source: branches/rel/data/lib/slib.php @ 15003

Revision 15003, 78.8 KB checked in by kakinaka, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8//---¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò»ØÄê
9$INC_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
10require_once( $INC_PATH ."/../conf/conf.php" );
11require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_DbConn.php" );
12require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_Query.php" );
13require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_CampaignSession.php" );
14require_once( $INC_PATH ."/../include/session.inc" );
15
16// Á´¥Ú¡¼¥¸¶¦ÄÌ¥¨¥é¡¼
17$GLOBAL_ERR = "";
18
19// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý
20sfInitInstall();
21
22/* ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó½êÆÀ */
23function sfGetDBVersion($dsn = "") {
24    if($dsn == "") {
25        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
26            $dsn = DEFAULT_DSN;
27        } else {
28            return;
29        }
30    }
31   
32    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
33    list($db_type) = split(":", $dsn);
34    if($db_type == 'mysql') {
35        $val = $objQuery->getOne("select version()");
36        $version = "MySQL " . $val;
37    }   
38    if($db_type == 'pgsql') {
39        $val = $objQuery->getOne("select version()");
40        $arrLine = split(" " , $val);
41        $version = $arrLine[0] . " " . $arrLine[1];
42    }
43    return $version;
44}
45
46/* ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ */
47function sfTabaleExists($table_name, $dsn = "") {
48    if($dsn == "") {
49        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
50            $dsn = DEFAULT_DSN;
51        } else {
52            return;
53        }
54    }
55   
56    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
57    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
58    if(!$objQuery->isError()) {
59        list($db_type) = split(":", $dsn);
60        // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë
61        if ($db_type == "pgsql") {
62            $sql = "SELECT
63                        relname
64                    FROM
65                        pg_class
66                    WHERE
67                        (relkind = 'r' OR relkind = 'v') AND
68                        relname = ?
69                    GROUP BY
70                        relname";
71            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
72            if(count($arrRet) > 0) {
73                return true;
74            }
75        }else if ($db_type == "mysql") {
76            $sql = "SHOW TABLE STATUS LIKE ?";
77            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
78            if(count($arrRet) > 0) {
79                return true;
80            }
81        }
82    }
83    return false;
84}
85
86// ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ®
87function sfColumnExists($table_name, $col_name, $col_type = "", $dsn = "", $add = false) {
88    if($dsn == "") {
89        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
90            $dsn = DEFAULT_DSN;
91        } else {
92            return;
93        }
94    }
95
96    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼
97    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false;
98   
99    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
100    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
101    if(!$objQuery->isError()) {
102        list($db_type) = split(":", $dsn);
103       
104        // ¥«¥é¥à¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ
105        $arrRet = sfGetColumnList($table_name, $objQuery, $db_type);
106        if(count($arrRet) > 0) {
107            if(in_array($col_name, $arrRet)){
108                return true;
109            }
110        }
111    }
112   
113    // ¥«¥é¥à¤òÄɲ乤ë
114    if($add){
115        $objQuery->query("ALTER TABLE $table_name ADD $col_name $col_type ");
116        return true;
117    }
118   
119    return false;
120}
121
122// ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ®
123function sfIndexExists($table_name, $col_name, $index_name, $length = "", $dsn = "", $add = false) {
124    if($dsn == "") {
125        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
126            $dsn = DEFAULT_DSN;
127        } else {
128            return;
129        }
130    }
131
132    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼
133    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false;
134   
135    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
136    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
137    if(!$objQuery->isError()) {
138        list($db_type) = split(":", $dsn);     
139        switch($db_type) {
140        case 'pgsql':
141            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ
142            $arrRet = $objQuery->getAll("SELECT relname FROM pg_class WHERE relname = ?", array($index_name));
143            break;
144        case 'mysql':
145            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ
146            $arrRet = $objQuery->getAll("SHOW INDEX FROM ? WHERE Key_name = ?", array($table_name, $index_name));           
147            break;
148        default:
149            return false;
150        }
151        // ¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç
152        if(count($arrRet) > 0) {
153            return true;
154        }
155    }
156   
157    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë
158    if($add){
159        switch($db_type) {
160        case 'pgsql':
161            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?)", array($index_name, $table_name, $col_name));
162            break;
163        case 'mysql':
164            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?(?))", array($index_name, $table_name, $col_name, $length));           
165            break;
166        default:
167            return false;
168        }
169        return true;
170    }   
171    return false;
172}
173
174// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
175function sfDataExists($table_name, $where, $arrval, $dsn = "", $sql = "", $add = false) {
176    if($dsn == "") {
177        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
178            $dsn = DEFAULT_DSN;
179        } else {
180            return;
181        }
182    }
183    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
184    $count = $objQuery->count($table_name, $where, $arrval);
185
186    if($count > 0) {
187        $ret = true;
188    } else {
189        $ret = false;
190    }
191    // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲ乤ë
192    if(!$ret && $add) {
193        $objQuery->exec($sql);
194    }
195   
196    return $ret;
197}
198
199/*
200 * ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊ󤫤éÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
201 * ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢É¬¤º1°Ê¾å¤Î¿ôÃͤ¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
202 * 0¤òÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¸µ¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤³¤È¡£
203 *
204 * @param $control_id ´ÉÍýID
205 * @param $dsn DataSource
206 * @return $control_flg ¥Õ¥é¥°
207 */
208function sfGetSiteControlFlg($control_id, $dsn = "") {
209
210    // ¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹
211    if($dsn == "") {
212        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
213            $dsn = DEFAULT_DSN;
214        } else {
215            return;
216        }
217    }
218
219    // ¥¯¥¨¥êÀ¸À®
220    $target_column = "control_flg";
221    $table_name = "dtb_site_control";
222    $where = "control_id = ?";
223    $arrval = array($control_id);
224    $control_flg = 0;
225
226    // ¥¯¥¨¥êȯ¹Ô
227    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
228    $arrSiteControl = $objQuery->select($target_column, $table_name, $where, $arrval);
229
230    // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥é¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
231    if (count($arrSiteControl) > 0) {
232        $control_flg = $arrSiteControl[0]["control_flg"];
233    }
234   
235    return $control_flg;
236}
237
238// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥«¥é¥à°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
239function sfGetColumnList($table_name, $objQuery = "", $db_type = DB_TYPE){
240    if($objQuery == "") $objQuery = new SC_Query();
241    $arrRet = array();
242   
243    // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë
244    if ($db_type == "pgsql") {
245        $sql = "SELECT a.attname FROM pg_class c, pg_attribute a WHERE c.relname=? AND c.oid=a.attrelid AND a.attnum > 0 AND not a.attname like '........pg.dropped.%........' ORDER BY a.attnum";
246        $arrColList = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
247        $arrColList = sfswaparray($arrColList);
248        $arrRet = $arrColList["attname"];
249    }else if ($db_type == "mysql") {
250        $sql = "SHOW COLUMNS FROM $table_name";
251        $arrColList = $objQuery->getAll($sql);
252        $arrColList = sfswaparray($arrColList);
253        $arrRet = $arrColList["Field"];
254    }
255    return $arrRet;
256}
257
258// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý
259function sfInitInstall() {
260    // ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
261    if(!defined('ECCUBE_INSTALL')) {
262        if(!ereg("/install/", $_SERVER['PHP_SELF'])) {
263            header("Location: ./install/");
264        }
265    } else {
266        $path = HTML_PATH . "install/index.php";
267        if(file_exists($path)) {
268            sfErrorHeader(">> /install/index.php¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
269        }
270       
271        // µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îinstall.php¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
272        $path = HTML_PATH . "install.php";
273        if(file_exists($path)) {
274            sfErrorHeader(">> /install.php¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
275        }       
276    }
277}
278
279// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿PHP¤òÆɤ߽Ф·
280function sfLoadUpdateModule() {
281    // URLÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü
282    $main_php = ereg_replace(URL_DIR, "", $_SERVER['PHP_SELF']);
283    $extern_php = UPDATE_PATH . $main_php;
284    if(file_exists($extern_php)) {
285        require_once($extern_php);
286    }
287}
288
289function sf_getBasisData() {
290    //DB¤«¤éÀßÄê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ
291    $objConn = new SC_DbConn(DEFAULT_DSN);
292    $result = $objConn->getAll("SELECT * FROM dtb_baseinfo");
293    if(is_array($result[0])) {
294        foreach ( $result[0] as $key=>$value ){
295            $CONF["$key"] = $value;
296        }
297    }
298    return $CONF;
299}
300
301// Áõ¾þÉÕ¤­¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
302function sfErrorHeader($mess, $print = false) {
303    global $GLOBAL_ERR;
304    if($GLOBAL_ERR == "") {
305        $GLOBAL_ERR = "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=" . CHAR_CODE . "'>\n";
306    }
307    $GLOBAL_ERR.= "<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' summary=' '>\n";
308    $GLOBAL_ERR.= "<tr>\n";
309    $GLOBAL_ERR.= "<td bgcolor='#ffeebb' height='25' colspan='2' align='center'>\n";
310    $GLOBAL_ERR.= "<SPAN style='color:red; font-size:12px'><strong>" . $mess . "</strong></span>\n";
311    $GLOBAL_ERR.= "</td>\n";
312    $GLOBAL_ERR.= " </tr>\n";
313    $GLOBAL_ERR.= "</table>\n";
314   
315    if($print) {
316        print($GLOBAL_ERR);
317    }
318}
319
320/* ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */
321function sfDispError($type) {
322   
323    class LC_ErrorPage {
324        function LC_ErrorPage() {
325            $this->tpl_mainpage = 'login_error.tpl';
326            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼';
327        }
328    }
329
330    $objPage = new LC_ErrorPage();
331    $objView = new SC_AdminView();
332   
333    switch ($type) {
334        case LOGIN_ERROR:
335            $objPage->tpl_error="£É£Ä¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
336            break;
337        case ACCESS_ERROR:
338            $objPage->tpl_error="¥í¥°¥¤¥óǧ¾Ú¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
339            break;
340        case AUTH_ERROR:
341            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
342            break;
343        case INVALID_MOVE_ERRORR:
344            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
345            break;
346        default:
347            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
348            break;
349    }
350   
351    $objView->assignobj($objPage);
352    $objView->display(LOGIN_FRAME);
353   
354    exit;
355}
356
357/* ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */
358function sfDispSiteError($type, $objSiteSess = "", $return_top = false, $err_msg = "", $is_mobile = false) {
359    global $objCampaignSess;
360   
361    if ($objSiteSess != "") {
362        $objSiteSess->setNowPage('error');
363    }
364   
365    class LC_ErrorPage {
366        function LC_ErrorPage() {
367            $this->tpl_mainpage = 'error.tpl';
368            $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/error.css';
369            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼';
370        }
371    }
372   
373    $objPage = new LC_ErrorPage();
374   
375    if($is_mobile === true) {
376        $objView = new SC_MobileView();     
377    } else {
378        $objView = new SC_SiteView();
379    }
380   
381    switch ($type) {
382        case PRODUCT_NOT_FOUND:
383            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£";
384            break;
385        case PAGE_ERROR:
386            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£";
387            break;
388        case CART_EMPTY:
389            $objPage->tpl_error="¥«¡¼¥È¤Ë¾¦Éʤ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£";
390            break;
391        case CART_ADD_ERROR:
392            $objPage->tpl_error="¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾¦ÉʤòÄɲ乤뤳¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
393            break;
394        case CANCEL_PURCHASE:
395            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£<br />¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¾ì¹ç<br />¡¦¹ØÆþ¼ê³¤­Ãæ¤Ë¿·¤·¤¤¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç<br />¡¦¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç";
396            break;
397        case CATEGORY_NOT_FOUND:
398            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£";
399            break;
400        case SITE_LOGIN_ERROR:
401            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£";
402            break;
403        case TEMP_LOGIN_ERROR:
404            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />ËÜÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë<br />URL¤è¤êËÜÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
405            break;
406        case CUSTOMER_ERROR:
407            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£";
408            break;
409        case SOLD_OUT:
410            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎľÁ°¤ÇÇä¤êÀڤ줿¾¦Éʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
411            break;
412        case CART_NOT_FOUND:
413            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʾðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
414            break;
415        case LACK_POINT:
416            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
417            break;
418        case FAVORITE_ERROR:
419            $objPage->tpl_error="´û¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉʤǤ¹¡£";
420            break;
421        case EXTRACT_ERROR:
422            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²òÅà¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
423            break;
424        case FTP_DOWNLOAD_ERROR:
425            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎFTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
426            break;
427        case FTP_LOGIN_ERROR:
428            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
429            break;
430        case FTP_CONNECT_ERROR:
431            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
432            break;
433        case CREATE_DB_ERROR:
434            $objPage->tpl_error="DB¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢DBºîÀ®¤Î¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
435            break;
436        case DB_IMPORT_ERROR:
437            $objPage->tpl_error="¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹½Â¤¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\nsql¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
438            break;
439        case FILE_NOT_FOUND:
440            $objPage->tpl_error="»ØÄê¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£";
441            break;
442        case WRITE_FILE_ERROR:
443            $objPage->tpl_error="ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\nÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
444            break;
445        case FREE_ERROR_MSG:
446            $objPage->tpl_error=$err_msg;
447            break;
448        default:
449            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
450            break;
451    }
452   
453    $objPage->return_top = $return_top;
454   
455    $objView->assignobj($objPage);
456   
457    if(is_object($objCampaignSess)) {
458        // ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
459        $objCampaignSess->pageView($objView);
460    } else {
461        $objView->display(SITE_FRAME);
462    }   
463    exit;
464}
465
466/* ǧ¾Ú¤Î²ÄÈÝȽÄê */
467function sfIsSuccess($objSess, $disp_error = true) {
468    $ret = $objSess->IsSuccess();
469    if($ret != SUCCESS) {
470        if($disp_error) {
471            // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
472            sfDispError($ret);
473        }
474        return false;
475    }
476    // ¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯(CSRF¤Î»ÃÄêŪ¤ÊÂкö)
477    // ¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥é̵¡× ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼
478    // ¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥éÍ­¡× ¤«¤Ä ¡Ö´ÉÍý²èÌ̤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Ç¤Ê¤¤¡× ¾ì¹ç¤Ë¥¨¥é¡¼²èÌ̤òɽ¼¨¤¹¤ë
479    if ( empty($_SERVER['HTTP_REFERER']) ) {
480        // ·Ù¹ðɽ¼¨¤µ¤»¤ë¡©
481        // sfErrorHeader('>> referrer¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');
482    } else {
483        $domain  = sfIsHTTPS() ? SSL_URL : SITE_URL;
484        $pattern = sprintf('|^%s.*|', $domain . 'admin/');
485        $referer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
486
487        // ´ÉÍý²èÌ̤«¤é°Ê³°¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼²èÌ̤òɽ¼¨
488        if (!preg_match($pattern, $referer)) {
489            if ($disp_error) sfDispError(INVALID_MOVE_ERRORR);
490            return false;
491        }
492    }
493    return true;
494}
495
496/**
497 * HTTPS¤«¤É¤¦¤«¤òȽÄê
498 *
499 * @return bool
500 */
501function sfIsHTTPS () {
502    // HTTPS»þ¤Ë¤Ï$_SERVER['HTTPS']¤Ë¤Ï¶õ¤Ç¤Ê¤¤Ãͤ¬Æþ¤ë
503    // $_SERVER['HTTPS'] != 'off' ¤ÏIISÍÑ
504    if (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] != 'off') {
505        return true;
506    } else {
507        return false;
508    }
509}
510
511/**
512 *  Àµµ¬¤ÎÁ«°Ü¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òȽÄê
513 *  Á°²èÌ̤Çuniqid¤òËä¤á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ë
514 *  @param  obj  SC_Session, SC_SiteSession
515 *  @return bool
516 */
517function sfIsValidTransition($objSess) {
518    // Á°²èÌ̤«¤éPOST¤µ¤ì¤ëuniqid¤¬Àµ¤·¤¤¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
519    $uniqid = $objSess->getUniqId();
520    if ( !empty($_POST['uniqid']) && ($_POST['uniqid'] === $uniqid) ) {
521        return true;
522    } else {
523        return false;
524    }
525}
526
527/* Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê */
528function sfIsPrePage($objSiteSess, $is_mobile = false) {
529    $ret = $objSiteSess->isPrePage();
530    if($ret != true) {
531        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
532        sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile);           
533    }
534}
535
536function sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess) {
537    // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ
538    $uniqid = $objSiteSess->getUniqId();
539    // ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿»þ¤Î¥«¡¼¥ÈÆâÍƤ¬¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
540    $objCartSess->saveCurrentCart($uniqid);
541    // POST¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤òÈæ³Ó(¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬POST¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼)
542    $ret = $objSiteSess->checkUniqId();
543    if($ret != true) {
544        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
545        sfDispSiteError(CANCEL_PURCHASE, $objSiteSess);
546    }
547   
548    // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ¤Ç¤Ê¤¤¤« || ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éÊѲ½¤¬¤Ê¤¤¤«
549    $quantity = $objCartSess->getTotalQuantity();
550    $ret = $objCartSess->checkChangeCart();
551    if($ret == true || !($quantity > 0)) {
552        // ¥«¡¼¥È¾ðÊóɽ¼¨¤Ë¶¯À©°ÜÆ°¤¹¤ë
553        header("Location: ".URL_CART_TOP);
554        exit;
555    }
556    return $uniqid;
557}
558
559/* DBÍÑÆüÉÕʸ»úÎó¼èÆÀ */
560function sfGetTimestamp($year, $month, $day, $last = false) {
561    if($year != "" && $month != "" && $day != "") {
562        if($last) {
563            $time = "23:59:59";
564        } else {
565            $time = "00:00:00";
566        }
567        $date = $year."-".$month."-".$day." ".$time;
568    } else {
569        $date = "";
570    }
571    return  $date;
572}
573
574// INT·¿¤Î¿ôÃÍ¥Á¥§¥Ã¥¯
575function sfIsInt($value) {
576    if($value != "" && strlen($value) <= INT_LEN && is_numeric($value)) {
577        return true;
578    }
579    return false;
580}
581
582function sfCSVDownload($data, $prefix = ""){
583   
584    if($prefix == "") {
585        $dir_name = sfUpDirName();
586        $file_name = $dir_name . date("ymdHis") .".csv";
587    } else {
588        $file_name = $prefix . date("ymdHis") .".csv";
589    }
590   
591    /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */
592    Header("Content-disposition: attachment; filename=${file_name}");
593    Header("Content-type: application/octet-stream; name=${file_name}");
594    Header("Cache-Control: ");
595    Header("Pragma: ");
596   
597    /* i18n¢· ¤À¤ÈÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢mb¢· ¤ËÊѹ¹
598    if (i18n_discover_encoding($data) == CHAR_CODE){
599        $data = i18n_convert($data,'SJIS',CHAR_CODE);
600    }
601    */
602    if (mb_internal_encoding() == CHAR_CODE){
603        $data = mb_convert_encoding($data,'SJIS',CHAR_CODE);
604    }
605   
606    /* ¥Ç¡¼¥¿¤ò½ÐÎÏ */
607    echo $data;
608}
609
610/* 1³¬Áؾå¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
611function sfUpDirName() {
612    $path = $_SERVER['PHP_SELF'];
613    $arrVal = split("/", $path);
614    $cnt = count($arrVal);
615    return $arrVal[($cnt - 2)];
616}
617
618// ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡Ê¤¿¤À¤·¥Ý¥¹¥È¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡Ë
619function sfReload($get = "") {
620    if ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "443" ){
621        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SSL_URL);
622    } else {
623        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SITE_URL);
624    }
625   
626    if($get != "") {
627        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get);
628    } else {
629        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF']);
630    }
631    exit;
632}
633
634// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾å¤²¤ë¡£
635function sfRankUp($table, $colname, $id, $andwhere = "") {
636    $objQuery = new SC_Query();
637    $objQuery->begin();
638    $where = "$colname = ?";
639    if($andwhere != "") {
640        $where.= " AND $andwhere";
641    }
642    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ
643    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
644    // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ
645    $maxrank = $objQuery->max($table, "rank", $andwhere);
646    // ¥é¥ó¥¯¤¬ºÇÂçÃͤè¤ê¤â¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
647    if($rank < $maxrank) {
648        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä¾å¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
649        $where = "rank = ?";
650        if($andwhere != "") {
651            $where.= " AND $andwhere";
652        }
653        $uprank = $rank + 1;
654        $up_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($uprank));
655        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô
656        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?";
657        $objQuery->exec($sqlup, array($rank + 1, $id));
658        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $up_id));
659    }
660    $objQuery->commit();
661}
662
663// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
664function sfRankDown($table, $colname, $id, $andwhere = "") {
665    $objQuery = new SC_Query();
666    $objQuery->begin();
667    $where = "$colname = ?";
668    if($andwhere != "") {
669        $where.= " AND $andwhere";
670    }
671    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ
672    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
673       
674    // ¥é¥ó¥¯¤¬1(ºÇ¾®ÃÍ)¤è¤ê¤âÂ礭¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
675    if($rank > 1) {
676        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä²¼¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
677        $where = "rank = ?";
678        if($andwhere != "") {
679            $where.= " AND $andwhere";
680        }
681        $downrank = $rank - 1;
682        $down_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($downrank));
683        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô
684        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?";
685        $objQuery->exec($sqlup, array($rank - 1, $id));
686        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $down_id));
687    }
688    $objQuery->commit();
689}
690
691//----¡¡»ØÄê½ç°Ì¤Ø°ÜÆ°
692function sfMoveRank($tableName, $keyIdColumn, $keyId, $pos, $where = "") {
693    $objQuery = new SC_Query();
694    $objQuery->begin();
695       
696    // ¼«¿È¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
697    $rank = $objQuery->get($tableName, "rank", "$keyIdColumn = ?", array($keyId)); 
698    $max = $objQuery->max($tableName, "rank", $where);
699       
700    // ÃͤÎÄ´À°¡ÊµÕ½ç¡Ë
701    if($pos > $max) {
702        $position = 1;
703    } else if($pos < 1) {
704        $position = $max;
705    } else {
706        $position = $max - $pos + 1;
707    }
708   
709    if( $position > $rank ) $term = "rank - 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç
710    if( $position < $rank ) $term = "rank + 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾ì¹ç
711
712    //--¡¡»ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Î¾¦Éʤ«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¾¦ÉʤޤǤÎrank¤ò£±¤Ä¤º¤é¤¹
713    $sql = "UPDATE $tableName SET rank = $term, update_date = NOW() WHERE rank BETWEEN ? AND ? AND del_flg = 0";
714    if($where != "") {
715        $sql.= " AND $where";
716    }
717   
718    if( $position > $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $rank + 1, $position ));
719    if( $position < $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $position, $rank - 1 ));
720
721    //-- »ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Ørank¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¡£
722    $sql  = "UPDATE $tableName SET rank = ?, update_date = NOW() WHERE $keyIdColumn = ? AND del_flg = 0 ";
723    if($where != "") {
724        $sql.= " AND $where";
725    }
726   
727    $objQuery->exec( $sql, array( $position, $keyId ) );
728    $objQuery->commit();
729}
730
731// ¥é¥ó¥¯¤ò´Þ¤à¥ì¥³¡¼¥É¤Îºï½ü
732// ¥ì¥³¡¼¥É¤´¤Èºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢$delete¤òtrue¤Ë¤¹¤ë¡£
733function sfDeleteRankRecord($table, $colname, $id, $andwhere = "", $delete = false) {
734    $objQuery = new SC_Query();
735    $objQuery->begin();
736    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£     
737    $where = "$colname = ?";
738    if($andwhere != "") {
739        $where.= " AND $andwhere";
740    }
741    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
742
743    if(!$delete) {
744        // ¥é¥ó¥¯¤òºÇ²¼°Ì¤Ë¤¹¤ë¡¢DEL¥Õ¥é¥°ON
745        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = 0, del_flg = 1, update_date = Now() ";
746        $sqlup.= "WHERE $colname = ?";
747        // UPDATE¤Î¼Â¹Ô
748        $objQuery->exec($sqlup, array($id));
749    } else {
750        $objQuery->delete($table, "$colname = ?", array($id));
751    }
752   
753    // Äɲå쥳¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä¤º¤é¤¹¡£
754    $where = "rank > ?";
755    if($andwhere != "") {
756        $where.= " AND $andwhere";
757    }
758    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where";
759    $objQuery->exec($sqlup, array($rank));
760    $objQuery->commit();
761}
762
763// ¥ì¥³¡¼¥É¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
764function sfIsRecord($table, $col, $arrval, $addwhere = "") {
765    $objQuery = new SC_Query();
766    $arrCol = split("[, ]", $col);
767       
768    $where = "del_flg = 0";
769   
770    if($addwhere != "") {
771        $where.= " AND $addwhere";
772    }
773       
774    foreach($arrCol as $val) {
775        if($val != "") {
776            if($where == "") {
777                $where = "$val = ?";
778            } else {
779                $where.= " AND $val = ?";
780            }
781        }
782    }
783    $ret = $objQuery->get($table, $col, $where, $arrval);
784   
785    if($ret != "") {
786        return true;
787    }
788    return false;
789}
790
791// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸
792function sfMergeCBValue($keyname, $max) {
793    $conv = "";
794    $cnt = 1;
795    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) {
796        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") {
797            $conv.= "1";
798        } else {
799            $conv.= "0";
800        }
801    }
802    return $conv;
803}
804
805// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ2¿Ê¿ô·Á¼°¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£
806function sfMergeCheckBoxes($array, $max) {
807    $ret = "";
808    if(is_array($array)) { 
809        foreach($array as $val) {
810            $arrTmp[$val] = "1";
811        }
812    }
813    for($i = 1; $i <= $max; $i++) {
814        if($arrTmp[$i] == "1") {
815            $ret.= "1";
816        } else {
817            $ret.= "0";
818        }
819    }
820    return $ret;
821}
822
823
824// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ¡Ö-¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
825function sfMergeParamCheckBoxes($array) {
826    $ret = '';
827    if(is_array($array)) {
828        foreach($array as $val) {
829            if($ret != "") {
830                $ret.= "-$val";
831            } else {
832                $ret = $val;           
833            }
834        }
835    } else {
836        $ret = $array;
837    }
838    return $ret;
839}
840
841// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤ÆSQL¸¡º÷ÍѤËÊѹ¹¤¹¤ë¡£
842function sfSearchCheckBoxes($array) {
843    $max = 0;
844    $ret = "";
845    foreach($array as $val) {
846        $arrTmp[$val] = "1";
847        if($val > $max) {
848            $max = $val;
849        }
850    }
851    for($i = 1; $i <= $max; $i++) {
852        if($arrTmp[$i] == "1") {
853            $ret.= "1";
854        } else {
855            $ret.= "_";
856        }
857    }
858   
859    if($ret != "") {   
860        $ret.= "%";
861    }
862    return $ret;
863}
864
865// 2¿Ê¿ô·Á¼°¤ÎÃͤòhtml_checkboxesÂбþ¤ÎÃͤËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë
866function sfSplitCheckBoxes($val) {
867    $len = strlen($val);
868    for($i = 0; $i < $len; $i++) {
869        if(substr($val, $i, 1) == "1") {
870            $arrRet[] = ($i + 1);
871        }
872    }
873    return $arrRet;
874}
875
876// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸
877function sfMergeCBSearchValue($keyname, $max) {
878    $conv = "";
879    $cnt = 1;
880    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) {
881        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") {
882            $conv.= "1";
883        } else {
884            $conv.= "_";
885        }
886    }
887    return $conv;
888}
889
890// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤòʬ²ò
891function sfSplitCBValue($val, $keyname = "") {
892    $len = strlen($val);
893    $no = 1;
894    for ($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) {
895        if($keyname != "") {
896            $arr[$keyname . $no] = substr($val, $cnt, 1);
897        } else {
898            $arr[] = substr($val, $cnt, 1);
899        }
900        $no++;
901    }
902    return $arr;
903}
904
905// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ
906function sfArrKeyValue($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "") {
907   
908    $max = count($arrList);
909   
910    if($len_max != "" && $max > $len_max) {
911        $max = $len_max;
912    }
913   
914    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
915        if($keysize != "") {
916            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize);
917        } else {
918            $key = $arrList[$cnt][$keyname];
919        }
920        $val = $arrList[$cnt][$valname];
921       
922        if(!isset($arrRet[$key])) {
923            $arrRet[$key] = $val;
924        }
925       
926    }
927    return $arrRet;
928}
929
930// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ(Ãͤ¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç)
931function sfArrKeyValues($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "", $connect = "") {
932   
933    $max = count($arrList);
934   
935    if($len_max != "" && $max > $len_max) {
936        $max = $len_max;
937    }
938   
939    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
940        if($keysize != "") {
941            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize);
942        } else {
943            $key = $arrList[$cnt][$keyname];
944        }
945        $val = $arrList[$cnt][$valname];
946       
947        if($connect != "") {
948            $arrRet[$key].= "$val".$connect;
949        } else {
950            $arrRet[$key][] = $val;     
951        }
952    }
953    return $arrRet;
954}
955
956// ÇÛÎó¤ÎÃͤò¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊÖ¤¹¡£
957function sfGetCommaList($array, $space=true) {
958    if (count($array) > 0) {
959        $line = "";
960        foreach($array as $val) {
961            if ($space) {
962                $line .= $val . ", ";
963            }else{
964                $line .= $val . ",";
965            }
966        }
967        if ($space) {
968            $line = ereg_replace(", $", "", $line);
969        }else{
970            $line = ereg_replace(",$", "", $line);
971        }
972        return $line;
973    }else{
974        return false;
975    }
976   
977}
978
979/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòCSV¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/
980function sfGetCSVList($array) {
981    if (count($array) > 0) {
982        foreach($array as $key => $val) {
983            $val = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, CHAR_CODE);
984            $line .= "\"".$val."\",";
985        }
986        $line = ereg_replace(",$", "\n", $line);
987    }else{
988        return false;
989    }
990    return $line;
991}
992
993/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòPDF¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/
994function sfGetPDFList($array) {
995    foreach($array as $key => $val) {
996        $line .= "\t".$val;
997    }
998    $line.="\n";
999    return $line;
1000}
1001
1002
1003
1004/*-----------------------------------------------------------------*/
1005/*  check_set_term
1006/*  ǯ·îÆü¤ËÊ̤줿2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À°¹çÀ­¤È´ü´Ö¤òÊÖ¤¹
1007/*¡¡°ú¿ô (³«»Ïǯ,³«»Ï·î,³«»ÏÆü,½ªÎ»Ç¯,½ªÎ»·î,½ªÎ»Æü)
1008/*¡¡ÌáÃÍ array(£±¡¤£²¡¤£³¡Ë
1009/*          £±¡¥³«»Ïǯ·îÆü (YYYY/MM/DD 000000)
1010/*          £²¡¥½ªÎ»Ç¯·îÆü (YYYY/MM/DD 235959)
1011/*          £³¡¥¥¨¥é¡¼ ( 0 = OK, 1 = NG )
1012/*-----------------------------------------------------------------*/
1013function sfCheckSetTerm ( $start_year, $start_month, $start_day, $end_year, $end_month, $end_day ) {
1014
1015    // ´ü´Ö»ØÄê
1016    $error = 0;
1017    if ( $start_month || $start_day || $start_year){
1018        if ( ! checkdate($start_month, $start_day , $start_year) ) $error = 1;
1019    } else {
1020        $error = 1;
1021    }
1022    if ( $end_month || $end_day || $end_year){
1023        if ( ! checkdate($end_month ,$end_day ,$end_year) ) $error = 2;
1024    }
1025    if ( ! $error ){
1026        $date1 = $start_year ."/".sprintf("%02d",$start_month) ."/".sprintf("%02d",$start_day) ." 000000";
1027        $date2 = $end_year   ."/".sprintf("%02d",$end_month)   ."/".sprintf("%02d",$end_day)   ." 235959";
1028        if ($date1 > $date2) $error = 3;
1029    } else {
1030        $error = 1;
1031    }
1032    return array($date1, $date2, $error);
1033}
1034
1035// ¥¨¥é¡¼²Õ½ê¤ÎÇØ·Ê¿§¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Îfunction SC_View¤ÇÆɤ߹þ¤à
1036function sfSetErrorStyle(){
1037    return 'style="background-color:'.ERR_COLOR.'"';
1038}
1039
1040/* DB¤ËÅϤ¹¿ôÃͤΥÁ¥§¥Ã¥¯
1041 * 10·å°Ê¾å¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¡£
1042 */
1043function sfCheckNumLength( $value ){
1044    if ( ! is_numeric($value)  ){
1045        return false;
1046    }
1047   
1048    if ( strlen($value) > 9 ) {
1049        return false;
1050    }
1051   
1052    return true;
1053}
1054
1055// °ìÃפ·¤¿ÃͤΥ­¡¼Ì¾¤ò¼èÆÀ
1056function sfSearchKey($array, $word, $default) {
1057    foreach($array as $key => $val) {
1058        if($val == $word) {
1059            return $key;
1060        }
1061    }
1062    return $default;
1063}
1064
1065// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ($products_check:true¾¦ÉÊÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤À¤±¼èÆÀ)
1066function sfGetCategoryList($addwhere = "", $products_check = false, $head = CATEGORY_HEAD) {
1067    $objQuery = new SC_Query();
1068    $where = "del_flg = 0";
1069   
1070    if($addwhere != "") {
1071        $where.= " AND $addwhere";
1072    }
1073       
1074    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
1075   
1076    if($products_check) {
1077        $col = "T1.category_id, category_name, level";
1078        $from = "dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2 ON T1.category_id = T2.category_id";
1079        $where .= " AND product_count > 0";
1080    } else {
1081        $col = "category_id, category_name, level";
1082        $from = "dtb_category";
1083    }
1084   
1085    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where);
1086           
1087    $max = count($arrRet);
1088    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
1089        $id = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1090        $name = $arrRet[$cnt]['category_name'];
1091        $arrList[$id] = "";
1092        /*
1093        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) {
1094            $arrList[$id].= "¡¡";
1095        }
1096        */
1097        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) {
1098            $arrList[$id].= $head;
1099        }
1100        $arrList[$id].= $name;
1101    }
1102    return $arrList;
1103}
1104
1105// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ¡Ê¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎValue:0)
1106function sfGetLevelCatList($parent_zero = true) {
1107    $objQuery = new SC_Query();
1108    $col = "category_id, category_name, level";
1109    $where = "del_flg = 0";
1110    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
1111    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_category", $where);
1112    $max = count($arrRet);
1113   
1114    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
1115        if($parent_zero) {
1116            if($arrRet[$cnt]['level'] == LEVEL_MAX) {
1117                $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1118            } else {
1119                $arrValue[$cnt] = "";
1120            }
1121        } else {
1122            $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1123        }
1124       
1125        $arrOutput[$cnt] = "";
1126        /*         
1127        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) {
1128            $arrOutput[$cnt].= "¡¡";
1129        }
1130        */
1131        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) {
1132            $arrOutput[$cnt].= CATEGORY_HEAD;
1133        }
1134        $arrOutput[$cnt].= $arrRet[$cnt]['category_name'];
1135    }
1136    return array($arrValue, $arrOutput);
1137}
1138
1139function sfGetErrorColor($val) {
1140    if($val != "") {
1141        return "background-color:" . ERR_COLOR;
1142    }
1143    return "";
1144}
1145
1146
1147function sfGetEnabled($val) {
1148    if( ! $val ) {
1149        return " disabled=\"disabled\"";
1150    }
1151    return "";
1152}
1153
1154function sfGetChecked($param, $value) {
1155    if($param == $value) {
1156        return "checked=\"checked\"";
1157    }
1158    return "";
1159}
1160
1161// SELECT¥Ü¥Ã¥¯¥¹Íѥꥹ¥È¤ÎºîÀ®
1162function sfGetIDValueList($table, $keyname, $valname) {
1163    $objQuery = new SC_Query();
1164    $col = "$keyname, $valname";
1165    $objQuery->setwhere("del_flg = 0");
1166    $objQuery->setorder("rank DESC");
1167    $arrList = $objQuery->select($col, $table);
1168    $count = count($arrList);
1169    for($cnt = 0; $cnt < $count; $cnt++) {
1170        $key = $arrList[$cnt][$keyname];
1171        $val = $arrList[$cnt][$valname];
1172        $arrRet[$key] = $val;
1173    }
1174    return $arrRet;
1175}
1176
1177function sfTrim($str) {
1178    $ret = ereg_replace("^[¡¡ \n\r]*", "", $str);
1179    $ret = ereg_replace("[¡¡ \n\r]*$", "", $ret);
1180    return $ret;
1181}
1182
1183/* ½ê°¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬ÁؤοÆID¤òÇÛÎó¤ÇÊÖ¤¹ */
1184function sfGetParents($objQuery, $table, $pid_name, $id_name, $id) {
1185    $arrRet = sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id);
1186    // ÇÛÎó¤ÎÀèƬ1¤Ä¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1187    array_shift($arrRet);
1188    return $arrRet;
1189}
1190
1191
1192/* ¿ÆID¤ÎÇÛÎó¤ò¸µ¤ËÆÃÄê¤Î¥«¥é¥à¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£*/
1193function sfGetParentsCol($objQuery, $table, $id_name, $col_name, $arrId ) {
1194    $col = $col_name;
1195    $len = count($arrId);
1196    $where = "";
1197   
1198    for($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) {
1199        if($where == "") {
1200            $where = "$id_name = ?";
1201        } else {
1202            $where.= " OR $id_name = ?";
1203        }
1204    }
1205   
1206    $objQuery->setorder("level");
1207    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, $arrId);
1208    return $arrRet;
1209}
1210
1211/* »ÒID¤ÎÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ */
1212function sfGetChildsID($table, $pid_name, $id_name, $id) {
1213    $arrRet = sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id);
1214    return $arrRet;
1215}
1216
1217/* ¥«¥Æ¥´¥êÊѹ¹»þ¤Î°ÜÆ°½èÍý */
1218function sfMoveCatRank($objQuery, $table, $id_name, $cat_name, $old_catid, $new_catid, $id) {
1219    if ($old_catid == $new_catid) {
1220        return;
1221    }
1222    // µì¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯ºï½ü½èÍý
1223    // °ÜÆ°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£     
1224    $where = "$id_name = ?";
1225    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
1226    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä²¼¤Ë¤º¤é¤¹¡£
1227    $where = "rank > ? AND $cat_name = ?";
1228    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where";
1229    $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $old_catid));
1230    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÅÐÏ¿½èÍý
1231    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂç¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
1232    $max_rank = $objQuery->max($table, "rank", "$cat_name = ?", array($new_catid)) + 1;
1233    $where = "$id_name = ?";
1234    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ? WHERE $where";
1235    $objQuery->exec($sqlup, array($max_rank, $id));
1236}
1237
1238/* ÀǶâ·×»» */
1239function sfTax($price, $tax, $tax_rule) {
1240    $real_tax = $tax / 100;
1241    $ret = $price * $real_tax;
1242    switch($tax_rule) {
1243    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1244    case 1:
1245        $ret = round($ret);
1246        break;
1247    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1248    case 2:
1249        $ret = floor($ret);
1250        break;
1251    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1252    case 3:
1253        $ret = ceil($ret);
1254        break;
1255    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1256    default:
1257        $ret = ceil($ret);
1258        break;
1259    }
1260    return $ret;
1261}
1262
1263/* ÀǶâÉÕÍ¿ */
1264function sfPreTax($price, $tax, $tax_rule) {
1265    $real_tax = $tax / 100;
1266    $ret = $price * (1 + $real_tax);
1267   
1268    switch($tax_rule) {
1269    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1270    case 1:
1271        $ret = round($ret);
1272        break;
1273    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1274    case 2:
1275        $ret = floor($ret);
1276        break;
1277    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1278    case 3:
1279        $ret = ceil($ret);
1280        break;
1281    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1282    default:
1283        $ret = ceil($ret);
1284        break;
1285    }
1286    return $ret;
1287}
1288
1289// ·å¿ô¤ò»ØÄꤷ¤Æ»Í¼Î¸ÞÆþ
1290function sfRound($value, $pow = 0){
1291    $adjust = pow(10 ,$pow-1);
1292
1293    // À°¿ô³î¤Ä0½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð·å¿ô»ØÄê¤ò¹Ô¤¦
1294    if(sfIsInt($adjust) and $pow > 1){
1295        $ret = (round($value * $adjust)/$adjust);
1296    }
1297   
1298    $ret = round($ret);
1299
1300    return $ret;
1301}
1302
1303/* ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ */
1304function sfPrePoint($price, $point_rate, $rule = POINT_RULE, $product_id = "") {
1305    if(sfIsInt($product_id)) {
1306        $objQuery = new SC_Query();
1307        $where = "now() >= cast(start_date as date) AND ";
1308        $where .= "now() < cast(end_date as date) AND ";
1309       
1310        $where .= "del_flg = 0 AND campaign_id IN (SELECT campaign_id FROM dtb_campaign_detail where product_id = ? )";
1311        //ÅÐÏ¿(¹¹¿·)ÆüÉÕ½ç
1312        $objQuery->setorder('update_date DESC');
1313        //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼èÆÀ
1314        $arrRet = $objQuery->select("campaign_name, campaign_point_rate", "dtb_campaign", $where, array($product_id));
1315    }
1316    //Ê£¿ô¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦Éʤϡ¢ºÇ¿·¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ
1317    if($arrRet[0]['campaign_point_rate'] != "") {
1318        $campaign_point_rate = $arrRet[0]['campaign_point_rate'];
1319        $real_point = $campaign_point_rate / 100;
1320    } else {
1321        $real_point = $point_rate / 100;
1322    }
1323    $ret = $price * $real_point;
1324    switch($rule) {
1325    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1326    case 1:
1327        $ret = round($ret);
1328        break;
1329    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1330    case 2:
1331        $ret = floor($ret);
1332        break;
1333    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1334    case 3:
1335        $ret = ceil($ret);
1336        break;
1337    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1338    default:
1339        $ret = ceil($ret);
1340        break;
1341    }
1342    //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦Éʤξì¹ç
1343    if($campaign_point_rate != "") {
1344        $ret = "(".$arrRet[0]['campaign_name']."¥Ý¥¤¥ó¥ÈΨ".$campaign_point_rate."%)".$ret;
1345    }
1346    return $ret;
1347}
1348
1349/* µ¬³ÊʬÎà¤Î·ï¿ô¼èÆÀ */
1350function sfGetClassCatCount() {
1351    $sql = "select count(dtb_class.class_id) as count, dtb_class.class_id ";
1352    $sql.= "from dtb_class inner join dtb_classcategory on dtb_class.class_id = dtb_classcategory.class_id ";
1353    $sql.= "where dtb_class.del_flg = 0 AND dtb_classcategory.del_flg = 0 ";
1354    $sql.= "group by dtb_class.class_id, dtb_class.name";
1355    $objQuery = new SC_Query();
1356    $arrList = $objQuery->getall($sql);
1357    // ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ
1358    $arrRet = sfArrKeyValue($arrList, 'class_id', 'count');
1359   
1360    return $arrRet;
1361}
1362
1363/* µ¬³Ê¤ÎÅÐÏ¿ */
1364function sfInsertProductClass($objQuery, $arrList, $product_id) {
1365    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
1366    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 <> 0 AND classcategory_id1 <> 0";
1367    $count = $objQuery->count("dtb_products_class", $where,  array($product_id));
1368   
1369    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
1370    if($count == 0) {
1371        // ´û¸µ¬³Ê¤Îºï½ü
1372        $where = "product_id = ?";
1373        $objQuery->delete("dtb_products_class", $where, array($product_id));
1374        $sqlval['product_id'] = $product_id;
1375        $sqlval['classcategory_id1'] = '0';
1376        $sqlval['classcategory_id2'] = '0';
1377        $sqlval['product_code'] = $arrList["product_code"];
1378        $sqlval['stock'] = $arrList["stock"];
1379        $sqlval['stock_unlimited'] = $arrList["stock_unlimited"];
1380        $sqlval['price01'] = $arrList['price01'];
1381        $sqlval['price02'] = $arrList['price02'];
1382        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
1383        $sqlval['create_date'] = "now()";
1384       
1385        if($_SESSION['member_id'] == "") {
1386            $sqlval['creator_id'] = '0';
1387        }
1388       
1389        // INSERT¤Î¼Â¹Ô
1390        $objQuery->insert("dtb_products_class", $sqlval);
1391    }
1392}
1393
1394function sfGetProductClassId($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) {
1395    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
1396    $objQuery = new SC_Query();
1397    $ret = $objQuery->get("dtb_products_class", "product_class_id", $where, Array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2));
1398    return $ret;
1399}
1400
1401/* ʸËö¤Î¡Ö/¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹ */
1402function sfTrimURL($url) {
1403    $ret = ereg_replace("[/]+$", "", $url);
1404    return $ret;
1405}
1406
1407/* ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */
1408function sfGetProductsClass($arrID) {
1409    list($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) = $arrID;
1410   
1411    if($classcategory_id1 == "") {
1412        $classcategory_id1 = '0';
1413    }
1414    if($classcategory_id2 == "") {
1415        $classcategory_id2 = '0';
1416    }
1417       
1418    // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ
1419    $objQuery = new SC_Query();
1420    $col = "product_id, deliv_fee, name, product_code, main_list_image, main_image, price01, price02, point_rate, product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited, sale_limit, sale_unlimited";
1421    $table = "vw_product_class AS prdcls";
1422    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
1423    $objQuery->setorder("rank1 DESC, rank2 DESC");
1424    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2));
1425    return $arrRet[0];
1426}
1427
1428/* ½¸·×¾ðÊó¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» */
1429function sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer = "") {
1430    // ¾¦Éʤιç·×¸Ä¿ô
1431    $total_quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(true);
1432   
1433    // ÀǶâ¤Î¼èÆÀ
1434    $arrData['tax'] = $objPage->tpl_total_tax;
1435    // ¾®·×¤Î¼èÆÀ
1436    $arrData['subtotal'] = $objPage->tpl_total_pretax; 
1437   
1438    // ¹ç·×Á÷ÎÁ¤Î¼èÆÀ
1439    $arrData['deliv_fee'] = 0;
1440       
1441    // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
1442    if (OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE == 1) {
1443        $arrData['deliv_fee']+= $objCartSess->getAllProductsDelivFee();
1444    }
1445   
1446    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
1447    if (OPTION_DELIV_FEE == 1) {
1448        // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë
1449        $arrData['deliv_fee']+= sfGetDelivFee($arrData['deliv_pref'], $arrData['payment_id']);
1450    }
1451   
1452    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Î¹ØÆþ¿ô¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1453    if(DELIV_FREE_AMOUNT > 0) {
1454        if($total_quantity >= DELIV_FREE_AMOUNT) {
1455            $arrData['deliv_fee'] = 0;
1456        }   
1457    }
1458       
1459    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¾ò·ï¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1460    if($arrInfo['free_rule'] > 0) {
1461        // ¾®·×¤¬ÌµÎÁ¾ò·ï¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1462        if($arrData['subtotal'] >= $arrInfo['free_rule']) {
1463            $arrData['deliv_fee'] = 0;
1464        }
1465    }
1466
1467    // ¹ç·×¤Î·×»»
1468    $arrData['total'] = $objPage->tpl_total_pretax; // ¾¦Éʹç·×
1469    $arrData['total']+= $arrData['deliv_fee'];      // Á÷ÎÁ
1470    $arrData['total']+= $arrData['charge'];         // ¼ê¿ôÎÁ
1471    // ¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×
1472    $arrData['payment_total'] = $arrData['total'] - ($arrData['use_point'] * POINT_VALUE);
1473    // ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»
1474    $arrData['add_point'] = sfGetAddPoint($objPage->tpl_total_point, $arrData['use_point'], $arrInfo);
1475   
1476    if($objCustomer != "") {
1477        // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç
1478        if($objCustomer->isBirthMonth()) {
1479            $arrData['birth_point'] = BIRTH_MONTH_POINT;
1480            $arrData['add_point'] += $arrData['birth_point'];
1481        }
1482    }
1483   
1484    if($arrData['add_point'] < 0) {
1485        $arrData['add_point'] = 0;
1486    }
1487   
1488    return $arrData;
1489}
1490
1491/* ¥«¡¼¥ÈÆ⾦Éʤν¸·×½èÍý */
1492function sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo) {
1493    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷
1494    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name");
1495    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷
1496    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name");
1497   
1498    $objPage->tpl_total_pretax = 0;     // ÈñÍѹç·×(Àǹþ¤ß)
1499    $objPage->tpl_total_tax = 0;        // ¾ÃÈñÀǹç·×
1500    $objPage->tpl_total_point = 0;      // ¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·×
1501   
1502    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1503    $arrCart = $objCartSess->getCartList();
1504    $max = count($arrCart);
1505    $cnt = 0;
1506
1507    for ($i = 0; $i < $max; $i++) {
1508        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ   
1509        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']);
1510        $limit = "";
1511        // DB¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ
1512        if (count($arrData) > 0) {
1513           
1514            // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤òµá¤á¤ë¡£         
1515            if ($arrData['stock_unlimited'] != '1' && $arrData['sale_unlimited'] != '1') {
1516                if($arrData['sale_limit'] < $arrData['stock']) {
1517                    $limit = $arrData['sale_limit'];
1518                } else {
1519                    $limit = $arrData['stock'];
1520                }
1521            } else {
1522                if ($arrData['sale_unlimited'] != '1') {
1523                    $limit = $arrData['sale_limit'];
1524                }
1525                if ($arrData['stock_unlimited'] != '1') {
1526                    $limit = $arrData['stock'];
1527                }
1528            }
1529                       
1530            if($limit != "" && $limit < $arrCart[$i]['quantity']) {
1531                // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉÊ¿ô¤òÀ©¸Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
1532                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'quantity', $limit);
1533                $quantity = $limit;
1534                $objPage->tpl_message = "¢¨¡Ö" . $arrData['name'] . "¡×¤ÏÈÎÇäÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢°ìÅ٤ˤ³¤ì°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
1535            } else {
1536                $quantity = $arrCart[$i]['quantity'];
1537            }
1538           
1539            $objPage->arrProductsClass[$cnt] = $arrData;
1540            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['quantity'] = $quantity;
1541            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['cart_no'] = $arrCart[$i]['cart_no'];
1542            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name1'] = $arrClassName[$arrData['class_id1']];
1543            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name2'] = $arrClassName[$arrData['class_id2']];
1544            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']];
1545            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']];
1546           
1547            // ²èÁü¥µ¥¤¥º
1548            list($image_width, $image_height) = getimagesize(IMAGE_SAVE_DIR . basename($objPage->arrProductsClass[$cnt]["main_image"]));
1549            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_width"] = $image_width + 60;
1550            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_height"] = $image_height + 80;
1551           
1552            // ²Á³Ê¤ÎÅÐÏ¿
1553            if ($arrData['price02'] != "") {
1554                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price02']);
1555                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price02'];
1556            } else {
1557                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price01']);
1558                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price01'];
1559            }
1560            // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕͿΨ¤ÎÅÐÏ¿
1561            $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'point_rate', $arrData['point_rate']);
1562            // ¾¦Éʤ´¤È¤Î¹ç·×¶â³Û
1563            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['total_pretax'] = $objCartSess->getProductTotal($arrInfo, $arrCart[$i]['id']);
1564            // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë
1565            $objPage->tpl_total_deliv_fee+= ($arrData['deliv_fee'] * $arrCart[$i]['quantity']);
1566            $cnt++;
1567        } else {
1568            // DB¤Ë¾¦Éʤ¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥«¡¼¥È¾¦Éʤκï½ü
1569            $objCartSess->delProductKey('id', $arrCart[$i]['id']);
1570        }
1571    }
1572   
1573    // Á´¾¦Éʹç·×¶â³Û(Àǹþ¤ß)
1574    $objPage->tpl_total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo);
1575    // Á´¾¦Éʹç·×¾ÃÈñÀÇ
1576    $objPage->tpl_total_tax = $objCartSess->getAllProductsTax($arrInfo);
1577    // Á´¾¦Éʹç·×¥Ý¥¤¥ó¥È
1578    $objPage->tpl_total_point = $objCartSess->getAllProductsPoint();
1579   
1580    return $objPage;   
1581}
1582
1583/* DB¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÆüÉÕ¤Îʸ»úÎó¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£*/
1584function sfDispDBDate($dbdate, $time = true) {
1585    list($y, $m, $d, $H, $M) = split("[- :]", $dbdate);
1586
1587    if(strlen($y) > 0 && strlen($m) > 0 && strlen($d) > 0) {
1588        if ($time) {
1589            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d %02d:%02d", $y, $m, $d, $H, $M);
1590        } else {
1591            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d", $y, $m, $d, $H, $M);                       
1592        }
1593    } else {
1594        $str = "";
1595    }
1596    return $str;
1597}
1598
1599function sfGetDelivTime($payment_id = "") {
1600    $objQuery = new SC_Query();
1601   
1602    $deliv_id = "";
1603   
1604    if($payment_id != "") {
1605        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?";
1606        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id));
1607        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1608    }
1609   
1610    if($deliv_id != "") {
1611        $objQuery->setorder("time_id");
1612        $where = "deliv_id = ?";
1613        $arrRet= $objQuery->select("time_id, deliv_time", "dtb_delivtime", $where, array($deliv_id));
1614    }
1615   
1616    return $arrRet;
1617}
1618
1619
1620// ÅÔÆ»Éܸ©¡¢»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1621function sfGetDelivFee($pref, $payment_id = "") {
1622    $objQuery = new SC_Query();
1623   
1624    $deliv_id = "";
1625   
1626    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âбþ¤·¤¿ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1627    if($payment_id != "") {
1628        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?";
1629        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id));
1630        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1631    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤ÎÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1632    } else {
1633        $where = "del_flg = 0";
1634        $objQuery->setOrder("rank DESC");
1635        $objQuery->setLimitOffset(1);
1636        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_deliv", $where);
1637        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1638    }
1639   
1640    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¼èÆÀ
1641    if($deliv_id != "") {
1642       
1643        // ÅÔÆ»Éܸ©¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ª¤¯
1644        if($pref == "") {
1645            $pref = 13;
1646        }
1647       
1648        $objQuery = new SC_Query();
1649        $where = "deliv_id = ? AND pref = ?";
1650        $arrRet= $objQuery->select("fee", "dtb_delivfee", $where, array($deliv_id, $pref));
1651    }   
1652    return $arrRet[0]['fee'];   
1653}
1654
1655/* »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¼èÆÀ */
1656function sfGetPayment() {
1657    $objQuery = new SC_Query();
1658    // ¹ØÆþ¶â³Û¤¬¾ò·ï³Û°Ê²¼¤Î¹àÌܤò¼èÆÀ
1659    $where = "del_flg = 0";
1660    $objQuery->setorder("fix, rank DESC");
1661    $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule", "dtb_payment", $where);
1662    return $arrRet;
1663}
1664
1665/* ÇÛÎó¤ò¥­¡¼Ì¾¤´¤È¤ÎÇÛÎó¤ËÊѹ¹¤¹¤ë */
1666function sfSwapArray($array) {
1667    $max = count($array);
1668    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
1669        foreach($array[$i] as $key => $val) {
1670            $arrRet[$key][] = $val;
1671        }
1672    }
1673    return $arrRet;
1674}
1675
1676/* ¤«¤±»»¤ò¤¹¤ë¡ÊSmartyÍÑ) */
1677function sfMultiply($num1, $num2) {
1678    return ($num1 * $num2);
1679}
1680
1681/* DB¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® */
1682function sfSendTemplateMail($to, $to_name, $template_id, $objPage) {
1683    global $arrMAILTPLPATH;
1684    $objQuery = new SC_Query();
1685    // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1686    $where = "template_id = ?";
1687    $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id));
1688    $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header'];
1689    $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer'];
1690    $tmp_subject = $arrRet[0]['subject'];
1691   
1692    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1693    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1694   
1695    $objMailView = new SC_SiteView();
1696    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1697    $objMailView->assignobj($objPage);
1698    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]);
1699   
1700    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1701    $objSendMail = new GC_SendMail();
1702    $from = $arrInfo['email03'];
1703    $error = $arrInfo['email04'];
1704    $tosubject = $tmp_subject;
1705    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error);
1706    $objSendMail->setTo($to, $to_name);
1707    $objSendMail->sendMail();   // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
1708}
1709
1710/* ¼õÃí´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® */
1711function sfSendOrderMail($order_id, $template_id, $subject = "", $header = "", $footer = "", $send = true) {
1712    global $arrMAILTPLPATH;
1713   
1714    $objPage = new LC_Page();
1715    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1716    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1717    $objPage->arrInfo = $arrInfo;
1718   
1719    $objQuery = new SC_Query();
1720       
1721    if($subject == "" && $header == "" && $footer == "") {
1722        // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1723        $where = "template_id = ?";
1724        $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array('1'));
1725        $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header'];
1726        $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer'];
1727        $tmp_subject = $arrRet[0]['subject'];
1728    } else {
1729        $objPage->tpl_header = $header;
1730        $objPage->tpl_footer = $footer;
1731        $tmp_subject = $subject;
1732    }
1733   
1734    // ¼õÃí¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1735    $where = "order_id = ?";
1736    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order", $where, array($order_id));
1737    $arrOrder = $arrRet[0];
1738    $arrOrderDetail = $objQuery->select("*", "dtb_order_detail", $where, array($order_id));
1739   
1740    $objPage->Message_tmp = $arrOrder['message'];
1741       
1742    // ¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1743    $customer_id = $arrOrder['customer_id'];
1744    $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id));
1745    $arrCustomer = $arrRet[0];
1746
1747    $objPage->arrCustomer = $arrCustomer;
1748    $objPage->arrOrder = $arrOrder;
1749
1750    //¤½¤Î¾·èºÑ¾ðÊó
1751    if($arrOrder['memo02'] != "") {
1752        $arrOther = unserialize($arrOrder['memo02']);
1753       
1754        foreach($arrOther as $other_key => $other_val){
1755            if(sfTrim($other_val["value"]) == ""){
1756                $arrOther[$other_key]["value"] = "";
1757            }
1758        }
1759       
1760        $objPage->arrOther = $arrOther;
1761    }
1762
1763    // ÅÔÆ»Éܸ©ÊÑ´¹
1764    global $arrPref;
1765    $objPage->arrOrder['deliv_pref'] = $arrPref[$objPage->arrOrder['deliv_pref']];
1766   
1767    $objPage->arrOrderDetail = $arrOrderDetail;
1768   
1769    $objCustomer = new SC_Customer();
1770    $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point');
1771   
1772    $objMailView = new SC_SiteView();
1773    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1774    $objMailView->assignobj($objPage);
1775    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]);
1776   
1777    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1778    $objSendMail = new GC_SendMail();
1779    $bcc = $arrInfo['email01'];
1780    $from = $arrInfo['email03'];
1781    $error = $arrInfo['email04'];
1782
1783    $tosubject = sfMakeSubject($tmp_subject);
1784   
1785    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1786    $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." ÍÍ");
1787
1788
1789    // Á÷¿®¥Õ¥é¥°:true¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¤¹¤ë¡£
1790    if($send) {
1791        if ($objSendMail->sendMail()) {
1792            sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $tosubject, $body);
1793        }
1794    }
1795
1796    return $objSendMail;
1797}
1798
1799// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®
1800function sfSendTplMail($to, $subject, $tplpath, $objPage) {
1801    $objMailView = new SC_SiteView();
1802    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1803    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1804    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1805    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name'];
1806    $objPage->tpl_infoemail = $arrInfo['email02'];
1807    $objMailView->assignobj($objPage);
1808    $body = $objMailView->fetch($tplpath);
1809    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1810    $objSendMail = new GC_SendMail();
1811    $to = mb_encode_mimeheader($to);
1812    $bcc = $arrInfo['email01'];
1813    $from = $arrInfo['email03'];
1814    $error = $arrInfo['email04'];
1815    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1816    $objSendMail->sendMail();   
1817}
1818
1819// Ä̾ï¤Î¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
1820function sfSendMail($to, $subject, $body) {
1821    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1822    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1823    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1824    $objSendMail = new GC_SendMail();
1825    $bcc = $arrInfo['email01'];
1826    $from = $arrInfo['email03'];
1827    $error = $arrInfo['email04'];
1828    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1829    $objSendMail->sendMail();
1830}
1831
1832//·ï̾¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÍѤ¤¤ë
1833function sfMakeSubject($subject){
1834   
1835    $objQuery = new SC_Query();
1836    $objMailView = new SC_SiteView();
1837    $objPage = new LC_Page();
1838   
1839    $arrInfo = $objQuery->select("*","dtb_baseinfo");
1840    $arrInfo = $arrInfo[0];
1841    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name'];
1842    $objPage->tpl_infoemail=$subject;
1843    $objMailView->assignobj($objPage);
1844    $mailtitle = $objMailView->fetch('mail_templates/mail_title.tpl');
1845    $ret = $mailtitle.$subject;
1846    return $ret;
1847}
1848
1849// ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®ÍúÎò¤Ø¤ÎÅÐÏ¿
1850function sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $subject, $body) {
1851    $sqlval['subject'] = $subject;
1852    $sqlval['order_id'] = $order_id;
1853    $sqlval['template_id'] = $template_id;
1854    $sqlval['send_date'] = "Now()";
1855    if($_SESSION['member_id'] != "") {
1856        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
1857    } else {
1858        $sqlval['creator_id'] = '0';
1859    }
1860    $sqlval['mail_body'] = $body;
1861   
1862    $objQuery = new SC_Query();
1863    $objQuery->insert("dtb_mail_history", $sqlval);
1864}
1865
1866/* ²ñ°÷¾ðÊó¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */
1867function sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval) {
1868    $objCustomer = new SC_Customer();
1869    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý
1870    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) {
1871        // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
1872        $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
1873        $sqlval['update_date'] = 'Now()';
1874        $sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id');
1875        $sqlval['order_name01'] = $objCustomer->getValue('name01');
1876        $sqlval['order_name02'] = $objCustomer->getValue('name02');
1877        $sqlval['order_kana01'] = $objCustomer->getValue('kana01');
1878        $sqlval['order_kana02'] = $objCustomer->getValue('kana02');
1879        $sqlval['order_sex'] = $objCustomer->getValue('sex');
1880        $sqlval['order_zip01'] = $objCustomer->getValue('zip01');
1881        $sqlval['order_zip02'] = $objCustomer->getValue('zip02');
1882        $sqlval['order_pref'] = $objCustomer->getValue('pref');
1883        $sqlval['order_addr01'] = $objCustomer->getValue('addr01');
1884        $sqlval['order_addr02'] = $objCustomer->getValue('addr02');
1885        $sqlval['order_tel01'] = $objCustomer->getValue('tel01');
1886        $sqlval['order_tel02'] = $objCustomer->getValue('tel02');
1887        $sqlval['order_tel03'] = $objCustomer->getValue('tel03');
1888        if (defined('MOBILE_SITE')) {
1889            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email_mobile');
1890        } else {
1891            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email');
1892        }
1893        $sqlval['order_job'] = $objCustomer->getValue('job');
1894        $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth');
1895    }
1896    return $sqlval;
1897}
1898
1899// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß½èÍý
1900function sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval) {
1901    if($uniqid != "") {
1902        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
1903        $objQuery = new SC_Query();
1904        $where = "order_temp_id = ?";
1905        $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid));
1906        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
1907        if ($cnt == 0) {
1908            // ½é²ó½ñ¤­¹þ¤ß»þ¤Ë²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿ºÑ¤ß¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤à
1909            $sqlval = sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval);
1910            $sqlval['create_date'] = "now()";
1911            $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval);
1912        } else {
1913            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid));
1914        }
1915    }
1916}
1917
1918/* ²ñ°÷¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯(²¾²ñ°÷¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤) */
1919function sfCheckCustomerMailMaga($email) {
1920    $col = "email, mailmaga_flg, customer_id";
1921    $from = "dtb_customer";
1922    $where = "email = ? AND status = 2";
1923    $objQuery = new SC_Query();
1924    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($email));
1925    // ²ñ°÷¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1926    if($arrRet[0]['customer_id'] != "") {
1927        return true;
1928    }
1929    return false;
1930}
1931
1932// ¥«¡¼¥É¤Î½èÍý·ë²Ì¤òÊÖ¤¹
1933function sfGetAuthonlyResult($dir, $file_name, $name01, $name02, $card_no, $card_exp, $amount, $order_id, $jpo_info = "10"){
1934
1935    $path = $dir .$file_name;       // cgi¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹À¸À®
1936    $now_dir = getcwd();            // require¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢cgi¼Â¹Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë
1937    chdir($dir);
1938   
1939    // ¥Ñ¥¤¥×ÅϤ·¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤écgiµ¯Æ°
1940    $cmd = "$path card_no=$card_no name01=$name01 name02=$name02 card_exp=$card_exp amount=$amount order_id=$order_id jpo_info=$jpo_info";
1941
1942    $tmpResult = popen($cmd, "r");
1943   
1944    // ·ë²Ì¼èÆÀ
1945    while( ! FEOF ( $tmpResult ) ) {
1946        $result .= FGETS($tmpResult);
1947    }
1948    pclose($tmpResult);             //  ¥Ñ¥¤¥×¤òÊĤ¸¤ë
1949    chdir($now_dir);                //¡¡¸µ¤Ë¤¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ëµ¢¤ë
1950   
1951    // ·ë²Ì¤òÏ¢ÁÛÇÛÎó¤Ø³ÊǼ
1952    $result = ereg_replace("&$", "", $result);
1953    foreach (explode("&",$result) as $data) {
1954        list($key, $val) = explode("=", $data, 2);
1955        $return[$key] = $val;
1956    }
1957   
1958    return $return;
1959}
1960
1961// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1962function sfGetOrderTemp($order_temp_id) {
1963    $objQuery = new SC_Query();
1964    $where = "order_temp_id = ?";
1965    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($order_temp_id));
1966    return $arrRet[0];
1967}
1968
1969// ¥«¥Æ¥´¥êID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë)
1970$g_category_on = false;
1971$g_category_id = "";
1972
1973/* ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
1974function sfGetCategoryId($product_id, $category_id) {
1975    global $g_category_on;
1976    global $g_category_id;
1977    if(!$g_category_on) {
1978        $g_category_on = true;
1979        $category_id = (int) $category_id;
1980        $product_id = (int) $product_id;
1981        if(sfIsInt($category_id) && sfIsRecord("dtb_category","category_id", $category_id)) {
1982            $g_category_id = $category_id;
1983        } else if (sfIsInt($product_id) && sfIsRecord("dtb_products","product_id", $product_id, "status = 1")) {
1984            $objQuery = new SC_Query();
1985            $where = "product_id = ?";
1986            $category_id = $objQuery->get("dtb_products", "category_id", $where, array($product_id));
1987            $g_category_id = $category_id;
1988        } else {
1989            // ÉÔÀµ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢0¤òÊÖ¤¹¡£
1990            $g_category_id = 0;
1991        }
1992    }
1993    return $g_category_id;
1994}
1995
1996// ROOTID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë)
1997$g_root_on = false;
1998$g_root_id = "";
1999
2000/* ÁªÂòÃæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2001function sfGetRootId() {
2002    global $g_root_on;
2003    global $g_root_id;
2004    if(!$g_root_on) {
2005        $g_root_on = true;
2006        $objQuery = new SC_Query();
2007        if($_GET['product_id'] != "" || $_GET['category_id'] != "") {
2008            // ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤òȽÄꤹ¤ë
2009            $category_id = sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']);
2010            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ
2011             $arrRet = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $category_id);
2012             $root_id = $arrRet[0];
2013        } else {
2014            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¤Ê¤·¤ËÀßÄꤹ¤ë
2015            $root_id = "";
2016        }
2017        $g_root_id = $root_id;
2018    }
2019    return $g_root_id;
2020}
2021
2022/* ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¾¦Éʤò¸¡º÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎWHEREʸ¤ÈÃͤòÊÖ¤¹ */
2023function sfGetCatWhere($category_id) {
2024    // »Ò¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ
2025    $arrRet = sfGetChildsID("dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2026    $tmp_where = "";
2027    foreach ($arrRet as $val) {
2028        if($tmp_where == "") {
2029            $tmp_where.= " category_id IN ( ?";
2030        } else {
2031            $tmp_where.= ",? ";
2032        }
2033        $arrval[] = $val;
2034    }
2035    $tmp_where.= " ) ";
2036    return array($tmp_where, $arrval);
2037}
2038
2039/* ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¼° */
2040function sfGetAddPoint($totalpoint, $use_point, $arrInfo) {
2041    // ¹ØÆþ¾¦Éʤιç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÍøÍѤ·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´¹»»²ÁÃͤò°ú¤¯Êý¼°
2042    $add_point = $totalpoint - intval($use_point * ($arrInfo['point_rate'] / 100));
2043   
2044    if($add_point < 0) {
2045        $add_point = '0';
2046    }
2047    return $add_point;
2048}
2049
2050/* °ì°Õ¤«¤Äͽ¬¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ID */
2051function sfGetUniqRandomId($head = "") {
2052    // ͽ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àʸ»úÎó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
2053    $random = gfMakePassword(8);
2054    // Ʊ°ì¥Û¥¹¥ÈÆâ¤Ç°ì°Õ¤ÊID¤òÀ¸À®
2055    $id = uniqid($head);
2056    return ($id . $random);
2057}
2058
2059// ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¥ª¥¹¥¹¥áÉʤμèÆÀ
2060function sfGetBestProducts( $conn, $category_id = 0){
2061    // ´û¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë
2062    $sql = "SELECT name, main_image, main_list_image, price01_min, price01_max, price02_min, price02_max, point_rate,
2063             A.product_id, A.comment FROM dtb_best_products as A LEFT JOIN vw_products_allclass AS allcls
2064            USING (product_id) WHERE A.category_id = ? AND A.del_flg = 0 AND status = 1 ORDER BY A.rank";
2065    $arrItems = $conn->getAll($sql, array($category_id));
2066
2067    return $arrItems;
2068}
2069
2070// ÆüìÀ©¸æʸ»ú¤Î¼êÆ°¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2071function sfManualEscape($data) {
2072    // ÇÛÎó¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç
2073    if(!is_array($data)) {
2074        if (DB_TYPE == "pgsql") {
2075            $ret = pg_escape_string($data);
2076        }else if(DB_TYPE == "mysql"){
2077            $ret = mysql_real_escape_string($data);
2078        }
2079        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret);
2080        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret);
2081        return $ret;
2082    }
2083   
2084    // ÇÛÎó¤Î¾ì¹ç
2085    foreach($data as $val) {
2086        if (DB_TYPE == "pgsql") {
2087            $ret = pg_escape_string($val);
2088        }else if(DB_TYPE == "mysql"){
2089            $ret = mysql_real_escape_string($val);
2090        }
2091
2092        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret);
2093        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret);
2094        $arrRet[] = $ret;
2095    }
2096
2097    return $arrRet;
2098}
2099
2100// ¼õÃíÈֹ桢ÍøÍѥݥ¤¥ó¥È¡¢²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éºÇ½ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ
2101function sfGetCustomerPoint($order_id, $use_point, $add_point) {
2102    $objQuery = new SC_Query();
2103    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));
2104    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id'];
2105    if($customer_id != "" && $customer_id >= 1) {
2106        $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id));
2107        $point = $arrRet[0]['point'];
2108        $total_point = $arrRet[0]['point'] - $use_point + $add_point;
2109    } else {
2110        $total_point = "";
2111        $point = "";
2112    }
2113    return array($point, $total_point);
2114}
2115
2116/* ¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤ÇÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È */
2117function sfDomainSessionStart() {
2118    $ret = session_id();
2119/*
2120    ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âsession_start()¤¬É¬Íפʥڡ¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç
2121    ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤¯
2122    if($ret == "" && !headers_sent()) {
2123*/
2124    if($ret == "") {
2125        /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î»ØÄê
2126         ¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÊĤ¸¤ë¤Þ¤ÇÍ­¸ú
2127         ¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÍ­¸ú
2128         ¡¦Æ±¤¸¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤Ç¶¦Í­ */
2129        session_set_cookie_params (0, "/", DOMAIN_NAME);
2130
2131        if(!ini_get("session.auto_start")){
2132            // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï
2133            session_start();
2134        }
2135    }
2136}
2137
2138/* ʸ»úÎó¤Ë¶¯À©Åª¤Ë²þ¹Ô¤òÆþ¤ì¤ë */
2139function sfPutBR($str, $size) {
2140    $i = 0;
2141    $cnt = 0;
2142    $line = array();
2143    $ret = "";
2144   
2145    while($str[$i] != "") {
2146        $line[$cnt].=$str[$i];
2147        $i++;
2148        if(strlen($line[$cnt]) > $size) {
2149            $line[$cnt].="<br />";
2150            $cnt++;
2151        }
2152    }
2153   
2154    foreach($line as $val) {
2155        $ret.=$val;
2156    }
2157    return $ret;
2158}
2159
2160// Æó²ó°Ê¾å·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å[/]¤ò°ì¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2161function sfRmDupSlash($istr){
2162    if(ereg("^http://", $istr)) {
2163        $str = substr($istr, 7);
2164        $head = "http://";
2165    } else if(ereg("^https://", $istr)) {
2166        $str = substr($istr, 8);
2167        $head = "https://";
2168    } else {
2169        $str = $istr;
2170    }
2171    $str = ereg_replace("[/]+", "/", $str);
2172    $ret = $head . $str;
2173    return $ret;   
2174}
2175
2176function sfEncodeFile($filepath, $enc_type, $out_dir) {
2177    $ifp = fopen($filepath, "r");
2178   
2179    $basename = basename($filepath);
2180    $outpath = $out_dir . "enc_" . $basename;
2181   
2182    $ofp = fopen($outpath, "w+");
2183   
2184    while(!feof($ifp)) {
2185        $line = fgets($ifp);
2186        $line = mb_convert_encoding($line, $enc_type, "auto");
2187        fwrite($ofp,  $line);
2188    }
2189   
2190    fclose($ofp);
2191    fclose($ifp);
2192   
2193    return  $outpath;
2194}
2195
2196function sfCutString($str, $len, $byte = true, $commadisp = true) {
2197    if($byte) {
2198        if(strlen($str) > ($len + 2)) {
2199            $ret =substr($str, 0, $len);
2200            $cut = substr($str, $len);
2201        } else {
2202            $ret = $str;
2203            $commadisp = false;
2204        }
2205    } else {
2206        if(mb_strlen($str) > ($len + 1)) {
2207            $ret = mb_substr($str, 0, $len);
2208            $cut = mb_substr($str, $len);
2209        } else {
2210            $ret = $str;
2211            $commadisp = false;
2212        }
2213    }
2214
2215    // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇʬÃǤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
2216    if (isset($cut)) {
2217        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î [ °Ê¹ß¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2218        $head = strrchr($ret, '[');
2219
2220        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î ] °ÊÁ°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2221        $tail_pos = strpos($cut, ']');
2222        if ($tail_pos !== false) {
2223            $tail = substr($cut, 0, $tail_pos + 1);
2224        }
2225
2226        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤Ë [¡¢¸å¤Ë ] ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢[ ¤«¤é ] ¤Þ¤Ç¤ò
2227        // Àܳ¤·¤Æ³¨Ê¸»ú¥¿¥°1¸Äʬ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
2228        if ($head !== false && $tail_pos !== false) {
2229            $subject = $head . $tail;
2230            if (preg_match('/^\[emoji:e?\d+\]$/', $subject)) {
2231                // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çºï½ü¤¹¤ë¡£
2232                $ret = substr($ret, 0, -strlen($head));
2233            }
2234        }
2235    }
2236
2237    if($commadisp){
2238        $ret = $ret . "...";
2239    }
2240    return $ret;
2241}
2242
2243// ǯ¡¢·î¡¢Äù¤áÆü¤«¤é¡¢Àè·î¤ÎÄù¤áÆü+1¡¢º£·î¤ÎÄù¤áÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2244function sfTermMonth($year, $month, $close_day) {
2245    $end_year = $year;
2246    $end_month = $month;
2247   
2248    // ³«»Ï·î¤¬½ªÎ»·î¤ÈƱ¤¸¤«Èݤ«
2249    $same_month = false;
2250   
2251    // ³ºÅö·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2252    $end_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month + 1, 0, $year));
2253   
2254    // ·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç
2255    if($end_last_day < $close_day) {
2256        // Äù¤áÆü¤ò·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
2257        $end_day = $end_last_day;
2258    } else {
2259        $end_day = $close_day;
2260    }
2261   
2262    // Á°·î¤Î¼èÆÀ
2263    $tmp_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2264    $tmp_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2265    // Á°·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2266    $start_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2267   
2268    // Á°·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç
2269    if ($start_last_day < $close_day) {
2270        // ·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
2271        $tmp_day = $start_last_day;
2272    } else {
2273        $tmp_day = $close_day;
2274    }
2275   
2276    // Àè·î¤ÎËöÆü¤ÎÍâÆü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2277    $start_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2278    $start_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2279    $start_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2280   
2281    // ÆüÉդκîÀ®
2282    $start_date = sprintf("%d/%d/%d 00:00:00", $start_year, $start_month, $start_day);
2283    $end_date = sprintf("%d/%d/%d 23:59:59", $end_year, $end_month, $end_day);
2284   
2285    return array($start_date, $end_date);
2286}
2287
2288// PDFÍѤÎRGB¥«¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
2289function sfGetPdfRgb($hexrgb) {
2290    $hex = substr($hexrgb, 0, 2);
2291    $r = hexdec($hex) / 255;
2292   
2293    $hex = substr($hexrgb, 2, 2);
2294    $g = hexdec($hex) / 255;
2295   
2296    $hex = substr($hexrgb, 4, 2);
2297    $b = hexdec($hex) / 255;
2298   
2299    return array($r, $g, $b);   
2300}
2301
2302//¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
2303function sfRegistTmpMailData($mail_flag, $email){
2304    $objQuery = new SC_Query();
2305    $objConn = new SC_DBConn();
2306    $objPage = new LC_Page();
2307   
2308    $random_id = sfGetUniqRandomId();
2309    $arrRegistMailMagazine["mail_flag"] = $mail_flag;
2310    $arrRegistMailMagazine["email"] = $email;
2311    $arrRegistMailMagazine["temp_id"] =$random_id;
2312    $arrRegistMailMagazine["end_flag"]='0';
2313    $arrRegistMailMagazine["update_date"] = 'now()';
2314   
2315    //¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿Íѥե饰
2316    $flag = $objQuery->count("dtb_customer_mail_temp", "email=?", array($email));
2317    $objConn->query("BEGIN");
2318    switch ($flag){
2319        case '0':
2320        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine);
2321        break;
2322   
2323        case '1':
2324        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine, "email = '" .addslashes($email). "'");
2325        break;
2326    }
2327    $objConn->query("COMMIT");
2328    $subject = sfMakeSubject('¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
2329    $objPage->tpl_url = SSL_URL."mailmagazine/regist.php?temp_id=".$arrRegistMailMagazine['temp_id'];
2330    switch ($mail_flag){
2331        case '1':
2332        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿";
2333        $objPage->tpl_kindname = "HTML";
2334        break;
2335       
2336        case '2':
2337        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿";
2338        $objPage->tpl_kindname = "¥Æ¥­¥¹¥È";
2339        break;
2340       
2341        case '3':
2342        $objPage->tpl_name = "²ò½ü";
2343        break;
2344    }
2345        $objPage->tpl_email = $email;
2346    sfSendTplMail($email, $subject, 'mail_templates/mailmagazine_temp.tpl', $objPage);
2347}
2348
2349// ºÆµ¢Åª¤Ë¿ÃÊÇÛÎó¤ò¸¡º÷¤·¤Æ°ì¼¡¸µÇÛÎó(Hidden°úÅϤ·ÍÑÇÛÎó)¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2350function sfMakeHiddenArray($arrSrc, $arrDst = array(), $parent_key = "") {
2351    if(is_array($arrSrc)) {
2352        foreach($arrSrc as $key => $val) {
2353            if($parent_key != "") {
2354                $keyname = $parent_key . "[". $key . "]";
2355            } else {
2356                $keyname = $key;
2357            }
2358            if(is_array($val)) {
2359                $arrDst = sfMakeHiddenArray($val, $arrDst, $keyname);
2360            } else {
2361                $arrDst[$keyname] = $val;
2362            }
2363        }
2364    }
2365    return $arrDst;
2366}
2367
2368// DB¼èÆÀÆü»þ¤ò¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ´¹
2369function sfDBDatetoTime($db_date) {
2370    $date = ereg_replace("\..*$","",$db_date);
2371    $time = strtotime($date);
2372    return $time;
2373}
2374
2375// ½ÐÎϤκݤ˥ƥó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ë
2376/*
2377    index.php?tpl=test.tpl
2378*/
2379function sfCustomDisplay($objPage, $is_mobile = false) {
2380    $basename = basename($_SERVER["REQUEST_URI"]);
2381
2382    if($basename == "") {
2383        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"] . "index.php";
2384    } else {
2385        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"];
2386    }   
2387
2388    if($_GET['tpl'] != "") {
2389        $tpl_name = $_GET['tpl'];
2390    } else {
2391        $tpl_name = ereg_replace("^/", "", $path);
2392        $tpl_name = ereg_replace("/", "_", $tpl_name);
2393        $tpl_name = ereg_replace("(\.php$|\.html$)", ".tpl", $tpl_name);
2394    }
2395
2396    $template_path = TEMPLATE_FTP_DIR . $tpl_name;
2397
2398    if($is_mobile === true) {
2399        $objView = new SC_MobileView();         
2400        $objView->assignobj($objPage);
2401        $objView->display(SITE_FRAME);     
2402    } else if(file_exists($template_path)) {
2403        $objView = new SC_UserView(TEMPLATE_FTP_DIR, COMPILE_FTP_DIR);
2404        $objView->assignobj($objPage);
2405        $objView->display($tpl_name);
2406    } else {
2407        $objView = new SC_SiteView();
2408        $objView->assignobj($objPage);
2409        $objView->display(SITE_FRAME);
2410    }
2411}
2412
2413//²ñ°÷ÊÔ½¸ÅÐÏ¿½èÍý
2414function sfEditCustomerData($array, $arrRegistColumn) {
2415    $objQuery = new SC_Query();
2416   
2417    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
2418        if ($data["column"] != "password") {
2419            if($array[ $data['column'] ] != "") {
2420                $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
2421            } else {
2422                $arrRegist[ $data['column'] ] = NULL;
2423            }
2424        }
2425    }
2426    if (strlen($array["year"]) > 0 && strlen($array["month"]) > 0 && strlen($array["day"]) > 0) {
2427        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
2428    } else {
2429        $arrRegist["birth"] = NULL;
2430    }
2431
2432    //-- ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Å¹æ²½¡£¡Ê¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUPDATEʸ¤ò¹½À®¤·¤Ê¤¤¡Ë
2433    if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
2434    $arrRegist["update_date"] = "NOW()";
2435   
2436    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
2437    if (defined('MOBILE_SITE')) {
2438        $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email'];
2439        unset($arrRegist['email']);
2440    }
2441    $objQuery->begin();
2442    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = ? ", array($array['customer_id']));
2443    $objQuery->commit();
2444}
2445
2446// PHP¤Îmb_convert_encoding´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2447function sf_mb_convert_encoding($str, $encode = 'CHAR_CODE') {
2448    return  mb_convert_encoding($str, $encode);
2449}   
2450
2451// PHP¤Îmktime´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2452function sf_mktime($format, $hour=0, $minute=0, $second=0, $month=1, $day=1, $year=1999) {
2453    return  date($format,mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year));
2454}   
2455
2456// PHP¤Îdate´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2457function sf_date($format, $timestamp = '') {
2458    return  date( $format, $timestamp);
2459}
2460
2461// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·¿¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
2462function sfChangeCheckBox($data , $tpl = false){
2463    if ($tpl) {
2464        if ($data == 1){
2465            return 'checked';
2466        }else{
2467            return "";
2468        }
2469    }else{
2470        if ($data == "on"){
2471            return 1;
2472        }else{
2473            return 2;
2474        }
2475    }
2476}
2477
2478function sfCategory_Count($objQuery){
2479    $sql = "";
2480   
2481    //¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâÍƤκï½ü
2482    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_count");
2483    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_total_count");
2484   
2485    //³Æ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ³ÊǼ
2486    $sql = " INSERT INTO dtb_category_count(category_id, product_count, create_date) ";
2487    $sql .= " SELECT T1.category_id, count(T2.category_id), now() FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_products AS T2 ";
2488    $sql .= " ON T1.category_id = T2.category_id  ";
2489    $sql .= " WHERE T2.del_flg = 0 AND T2.status = 1 ";
2490    $sql .= " GROUP BY T1.category_id, T2.category_id ";
2491    $objQuery->query($sql);
2492   
2493    //»Ò¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò½¸·×¤¹¤ë
2494    $arrCat = $objQuery->getAll("SELECT * FROM dtb_category");
2495   
2496    $sql = "";
2497    foreach($arrCat as $key => $val){
2498       
2499        // »ÒID°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ
2500        $arrRet = sfGetChildrenArray('dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $val['category_id']);
2501        $line = sfGetCommaList($arrRet);
2502       
2503        $sql = " INSERT INTO dtb_category_total_count(category_id, product_count, create_date) ";
2504        $sql .= " SELECT ?, SUM(product_count), now() FROM dtb_category_count ";
2505        $sql .= " WHERE category_id IN (" . $line . ")";
2506               
2507        $objQuery->query($sql, array($val['category_id']));
2508    }
2509}
2510
2511// 2¤Ä¤ÎÇÛÎó¤òÍѤ¤¤ÆÏ¢ÁÛÇÛÎó¤òºîÀ®¤¹¤ë
2512function sfarrCombine($arrKeys, $arrValues) {
2513
2514    if(count($arrKeys) <= 0 and count($arrValues) <= 0) return array();
2515   
2516    $keys = array_values($arrKeys);
2517    $vals = array_values($arrValues);
2518   
2519    $max = max( count( $keys ), count( $vals ) );
2520    $combine_ary = array();
2521    for($i=0; $i<$max; $i++) {
2522        $combine_ary[$keys[$i]] = $vals[$i];
2523    }
2524    if(is_array($combine_ary)) return $combine_ary;
2525   
2526    return false;
2527}
2528
2529/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é»ÒIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2530function sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id) {
2531    $objQuery = new SC_Query();
2532    $col = $pid_name . "," . $id_name;
2533    $arrData = $objQuery->select($col, $table);
2534   
2535    $arrPID = array();
2536    $arrPID[] = $id;
2537    $arrChildren = array();
2538    $arrChildren[] = $id;
2539   
2540    $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID);
2541   
2542    while(count($arrRet) > 0) {
2543        $arrChildren = array_merge($arrChildren, $arrRet);
2544        $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrRet);
2545    }
2546   
2547    return $arrChildren;
2548}
2549
2550/* ¿ÆIDľ²¼¤Î»ÒID¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë */
2551function sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) {
2552    $arrChildren = array();
2553    $max = count($arrData);
2554   
2555    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2556        foreach($arrPID as $val) {
2557            if($arrData[$i][$pid_name] == $val) {
2558                $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name];
2559            }
2560        }
2561    }   
2562    return $arrChildren;
2563}
2564
2565
2566/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¿ÆIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2567function sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id) {
2568    $objQuery = new SC_Query();
2569    $col = $pid_name . "," . $id_name;
2570    $arrData = $objQuery->select($col, $table);
2571   
2572    $arrParents = array();
2573    $arrParents[] = $id;
2574    $child = $id;
2575   
2576    $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child);
2577
2578    while($ret != "") {
2579        $arrParents[] = $ret;
2580        $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $ret);
2581    }
2582   
2583    $arrParents = array_reverse($arrParents);
2584   
2585    return $arrParents;
2586}
2587
2588/* »ÒID½ê°¤¹¤ë¿ÆID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2589function sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child) {
2590    $max = count($arrData);
2591    $parent = "";
2592    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2593        if($arrData[$i][$id_name] == $child) {
2594            $parent = $arrData[$i][$pid_name];
2595            break;
2596        }
2597    }
2598    return $parent;
2599}
2600
2601/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Î·»Äï¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2602function sfGetBrothersArray($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) {
2603    $max = count($arrData);
2604   
2605    $arrBrothers = array();
2606    foreach($arrPID as $id) {
2607        // ¿ÆID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2608        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2609            if($arrData[$i][$id_name] == $id) {
2610                $parent = $arrData[$i][$pid_name];
2611                break;
2612            }
2613        }
2614        // ·»ÄïID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2615        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2616            if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) {
2617                $arrBrothers[] = $arrData[$i][$id_name];
2618            }
2619        }                   
2620    }
2621    return $arrBrothers;
2622}
2623
2624/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Îľ°¤Î»Ò¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2625function sfGetUnderChildrenArray($arrData, $pid_name, $id_name, $parent) {
2626    $max = count($arrData);
2627   
2628    $arrChildren = array();
2629    // »ÒID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2630    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2631        if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) {
2632            $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name];
2633        }
2634    }                   
2635    return $arrChildren;
2636}
2637
2638
2639// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ
2640function sfGetCatTree($parent_category_id, $count_check = false) {
2641    $objQuery = new SC_Query();
2642    $col = "";
2643    $col .= " cat.category_id,";
2644    $col .= " cat.category_name,";
2645    $col .= " cat.parent_category_id,";
2646    $col .= " cat.level,";
2647    $col .= " cat.rank,";
2648    $col .= " cat.creator_id,";
2649    $col .= " cat.create_date,";
2650    $col .= " cat.update_date,";
2651    $col .= " cat.del_flg, ";
2652    $col .= " ttl.product_count";   
2653    $from = "dtb_category as cat left join dtb_category_total_count as ttl on ttl.category_id = cat.category_id";
2654    // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
2655    if($count_check) {
2656        $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0";
2657    } else {
2658        $where = "del_flg = 0";
2659    }
2660    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
2661    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where);
2662   
2663    $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id);
2664   
2665    foreach($arrRet as $key => $array) {
2666        foreach($arrParentID as $val) {
2667            if($array['category_id'] == $val) {
2668                $arrRet[$key]['display'] = 1;
2669                break;
2670            }
2671        }
2672    }
2673
2674    return $arrRet;
2675}
2676
2677// ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÏ¢·ë¤·¤¿Ê¸»úÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2678function sfGetCatCombName($category_id){
2679    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ
2680    $objQuery = new SC_Query();
2681    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2682    $ConbName = "";
2683   
2684    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2685    foreach($arrCatID as $key => $val){
2686        $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?";
2687        $arrVal = array($val);
2688        $CatName = $objQuery->getOne($sql,$arrVal);
2689        $ConbName .= $CatName . ' | ';
2690    }
2691    // ºÇ¸å¤Î ¡Ã ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
2692    $ConbName = substr_replace($ConbName, "", strlen($ConbName) - 2, 2);
2693   
2694    return $ConbName;
2695}
2696
2697// »ØÄꤷ¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ID¤ÎÂ祫¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2698function sfGetFirstCat($category_id){
2699    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ
2700    $objQuery = new SC_Query();
2701    $arrRet = array();
2702    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2703    $arrRet['id'] = $arrCatID[0];
2704   
2705    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2706    $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?";
2707    $arrVal = array($arrRet['id']);
2708    $arrRet['name'] = $objQuery->getOne($sql,$arrVal);
2709   
2710    return $arrRet;
2711}
2712
2713//MySQLÍѤÎSQLʸ¤ËÊѹ¹¤¹¤ë
2714function sfChangeMySQL($sql){
2715    // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹
2716    $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql);
2717   
2718    $sql = sfChangeView($sql);      // viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2719    $sql = sfChangeILIKE($sql);     // ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2720    $sql = sfChangeRANDOM($sql);    // RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2721
2722    return $sql;
2723}
2724
2725// SQL¤ÎÃæ¤Ëview¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
2726function sfInArray($sql){
2727    global $arrView;
2728
2729    foreach($arrView as $key => $val){
2730        if (strcasecmp($sql, $val) == 0){
2731            $changesql = eregi_replace("($key)", "$val", $sql);
2732            sfInArray($changesql);
2733        }
2734    }
2735    return false;
2736}
2737
2738// SQL¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥ÈÂбþ
2739function sfQuoteSmart($in){
2740   
2741    if (is_int($in) || is_double($in)) {
2742        return $in;
2743    } elseif (is_bool($in)) {
2744        return $in ? 1 : 0;
2745    } elseif (is_null($in)) {
2746        return 'NULL';
2747    } else {
2748        return "'" . str_replace("'", "''", $in) . "'";
2749    }
2750}
2751   
2752// viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2753function sfChangeView($sql){
2754    global $arrView;
2755    global $arrViewWhere;
2756   
2757    $arrViewTmp = $arrView;
2758
2759    // view¤Îwhere¤òÊÑ´¹
2760    foreach($arrViewTmp as $key => $val){
2761        $arrViewTmp[$key] = strtr($arrViewTmp[$key], $arrViewWhere);
2762    }
2763   
2764    // view¤òÊÑ´¹
2765    $changesql = strtr($sql, $arrViewTmp);
2766
2767    return $changesql;
2768}
2769
2770// ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2771function sfChangeILIKE($sql){
2772    $changesql = eregi_replace("(ILIKE )", "LIKE BINARY ", $sql);
2773    return $changesql;
2774}
2775
2776// RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2777function sfChangeRANDOM($sql){
2778    $changesql = eregi_replace("( RANDOM)", " RAND", $sql);
2779    return $changesql;
2780}
2781
2782// view¤Îwhere¤òÃÖ´¹¤¹¤ë
2783function sfViewWhere($target, $where = "", $arrval = array(), $option = ""){
2784    global $arrViewWhere;
2785    $arrWhere = split("[?]", $where);
2786    $where_tmp = " WHERE " . $arrWhere[0];
2787    for($i = 1; $i < count($arrWhere); $i++){
2788        $where_tmp .= sfQuoteSmart($arrval[$i - 1]) . $arrWhere[$i];
2789    }
2790    $arrViewWhere[$target] = $where_tmp . " " . $option;
2791}
2792
2793// ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê°Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥³¥Ô¡¼
2794function sfCopyDir($src, $des, $mess, $override = false){
2795    if(!is_dir($src)){
2796        return false;
2797    }
2798
2799    $oldmask = umask(0);
2800    $mod= stat($src);
2801   
2802    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë
2803    if(!file_exists($des)) {
2804        if(!mkdir($des, $mod[2])) {
2805            print("path:" . $des);
2806        }
2807    }
2808   
2809    $fileArray=glob( $src."*" );
2810    foreach( $fileArray as $key => $data_ ){
2811        // CVS´ÉÍý¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥³¥Ô¡¼¤·¤Ê¤¤
2812        if(ereg("/CVS/Entries", $data_)) {
2813            break;
2814        }
2815        if(ereg("/CVS/Repository", $data_)) {
2816            break;
2817        }
2818        if(ereg("/CVS/Root", $data_)) {
2819            break;
2820        }
2821       
2822        mb_ereg("^(.*[\/])(.*)",$data_, $matches);
2823        $data=$matches[2];
2824        if( is_dir( $data_ ) ){
2825            $mess = sfCopyDir( $data_.'/', $des.$data.'/', $mess);
2826        }else{
2827            if(!$override && file_exists($des.$data)) {
2828                $mess.= $des.$data . "¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹\n";
2829            } else {
2830                if(@copy( $data_, $des.$data)) {
2831                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼À®¸ù\n";
2832                } else {
2833                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼¼ºÇÔ\n";
2834                }
2835            }
2836            $mod=stat($data_ );
2837        }
2838    }
2839    umask($oldmask);
2840    return $mess;
2841}
2842
2843// »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ´¤Æºï½ü¤¹¤ë
2844function sfDelFile($dir){
2845    $dh = opendir($dir);
2846    // ¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü
2847    while($file = readdir($dh)){
2848        if ($file == "." or $file == "..") continue;
2849        $del_file = $dir . "/" . $file;
2850        if(is_file($del_file)){
2851            $ret = unlink($dir . "/" . $file);
2852        }else if (is_dir($del_file)){
2853            $ret = sfDelFile($del_file);
2854        }
2855       
2856        if(!$ret){
2857            return $ret;
2858        }
2859    }
2860   
2861    // ÊĤ¸¤ë
2862    closedir($dh);
2863   
2864    // ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü
2865    return rmdir($dir);
2866}
2867
2868/*
2869 * ´Ø¿ô̾¡§sfWriteFile
2870 * °ú¿ô1 ¡§½ñ¤­¹þ¤à¥Ç¡¼¥¿
2871 * °ú¿ô2 ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹
2872 * °ú¿ô3 ¡§½ñ¤­¹þ¤ß¥¿¥¤¥×
2873 * °ú¿ô4 ¡§¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
2874 * Ìá¤êÃÍ¡§·ë²Ì¥Õ¥é¥° À®¸ù¤Ê¤é true ¼ºÇԤʤé false
2875 * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñ¤­½Ð¤·
2876 */
2877function sfWriteFile($str, $path, $type, $permission = "") {
2878    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯
2879    if (!($file = fopen ($path, $type))) {
2880        return false;
2881    }
2882
2883    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯
2884    flock ($file, LOCK_EX);
2885    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ñ¤­¹þ¤ß
2886    fputs ($file, $str);
2887    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü
2888    flock ($file, LOCK_UN);
2889    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë
2890    fclose ($file);
2891    // ¸¢¸Â¤ò»ØÄê
2892    if($permission != "") {
2893        chmod($path, $permission);
2894    }
2895   
2896    return true;
2897}
2898   
2899function sfFlush($output = " ", $sleep = 0){
2900    // ¼Â¹Ô»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤
2901    set_time_limit(0);
2902    // ½ÐÎϤò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤(==ÆüËܸ켫ưÊÑ´¹¤â¤·¤Ê¤¤)
2903    ob_end_clean();
2904   
2905    // IE¤Î¤¿¤á¤Ë256¥Ð¥¤¥È¶õʸ»ú½ÐÎÏ
2906    echo str_pad('',256);
2907   
2908    // ½ÐÎϤϥ֥é¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦
2909    echo $output;
2910    // ½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë
2911    flush();
2912   
2913    ob_end_flush();
2914    ob_start();
2915   
2916    // »þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë½èÍý
2917    sleep($sleep);
2918}
2919
2920// @version¤Îµ­ºÜ¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2921function sfGetFileVersion($path) {
2922    if(file_exists($path)) {
2923        $src_fp = fopen($path, "rb");
2924        if($src_fp) {
2925            while (!feof($src_fp)) {
2926                $line = fgets($src_fp);
2927                if(ereg("@version", $line)) {
2928                    $arrLine = split(" ", $line);
2929                    $version = $arrLine[5];
2930                }
2931            }
2932            fclose($src_fp);
2933        }
2934    }
2935    return $version;
2936}
2937
2938// »ØÄꤷ¤¿URL¤ËÂФ·¤ÆPOST¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ë
2939function sfSendPostData($url, $arrData, $arrOkCode = array()){
2940    require_once(DATA_PATH . "module/Request.php");
2941   
2942    // Á÷¿®¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹À¸À®
2943    $req = new HTTP_Request($url);
2944   
2945    $req->addHeader('User-Agent', 'DoCoMo/2.0¡¡P2101V(c100)');
2946    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
2947   
2948    // POST¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
2949    $req->addPostDataArray($arrData);
2950   
2951    // ¥¨¥é¡¼¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢±þÅú¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2952    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) {
2953       
2954        // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤¬¥¨¥é¡¼È½Äê¤Ê¤é¡¢¶õ¤òÊÖ¤¹
2955        $res_code = $req->getResponseCode();
2956       
2957        if(!in_array($res_code, $arrOkCode)){
2958            $response = "";
2959        }else{
2960            $response = $req->getResponseBody();
2961        }
2962       
2963    } else {
2964        $response = "";
2965    }
2966   
2967    // POST¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ê¥¢
2968    $req->clearPostData(); 
2969   
2970    return $response;
2971}
2972
2973/* ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ ------------------------------------------------------------------------------------------------*/
2974function sfPrintR($obj) {
2975    print("<div style='font-size: 12px;color: #00FF00;'>\n");
2976    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong><br />\n");
2977    print("<pre>\n");
2978    print_r($obj);
2979    print("</pre>\n");
2980    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong></div>\n");
2981}
2982
2983?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.