TYPE == "pgsql") {
2084            $ret = pg_escape_string($val);
2085        }else if(DB_TYPE == "mysql"){
2086            $ret = mysql_real_escape_string($val);
2087        }
2088
2089        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret);
2090        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret);
2091        $arrRet[] = $ret;
2092    }
2093
2094    return $arrRet;
2095}
2096
2097// ¼õÃíÈֹ桢ÍøÍѥݥ¤¥ó¥È¡¢²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éºÇ½ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ
2098function sfGetCustomerPoint($order_id, $use_point, $add_point) {
2099    $objQuery = new SC_Query();
2100    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));
2101    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id'];
2102    if($customer_id != "" && $customer_id >= 1) {
2103        $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id));
2104        $point = $arrRet[0]['point'];
2105        $total_point = $arrRet[0]['point'] - $use_point + $add_point;
2106    } else {
2107        $total_point = "";
2108        $point = "";
2109    }
2110    return array($point, $total_point);
2111}
2112
2113/* ¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤ÇÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È */
2114function sfDomainSessionStart() {
2115    $ret = session_id();
2116/*
2117    ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âsession_start()¤¬É¬Íפʥڡ¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç
2118    ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤¯
2119    if($ret == "" && !headers_sent()) {
2120*/
2121    if($ret == "") {
2122        /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î»ØÄê
2123         ¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÊĤ¸¤ë¤Þ¤ÇÍ­¸ú
2124         ¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÍ­¸ú
2125         ¡¦Æ±¤¸¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤Ç¶¦Í­ */
2126        session_set_cookie_params (0, "/", DOMAIN_NAME);
2127
2128        if(!ini_get("session.auto_start")){
2129            // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï
2130            session_start();
2131        }
2132    }
2133}
2134
2135/* ʸ»úÎó¤Ë¶¯À©Åª¤Ë²þ¹Ô¤òÆþ¤ì¤ë */
2136function sfPutBR($str, $size) {
2137    $i = 0;
2138    $cnt = 0;
2139    $line = array();
2140    $ret = "";
2141
2142    while($str[$i] != "") {
2143        $line[$cnt].=$str[$i];
2144        $i++;
2145        if(strlen($line[$cnt]) > $size) {
2146            $line[$cnt].="<br />";
2147            $cnt++;
2148        }
2149    }
2150
2151    foreach($line as $val) {
2152        $ret.=$val;
2153    }
2154    return $ret;
2155}
2156
2157// Æó²ó°Ê¾å·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å[/]¤ò°ì¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2158function sfRmDupSlash($istr){
2159    if(ereg("^http://", $istr)) {
2160        $str = substr($istr, 7);
2161        $head = "http://";
2162    } else if(ereg("^https://", $istr)) {
2163        $str = substr($istr, 8);
2164        $head = "https://";
2165    } else {
2166        $str = $istr;
2167    }
2168    $str = ereg_replace("[/]+", "/", $str);
2169    $ret = $head . $str;
2170    return $ret;
2171}
2172
2173function sfEncodeFile($filepath, $enc_type, $out_dir) {
2174    $ifp = fopen($filepath, "r");
2175
2176    $basename = basename($filepath);
2177    $outpath = $out_dir . "enc_" . $basename;
2178
2179    $ofp = fopen($outpath, "w+");
2180
2181    while(!feof($ifp)) {
2182        $line = fgets($ifp);
2183        $line = mb_convert_encoding($line, $enc_type, "auto");
2184        fwrite($ofp,  $line);
2185    }
2186
2187    fclose($ofp);
2188    fclose($ifp);
2189
2190    return  $outpath;
2191}
2192
2193function sfCutString($str, $len, $byte = true, $commadisp = true) {
2194    if($byte) {
2195        if(strlen($str) > ($len + 2)) {
2196            $ret =substr($str, 0, $len);
2197            $cut = substr($str, $len);
2198        } else {
2199            $ret = $str;
2200            $commadisp = false;
2201        }
2202    } else {
2203        if(mb_strlen($str) > ($len + 1)) {
2204            $ret = mb_substr($str, 0, $len);
2205            $cut = mb_substr($str, $len);
2206        } else {
2207            $ret = $str;
2208            $commadisp = false;
2209        }
2210    }
2211
2212    // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇʬÃǤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
2213    if (isset($cut)) {
2214        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î [ °Ê¹ß¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2215        $head = strrchr($ret, '[');
2216
2217        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î ] °ÊÁ°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2218        $tail_pos = strpos($cut, ']');
2219        if ($tail_pos !== false) {
2220            $tail = substr($cut, 0, $tail_pos + 1);
2221        }
2222
2223        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤Ë [¡¢¸å¤Ë ] ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢[ ¤«¤é ] ¤Þ¤Ç¤ò
2224        // Àܳ¤·¤Æ³¨Ê¸»ú¥¿¥°1¸Äʬ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
2225        if ($head !== false && $tail_pos !== false) {
2226            $subject = $head . $tail;
2227            if (preg_match('/^\[emoji:e?\d+\]$/', $subject)) {
2228                // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çºï½ü¤¹¤ë¡£
2229                $ret = substr($ret, 0, -strlen($head));
2230            }
2231        }
2232    }
2233
2234    if($commadisp){
2235        $ret = $ret . "...";
2236    }
2237    return $ret;
2238}
2239
2240// ǯ¡¢·î¡¢Äù¤áÆü¤«¤é¡¢Àè·î¤ÎÄù¤áÆü+1¡¢º£·î¤ÎÄù¤áÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2241function sfTermMonth($year, $month, $close_day) {
2242    $end_year = $year;
2243    $end_month = $month;
2244
2245    // ³«»Ï·î¤¬½ªÎ»·î¤ÈƱ¤¸¤«Èݤ«
2246    $same_month = false;
2247
2248    // ³ºÅö·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2249    $end_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month + 1, 0, $year));
2250
2251    // ·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç
2252    if($end_last_day < $close_day) {
2253        // Äù¤áÆü¤ò·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
2254        $end_day = $end_last_day;
2255    } else {
2256        $end_day = $close_day;
2257    }
2258
2259    // Á°·î¤Î¼èÆÀ
2260    $tmp_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2261    $tmp_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2262    // Á°·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2263    $start_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2264
2265    // Á°·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç
2266    if ($start_last_day < $close_day) {
2267        // ·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
2268        $tmp_day = $start_last_day;
2269    } else {
2270        $tmp_day = $close_day;
2271    }
2272
2273    // Àè·î¤ÎËöÆü¤ÎÍâÆü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2274    $start_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2275    $start_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2276    $start_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2277
2278    // ÆüÉդκîÀ®
2279    $start_date = sprintf("%d/%d/%d 00:00:00", $start_year, $start_month, $start_day);
2280    $end_date = sprintf("%d/%d/%d 23:59:59", $end_year, $end_month, $end_day);
2281
2282    return array($start_date, $end_date);
2283}
2284
2285// PDFÍѤÎRGB¥«¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
2286function sfGetPdfRgb($hexrgb) {
2287    $hex = substr($hexrgb, 0, 2);
2288    $r = hexdec($hex) / 255;
2289
2290    $hex = substr($hexrgb, 2, 2);
2291    $g = hexdec($hex) / 255;
2292
2293    $hex = substr($hexrgb, 4, 2);
2294    $b = hexdec($hex) / 255;
2295
2296    return array($r, $g, $b);
2297}
2298
2299//¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
2300function sfRegistTmpMailData($mail_flag, $email){
2301    $objQuery = new SC_Query();
2302    $objConn = new SC_DBConn();
2303    $objPage = new LC_Page();
2304
2305    $random_id = sfGetUniqRandomId();
2306    $arrRegistMailMagazine["mail_flag"] = $mail_flag;
2307    $arrRegistMailMagazine["email"] = $email;
2308    $arrRegistMailMagazine["temp_id"] =$random_id;
2309    $arrRegistMailMagazine["end_flag"]='0';
2310    $arrRegistMailMagazine["update_date"] = 'now()';
2311
2312    //¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿Íѥե饰
2313    $flag = $objQuery->count("dtb_customer_mail_temp", "email=?", array($email));
2314    $objConn->query("BEGIN");
2315    switch ($flag){
2316        case '0':
2317        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine);
2318        break;
2319
2320        case '1':
2321        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine, "email = '" .addslashes($email). "'");
2322        break;
2323    }
2324    $objConn->query("COMMIT");
2325    $subject = sfMakeSubject('¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
2326    $objPage->tpl_url = SSL_URL."mailmagazine/regist.php?temp_id=".$arrRegistMailMagazine['temp_id'];
2327    switch ($mail_flag){
2328        case '1':
2329        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿";
2330        $objPage->tpl_kindname = "HTML";
2331        break;
2332
2333        case '2':
2334        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿";
2335        $objPage->tpl_kindname = "¥Æ¥­¥¹¥È";
2336        break;
2337
2338        case '3':
2339        $objPage->tpl_name = "²ò½ü";
2340        break;
2341    }
2342        $objPage->tpl_email = $email;
2343    sfSendTplMail($email, $subject, 'mail_templates/mailmagazine_temp.tpl', $objPage);
2344}
2345
2346// ºÆµ¢Åª¤Ë¿ÃÊÇÛÎó¤ò¸¡º÷¤·¤Æ°ì¼¡¸µÇÛÎó(Hidden°úÅϤ·ÍÑÇÛÎó)¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2347function sfMakeHiddenArray($arrSrc, $arrDst = array(), $parent_key = "") {
2348    if(is_array($arrSrc)) {
2349        foreach($arrSrc as $key => $val) {
2350            if($parent_key != "") {
2351                $keyname = $parent_key . "[". $key . "]";
2352            } else {
2353                $keyname = $key;
2354            }
2355            if(is_array($val)) {
2356                $arrDst = sfMakeHiddenArray($val, $arrDst, $keyname);
2357            } else {
2358                $arrDst[$keyname] = $val;
2359            }
2360        }
2361    }
2362    return $arrDst;
2363}
2364
2365// DB¼èÆÀÆü»þ¤ò¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ´¹
2366function sfDBDatetoTime($db_date) {
2367    $date = ereg_replace("\..*$","",$db_date);
2368    $time = strtotime($date);
2369    return $time;
2370}
2371
2372// ½ÐÎϤκݤ˥ƥó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ë
2373/*
2374    index.php?tpl=test.tpl
2375*/
2376function sfCustomDisplay($objPage, $is_mobile = false) {
2377    $basename = basename($_SERVER["REQUEST_URI"]);
2378
2379    if($basename == "") {
2380        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"] . "index.php";
2381    } else {
2382        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"];
2383    }
2384
2385    if($_GET['tpl'] != "") {
2386        $tpl_name = $_GET['tpl'];
2387    } else {
2388        $tpl_name = ereg_replace("^/", "", $path);
2389        $tpl_name = ereg_replace("/", "_", $tpl_name);
2390        $tpl_name = ereg_replace("(\.php$|\.html$)", ".tpl", $tpl_name);
2391    }
2392
2393    $template_path = TEMPLATE_FTP_DIR . $tpl_name;
2394
2395    if($is_mobile === true) {
2396        $objView = new SC_MobileView();
2397        $objView->assignobj($objPage);
2398        $objView->display(SITE_FRAME);
2399    } else if(file_exists($template_path)) {
2400        $objView = new SC_UserView(TEMPLATE_FTP_DIR, COMPILE_FTP_DIR);
2401        $objView->assignobj($objPage);
2402        $objView->display($tpl_name);
2403    } else {
2404        $objView = new SC_SiteView();
2405        $objView->assignobj($objPage);
2406        $objView->display(SITE_FRAME);
2407    }
2408}
2409
2410//²ñ°÷ÊÔ½¸ÅÐÏ¿½èÍý
2411function sfEditCustomerData($array, $arrRegistColumn) {
2412    $objQuery = new SC_Query();
2413
2414    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
2415        if ($data["column"] != "password") {
2416            if($array[ $data['column'] ] != "") {
2417                $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
2418            } else {
2419                $arrRegist[ $data['column'] ] = NULL;
2420            }
2421        }
2422    }
2423    if (strlen($array["year"]) > 0 && strlen($array["month"]) > 0 && strlen($array["day"]) > 0) {
2424        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
2425    } else {
2426        $arrRegist["birth"] = NULL;
2427    }
2428
2429    //-- ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Å¹æ²½¡£¡Ê¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUPDATEʸ¤ò¹½À®¤·¤Ê¤¤¡Ë
2430    if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
2431    $arrRegist["update_date"] = "NOW()";
2432
2433    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
2434    if (defined('MOBILE_SITE')) {
2435        $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email'];
2436        unset($arrRegist['email']);
2437    }
2438    $objQuery->begin();
2439    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = ? ", array($array['customer_id']));
2440    $objQuery->commit();
2441}
2442
2443// PHP¤Îmb_convert_encoding´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2444function sf_mb_convert_encoding($str, $encode = 'CHAR_CODE') {
2445    return  mb_convert_encoding($str, $encode);
2446}
2447
2448// PHP¤Îmktime´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2449function sf_mktime($format, $hour=0, $minute=0, $second=0, $month=1, $day=1, $year=1999) {
2450    return  date($format,mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year));
2451}
2452
2453// PHP¤Îdate´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2454function sf_date($format, $timestamp = '') {
2455    return  date( $format, $timestamp);
2456}
2457
2458// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·¿¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
2459function sfChangeCheckBox($data , $tpl = false){
2460    if ($tpl) {
2461        if ($data == 1){
2462            return 'checked';
2463        }else{
2464            return "";
2465        }
2466    }else{
2467        if ($data == "on"){
2468            return 1;
2469        }else{
2470            return 2;
2471        }
2472    }
2473}
2474
2475function sfCategory_Count($objQuery){
2476    $sql = "";
2477
2478    //¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâÍƤκï½ü
2479    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_count");
2480    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_total_count");
2481
2482    //³Æ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ³ÊǼ
2483    $sql = " INSERT INTO dtb_category_count(category_id, product_count, create_date) ";
2484    $sql .= " SELECT T1.category_id, count(T2.category_id), now() FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_products AS T2 ";
2485    $sql .= " ON T1.category_id = T2.category_id  ";
2486    $sql .= " WHERE T2.del_flg = 0 AND T2.status = 1 ";
2487    $sql .= " GROUP BY T1.category_id, T2.category_id ";
2488    $objQuery->query($sql);
2489
2490    //»Ò¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò½¸·×¤¹¤ë
2491    $arrCat = $objQuery->getAll("SELECT * FROM dtb_category");
2492
2493    $sql = "";
2494    foreach($arrCat as $key => $val){
2495
2496        // »ÒID°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ
2497        $arrRet = sfGetChildrenArray('dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $val['category_id']);
2498        $line = sfGetCommaList($arrRet);
2499
2500        $sql = " INSERT INTO dtb_category_total_count(category_id, product_count, create_date) ";
2501        $sql .= " SELECT ?, SUM(product_count), now() FROM dtb_category_count ";
2502        $sql .= " WHERE category_id IN (" . $line . ")";
2503
2504        $objQuery->query($sql, array($val['category_id']));
2505    }
2506}
2507
2508// 2¤Ä¤ÎÇÛÎó¤òÍѤ¤¤ÆÏ¢ÁÛÇÛÎó¤òºîÀ®¤¹¤ë
2509function sfarrCombine($arrKeys, $arrValues) {
2510
2511    if(count($arrKeys) <= 0 and count($arrValues) <= 0) return array();
2512
2513    $keys = array_values($arrKeys);
2514    $vals = array_values($arrValues);
2515
2516    $max = max( count( $keys ), count( $vals ) );
2517    $combine_ary = array();
2518    for($i=0; $i<$max; $i++) {
2519        $combine_ary[$keys[$i]] = $vals[$i];
2520    }
2521    if(is_array($combine_ary)) return $combine_ary;
2522
2523    return false;
2524}
2525
2526/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é»ÒIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2527function sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id) {
2528    $objQuery = new SC_Query();
2529    $col = $pid_name . "," . $id_name;
2530    $arrData = $objQuery->select($col, $table);
2531
2532    $arrPID = array();
2533    $arrPID[] = $id;
2534    $arrChildren = array();
2535    $arrChildren[] = $id;
2536
2537    $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID);
2538
2539    while(count($arrRet) > 0) {
2540        $arrChildren = array_merge($arrChildren, $arrRet);
2541        $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrRet);
2542    }
2543
2544    return $arrChildren;
2545}
2546
2547/* ¿ÆIDľ²¼¤Î»ÒID¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë */
2548function sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) {
2549    $arrChildren = array();
2550    $max = count($arrData);
2551
2552    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2553        foreach($arrPID as $val) {
2554            if($arrData[$i][$pid_name] == $val) {
2555                $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name];
2556            }
2557        }
2558    }
2559    return $arrChildren;
2560}
2561
2562
2563/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¿ÆIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2564function sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id) {
2565    $objQuery = new SC_Query();
2566    $col = $pid_name . "," . $id_name;
2567    $arrData = $objQuery->select($col, $table);
2568
2569    $arrParents = array();
2570    $arrParents[] = $id;
2571    $child = $id;
2572
2573    $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child);
2574
2575    while($ret != "") {
2576        $arrParents[] = $ret;
2577        $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $ret);
2578    }
2579
2580    $arrParents = array_reverse($arrParents);
2581
2582    return $arrParents;
2583}
2584
2585/* »ÒID½ê°¤¹¤ë¿ÆID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2586function sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child) {
2587    $max = count($arrData);
2588    $parent = "";
2589    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2590        if($arrData[$i][$id_name] == $child) {
2591            $parent = $arrData[$i][$pid_name];
2592            break;
2593        }
2594    }
2595    return $parent;
2596}
2597
2598/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Î·»Äï¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2599function sfGetBrothersArray($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) {
2600    $max = count($arrData);
2601
2602    $arrBrothers = array();
2603    foreach($arrPID as $id) {
2604        // ¿ÆID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2605        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2606            if($arrData[$i][$id_name] == $id) {
2607                $parent = $arrData[$i][$pid_name];
2608                break;
2609            }
2610        }
2611        // ·»ÄïID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2612        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2613            if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) {
2614                $arrBrothers[] = $arrData[$i][$id_name];
2615            }
2616        }
2617    }
2618    return $arrBrothers;
2619}
2620
2621/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Îľ°¤Î»Ò¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2622function sfGetUnderChildrenArray($arrData, $pid_name, $id_name, $parent) {
2623    $max = count($arrData);
2624
2625    $arrChildren = array();
2626    // »ÒID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2627    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2628        if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) {
2629            $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name];
2630        }
2631    }
2632    return $arrChildren;
2633}
2634
2635
2636// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ
2637function sfGetCatTree($parent_category_id, $count_check = false) {
2638    $objQuery = new SC_Query();
2639    $col = "";
2640    $col .= " cat.category_id,";
2641    $col .= " cat.category_name,";
2642    $col .= " cat.parent_category_id,";
2643    $col .= " cat.level,";
2644    $col .= " cat.rank,";
2645    $col .= " cat.creator_id,";
2646    $col .= " cat.create_date,";
2647    $col .= " cat.update_date,";
2648    $col .= " cat.del_flg, ";
2649    $col .= " ttl.product_count";
2650    $from = "dtb_category as cat left join dtb_category_total_count as ttl on ttl.category_id = cat.category_id";
2651    // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
2652    if($count_check) {
2653        $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0";
2654    } else {
2655        $where = "del_flg = 0";
2656    }
2657    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
2658    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where);
2659
2660    $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id);
2661
2662    foreach($arrRet as $key => $array) {
2663        foreach($arrParentID as $val) {
2664            if($array['category_id'] == $val) {
2665                $arrRet[$key]['display'] = 1;
2666                break;
2667            }
2668        }
2669    }
2670
2671    return $arrRet;
2672}
2673
2674// ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÏ¢·ë¤·¤¿Ê¸»úÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2675function sfGetCatCombName($category_id){
2676    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ
2677    $objQuery = new SC_Query();
2678    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2679    $ConbName = "";
2680
2681    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2682    foreach($arrCatID as $key => $val){
2683        $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?";
2684        $arrVal = array($val);
2685        $CatName = $objQuery->getOne($sql,$arrVal);
2686        $ConbName .= $CatName . ' | ';
2687    }
2688    // ºÇ¸å¤Î ¡Ã ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
2689    $ConbName = substr_replace($ConbName, "", strlen($ConbName) - 2, 2);
2690
2691    return $ConbName;
2692}
2693
2694// »ØÄꤷ¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ID¤ÎÂ祫¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2695function sfGetFirstCat($category_id){
2696    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ
2697    $objQuery = new SC_Query();
2698    $arrRet = array();
2699    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2700    $arrRet['id'] = $arrCatID[0];
2701
2702    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2703    $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?";
2704    $arrVal = array($arrRet['id']);
2705    $arrRet['name'] = $objQuery->getOne($sql,$arrVal);
2706
2707    return $arrRet;
2708}
2709
2710//MySQLÍѤÎSQLʸ¤ËÊѹ¹¤¹¤ë
2711function sfChangeMySQL($sql){
2712    // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹
2713    $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql);
2714
2715    $sql = sfChangeView($sql);      // viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2716    $sql = sfChangeILIKE($sql);     // ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2717    $sql = sfChangeRANDOM($sql);    // RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2718
2719    return $sql;
2720}
2721
2722// SQL¤ÎÃæ¤Ëview¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
2723function sfInArray($sql){
2724    global $arrView;
2725
2726    foreach($arrView as $key => $val){
2727        if (strcasecmp($sql, $val) == 0){
2728            $changesql = eregi_replace("($key)", "$val", $sql);
2729            sfInArray($changesql);
2730        }
2731    }
2732    return false;
2733}
2734
2735// SQL¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥ÈÂбþ
2736function sfQuoteSmart($in){
2737
2738    if (is_int($in) || is_double($in)) {
2739        return $in;
2740    } elseif (is_bool($in)) {
2741        return $in ? 1 : 0;
2742    } elseif (is_null($in)) {
2743        return 'NULL';
2744    } else {
2745        return "'" . str_replace("'", "''", $in) . "'";
2746    }
2747}
2748
2749// viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2750function sfChangeView($sql){
2751    global $arrView;
2752    global $arrViewWhere;
2753
2754    $arrViewTmp = $arrView;
2755
2756    // view¤Îwhere¤òÊÑ´¹
2757    foreach($arrViewTmp as $key => $val){
2758        $arrViewTmp[$key] = strtr($arrViewTmp[$key], $arrViewWhere);
2759    }
2760
2761    // view¤òÊÑ´¹
2762    $changesql = strtr($sql, $arrViewTmp);
2763
2764    return $changesql;
2765}
2766
2767// ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2768function sfChangeILIKE($sql){
2769    $changesql = eregi_replace("(ILIKE )", "LIKE BINARY ", $sql);
2770    return $changesql;
2771}
2772
2773// RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2774function sfChangeRANDOM($sql){
2775    $changesql = eregi_replace("( RANDOM)", " RAND", $sql);
2776    return $changesql;
2777}
2778
2779// view¤Îwhere¤òÃÖ´¹¤¹¤ë
2780function sfViewWhere($target, $where = "", $arrval = array(), $option = ""){
2781    global $arrViewWhere;
2782    $arrWhere = split("[?]", $where);
2783    $where_tmp = " WHERE " . $arrWhere[0];
2784    for($i = 1; $i < count($arrWhere); $i++){
2785        $where_tmp .= sfQuoteSmart($arrval[$i - 1]) . $arrWhere[$i];
2786    }
2787    $arrViewWhere[$target] = $where_tmp . " " . $option;
2788}
2789
2790// ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê°Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥³¥Ô¡¼
2791function sfCopyDir($src, $des, $mess, $override = false){
2792    if(!is_dir($src)){
2793        return false;
2794    }
2795
2796    $oldmask = umask(0);
2797    $mod= stat($src);
2798
2799    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë
2800    if(!file_exists($des)) {
2801        if(!mkdir($des, $mod[2])) {
2802            print("path:" . $des);
2803        }
2804    }
2805
2806    $fileArray=glob( $src."*" );
2807    foreach( $fileArray as $key => $data_ ){
2808        // CVS´ÉÍý¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥³¥Ô¡¼¤·¤Ê¤¤
2809        if(ereg("/CVS/Entries", $data_)) {
2810            break;
2811        }
2812        if(ereg("/CVS/Repository", $data_)) {
2813            break;
2814        }
2815        if(ereg("/CVS/Root", $data_)) {
2816            break;
2817        }
2818
2819        mb_ereg("^(.*[\/])(.*)",$data_, $matches);
2820        $data=$matches[2];
2821        if( is_dir( $data_ ) ){
2822            $mess = sfCopyDir( $data_.'/', $des.$data.'/', $mess);
2823        }else{
2824            if(!$override && file_exists($des.$data)) {
2825                $mess.= $des.$data . "¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹\n";
2826            } else {
2827                if(@copy( $data_, $des.$data)) {
2828                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼À®¸ù\n";
2829                } else {
2830                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼¼ºÇÔ\n";
2831                }
2832            }
2833            $mod=stat($data_ );
2834        }
2835    }
2836    umask($oldmask);
2837    return $mess;
2838}
2839
2840// »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ´¤Æºï½ü¤¹¤ë
2841function sfDelFile($dir){
2842    $dh = opendir($dir);
2843    // ¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü
2844    while($file = readdir($dh)){
2845        if ($file == "." or $file == "..") continue;
2846        $del_file = $dir . "/" . $file;
2847        if(is_file($del_file)){
2848            $ret = unlink($dir . "/" . $file);
2849        }else if (is_dir($del_file)){
2850            $ret = sfDelFile($del_file);
2851        }
2852
2853        if(!$ret){
2854            return $ret;
2855        }
2856    }
2857
2858    // ÊĤ¸¤ë
2859    closedir($dh);
2860
2861    // ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü
2862    return rmdir($dir);
2863}
2864
2865/*
2866 * ´Ø¿ô̾¡§sfWriteFile
2867 * °ú¿ô1 ¡§½ñ¤­¹þ¤à¥Ç¡¼¥¿
2868 * °ú¿ô2 ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹
2869 * °ú¿ô3 ¡§½ñ¤­¹þ¤ß¥¿¥¤¥×
2870 * °ú¿ô4 ¡§¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
2871 * Ìá¤êÃÍ¡§·ë²Ì¥Õ¥é¥° À®¸ù¤Ê¤é true ¼ºÇԤʤé false
2872 * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñ¤­½Ð¤·
2873 */
2874function sfWriteFile($str, $path, $type, $permission = "") {
2875    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯
2876    if (!($file = fopen ($path, $type))) {
2877        return false;
2878    }
2879
2880    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯
2881    flock ($file, LOCK_EX);
2882    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ñ¤­¹þ¤ß
2883    fputs ($file, $str);
2884    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü
2885    flock ($file, LOCK_UN);
2886    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë
2887    fclose ($file);
2888    // ¸¢¸Â¤ò»ØÄê
2889    if($permission != "") {
2890        chmod($path, $permission);
2891    }
2892
2893    return true;
2894}
2895
2896function sfFlush($output = " ", $sleep = 0){
2897    // ¼Â¹Ô»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤
2898    set_time_limit(0);
2899    // ½ÐÎϤò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤(==ÆüËܸ켫ưÊÑ´¹¤â¤·¤Ê¤¤)
2900    ob_end_clean();
2901
2902    // IE¤Î¤¿¤á¤Ë256¥Ð¥¤¥È¶õʸ»ú½ÐÎÏ
2903    echo str_pad('',256);
2904
2905    // ½ÐÎϤϥ֥é¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦
2906    echo $output;
2907    // ½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë
2908    flush();
2909
2910    ob_end_flush();
2911    ob_start();
2912
2913    // »þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë½èÍý
2914    sleep($sleep);
2915}
2916
2917// @version¤Îµ­ºÜ¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2918function sfGetFileVersion($path) {
2919    if(file_exists($path)) {
2920        $src_fp = fopen($path, "rb");
2921        if($src_fp) {
2922            while (!feof($src_fp)) {
2923                $line = fgets($src_fp);
2924                if(ereg("@version", $line)) {
2925                    $arrLine = split(" ", $line);
2926                    $version = $arrLine[5];
2927                }
2928            }
2929            fclose($src_fp);
2930        }
2931    }
2932    return $version;
2933}
2934
2935// »ØÄꤷ¤¿URL¤ËÂФ·¤ÆPOST¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ë
2936function sfSendPostData($url, $arrData, $arrOkCode = array()){
2937    require_once(DATA_PATH . "module/Request.php");
2938
2939    // Á÷¿®¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹À¸À®
2940    $req = new HTTP_Request($url);
2941
2942    $req->addHeader('User-Agent', 'DoCoMo/2.0¡¡P2101V(c100)');
2943    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
2944
2945    // POST¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
2946    $req->addPostDataArray($arrData);
2947
2948    // ¥¨¥é¡¼¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢±þÅú¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2949    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) {
2950
2951        // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤¬¥¨¥é¡¼È½Äê¤Ê¤é¡¢¶õ¤òÊÖ¤¹
2952        $res_code = $req->getResponseCode();
2953
2954        if(!in_array($res_code, $arrOkCode)){
2955            $response = "";
2956        }else{
2957            $response = $req->getResponseBody();
2958        }
2959
2960    } else {
2961        $response = "";
2962    }
2963
2964    // POST¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ê¥¢
2965    $req->clearPostData();
2966
2967    return $response;
2968}
2969
2970/* ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ ------------------------------------------------------------------------------------------------*/
2971function sfPrintR($obj) {
2972    print("<div style='font-size: 12px;color: #00FF00;'>\n");
2973    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong><br />\n");
2974    print("<pre>\n");
2975    print_r($obj);
2976    print("</pre>\n");
2977    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong></div>\n");
2978}
2979
2980?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.