source: branches/rel/data/conf/conf.php @ 14644

Revision 14644, 37.3 KB checked in by naka, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
92
93// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
94define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
95// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
96define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
97// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
98define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
99//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
101//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
102/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
103// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
104define("EBIS_TAG_MID", 1);
105// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
106define("AFF_TAG_MID", 3);
107// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
108define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
109// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
110define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
111// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
112define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
113define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
115//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
116
117// ʸ»ú¥³¡¼¥É
118define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
119
120// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
121define("ECCUBE_VERSION", "1.3.2");
122
123// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
124define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
125
126// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
127define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
128
129//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
130define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
131
132define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
133
134//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
135define("FAVORITE_ERROR", 13);
136
137/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
138   
139define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
140define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
141define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
142define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
143define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
144define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
145
146/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
147
148define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
149
150/** Çä¾å¤²½¸·× **/
151
152define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
153define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
154
155/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
156define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
157
158/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
159define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
160define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
161define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165
166define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
167define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
168define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
169
170/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
171//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
172define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
173//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
174define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 5);
175
176//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
177define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
178//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
179define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
180//SSLURLȽÄê
181define("SSLURL_CHECK", 0);
182//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
183define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
184//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
185define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
186
187/*
188 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
189 */
190/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
191define ('DEBUG_MODE', false);                           // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
192define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
193define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
194define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
195define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
196define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
197define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
198define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
199define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
200define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
201define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
202define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
203define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
204define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
205define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
206define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
207define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
208define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
209define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
210define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
211define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
212define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
213
214define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
215define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
216define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
217define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
218
219/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
220define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
221define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
222// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
223// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
224
225define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
226// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
227// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
228define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
229define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
230define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
231
232/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
233define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                                  // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
234define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
235
236// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
237define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
238define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
239define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
240define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
241define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
242define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
243define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
244
245// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
246//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
247//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
248//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
249//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
250define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
251define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
252
253define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
254define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
255define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
256define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
257define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
258define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
259define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
260define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
261define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
262define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
263define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
264define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
265define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
266define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
267define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
268define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
269
270define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
271define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
272define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
273define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
274define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
275define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
276define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
277define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
278
279/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
280define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
281define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
282define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
283define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
284define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
285define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
286// ²Á³Ê̾¾Î
287define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
288define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
289
290/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
291define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
292define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
293define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
294define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
295define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
296define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
297
298define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
299define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
300
301define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
302define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
303define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
304define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
305define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
306define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
307define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
308define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
309define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
310
311/* URL¥Ñ¥¹ */
312define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
313define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
314define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
315define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
316define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
317define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
318define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
319define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
320define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
321define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
322define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
323define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
324define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
325define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
326define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
327define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
328define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
329
330/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
331define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
332define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
333define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
334define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
335
336/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
337define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
338define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
339define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
340define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
341define ("PRODUCTSUB_MAX", 8);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
342define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
343define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
344
345/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
346define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
347define ("SMTEXT_LEN", 100);
348define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
349define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
350define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
351define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
352define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
353define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
354define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
355define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
356define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
357define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
358define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
359define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
360define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
361define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
362define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
363define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
364define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
365define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
366define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
367define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
368
369/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
370
371/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
372define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
373define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
374define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
375define ("FREE_DIAL", "");
376
377/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
378define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
379define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
380define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
381define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
382define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
383define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
384define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
385define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
386define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
387define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
388define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
389define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
390define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
391define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
392define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
393define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
394define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
395define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
396define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
397define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
398define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
399define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
400
401/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
402define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
403define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
404
405/* URL */
406define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
407define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
408define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
409define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
410define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
411define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
412define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
413define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
414define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
415define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
416define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
417define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
418define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
419define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
420define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
421define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
422define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
423define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
424
425/*
426 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
427 */
428 
429// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
430// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
431// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
432$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
433$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
434$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
435$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
436$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
437$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
438$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
439$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
440$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
441$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
442$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
443$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
444$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
445
446// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
447$arrDISABLE_LOGOUT = array(
448    1 => "/shopping/deliv.php",
449    2 => "/shopping/payment.php",
450    3 => "/shopping/confirm.php",
451    4 => "/shopping/card.php",
452    5 => "/shopping/loan.php",
453);
454
455// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
456$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
457//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
458// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
459
460// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
461$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
462$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
463
464// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
465$arrDISP[1] = "¸ø³«";
466$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
467
468// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
469$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
470$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
471
472// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
473$arrSRANK[1] = 1;
474$arrSRANK[2] = 2;
475$arrSRANK[3] = 3;
476$arrSRANK[4] = 4;
477$arrSRANK[5] = 5;
478
479// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
480$arrSTATUS[1] = "NEW";
481$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
482$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
483$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
484$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
485
486// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
487$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
488$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
489$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
490$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
491$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
492
493// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
494$arrAllowedTag = array(
495    "table",
496    "tr",
497    "td",
498    "a",
499    "b",
500    "blink",
501    "br",
502    "center",
503    "font",
504    "h",
505    "hr",
506    "img",
507    "li",
508    "strong",
509    "p",
510    "div",
511    "i",
512    "u",
513    "s",
514    "/table",
515    "/tr",
516    "/td",
517    "/a",
518    "/b",
519    "/blink",
520    "/br",
521    "/center",
522    "/font",
523    "/h",
524    "/hr",
525    "/img",
526    "/li",
527    "/strong",
528    "/p",
529    "/div",
530    "/i",
531    "/u",
532    "/s"
533);
534
535// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
536$arrPageMax = array(
537    10 => "10",
538    20 => "20",
539    30 => "30",
540    40 => "40",
541    50 => "50",
542    60 => "60",
543    70 => "70",
544    80 => "80",
545    90 => "90",
546    100 => "100",
547); 
548   
549// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
550$arrMagazineType["1"] = "HTML";
551$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
552
553$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
554$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
555
556
557/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
558$arrMAILMAGATYPE = array(
559    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
560    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
561    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
562);
563
564/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
565$arrRECOMMEND = array(
566    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
567    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
568    3 => "¡ú¡ú¡ú",
569    2 => "¡ú¡ú",
570    1 => "¡ú"
571);
572
573$arrTAXRULE = array(
574    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
575    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
576    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
577);
578
579
580// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
581$arrMAILTEMPLATE = array(
582     1 => "Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
583    ,2 => "Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
584    ,3 => "¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
585);
586
587// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
588$arrMAILTPLPATH = array(
589    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
590    2 => "mail_templates/order_mail.tpl",
591    3 => "mail_templates/order_mail.tpl",
592    4 => "mail_templates/contact_mail.tpl",
593);
594
595/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
596$arrPref = array(
597                    1 => "Ë̳¤Æ»",
598                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
599                    3 => "´ä¼ê¸©",
600                    4 => "µÜ¾ë¸©",
601                    5 => "½©Åĸ©",
602                    6 => "»³·Á¸©",
603                    7 => "Ê¡Å縩",
604                    8 => "°ñ¾ë¸©",
605                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
606                    10 => "·²Çϸ©",
607                    11 => "ºë¶Ì¸©",
608                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
609                    13 => "ÅìµþÅÔ",
610                    14 => "¿ÀÆàÀ",
611                    15 => "¿·³ã¸©",
612                    16 => "ÉÙ»³¸©",
613                    17 => "ÀÐÀ",
614                    18 => "Ê¡°æ¸©",
615                    19 => "»³Íü¸©",
616                    20 => "ĹÌ",
617                    21 => "´ôÉ츩",
618                    22 => "ÀŲ¬¸©",
619                    23 => "°¦Ãθ©",
620                    24 => "»°½Å¸©",
621                    25 => "¼¢²ì¸©",
622                    26 => "µþÅÔÉÜ",
623                    27 => "ÂçºåÉÜ",
624                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
625                    29 => "ÆàÎɸ©",
626                    30 => "Ï²λ³¸©",
627                    31 => "Ä»¼è¸©",
628                    32 => "Å纬¸©",
629                    33 => "²¬»³¸©",
630                    34 => "¹­Å縩",
631                    35 => "»³¸ý¸©",
632                    36 => "ÆÁÅ縩",
633                    37 => "¹áÀ",
634                    38 => "°¦É²¸©",
635                    39 => "¹âÃθ©",
636                    40 => "Ê¡²¬¸©",
637                    41 => "º´²ì¸©",
638                    42 => "Ĺºê¸©",
639                    43 => "·§Ëܸ©",
640                    44 => "Âçʬ¸©",
641                    45 => "µÜºê¸©",
642                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
643                    47 => "²­Æ츩"
644                );
645               
646/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
647$arrJob = array(
648                    1 => "¸ø̳°÷",
649                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
650                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
651                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
652                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
653                    6 => "°å»Õ",
654                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
655                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
656                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
657                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
658                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
659                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
660                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
661                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
662                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
663                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
664                    17 => "¼çÉØ",
665                    18 => "¤½¤Î¾"
666                );
667
668/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
669$arrReminder = array(
670                        1 => "Êì¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
671                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
672                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
673                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
674                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
675                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
676                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
677                    );
678/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
679$arrSex = array(
680                    1 => "ÃËÀ­",
681                    2 => "½÷À­"
682                );
683
684/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
685define ("MAIL_TYPE_PC",1);
686define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
687$arrMailType = array(
688                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
689                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
690                );     
691               
692               
693/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
694$arrPageRows = array(
695                        10 => 10,
696                        20 => 20,
697                        30 => 30,
698                        40 => 40,
699                        50 => 50,
700                        60 => 60,
701                        70 => 70,
702                        80 => 80,
703                        90 => 90,
704                        100 => 100,
705                    );
706
707/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
708define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
709define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
710define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
711define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
712define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
713define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
714
715/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
716$arrORDERSTATUS = array(
717    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
718    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
719    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
720    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
721    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
722    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
723);
724
725// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
726define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
727
728/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
729$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
730    1 => "#FFFFFF",
731    2 => "#C9C9C9",
732    3 => "#DDE6F2"
733);
734
735$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
736    1 => "#FFFFFF",
737    2 => "#FFDE9B",
738    3 => "#C9C9C9",
739    4 => "#FFD9D9",
740    5 => "#BFDFFF",
741    6 => "#FFFFAB"
742);
743
744// ÍËÆü
745$arrWDAY = array(
746    0 => "Æü",
747    1 => "·î",
748    2 => "²Ð",
749    3 => "¿å",
750    4 => "ÌÚ",
751    5 => "¶â",
752    6 => "ÅÚ"
753);         
754       
755/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
756define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
757
758/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
759define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
760define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
761define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
762
763// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
764define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
765define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
766define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
767
768//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
769$arrDELIVERYDATE = array(
770    1 => "¨Æü",
771    2 => "1¡Á2Æü¸å",
772    3 => "3¡Á4Æü¸å",
773    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
774    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
775    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
776    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
777    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
778    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
779);
780
781/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
782define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
783
784/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
785define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
786
787/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
788$arrPRODUCTLISTMAX = array(
789    15 => '15·ï',
790    30 => '30·ï',
791    50 => '50·ï'
792);
793
794/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
795define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
796
797/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
798
799//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
800$arrCONVENIENCE = array(
801    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
802    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
803    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
804    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
805    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
806);
807
808//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
809$arrCONVENIMESSAGE = array(
810    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
811    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
812    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
813    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
814    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
815);
816
817//»Ùʧ´ü¸Â
818define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
819
820/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
821
822//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
823define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
824
825//DB¤Î¼ïÎà
826$arrDB = array(
827    1 => 'PostgreSQL',
828    2 => 'MySQL'
829);
830
831// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
832$arrTarget = array(
833    1 => "LeftNavi",
834    2 => "MainHead",
835    3 => "RightNavi",
836    4 => "MainFoot",
837    5 => "Unused"
838);
839
840/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
841
842define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
843define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
844define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
845
846define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
847define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
848
849// ¾õÂÖ
850$arrTrackBackStatus = array(
851    1 => "ɽ¼¨",
852    2 => "Èóɽ¼¨",
853    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
854);
855
856/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
857
858define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
859define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
860
861// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
862$arrSiteControlTrackBack = array(
863    1 => "Í­¸ú",
864    2 => "̵¸ú"
865);
866
867// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
868$arrSiteControlAffiliate = array(
869    1 => "Í­¸ú",
870    2 => "̵¸ú"
871);
872
873/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
874
875// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
876$arrViewWhere = array(
877    "&&crscls_where&&" => "",
878    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
879    "&&noncls_where&&" => "",
880    "&&allcls_where&&" => "",
881    "&&allclsdtl_where&&" => "",
882    "&&prdcls_where&&" => "",
883    "&&catcnt_where&&" => ""
884);
885
886// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
887$arrView = array(
888    "vw_cross_class" => '
889        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
890        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
891
892    "vw_cross_products_class" =>'
893        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
894        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
895        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
896        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
897        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
898
899    "vw_products_nonclass" => '
900        (SELECT
901            T1.product_id,
902            T1.name,
903            T1.deliv_fee,
904            T1.sale_limit,
905            T1.sale_unlimited,
906            T1.category_id,
907            T1.rank,
908            T1.status,
909            T1.product_flag,
910            T1.point_rate,
911            T1.comment1,
912            T1.comment2,
913            T1.comment3,
914            T1.comment4,
915            T1.comment5,
916            T1.comment6,
917            T1.file1,
918            T1.file2,
919            T1.file3,
920            T1.file4,
921            T1.file5,
922            T1.file6,
923            T1.main_list_comment,
924            T1.main_list_image,
925            T1.main_comment,
926            T1.main_image,
927            T1.main_large_image,
928            T1.sub_title1,
929            T1.sub_comment1,
930            T1.sub_image1,
931            T1.sub_large_image1,
932            T1.sub_title2,
933            T1.sub_comment2,
934            T1.sub_image2,
935            T1.sub_large_image2,
936            T1.sub_title3,
937            T1.sub_comment3,
938            T1.sub_image3,
939            T1.sub_large_image3,
940            T1.sub_title4,
941            T1.sub_comment4,
942            T1.sub_image4,
943            T1.sub_large_image4,
944            T1.sub_title5,
945            T1.sub_comment5,
946            T1.sub_image5,
947            T1.sub_large_image5,
948            T1.sub_title6,
949            T1.sub_comment6,
950            T1.sub_image6,
951            T1.sub_large_image6,
952            T1.del_flg,
953            T1.creator_id,
954            T1.create_date,
955            T1.update_date,
956            T1.deliv_date_id,
957            T2.product_id_sub,
958            T2.product_code,
959            T2.price01,
960            T2.price02,
961            T2.stock,
962            T2.stock_unlimited,
963            T2.classcategory_id1,
964            T2.classcategory_id2
965        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
966        (SELECT
967        product_id AS product_id_sub,
968        product_code,
969        price01,
970        price02,
971        stock,
972        stock_unlimited,
973        classcategory_id1,
974        classcategory_id2
975        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
976        AS T2
977        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ',
978
979    "vw_products_allclass" => '
980        (SELECT
981        product_id,
982        product_code_min,
983        product_code_max,
984        price01_min,
985        price01_max,
986        price02_min,
987        price02_max,
988        stock_min,
989        stock_max,
990        stock_unlimited_min,
991        stock_unlimited_max,
992        del_flg,
993        status,
994        name,
995        comment1,
996        comment2,
997        comment3,
998        rank,
999        main_list_comment,
1000        main_image,
1001        main_list_image,
1002        product_flag,
1003        deliv_date_id,
1004        sale_limit,
1005        point_rate,
1006        sale_unlimited,
1007        create_date,
1008        deliv_fee
1009        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1010        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1011    FROM
1012        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1013    ) ',
1014
1015    "vw_products_allclass_detail" => '
1016        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1017        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1018        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1019        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1020        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1021        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1022        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1023        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1024        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1025        (SELECT
1026        product_id AS product_id_sub,
1027        MIN(price01) AS price01_min,
1028        MAX(price01) AS price01_max,
1029        MIN(price02) AS price02_min,
1030        MAX(price02) AS price02_max,
1031        MIN(stock) AS stock_min,
1032        MAX(stock) AS stock_max,
1033        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1034        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1035        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1036        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1037        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1038
1039    "vw_product_class" => '
1040        (SELECT * FROM
1041        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1042        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1043        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1044        FROM ( SELECT
1045                T1.product_class_id,
1046                T1.product_id,
1047                classcategory_id1,
1048                classcategory_id2,
1049                T2.rank,
1050                T2.class_id,
1051                stock,
1052                price01,
1053                price02,
1054                stock_unlimited,
1055                product_code       
1056         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1057        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1058        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1059        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1060        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1061
1062    "vw_category_count" => '
1063        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1064        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1065        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1066);
1067
1068?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.