source: branches/rel/data/class/SC_CustomerList.php @ 12157

Revision 12157, 11.7 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8/*  [̾¾Î] SC_CustomerList
9 *  [³µÍ×] ²ñ°÷¸¡º÷ÍÑ¥¯¥é¥¹
10 */
11class SC_CustomerList extends SC_SelectSql {
12
13    var $arrColumnCSV;
14   
15    function SC_CustomerList($array, $mode = '') {
16        parent::SC_SelectSql($array);
17       
18        if($mode == "") {
19            // ²ñ°÷ËÜÅÐÏ¿²ñ°÷¤Çºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ°÷
20            $this->setWhere("status = 2 AND del_flg = 0 ");     
21            // ÅÐÏ¿Æü¤ò¼¨¤¹¥«¥é¥à
22            $regdate_col = 'dtb_customer.update_date';
23        }
24       
25        if($mode == "customer") {
26            // ´ÉÍý¼Ô¥Ú¡¼¥¸¸ÜµÒ¸¡º÷¤Î¾ì¹ç²¾ÅÐÏ¿²ñ°÷¤â¸¡º÷
27            $this->setWhere( "(status = 1 OR status = 2) AND del_flg = 0 ");       
28            // ÅÐÏ¿Æü¤ò¼¨¤¹¥«¥é¥à
29            $regdate_col = 'dtb_customer.update_date';
30        }
31               
32        // ¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¾ì¹ç     
33        if($mode == "magazine") {
34            $this->setWhere("(del_flg = 0 OR del_flg IS NULL)");
35            $this->setWhere("status = 2");
36           
37            /*¡¡²ñ°÷¤Î¤ßÂоݤȤ¹¤ë¤¿¤áºï½ü
38            if(is_array($this->arrSql['customer'])) {
39                $tmp_where = "";
40                foreach($this->arrSql['customer'] as $val) {
41                    if($tmp_where != "") {
42                        $tmp_where.= " OR ";
43                    }                   
44                    switch($val) {
45                    // ²ñ°÷
46                    case '1':
47                        $tmp_where.= "status = 2";
48                        break;
49                    // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿
50                    case '2':
51                        $tmp_where.= "customer_id IS NULL";
52                        break;
53                    // CSVÅÐÏ¿
54                    case '3':
55                        $tmp_where.= "customer_id IS NULL";
56                        break;
57                    default:
58                        $tmp_where = "";
59                        break;
60                    }
61                }
62                if($tmp_where != "") {
63                    $tmp_where = "(" . $tmp_where . ")";
64                }
65                $this->setWhere($tmp_where);
66            }
67            */
68            // ÅÐÏ¿Æü¤ò¼¨¤¹¥«¥é¥à
69            $regdate_col = 'dtb_customer.create_date';
70        }
71               
72        // ¸ÜµÒID
73        if ( strlen($this->arrSql['customer_id']) > 0 ) {
74            $this->setWhere( "customer_id =  ?" );
75            $this->arrVal[] = $this->arrSql['customer_id'];
76        }
77       
78        // ̾Á°
79        if ( strlen($this->arrSql['name']) > 0 ) {
80            if(DB_TYPE == "pgsql"){
81                $this->setWhere("(name01 || name02 LIKE ?)" );
82            }elseif(DB_TYPE == "mysql"){
83                $this->setWhere("concat(name01,name02) LIKE ?" );
84            }
85
86            $searchName = $this->addSearchStr($this->arrSql['name']);
87            $this->arrVal[] = mb_ereg_replace("[ ¡¡]+","",$searchName);
88        }
89
90        //¡¡Ì¾Á°¡Ê¥«¥Ê¡Ë
91        if ( strlen($this->arrSql['kana']) > 0 ) {
92            if(DB_TYPE == "pgsql"){
93                $this->setWhere("(kana01 || kana02 LIKE ?)");
94            }elseif(DB_TYPE == "mysql"){
95                $this->setWhere("concat(kana01,kana02) LIKE ?" );
96            }
97            $searchKana = $this->addSearchStr($this->arrSql['kana']);
98            $this->arrVal[] = mb_ereg_replace("[ ¡¡]+","",$searchKana);
99        }
100       
101        //¡¡ÅÔÆ»Éܸ©
102        if ( strlen($this->arrSql['pref']) > 0 ) {
103            $this->setWhere( "pref = ?" );
104            $this->arrVal[] = $this->arrSql['pref'];
105        }
106
107        //¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ
108        if ( is_numeric( $this->arrSql['tel'] ) ) {
109            if(DB_TYPE == "pgsql"){
110                $this->setWhere( "(tel01 || tel02 || tel03 LIKE ?)" );
111            }elseif(DB_TYPE == "mysql"){
112                $this->setWhere("concat(tel01,tel02,tel03) LIKE ?" );
113            }
114            $searchTel = $this->addSearchStr($this->arrSql['tel']);
115            $this->arrVal[] = ereg_replace("-", "", $searchTel);
116        }
117       
118        //¡¡À­ÊÌ
119        if ( is_array( $this->arrSql['sex'] ) ){
120            $arrSexVal = $this->setItemTerm( $this->arrSql['sex'] ,"sex" );
121            foreach ($arrSexVal as $data) {
122                $this->arrVal[] = $data;
123            }
124        }
125
126        //¡¡¿¦¶È
127        if ( is_array( $this->arrSql['job'] ) ){
128            if ( in_array("ÉÔÌÀ", $this->arrSql['job'] ) ) {
129                $arrJobVal = $this->setItemTermWithNull( $this->arrSql['job'] ,"job" );
130            } else {
131                $arrJobVal = $this->setItemTerm( $this->arrSql['job'] ,"job" );
132            }
133            if (is_array($arrJobVal)) {
134                foreach ($arrJobVal as $data) {
135                    $this->arrVal[] = $data;
136                }
137            }
138        }
139
140        //¡¡E-MAIL
141        if (strlen($this->arrSql['email']) > 0) {
142            //¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊ£¿ô¤Î¾ò·ï»ØÄê²Äǽ¤Ë
143            $this->arrSql['email'] = explode(",", $this->arrSql['email']);
144            $sql_where = "";
145            foreach($this->arrSql['email'] as $val) {
146                $val = trim($val);
147                //¸¡º÷¾ò·ï¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
148                if($this->arrSql['not_emailinc'] == '1') {
149                    if($sql_where == "") {
150                        $sql_where .= "dtb_customer.email NOT ILIKE ? ";
151                    } else {
152                        $sql_where .= "AND dtb_customer.email NOT ILIKE ? ";
153                    }
154                } else {               
155                    if($sql_where == "") {
156                        $sql_where .= "dtb_customer.email ILIKE ? ";
157                    } else {
158                        $sql_where .= "OR dtb_customer.email ILIKE ? ";
159                    }
160                }
161                $searchEmail = $this->addSearchStr($val);
162                $this->arrVal[] = $searchEmail;
163            }
164            $this->setWhere($sql_where);
165        }
166
167        //¡¡E-MAIL(mobile)
168        if (strlen($this->arrSql['email_mobile']) > 0) {
169            //¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊ£¿ô¤Î¾ò·ï»ØÄê²Äǽ¤Ë
170            $this->arrSql['email_mobile'] = explode(",", $this->arrSql['email_mobile']);
171            $sql_where = "";
172            foreach($this->arrSql['email_mobile'] as $val) {
173                $val = trim($val);
174                //¸¡º÷¾ò·ï¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
175                if($this->arrSql['not_email_mobileinc'] == '1') {
176                    if($sql_where == "") {
177                        $sql_where .= "dtb_customer.email_mobile NOT ILIKE ? ";
178                    } else {
179                        $sql_where .= "AND dtb_customer.email_mobile NOT ILIKE ? ";
180                    }
181                } else {               
182                    if($sql_where == "") {
183                        $sql_where .= "dtb_customer.email_mobile ILIKE ? ";
184                    } else {
185                        $sql_where .= "OR dtb_customer.email_mobile ILIKE ? ";
186                    }
187                }
188                $searchemail_mobile = $this->addSearchStr($val);
189                $this->arrVal[] = $searchemail_mobile;
190            }
191            $this->setWhere($sql_where);
192        }
193               
194        //¡¡ÇÛ¿®¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ
195        if ( $mode == 'magazine' ){
196            if ( strlen($this->arrSql['mail_type']) > 0 && $this->arrSql['mail_type'] == 2) {
197                $this->setWhere( " dtb_customer.email_mobile <> ''  ");
198            }
199        }
200                           
201        //¡¡HTML-mail
202        if ( $mode == 'magazine' ){
203            if ( strlen($this->arrSql['htmlmail']) > 0 ) {
204                $this->setWhere( " mailmaga_flg = ? ");
205                $this->arrVal[] = $this->arrSql['htmlmail'];
206            } else {
207                $this->setWhere( " (mailmaga_flg = 1 or mailmaga_flg = 2) ");
208            }
209        }
210       
211        // ¹ØÆþ¶â³Û»ØÄê
212        if( is_numeric( $this->arrSql["buy_total_from"] ) || is_numeric( $this->arrSql["buy_total_to"] ) ) {
213            $arrBuyTotal = $this->selectRange($this->arrSql["buy_total_from"], $this->arrSql["buy_total_to"], "buy_total");
214            foreach ($arrBuyTotal as $data1) {
215                $this->arrVal[] = $data1;
216            }
217        }
218
219        // ¹ØÆþ²ó¿ô»ØÄê
220        if( is_numeric( $this->arrSql["buy_times_from"] ) || is_numeric( $this->arrSql["buy_times_to"] ) ) {
221            $arrBuyTimes = $this->selectRange($this->arrSql["buy_times_from"], $this->arrSql["buy_times_to"], "buy_times");
222            foreach ($arrBuyTimes as $data2) {
223                $this->arrVal[] = $data2;
224            }
225        }
226       
227        // ÃÂÀ¸Æü´ü´Ö»ØÄê
228        if ( (strlen($this->arrSql['b_start_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['b_start_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['b_start_day']) > 0) ||
229              strlen($this->arrSql['b_end_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['b_end_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['b_end_day']) > 0) {
230
231            $arrBirth = $this->selectTermRange($this->arrSql['b_start_year'], $this->arrSql['b_start_month'], $this->arrSql['b_start_day']
232                      , $this->arrSql['b_end_year'], $this->arrSql['b_end_month'], $this->arrSql['b_end_day'], "birth");
233            if (is_array($arrBirth)) {
234                foreach ($arrBirth as $data3) {
235                    $this->arrVal[] = $data3;
236                }
237            }
238        }
239               
240        // ÃÂÀ¸·î¤Î¸¡º÷
241        if (is_numeric($this->arrSql["birth_month"])) {
242            $this->setWhere(" EXTRACT(month from birth) = ?"); 
243            $this->arrVal[] = $this->arrSql["birth_month"];
244        }
245           
246        // ÅÐÏ¿´ü´Ö»ØÄê
247        if ( (strlen($this->arrSql['start_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['start_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['start_day']) > 0 ) ||
248                (strlen($this->arrSql['end_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['end_month']) >0 && strlen($this->arrSql['end_day']) > 0) ) {
249
250            $arrRegistTime = $this->selectTermRange($this->arrSql['start_year'], $this->arrSql['start_month'], $this->arrSql['start_day']
251                            , $this->arrSql['end_year'], $this->arrSql['end_month'], $this->arrSql['end_day'], $regdate_col);
252            if (is_array($arrRegistTime)) {
253                foreach ($arrRegistTime as $data4) {
254                    $this->arrVal[] = $data4;
255                }
256            }
257        }
258           
259        // ºÇ½ª¹ØÆþÆü»ØÄê
260        if ( (strlen($this->arrSql['buy_start_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['buy_start_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['buy_start_day']) > 0 ) ||
261                (strlen($this->arrSql['buy_end_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['buy_end_month']) >0 && strlen($this->arrSql['buy_end_day']) > 0) ) {
262            $arrRegistTime = $this->selectTermRange($this->arrSql['buy_start_year'], $this->arrSql['buy_start_month'], $this->arrSql['buy_start_day']
263                            , $this->arrSql['buy_end_year'], $this->arrSql['buy_end_month'], $this->arrSql['buy_end_day'], "last_buy_date");
264            if (is_array($arrRegistTime)) {
265                foreach ($arrRegistTime as $data4) {
266                    $this->arrVal[] = $data4;
267                }
268            }
269        }
270       
271        //¹ØÆþ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É
272        if ( strlen($this->arrSql['buy_product_code']) > 0 ) {
273            $this->setWhere( "customer_id IN (SELECT customer_id FROM dtb_order WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM dtb_order_detail WHERE product_code LIKE ? ))");
274            $search_buyproduct_code = $this->addSearchStr($this->arrSql['buy_product_code']);
275            $this->arrVal[] = $search_buyproduct_code;
276        }
277
278        //¹ØÆþ¾¦ÉÊ̾¾Î
279        if ( strlen($this->arrSql['buy_product_name']) > 0 ) {
280            $this->setWhere( "customer_id IN (SELECT customer_id FROM dtb_order WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM dtb_order_detail WHERE product_name LIKE ? ))");
281            $search_buyproduct_name = $this->addSearchStr($this->arrSql['buy_product_name']);
282            $this->arrVal[] = $search_buyproduct_name;
283        }
284       
285        //¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¹Ê¹þ¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦
286        if ( strlen($this->arrSql['category_id']) != ""){
287            //¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¹Ê¹þ¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦SQLʸÀ¸À®
288            list($tmp_where, $tmp_arrval) = sfGetCatWhere(sfManualEscape($this->arrSql['category_id']));
289
290            //¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¹Ê¹þ¤ß¤¬²Äǽ¤Î¾ì¹ç
291            if($tmp_where != "") {
292                $this->setWhere( " customer_id IN (SELECT distinct customer_id FROM dtb_order WHERE order_id IN (SELECT distinct order_id FROM dtb_order_detail WHERE product_id IN (SELECT product_id FROM dtb_products WHERE ".$tmp_where." ))) ");
293                $this->arrVal = array_merge((array)$this->arrVal, (array)$tmp_arrval);
294            }
295        }
296        //¡¡·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ
297        if ( is_numeric( $this->arrSql['cell'] ) ) {
298            $this->setWhere( "(cell01 || cell02 || cell03 LIKE ?)" );
299            $searchTel = $this->addSearchStr($this->arrSql['cell']);
300            $this->arrVal[] = ereg_replace("-", "", $searchTel);
301        }
302
303        //¡¡¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
304        if ( is_numeric( $this->arrSql['campaign_id'] ) ) {
305            $this->setWhere( " customer_id IN (SELECT distinct customer_id FROM dtb_campaign_order WHERE campaign_id = ?)" );
306            $this->arrVal[] = $this->arrSql['campaign_id'];
307        }
308               
309        $this->setOrder( "customer_id DESC" );
310    }
311
312    // ¸¡º÷ÍÑSQL
313    function getList() {
314        $this->select = "SELECT customer_id,name01,name02,kana01,kana02,sex,email,tel01,tel02,tel03,pref,status FROM dtb_customer ";
315        return $this->getSql(0);   
316    }
317
318    function getListMailMagazine($is_mobile = false) {
319           
320        $colomn = $this->getMailMagazineColumn($is_mobile);
321        $this->select = "
322            SELECT
323                $colomn
324            FROM
325                dtb_customer";
326        return $this->getSql(0);   
327    }
328   
329    function getMailMagazineColumn($is_mobile= false) {
330        if($is_mobile == true) {
331            $email_column = "dtb_customer.email_mobile as email";
332        } else {
333            $email_column = "dtb_customer.email";           
334        }
335       
336        $column ="dtb_customer.customer_id,
337                dtb_customer.name01,
338                dtb_customer.name02,
339                dtb_customer.kana01,
340                dtb_customer.kana02,
341                dtb_customer.sex,
342                $email_column,     
343                dtb_customer.tel01,
344                dtb_customer.tel02,
345                dtb_customer.tel03,
346                dtb_customer.pref,
347                dtb_customer.mailmaga_flg";
348               
349        return $column;
350    }
351   
352    //¡¡¸¡º÷Áí¿ô¥«¥¦¥ó¥ÈÍÑSQL
353    function getListCount() {
354        $this->select = "SELECT COUNT(customer_id) FROM dtb_customer ";
355        return $this->getSql(1);
356    }
357
358    //¡¡CSV¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÍÑSQL
359    function getListCSV($arrColumnCSV) {
360        $this->arrColumnCSV = $arrColumnCSV;
361        $i = 0;
362        foreach ($this->arrColumnCSV as $val) {
363            if ($i != 0) $state .= ", ";
364            $state .= $val["sql"];
365            $i ++;
366        }
367
368        $this->select = "SELECT " .$state. " FROM dtb_customer ";
369        return $this->getSql(2);   
370    }
371   
372    function getWhere() {
373        return array($this->where, $this->arrVal);
374    }
375}
376?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.