source: branches/rel/data/class/SC_View.php @ 12157

Revision 12157, 5.5 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8$SC_VIEW_PHP_DIR = realpath(dirname(__FILE__));
9require_once($SC_VIEW_PHP_DIR . "/../module/Smarty/libs/Smarty.class.php");
10require_once($SC_VIEW_PHP_DIR . "/../include/php_ini.inc");
11
12class SC_View {
13   
14    var $_smarty;
15    var $objSiteInfo; // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó
16   
17    // ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
18    function SC_View($siteinfo = true) {
19        global $SC_VIEW_PHP_DIR;
20
21        $this->_smarty = new Smarty;
22        $this->_smarty->left_delimiter = '<!--{';
23        $this->_smarty->right_delimiter = '}-->';
24        $this->_smarty->register_modifier("sfDispDBDate","sfDispDBDate");
25        $this->_smarty->register_modifier("sfConvSendDateToDisp","sfConvSendDateToDisp");
26        $this->_smarty->register_modifier("sfConvSendWdayToDisp","sfConvSendWdayToDisp");
27        $this->_smarty->register_modifier("sfGetVal", "sfGetVal");
28        $this->_smarty->register_function("sfSetErrorStyle","sfSetErrorStyle");
29        $this->_smarty->register_function("sfGetErrorColor","sfGetErrorColor");
30        $this->_smarty->register_function("sfTrim", "sfTrim");
31        $this->_smarty->register_function("sfPreTax", "sfPreTax");
32        $this->_smarty->register_function("sfPrePoint", "sfPrePoint");
33        $this->_smarty->register_function("sfGetChecked", "sfGetChecked");
34        $this->_smarty->register_function("sfTrimURL", "sfTrimURL");
35        $this->_smarty->register_function("sfMultiply", "sfMultiply");
36        $this->_smarty->register_function("sfPutBR", "sfPutBR");
37        $this->_smarty->register_function("sfRmDupSlash", "sfRmDupSlash");
38        $this->_smarty->register_function("sfCutString", "sfCutString");
39        $this->_smarty->plugins_dir=array("plugins", $SC_VIEW_PHP_DIR . "/../smarty_extends");
40        $this->_smarty->register_function("sf_mb_convert_encoding","sf_mb_convert_encoding");
41        $this->_smarty->register_function("sf_mktime","sf_mktime");
42        $this->_smarty->register_function("sf_date","sf_date");
43        $this->_smarty->register_function("str_replace","str_replace");
44        $this->_smarty->register_function("sfPrintEbisTag","sfPrintEbisTag");
45        $this->_smarty->register_function("sfPrintAffTag","sfPrintAffTag");
46       
47        if(ADMIN_MODE == '1') {     
48            $this->time_start = time();
49        }
50
51        // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
52        if($siteinfo) {
53            if(!defined('LOAD_SITEINFO')) {
54                $this->objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
55                $arrInfo['arrSiteInfo'] = $this->objSiteInfo->data;
56               
57                // ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾¤òÊÑ´¹
58                global $arrPref;
59                $arrInfo['arrSiteInfo']['pref'] = $arrPref[$arrInfo['arrSiteInfo']['pref']];
60               
61                // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë
62                foreach ($arrInfo as $key => $value){
63                    $this->_smarty->assign($key, $value);
64                }
65               
66                define('LOAD_SITEINFO', 1);
67            }
68        }
69    }
70   
71    // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ËÃͤò³ä¤êÅö¤Æ¤ë
72    function assign($val1, $val2) {
73        $this->_smarty->assign($val1, $val2);
74    }
75   
76    // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½èÍý·ë²Ì¤ò¼èÆÀ
77    function fetch($template) {
78        return $this->_smarty->fetch($template);
79    }
80   
81    // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½èÍý·ë²Ì¤òɽ¼¨
82    function display($template, $no_error = false) {
83        if(!$no_error) {
84            global $GLOBAL_ERR;
85            if(!defined('OUTPUT_ERR')) {
86                print($GLOBAL_ERR);
87                define('OUTPUT_ERR','ON');
88            }
89        }
90       
91        $this->_smarty->display($template);
92        if(ADMIN_MODE == '1') {
93            $time_end = time();
94            $time = $time_end - $this->time_start;
95            print("½èÍý»þ´Ö:" . $time . "ÉÃ");
96        }
97    }
98   
99    // ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈÆâ¤ÎÊÑ¿ô¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£
100    function assignobj($obj) {
101        $data = get_object_vars($obj);
102       
103        foreach ($data as $key => $value){
104            $this->_smarty->assign($key, $value);
105        }
106    }
107   
108    // Ï¢ÁÛÇÛÎóÆâ¤ÎÊÑ¿ô¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£
109    function assignarray($array) {
110        foreach ($array as $key => $val) {
111            $this->_smarty->assign($key, $val);
112        }
113    }
114
115    /* ¥µ¥¤¥È½é´üÀßÄê */
116    function initpath() {
117        global $SC_VIEW_PHP_DIR;
118       
119        $array['tpl_mainnavi'] = $SC_VIEW_PHP_DIR . '/../Smarty/templates/frontparts/mainnavi.tpl';
120        $array['tpl_root_id'] = sfGetRootId();
121        $this->assignarray($array);
122    }
123   
124    // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°
125    function debug($var = true){
126        $this->_smarty->debugging = $var;
127    }   
128}
129
130class SC_AdminView extends SC_View{
131    function SC_AdminView() {
132        parent::SC_View(false);
133        $this->_smarty->template_dir = TEMPLATE_ADMIN_DIR;
134        $this->_smarty->compile_dir = COMPILE_ADMIN_DIR;
135        $this->initpath();
136    }
137
138    function printr($data){
139        print_r($data);
140    }
141}
142
143class SC_SiteView extends SC_View{
144    function SC_SiteView($cart = true) {
145        parent::SC_View();
146       
147        $this->_smarty->template_dir = TEMPLATE_DIR;
148        $this->_smarty->compile_dir = COMPILE_DIR;
149        $this->initpath();
150       
151        // PHP5¤Ç¤Ïsession¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Àè¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹
152        sfDomainSessionStart();
153       
154        if($cart){
155            $include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
156            require_once($include_dir . "/SC_CartSession.php");
157            $objCartSess = new SC_CartSession();
158            $objCartSess->setPrevURL($_SERVER['REQUEST_URI']);
159        }
160    }
161}
162
163class SC_UserView extends SC_SiteView{
164    function SC_UserView($template_dir, $compile_dir = COMPILE_DIR) {
165        parent::SC_SiteView();
166        $this->_smarty->template_dir = $template_dir;
167        $this->_smarty->compile_dir = $compile_dir;
168    }
169}
170
171class SC_InstallView extends SC_View{
172    function SC_InstallView($template_dir, $compile_dir = COMPILE_DIR) {
173        parent::SC_View(false);
174        $this->_smarty->template_dir = $template_dir;
175        $this->_smarty->compile_dir = $compile_dir;
176    }
177}
178
179class SC_MobileView extends SC_SiteView {
180    function SC_MobileView() {
181        parent::SC_SiteView();
182        $this->_smarty->template_dir = MOBILE_TEMPLATE_DIR;
183        $this->_smarty->compile_dir = MOBILE_COMPILE_DIR;
184    }   
185}
186?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.