source: branches/rel/data/conf/conf.php @ 15061

Revision 15061, 37.6 KB checked in by adati, 16 years ago (diff)

1.3.4正式版リリース準備

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
92
93// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
94define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
95// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
96define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
97// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
98define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
99//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
101//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
102/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
103// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
104define("EBIS_TAG_MID", 1);
105// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
106define("AFF_TAG_MID", 3);
107// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
108define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
109// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
110define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
111// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
112define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
113define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
115//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
116
117// ʸ»ú¥³¡¼¥É
118define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
119
120// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
121define("ECCUBE_VERSION", "1.3.4");
122
123// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
124define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
125
126// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
127define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
128
129//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
130define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
131
132define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
133
134//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
135define("FAVORITE_ERROR", 13);
136
137/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
138   
139define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
140define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
141define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
142define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
143define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
144define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
145
146/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
147
148define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
149
150/** Çä¾å¤²½¸·× **/
151
152define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
153define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
154
155/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
156define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
157
158/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
159define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
160define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
161define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165
166define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
167define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
168define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
169
170/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
171//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
172define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
173//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
174define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 6);
175
176//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
177define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
178//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
179define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
180//SSLURLȽÄê
181define("SSLURL_CHECK", 0);
182//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
183define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
184//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
185define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
186
187/*
188 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
189 */
190/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
191define ('DEBUG_MODE', false);                           // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
192define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
193define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
194define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
195define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
196define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
197define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
198define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
199define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
200define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
201define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
202define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
203define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
204define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
205define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
206define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
207define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
208define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
209define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
210define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
211define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
212define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
213
214define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
215define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
216define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
217define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
218
219/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
220define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
221define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
222// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
223// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
224
225define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
226// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
227// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
228define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
229define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
230define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
231
232/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
233define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                                  // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
234define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
235
236// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
237define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
238define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
239define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
240define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
241define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
242define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
243define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
244
245// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
246//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
247//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
248//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
249//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
250define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
251define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
252
253define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
254define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
255define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
256define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
257define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
258define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
259define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
260define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
261define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
262define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
263define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
264define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
265define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
266define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
267define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
268define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
269
270define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
271define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
272define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
273define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
274define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
275define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
276define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
277define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
278
279/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
280define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
281define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
282define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
283define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
284define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
285define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
286// ²Á³Ê̾¾Î
287define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
288define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
289
290/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
291define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
292define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
293define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
294define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
295define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
296define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
297
298define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
299define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
300
301define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
302define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
303define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
304define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
305define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
306define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
307define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
308define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
309define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
310
311/* URL¥Ñ¥¹ */
312define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
313define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
314define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
315define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
316define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
317define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
318define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
319define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
320define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
321define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
322define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
323define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
324define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
325define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
326define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
327define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
328define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
329
330/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
331define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
332define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
333define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
334define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
335define ("INVALID_MOVE_ERRORR", 4); // ÉÔÀµ¤ÊÁ«°Ü¥¨¥é¡¼
336
337/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
338define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
339define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
340define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
341define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
342define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
343define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
344define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
345
346/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
347define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
348define ("SMTEXT_LEN", 100);
349define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
350define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
351define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
352define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
353define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
354define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
355define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
356define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
357define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
358define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
359define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
360define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
361define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
362define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
363define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
364define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
365define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
366define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
367define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
368define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
369
370/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
371
372/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
373define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
374define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
375define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
376define ("FREE_DIAL", "");
377
378/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
379define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
380define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
381define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
382define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
383define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
384define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
385define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
386define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
387define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
388define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
389define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
390define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
391define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
392define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
393define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
394define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
395define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
396define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
397define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
398define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
399define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
400define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
401
402/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
403define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
404define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
405
406/* URL */
407define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
408define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
409define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
410define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
411define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
412define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
413define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
414define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
415define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
416define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
417define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
418define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
419define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
420define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
421define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
422define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
423define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
424define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
425
426/*
427 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
428 */
429 
430// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
431// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
432// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
433$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
434$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
435$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
436$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
437$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
438$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
439$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
440$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
441$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
442$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
443$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
444$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
445$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
446
447// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
448$arrDISABLE_LOGOUT = array(
449    1 => "/shopping/deliv.php",
450    2 => "/shopping/payment.php",
451    3 => "/shopping/confirm.php",
452    4 => "/shopping/card.php",
453    5 => "/shopping/loan.php",
454);
455
456// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
457$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
458//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
459// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
460
461// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
462$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
463$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
464
465// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
466$arrDISP[1] = "¸ø³«";
467$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
468
469// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
470$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
471$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
472
473// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
474$arrSRANK[1] = 1;
475$arrSRANK[2] = 2;
476$arrSRANK[3] = 3;
477$arrSRANK[4] = 4;
478$arrSRANK[5] = 5;
479
480// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
481$arrSTATUS[1] = "NEW";
482$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
483$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
484$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
485$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
486
487// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
488$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
489$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
490$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
491$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
492$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
493
494// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
495$arrAllowedTag = array(
496    "table",
497    "tr",
498    "td",
499    "a",
500    "b",
501    "blink",
502    "br",
503    "center",
504    "font",
505    "h",
506    "hr",
507    "img",
508    "li",
509    "strong",
510    "p",
511    "div",
512    "i",
513    "u",
514    "s",
515    "/table",
516    "/tr",
517    "/td",
518    "/a",
519    "/b",
520    "/blink",
521    "/br",
522    "/center",
523    "/font",
524    "/h",
525    "/hr",
526    "/img",
527    "/li",
528    "/strong",
529    "/p",
530    "/div",
531    "/i",
532    "/u",
533    "/s"
534);
535
536// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
537$arrPageMax = array(
538    10 => "10",
539    20 => "20",
540    30 => "30",
541    40 => "40",
542    50 => "50",
543    60 => "60",
544    70 => "70",
545    80 => "80",
546    90 => "90",
547    100 => "100",
548); 
549   
550// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
551$arrMagazineType["1"] = "HTML";
552$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
553
554$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
555$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
556
557
558/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
559$arrMAILMAGATYPE = array(
560    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
561    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
562    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
563);
564
565/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
566$arrRECOMMEND = array(
567    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
568    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
569    3 => "¡ú¡ú¡ú",
570    2 => "¡ú¡ú",
571    1 => "¡ú"
572);
573
574$arrTAXRULE = array(
575    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
576    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
577    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
578);
579
580
581// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
582$arrMAILTEMPLATE = array(
583     1 => "Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
584    ,2 => "Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
585    ,3 => "¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
586);
587
588// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
589$arrMAILTPLPATH = array(
590    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
591    2 => "mail_templates/order_mail.tpl",
592    3 => "mail_templates/order_mail.tpl",
593    4 => "mail_templates/contact_mail.tpl",
594);
595
596/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
597$arrPref = array(
598                    1 => "Ë̳¤Æ»",
599                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
600                    3 => "´ä¼ê¸©",
601                    4 => "µÜ¾ë¸©",
602                    5 => "½©Åĸ©",
603                    6 => "»³·Á¸©",
604                    7 => "Ê¡Å縩",
605                    8 => "°ñ¾ë¸©",
606                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
607                    10 => "·²Çϸ©",
608                    11 => "ºë¶Ì¸©",
609                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
610                    13 => "ÅìµþÅÔ",
611                    14 => "¿ÀÆàÀ",
612                    15 => "¿·³ã¸©",
613                    16 => "ÉÙ»³¸©",
614                    17 => "ÀÐÀ",
615                    18 => "Ê¡°æ¸©",
616                    19 => "»³Íü¸©",
617                    20 => "ĹÌ",
618                    21 => "´ôÉ츩",
619                    22 => "ÀŲ¬¸©",
620                    23 => "°¦Ãθ©",
621                    24 => "»°½Å¸©",
622                    25 => "¼¢²ì¸©",
623                    26 => "µþÅÔÉÜ",
624                    27 => "ÂçºåÉÜ",
625                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
626                    29 => "ÆàÎɸ©",
627                    30 => "Ï²λ³¸©",
628                    31 => "Ä»¼è¸©",
629                    32 => "Å纬¸©",
630                    33 => "²¬»³¸©",
631                    34 => "¹­Å縩",
632                    35 => "»³¸ý¸©",
633                    36 => "ÆÁÅ縩",
634                    37 => "¹áÀ",
635                    38 => "°¦É²¸©",
636                    39 => "¹âÃθ©",
637                    40 => "Ê¡²¬¸©",
638                    41 => "º´²ì¸©",
639                    42 => "Ĺºê¸©",
640                    43 => "·§Ëܸ©",
641                    44 => "Âçʬ¸©",
642                    45 => "µÜºê¸©",
643                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
644                    47 => "²­Æ츩"
645                );
646               
647/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
648$arrJob = array(
649                    1 => "¸ø̳°÷",
650                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
651                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
652                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
653                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
654                    6 => "°å»Õ",
655                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
656                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
657                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
658                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
659                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
660                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
661                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
662                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
663                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
664                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
665                    17 => "¼çÉØ",
666                    18 => "¤½¤Î¾"
667                );
668
669/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
670$arrReminder = array(
671                        1 => "Êì¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
672                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
673                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
674                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
675                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
676                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
677                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
678                    );
679/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
680$arrSex = array(
681                    1 => "ÃËÀ­",
682                    2 => "½÷À­"
683                );
684
685/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
686define ("MAIL_TYPE_PC",1);
687define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
688$arrMailType = array(
689                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
690                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
691                );     
692               
693               
694/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
695$arrPageRows = array(
696                        10 => 10,
697                        20 => 20,
698                        30 => 30,
699                        40 => 40,
700                        50 => 50,
701                        60 => 60,
702                        70 => 70,
703                        80 => 80,
704                        90 => 90,
705                        100 => 100,
706                    );
707
708/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
709define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
710define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
711define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
712define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
713define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
714define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
715
716/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
717$arrORDERSTATUS = array(
718    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
719    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
720    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
721    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
722    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
723    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
724);
725
726// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
727define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
728
729/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
730$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
731    1 => "#FFFFFF",
732    2 => "#C9C9C9",
733    3 => "#DDE6F2"
734);
735
736$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
737    1 => "#FFFFFF",
738    2 => "#FFDE9B",
739    3 => "#C9C9C9",
740    4 => "#FFD9D9",
741    5 => "#BFDFFF",
742    6 => "#FFFFAB"
743);
744
745// ÍËÆü
746$arrWDAY = array(
747    0 => "Æü",
748    1 => "·î",
749    2 => "²Ð",
750    3 => "¿å",
751    4 => "ÌÚ",
752    5 => "¶â",
753    6 => "ÅÚ"
754);         
755       
756/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
757define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
758
759/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
760define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
761define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
762define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
763
764// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
765define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
766define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
767define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
768
769//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
770$arrDELIVERYDATE = array(
771    1 => "¨Æü",
772    2 => "1¡Á2Æü¸å",
773    3 => "3¡Á4Æü¸å",
774    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
775    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
776    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
777    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
778    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
779    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
780);
781
782/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
783define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
784
785/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
786define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
787
788/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
789$arrPRODUCTLISTMAX = array(
790    15 => '15·ï',
791    30 => '30·ï',
792    50 => '50·ï'
793);
794
795/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
796define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
797
798/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
799
800//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
801$arrCONVENIENCE = array(
802    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
803    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
804    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
805    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
806    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
807);
808
809//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
810$arrCONVENIMESSAGE = array(
811    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
812    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
813    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
814    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
815    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
816);
817
818//»Ùʧ´ü¸Â
819define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
820
821/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
822
823//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
824define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
825
826//DB¤Î¼ïÎà
827$arrDB = array(
828    1 => 'PostgreSQL',
829    2 => 'MySQL'
830);
831
832// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
833$arrTarget = array(
834    1 => "LeftNavi",
835    2 => "MainHead",
836    3 => "RightNavi",
837    4 => "MainFoot",
838    5 => "Unused"
839);
840
841/*--------- ¢¥¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼ÍÑ ---------*/
842// ¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇURL½ñ¤­¹þ¤ß¤òµö²Ä¤¹¤ë¤«Èݤ«
843define ('REVIEW_ALLOW_URL', false);
844
845// ½ñ¤­¹þ¤ßÉԲĤÎURLʸ»úÎó
846$arrReviewDenyURL = array(
847    'http://',
848    'https://',
849    'ttp://',
850    'ttps://',
851);
852
853/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
854
855define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
856define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
857define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
858
859define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
860define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
861
862// ¾õÂÖ
863$arrTrackBackStatus = array(
864    1 => "ɽ¼¨",
865    2 => "Èóɽ¼¨",
866    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
867);
868
869/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
870
871define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
872define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
873
874// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
875$arrSiteControlTrackBack = array(
876    1 => "Í­¸ú",
877    2 => "̵¸ú"
878);
879
880// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
881$arrSiteControlAffiliate = array(
882    1 => "Í­¸ú",
883    2 => "̵¸ú"
884);
885
886/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
887
888// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
889$arrViewWhere = array(
890    "&&crscls_where&&" => "",
891    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
892    "&&noncls_where&&" => "",
893    "&&allcls_where&&" => "",
894    "&&allclsdtl_where&&" => "",
895    "&&prdcls_where&&" => "",
896    "&&catcnt_where&&" => ""
897);
898
899// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
900$arrView = array(
901    "vw_cross_class" => '
902        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
903        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
904
905    "vw_cross_products_class" =>'
906        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
907        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
908        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
909        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
910        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
911
912    "vw_products_nonclass" => '
913        (SELECT
914            T1.product_id,
915            T1.name,
916            T1.deliv_fee,
917            T1.sale_limit,
918            T1.sale_unlimited,
919            T1.category_id,
920            T1.rank,
921            T1.status,
922            T1.product_flag,
923            T1.point_rate,
924            T1.comment1,
925            T1.comment2,
926            T1.comment3,
927            T1.comment4,
928            T1.comment5,
929            T1.comment6,
930            T1.file1,
931            T1.file2,
932            T1.file3,
933            T1.file4,
934            T1.file5,
935            T1.file6,
936            T1.main_list_comment,
937            T1.main_list_image,
938            T1.main_comment,
939            T1.main_image,
940            T1.main_large_image,
941            T1.sub_title1,
942            T1.sub_comment1,
943            T1.sub_image1,
944            T1.sub_large_image1,
945            T1.sub_title2,
946            T1.sub_comment2,
947            T1.sub_image2,
948            T1.sub_large_image2,
949            T1.sub_title3,
950            T1.sub_comment3,
951            T1.sub_image3,
952            T1.sub_large_image3,
953            T1.sub_title4,
954            T1.sub_comment4,
955            T1.sub_image4,
956            T1.sub_large_image4,
957            T1.sub_title5,
958            T1.sub_comment5,
959            T1.sub_image5,
960            T1.sub_large_image5,
961            T1.sub_title6,
962            T1.sub_comment6,
963            T1.sub_image6,
964            T1.sub_large_image6,
965            T1.del_flg,
966            T1.creator_id,
967            T1.create_date,
968            T1.update_date,
969            T1.deliv_date_id,
970            T2.product_id_sub,
971            T2.product_code,
972            T2.price01,
973            T2.price02,
974            T2.stock,
975            T2.stock_unlimited,
976            T2.classcategory_id1,
977            T2.classcategory_id2
978        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
979        (SELECT
980        product_id AS product_id_sub,
981        product_code,
982        price01,
983        price02,
984        stock,
985        stock_unlimited,
986        classcategory_id1,
987        classcategory_id2
988        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
989        AS T2
990        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ',
991
992    "vw_products_allclass" => '
993        (SELECT
994        product_id,
995        product_code_min,
996        product_code_max,
997        price01_min,
998        price01_max,
999        price02_min,
1000        price02_max,
1001        stock_min,
1002        stock_max,
1003        stock_unlimited_min,
1004        stock_unlimited_max,
1005        del_flg,
1006        status,
1007        name,
1008        comment1,
1009        comment2,
1010        comment3,
1011        rank,
1012        main_list_comment,
1013        main_image,
1014        main_list_image,
1015        product_flag,
1016        deliv_date_id,
1017        sale_limit,
1018        point_rate,
1019        sale_unlimited,
1020        create_date,
1021        deliv_fee
1022        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1023        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1024    FROM
1025        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1026    ) ',
1027
1028    "vw_products_allclass_detail" => '
1029        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1030        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1031        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1032        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1033        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1034        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1035        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1036        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1037        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1038        (SELECT
1039        product_id AS product_id_sub,
1040        MIN(price01) AS price01_min,
1041        MAX(price01) AS price01_max,
1042        MIN(price02) AS price02_min,
1043        MAX(price02) AS price02_max,
1044        MIN(stock) AS stock_min,
1045        MAX(stock) AS stock_max,
1046        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1047        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1048        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1049        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1050        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1051
1052    "vw_product_class" => '
1053        (SELECT * FROM
1054        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1055        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1056        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1057        FROM ( SELECT
1058                T1.product_class_id,
1059                T1.product_id,
1060                classcategory_id1,
1061                classcategory_id2,
1062                T2.rank,
1063                T2.class_id,
1064                stock,
1065                price01,
1066                price02,
1067                stock_unlimited,
1068                product_code       
1069         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1070        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1071        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1072        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1073        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1074
1075    "vw_category_count" => '
1076        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1077        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1078        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1079);
1080
1081?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.