source: branches/rel/data/class/SC_FormParam.php @ 12157

Revision 12157, 8.4 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ */
9class SC_FormParam {
10
11    var $param;
12    var $disp_name;
13    var $keyname;
14    var $length;
15    var $convert;
16    var $arrCheck;
17    var $default;   // ²¿¤âÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ëɽ¼¨¤¹¤ëÃÍ
18    var $input_db;  // DB¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÞÆþ²Äǽ¤«Èݤ«
19    var $html_disp_name;
20   
21    // ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
22    function SC_FormParam() {
23        $this->check_dir = IMAGE_SAVE_DIR;
24        $this->disp_name = array();
25        $this->keyname = array();
26        $this->length = array();
27        $this->convert = array();
28        $this->arrCheck = array();
29        $this->default = array();
30        $this->input_db = array();
31    }
32   
33    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ÎÄɲÃ
34    function addParam($disp_name, $keyname, $length="", $convert="", $arrCheck=array(), $default="", $input_db="true") {
35        $this->disp_name[] = $disp_name;
36        $this->keyname[] = $keyname;
37        $this->length[] = $length;
38        $this->convert[] = $convert;
39        $this->arrCheck[] = $arrCheck;
40        $this->default[] = $default;
41        $this->input_db[] = $input_db;
42    }
43   
44    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ÎÆþÎÏ
45    // $arrVal  :$arrVal['keyname']¡¦¡¦¤ÎÇÛÎó¤ò°ìÃפ·¤¿¥­¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë
46    // $seq     :true¤Î¾ì¹ç¡¢$arrVal[0]¢·¤ÎÇÛÎó¤òÅÐÏ¿½ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë
47    function setParam($arrVal, $seq = false) {
48        $cnt = 0;
49        if(!$seq){
50            foreach($this->keyname as $val) {
51                if(isset($arrVal[$val])) {
52                    $this->setValue($val, $arrVal[$val]);
53                }
54            }       
55        } else {
56            foreach($this->keyname as $val) {
57                $this->param[$cnt] = $arrVal[$cnt];
58                $cnt++;
59            }
60        }
61    }
62   
63    // ²èÌÌɽ¼¨ÍÑ¥¿¥¤¥È¥ëÀ¸À®
64    function setHtmlDispNameArray() {
65        $cnt = 0;
66        foreach($this->keyname as $val) {
67            $find = false;
68            foreach($this->arrCheck[$cnt] as $val) {
69                if($val == "EXIST_CHECK") {
70                    $find = true;
71                }
72            }
73           
74            if($find) {
75                $this->html_disp_name[$cnt] = $this->disp_name[$cnt] . "<span class='red'>(¢¨ ɬ¿Ü)</span>";                   
76            } else {
77                $this->html_disp_name[$cnt] = $this->disp_name[$cnt];
78            }                               
79            $cnt++;
80        }
81    }
82   
83    // ²èÌÌɽ¼¨ÍÑ¥¿¥¤¥È¥ë¼èÆÀ
84    function getHtmlDispNameArray() {
85        return $this->html_disp_name;
86    }
87       
88    // Ê£¿ôÎó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ
89    function setParamList($arrVal, $keyname) {
90        // DB¤Î·ï¿ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
91        $count = count($arrVal);
92        $no = 1;
93        for($cnt = 0; $cnt < $count; $cnt++) {
94            $key = $keyname.$no;
95            if($arrVal[$cnt][$keyname] != "") {
96                $this->setValue($key, $arrVal[$cnt][$keyname]);
97            }
98            $no++;
99        }
100    }
101   
102    function setDBDate($db_date, $year_key = 'year', $month_key = 'month', $day_key = 'day') {
103        list($y, $m, $d) = split("[- ]", $db_date);
104        $this->setValue($year_key, $y);
105        $this->setValue($month_key, $m);
106        $this->setValue($day_key, $d);
107    }
108   
109    // ¥­¡¼¤ËÂбþ¤·¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
110    function setValue($key, $param) {
111        $cnt = 0;
112        foreach($this->keyname as $val) {
113            if($val == $key) {
114                $this->param[$cnt] = $param;
115                break;
116            }
117            $cnt++;
118        }
119    }
120
121    function toLower($key) {
122        $cnt = 0;
123        foreach($this->keyname as $val) {
124            if($val == $key) {
125                $this->param[$cnt] = strtolower($this->param[$cnt]);
126                break;
127            }
128            $cnt++;
129        }
130    }
131   
132    // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
133    function checkError($br = true, $keyname = "") {
134        // Ï¢ÁÛÇÛÎó¤Î¼èÆÀ
135        $arrRet = $this->getHashArray($keyname);
136        $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
137        $cnt = 0;
138        foreach($this->keyname as $val) {
139            foreach($this->arrCheck[$cnt] as $func) {
140                switch($func) {
141                case 'EXIST_CHECK':
142                case 'NUM_CHECK':
143                case 'EMAIL_CHECK':
144                case 'EMAIL_CHAR_CHECK':
145                case 'ALNUM_CHECK':
146                case 'KANA_CHECK':
147                case 'URL_CHECK':
148                case 'SPTAB_CHECK':
149                case 'ZERO_CHECK':
150                case 'ALPHA_CHECK':
151                case 'ZERO_START':
152                case 'FIND_FILE':
153                case 'NO_SPTAB':
154                case 'DIR_CHECK':
155                case 'DOMAIN_CHECK':
156                case 'FILE_NAME_CHECK':
157                case 'MOBILE_EMAIL_CHECK':
158               
159                    if(!is_array($this->param[$cnt])) {
160                        $objErr->doFunc(array($this->disp_name[$cnt], $val), array($func));
161                    } else {
162                        $max = count($this->param[$cnt]);
163                        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
164                            $objSubErr = new SC_CheckError($this->param[$cnt]);
165                            $objSubErr->doFunc(array($this->disp_name[$cnt], $i), array($func));
166                            if(count($objSubErr->arrErr) > 0) {
167                                foreach($objSubErr->arrErr as $mess) {
168                                    if($mess != "") {
169                                        $objErr->arrErr[$val] = $mess;
170                                    }
171                                }
172                            }
173                        }
174                    }
175                    break;
176                case 'MAX_LENGTH_CHECK':
177                case 'NUM_COUNT_CHECK':
178                    if(!is_array($this->param[$cnt])) {
179                        $objErr->doFunc(array($this->disp_name[$cnt], $val, $this->length[$cnt]), array($func));
180                    } else {
181                        $max = count($this->param[$cnt]);
182                        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
183                            $objSubErr = new SC_CheckError($this->param[$cnt]);
184                            $objSubErr->doFunc(array($this->disp_name[$cnt], $i, $this->length[$cnt]), array($func));
185                            if(count($objSubErr->arrErr) > 0) {
186                                foreach($objSubErr->arrErr as $mess) {
187                                    if($mess != "") {
188                                        $objErr->arrErr[$val] = $mess;
189                                    }
190                                }
191                            }
192                        }
193                    }
194                    break;
195                // ¾®Ê¸»ú¤ËÊÑ´¹
196                case 'CHANGE_LOWER':
197                    $this->param[$cnt] = strtolower($this->param[$cnt]);
198                    break;
199                // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
200                case 'FILE_EXISTS':
201                    if($this->param[$cnt] != "" && !file_exists($this->check_dir . $this->param[$cnt])) {
202                        $objErr->arrErr[$val] = "¢¨ " . $this->disp_name[$cnt] . "¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£<br>";                 
203                    }
204                    break;
205                default:
206                    $objErr->arrErr[$val] = "¢¨¢¨¡¡¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯·Á¼°($func)¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡¡¢¨¢¨ <br>";
207                    break;
208                }
209            }
210           
211            if (isset($objErr->arrErr[$val]) && !$br) {
212                $objErr->arrErr[$val] = ereg_replace("<br>$", "", $objErr->arrErr[$val]);
213            }
214            $cnt++;
215        }
216        return $objErr->arrErr;
217    }
218   
219    // ÆþÎÏʸ»ú¤ÎÊÑ´¹
220    function convParam() {
221        /*
222         *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
223         *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
224         *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
225         *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹ 
226         *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
227         *  a :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×±Ñ»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ¡×±Ñ»ú¤ËÊÑ´¹
228         */
229        $cnt = 0;
230        foreach ($this->keyname as $val) {
231            if(!is_array($this->param[$cnt])) {
232                if($this->convert[$cnt] != "") {
233                    $this->param[$cnt] = mb_convert_kana($this->param[$cnt] ,$this->convert[$cnt]);
234                }
235            } else {
236                $max = count($this->param[$cnt]);
237                for($i = 0; $i < $max; $i++) {
238                    if($this->convert[$cnt] != "") {
239                        $this->param[$cnt][$i] = mb_convert_kana($this->param[$cnt][$i] ,$this->convert[$cnt]);
240                    }
241                }
242            }
243            $cnt++;
244        }
245    }
246   
247    // Ï¢ÁÛÇÛÎó¤ÎºîÀ®
248    function getHashArray($keyname = "") {
249        $cnt = 0;
250        foreach($this->keyname as $val) {
251            if($keyname == "" || $keyname == $val) {
252                $arrRet[$val] = $this->param[$cnt];
253                $cnt++;
254            }
255        }
256        return $arrRet;
257    }
258   
259    // DB³ÊǼÍÑÇÛÎó¤ÎºîÀ®
260    function getDbArray() {
261        $cnt = 0;
262        foreach ($this->keyname as $val) {
263            if ($this->input_db[$cnt]) {
264                $arrRet[$val] = $this->param[$cnt];
265            }
266            $cnt++;
267        }
268        return $arrRet;
269    }
270   
271    // ÇÛÎó¤Î½Ä²£¤òÆþ¤ìÂؤ¨¤ÆÊÖ¤¹
272    function getSwapArray($arrKey) {
273        foreach($arrKey as $keyname) {
274            $arrVal = $this->getValue($keyname);
275            $max = count($arrVal);
276            for($i = 0; $i < $max; $i++) {
277                $arrRet[$i][$keyname] = $arrVal[$i];
278            }
279        }
280        return $arrRet;
281    }
282   
283    // ¹àÌÜ̾°ìÍ÷¤Î¼èÆÀ
284    function getTitleArray() {
285        return $this->disp_name;
286    }
287   
288    // ¹àÌÜ¿ô¤òÊÖ¤¹
289    function getCount() {
290        $count = count($this->keyname);
291        return $count;
292    }
293   
294    // ¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÅϤ¹ÍѤΥѥé¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹
295    function getFormParamList() {
296        $cnt = 0;
297        foreach($this->keyname as $val) {
298            // ¥­¡¼Ì¾
299            $arrRet[$val]['keyname'] = $this->keyname[$cnt];
300            // ʸ»ú¿ôÀ©¸Â
301            $arrRet[$val]['length'] = $this->length[$cnt];
302            // ÆþÎÏÃÍ
303            $arrRet[$val]['value'] = $this->param[$cnt];
304           
305            if($this->default[$cnt] != "" && $this->param[$cnt] == "") {
306                $arrRet[$val]['value'] = $this->default[$cnt];
307            }
308                   
309            $cnt++;
310        }
311        return $arrRet;
312    }
313   
314    // ¥­¡¼Ì¾¤Î°ìÍ÷¤òÊÖ¤¹
315    function getKeyList() {
316        foreach($this->keyname as $val) {
317            $arrRet[] = $val;
318        }
319        return $arrRet;
320    }
321   
322    // ¥­¡¼Ì¾¤È°ìÃפ·¤¿ÃͤòÊÖ¤¹
323    function getValue($keyname) {
324        $cnt = 0;
325        foreach($this->keyname as $val) {
326            if($val == $keyname) {
327                $ret = $this->param[$cnt];
328                break;
329            }
330            $cnt++;
331        }
332        return $ret;
333    }
334   
335    function splitCheckBoxes($keyname) {
336        $cnt = 0;
337        foreach($this->keyname as $val) {
338            if($val == $keyname) {
339                $this->param[$cnt] = sfSplitCheckBoxes($this->param[$cnt]);
340            }
341            $cnt++;
342        }
343    }
344   
345    function splitParamCheckBoxes($keyname) {
346        $cnt = 0;
347        foreach($this->keyname as $val) {
348            if($val == $keyname) {
349                if(!is_array($this->param[$cnt])) {
350                    $this->param[$cnt] = split("-", $this->param[$cnt]);
351                }
352            }
353            $cnt++;
354        }
355    }
356}
357?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.