source: branches/rel/data/conf/mobile_conf.php @ 12157

Revision 12157, 2.3 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 *
9 *
10 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¶¦Í­ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë
11 */
12
13//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14
15define('MOBILE_TEMPLATE_DIR', DATA_PATH . 'Smarty/templates/mobile');   // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
16define('MOBILE_COMPILE_DIR', DATA_PATH . 'Smarty/templates_c/mobile');  // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
17
18/**
19 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òɽ¤¹Äê¿ô
20 */
21define('MOBILE_SITE', true);
22
23/**
24 * ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸³»þ´Ö (ÉÃ)
25 */
26define('MOBILE_SESSION_LIFETIME', 1800);
27
28/**
29 * ¶õ¥á¡¼¥ëµ¡Ç½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«
30 */
31define('MOBILE_USE_KARA_MAIL', false);
32
33/**
34 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾Éôʬ
35 */
36define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_USER', 'eccube');
37
38/**
39 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤È¥³¥Þ¥ó¥É¤Î´Ö¤Î¶èÀÚ¤êʸ»ú
40 * qmail ¤Î¾ì¹ç¤Ï '-'
41 */
42define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DELIMITER', '+');
43
44/**
45 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥É¥á¥¤¥óÉôʬ
46 */
47define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DOMAIN', 'mobile.ec-cube.net');
48
49/**
50 * ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÈÂÓ¤À¤È¤ß¤Ê¤¹¥É¥á¥¤¥ó¤Î¥ê¥¹¥È
51 * Ǥ°Õ¤Î¿ô¤Î¡Ö,¡×¡Ö ¡×¤Ç¶èÀڤ롣
52 */
53define('MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS', 'rebelt.co.jp, lockon.co.jp');
54
55/**
56 * ·ÈÂÓÅÅÏøþ¤±ÊÑ´¹²èÁüÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
57 */
58define('MOBILE_IMAGE_DIR', HTML_PATH . 'upload/mobile_image');
59define('MOBILE_IMAGE_URL', URL_DIR . 'upload/mobile_image');
60
61/* URL */
62define ('MOBILE_URL_SITE_TOP', MOBILE_URL_DIR . 'index.php');                               // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
63define ("MOBILE_URL_CART_TOP", MOBILE_URL_DIR . "cart/index.php");                          // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
64define ("MOBILE_URL_SHOP_TOP", MOBILE_SSL_URL . "shopping/index.php");                      // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
65define ("MOBILE_URL_SHOP_CONFIRM", MOBILE_URL_DIR . "shopping/confirm.php");                // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
66define ("MOBILE_URL_SHOP_PAYMENT", MOBILE_URL_DIR . "shopping/payment.php");                // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
67define ("MOBILE_DETAIL_P_HTML", MOBILE_URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");        // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
68define ("MOBILE_URL_SHOP_COMPLETE", MOBILE_URL_DIR . "shopping/complete.php");              // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
69define ("MOBILE_URL_SHOP_MODULE", MOBILE_URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");     // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
70
71//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72
73?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.