source: branches/rel/data/class/SC_Session.php @ 14989

Revision 14989, 2.9 KB checked in by adati, 15 years ago (diff)

CSRF対策:セッションにuniqidを持たせるように修正

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8/* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥¯¥é¥¹ */
9class SC_Session {
10    var $login_id;      // ¥í¥°¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶Ì¾
11    var $authority;     // ¥æ¡¼¥¶¸¢¸Â
12    var $cert;          // ǧ¾Úʸ»úÎó(ǧ¾ÚÀ®¸ù¤ÎȽÄê¤Ë»ÈÍÑ)
13    var $sid;           // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID
14    var $member_id;     // ¥í¥°¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¤Î¼ç¥­¡¼
15    var $uniqid;         // ¥Ú¡¼¥¸Á«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë»ÈÍÑ
16   
17    /* ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ */
18    function SC_Session() {
19        // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï
20        sfDomainSessionStart();
21
22        // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÊݸ
23        if(isset($_SESSION['cert'])) {
24            $this->sid = session_id();
25            $this->cert = $_SESSION['cert'];
26            $this->login_id  = $_SESSION['login_id'];
27            $this->authority = $_SESSION['authority'];  // ´ÉÍý¼Ô:0, °ìÈÌ:1, ±ÜÍ÷:2
28            $this->member_id = $_SESSION['member_id'];
29            $this->uniqid    = $_SESSION['uniq_id'];
30           
31            // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë
32            gfPrintLog("access : user=".$this->login_id." auth=".$this->authority." sid=".$this->sid);
33        } else {
34            // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë
35            gfPrintLog("access error.");
36        }
37    }
38    /* ǧ¾ÚÀ®¸ù¤ÎȽÄê */
39    function IsSuccess() {
40        global $arrPERMISSION;
41        if($this->cert == CERT_STRING) {
42            if(isset($arrPERMISSION[$_SERVER['PHP_SELF']])) {
43                // ¿ôÃͤ¬¼«Ê¬¤Î¸¢¸Â°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£
44                if($arrPERMISSION[$_SERVER['PHP_SELF']] < $this->authority) {           
45                    return AUTH_ERROR;
46                }
47            }
48            return SUCCESS;
49        }
50       
51        return ACCESS_ERROR;
52    }
53   
54    /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß */
55    function SetSession($key, $val) {
56        $_SESSION[$key] = $val;
57    }
58   
59    /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆɤ߹þ¤ß */
60    function GetSession($key) {
61        return $_SESSION[$key];
62    }
63   
64    /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¼èÆÀ */
65    function GetSID() {
66        return $this->sid;
67    }
68   
69    /** ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ **/
70    function getUniqId() {
71        // ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
72        if( empty($_SESSION['uniqid']) ) {
73            $this->setUniqId();
74        }
75        return $this->GetSession('uniqid');
76    }
77   
78    /** ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¥»¥Ã¥È **/
79    function setUniqId() {
80        // ͽ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àʸ»úÎó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
81        $this->SetSession('uniqid', sfGetUniqRandomId());
82    }
83   
84    /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÇË´þ */
85    function EndSession() {
86        // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢¡ÖPHPSESSID¡×
87        $sname = session_name();
88        // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ²ò½ü¤¹¤ë
89        $_SESSION = array();
90        // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀÚÃǤ¹¤ë¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥Ã¥­¡¼¤âºï½ü¤¹¤ë¡£
91        // Note: ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇ˲õ¤¹¤ë¡£
92        if (isset($_COOKIE[$sname])) {
93            setcookie($sname, '', time()-42000, '/');
94        }
95        // ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇ˲õ¤¹¤ë
96        session_destroy();
97        // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë
98        gfPrintLog("logout : user=".$this->login_id." auth=".$this->authority." sid=".$this->sid);
99    }
100   
101    // ´ØÏ¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ßÇË´þ¤¹¤ë¡£
102    function logout() {
103        unset($_SESSION['cert']);
104        unset($_SESSION['login_id']);
105        unset($_SESSION['authority']);
106        unset($_SESSION['member_id']);
107        unset($_SESSION['uniqid']);
108        // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë
109        gfPrintLog("logout : user=".$this->login_id." auth=".$this->authority." sid=".$this->sid);
110    }
111}
112?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.