source: branches/rel/data/class/SC_CheckError.php @ 12157

Revision 12157, 28.6 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8/*----------------------------------------------------------------------
9 * [̾¾Î] SC_CheckError
10 * [³µÍ×] ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¥¯¥é¥¹
11 *----------------------------------------------------------------------
12 */
13class SC_CheckError {
14    var $arrErr;
15    var $arrParam;
16   
17    // ¥Á¥§¥Ã¥¯ÂоݤÎÃͤ¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÇÛÎó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
18    function SC_CheckError($array = "") {
19        if($array != "") {
20            $this->arrParam = $array;
21        } else {
22            $this->arrParam = $_POST;
23        }
24
25    }
26   
27    function doFunc($value, $arrFunc) {
28        foreach ( $arrFunc as $key ) {
29            $this->$key($value);
30        }
31    }
32   
33    /* HTML¤Î¥¿¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë */
34    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂÐ¾Ý value[2] = µö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°¤¬³ÊǼ¤µ¤ì¤¿ÇÛÎó
35    function HTML_TAG_CHECK($value) {
36        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
37            return;
38        }
39       
40        // ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥°¤òÃê½Ð¤¹¤ë
41        preg_match_all("/<([\/]?[a-z]+)/", $this->arrParam[$value[1]], $arrTag);
42
43        foreach($arrTag[1] as $val) {
44            $find = false;
45           
46            foreach($value[2] as $tag) {
47                if(eregi("^" . $tag . "$", $val)) {
48                    $find = true;
49                } else {
50                }
51            }
52           
53            if(!$find) {
54                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ëµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥°[" . strtoupper($val) . "]¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />";
55                return;
56            }       
57        }       
58    }
59
60    /*¡¡É¬¿ÜÆþÎϤÎȽÄê¡¡*/
61    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝ
62    function EXIST_CHECK( $value ) {            // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
63        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
64            return;
65        }
66        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) == 0 ){                 
67            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
68        }
69    }
70   
71    /*¡¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¿¥Ö¤ÎȽÄê¡¡*/
72    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝ
73    function SPTAB_CHECK( $value ) {            // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
74        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
75            return;
76        }
77        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) != 0 && ereg("^[ ¡¡\t\r\n]+$", $this->arrParam[$value[1]])){                     
78            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¿¥Ö¡¢²þ¹Ô¤Î¤ß¤ÎÆþÎϤϤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
79        }
80    }
81   
82    /*¡¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¿¥Ö¤ÎȽÄê¡¡*/
83    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝ
84    function NO_SPTAB( $value ) {           // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
85        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
86            return;
87        }
88        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) != 0 && mb_ereg("[¡¡ \t\r\n]+", $this->arrParam[$value[1]])){                     
89            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¿¥Ö¡¢²þ¹Ô¤Ï´Þ¤á¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£<br />";
90        }
91    }
92   
93    /* ¥¼¥í¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ôÃͤÎȽÄê */
94    function ZERO_START($value) {
95        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
96            return;
97        }
98        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) != 0 && ereg("^[0]+[0-9]+$", $this->arrParam[$value[1]])){                       
99            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ë0¤Ç»Ï¤Þ¤ë¿ôÃͤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />";
100        }
101    }
102   
103    /*¡¡É¬¿ÜÁªÂò¤ÎȽÄê¡¡*/
104    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝ
105    function SELECT_CHECK( $value ) {           // ¥×¥ë¥À¥¦¥ó¤Ê¤É¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
106        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
107            return;
108        }
109        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) == 0 ){                     
110            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
111        }
112    }
113
114    /*¡¡Æ±°ìÀ­¤ÎȽÄê¡¡*/
115    // value[0] = ¹àÌÜ̾1 value[1] = ¹àÌÜ̾2 value[2] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó1  value[3] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó2
116    function EQUAL_CHECK( $value ) {        // ÆþÎϤ¬»ØÄêʸ»ú¿ô°Ê¾å¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
117        if(isset($this->arrErr[$value[2]]) || isset($this->arrErr[$value[3]])) {
118            return;
119        }
120        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ         
121        if( $this->arrParam[$value[2]] != $this->arrParam[$value[3]]) {
122            $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤È" . $value[1] . "¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
123        }
124    }
125   
126    /*¡¡Ãͤ¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎȽÄê¡¡*/
127    // value[0] = ¹àÌÜ̾1 value[1] = ¹àÌÜ̾2 value[2] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó1  value[3] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó2
128    function DIFFERENT_CHECK( $value ) {        // ÆþÎϤ¬»ØÄêʸ»ú¿ô°Ê¾å¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
129        if(isset($this->arrErr[$value[2]]) || isset($this->arrErr[$value[3]])) {
130            return;
131        }
132        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ         
133        if( $this->arrParam[$value[2]] == $this->arrParam[$value[3]]) {
134            $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤È" . $value[1] . "¤Ï¡¢Æ±¤¸Ãͤò»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
135        }
136    }
137   
138    /*¡¡ÃͤÎÂ礭¤µ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë value[2] < value[3]¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼¡¡*/
139    // value[0] = ¹àÌÜ̾1 value[1] = ¹àÌÜ̾2 value[2] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó1  value[3] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó2
140    function GREATER_CHECK($value) {        // ÆþÎϤ¬»ØÄêʸ»ú¿ô°Ê¾å¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
141        if(isset($this->arrErr[$value[2]]) || isset($this->arrErr[$value[3]])) {
142            return;
143        }
144        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ         
145        if($this->arrParam[$value[2]] != "" && $this->arrParam[$value[3]] != "" && ($this->arrParam[$value[2]] > $this->arrParam[$value[3]])) {
146            $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[1] . "¤è¤êÂ礭¤¤ÃͤòÆþÎϤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
147        }
148    }
149   
150   
151    /*¡¡ºÇÂçʸ»ú¿ôÀ©¸Â¤ÎȽÄê¡¡*/
152    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó  value[2] = ºÇÂçʸ»ú¿ô(Ⱦ³Ñ¤âÁ´³Ñ¤â1ʸ»ú¤È¤·¤Æ¿ô¤¨¤ë)
153    function MAX_LENGTH_CHECK( $value ) {       // ÆþÎϤ¬»ØÄêʸ»ú¿ô°Ê¾å¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
154        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
155            return;
156        }
157        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ         
158        if( mb_strlen($this->arrParam[$value[1]]) > $value[2] ) {
159            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[2] . "»ú°Ê²¼¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
160        }
161    }
162   
163    /*¡¡ºÇ¾®Ê¸»ú¿ôÀ©¸Â¤ÎȽÄê¡¡*/
164    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó value[2] = ºÇ¾®Ê¸»ú¿ô(Ⱦ³Ñ¤âÁ´³Ñ¤â1ʸ»ú¤È¤·¤Æ¿ô¤¨¤ë)
165    function MIN_LENGTH_CHECK( $value ) {       // ÆþÎϤ¬»ØÄêʸ»ú¿ô̤Ëþ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
166        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
167            return;
168        }                                       
169        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ     
170        if( mb_strlen($this->arrParam[$value[1]]) < $value[2] ) {
171            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[2] . "»ú°Ê¾å¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
172        }
173    }
174   
175    /*¡¡ºÇÂçʸ»ú¿ôÀ©¸Â¤ÎȽÄê¡¡*/
176    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó  value[2] = ºÇÂç¿ô
177    function MAX_CHECK( $value ) {      // ÆþÎϤ¬ºÇÂç¿ô°Ê¾å¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
178        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
179            return;
180        }
181        // ʸ»ú¿ô¤Î¼èÆÀ         
182        if($this->arrParam[$value[1]] > $value[2] ) {
183            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[2] . "°Ê²¼¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
184        }
185    }
186   
187    /*¡¡ºÇ¾®¿ôÃÍÀ©¸Â¤ÎȽÄê¡¡*/
188    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó  value[2] = ºÇ¾®¿ô
189    function MIN_CHECK( $value ) {      // ÆþÎϤ¬ºÇ¾®¿ô̤Ëþ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
190        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
191            return;
192        }
193        if($this->arrParam[$value[1]] < $value[2] ) {
194            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï" . $value[2] . "°Ê¾å¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
195        }
196    }
197   
198       
199    /*¡¡¿ô»ú¤ÎȽÄê¡¡*/
200    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
201    function NUM_CHECK( $value ) {              // ÆþÎÏʸ»ú¤¬¿ô»ú°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
202        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
203            return;
204        }
205        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !EregI("^[[:digit:]]+$", $this->arrParam[$value[1]])) {
206            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¿ô»ú¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
207        }
208    }
209   
210        /*¡¡¾®¿ôÅÀ¤ò´Þ¤à¿ô»ú¤ÎȽÄê¡¡*/
211    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
212    function NUM_POINT_CHECK( $value ) {                // ÆþÎÏʸ»ú¤¬¿ô»ú°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
213        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
214            return;
215        }
216        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !EregI("^[[:digit:]]+[\.]?[[:digit:]]+$", $this->arrParam[$value[1]])) {
217            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¿ô»ú¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
218        }
219    }
220       
221    function ALPHA_CHECK($value) {
222        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
223            return;
224        }
225        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !EregI("^[[:alpha:]]+$", $this->arrParam[$value[1]])) {
226            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤ÏȾ³Ñ±Ñ»ú¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
227        }
228    }
229   
230    /* ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎȽÄê ¡Ê¿ô»ú¥Á¥§¥Ã¥¯¤Èʸ»ú¿ô¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£)
231        value[0] : ¹àÌÜ̾
232        value[1] : ÅÅÈÖ1¹àÌÜÌÜ
233        value[2] : ÅÅÈÖ2¹àÌÜÌÜ
234        value[3] : ÅÅÈÖ3¹àÌÜÌÜ
235        value[4] : ʸ»ú¿ôÀ©¸Â
236    */
237    function TEL_CHECK($value) {
238        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
239            return;
240        }
241       
242        $cnt = 0;
243       
244        for($i = 1; $i <= 3; $i++) {
245            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) > 0) {
246                $cnt++;
247            }
248        }
249       
250        // ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤òȽÄê(°ìÉô¤À¤±ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ)
251        if($cnt > 0 && $cnt < 3) {
252            $this->arrErr[$value[1]] .= "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
253        }
254                   
255        for($i = 1; $i <= 3; $i++) {
256            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[$i]]) > $value[4]) {
257                $this->arrErr[$value[$i]] .= "¢¨ " . $value[0] . $i . "¤Ï" . $value[4] . "»ú°ÊÆâ¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
258            } else if (strlen($this->arrParam[$value[$i]]) > 0 && !EregI("^[[:digit:]]+$", $this->arrParam[$value[$i]])) {
259                $this->arrErr[$value[$i]] .= "¢¨ " . $value[0] . $i . "¤Ï¿ô»ú¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
260            }
261        }
262    }
263   
264    /* ´ØÏ¢¹àÌܤ¬´°Á´¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äê
265        value[0]        : ¹àÌÜ̾
266        value[1]        : ȽÄêÂоÝÍ×ÁÇ̾
267    */
268    function FULL_EXIST_CHECK($value) {
269        $max = count($value);
270           
271        // ´û¤Ë³ºÅö¹àÌܤ˥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È½Äꤷ¤Ê¤¤¡£
272        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
273            if(isset($this->arrErr[$value[$i]])) {
274                return;
275            }
276        }
277       
278        $blank = false;
279       
280        // ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼¤È¤¹¤ë¡£
281        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
282            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) <= 0) {
283                $blank = true;
284            }
285        }
286       
287        if($blank) {
288            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
289        }
290    }
291       
292    /* ´ØÏ¢¹àÌܤ¬¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äê
293        value[0]        : ¹àÌÜ̾
294        value[1]        : ȽÄêÂоÝÍ×ÁÇ̾
295    */
296    function ALL_EXIST_CHECK($value) {
297        $max = count($value);
298           
299        // ´û¤Ë³ºÅö¹àÌܤ˥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È½Äꤷ¤Ê¤¤¡£
300        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
301            if(isset($this->arrErr[$value[$i]])) {
302                return;
303            }
304        }
305       
306        $blank = false;
307        $input = false;
308       
309        // ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼¤È¤¹¤ë¡£
310        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
311            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) <= 0) {
312                $blank = true;
313            } else {
314                $input = true;
315            }
316        }
317       
318        if($blank && $input) {
319            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤòÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
320        }
321    }
322   
323        /* ´ØÏ¢¹àÌܤ¬¤É¤ì¤«°ì¤ÄËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äê
324        value[0]        : ¹àÌÜ̾
325        value[1]        : ȽÄêÂоÝÍ×ÁÇ̾
326    */
327    function ONE_EXIST_CHECK($value) {
328        $max = count($value);
329           
330        // ´û¤Ë³ºÅö¹àÌܤ˥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È½Äꤷ¤Ê¤¤¡£
331        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
332            if(isset($this->arrErr[$value[$i]])) {
333                return;
334            }
335        }
336       
337        $input = false;
338       
339        // ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼¤È¤¹¤ë¡£
340        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
341            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) > 0) {
342                $input = true;
343            }
344        }
345       
346        if(!$input) {
347            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
348        }
349    }
350   
351    /* ¾å°Ì¤Î¹àÌܤ¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äê
352        value[0]        : ¹àÌÜ̾
353        value[1]        : ȽÄêÂоÝÍ×ÁÇ̾
354    */
355    function TOP_EXIST_CHECK($value) {
356        $max = count($value);
357           
358        // ´û¤Ë³ºÅö¹àÌܤ˥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È½Äꤷ¤Ê¤¤¡£
359        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
360            if(isset($this->arrErr[$value[$i]])) {
361                return;
362            }
363        }
364       
365        $blank = false;
366        $error = false;
367               
368        // ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼¤È¤¹¤ë¡£
369        for($i = 1; $i < $max; $i++) {
370            if(strlen($this->arrParam[$value[$i]]) <= 0) {
371                $blank = true;
372            } else {
373                if($blank) {
374                    $error = true;
375                }
376            }
377        }
378       
379        if($error) {
380            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤ÏÀèƬ¤Î¹àÌܤ«¤é½çÈÖ¤ËÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
381        }
382    }
383   
384   
385    /*¡¡¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎȽÄê¡¡*/
386    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
387    function KANA_CHECK( $value ) {             // ÆþÎÏʸ»ú¤¬¥«¥Ê°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
388        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
389            return;
390        }
391        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && ! mb_ereg("^[¥¡-¥öŽ¦-Žß¡¼]+$", $this->arrParam[$value[1]])) {
392            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
393        }
394    }
395   
396    /*¡¡¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎȽÄê2¡Ê¥¿¥Ö¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ïµö²Ä¤¹¤ë¡Ë¡¡*/
397    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
398    function KANABLANK_CHECK( $value ) {                // ÆþÎÏʸ»ú¤¬¥«¥Ê°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
399        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
400            return;
401        }
402        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && ! mb_ereg("^([¡¡ \t\r\n]|[¥¡-¥ö]|[¡¼])+$", $this->arrParam[$value[1]])) {
403            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
404        }
405    }
406
407    /*¡¡±Ñ¿ô»ú¤ÎȽÄê¡¡*/
408    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
409    function ALNUM_CHECK( $value ) {                // ÆþÎÏʸ»ú¤¬±Ñ¿ô»ú°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
410        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
411            return;
412        }                                       
413        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && ! EregI("^[[:alnum:]]+$", $this->arrParam[$value[1]] ) ) {
414            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï±Ñ¿ô»ú¤ÇÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";   
415        }
416    }
417
418    /*¡¡É¬¿ÜÁªÂò¤ÎȽÄê¡¡*/
419    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝ
420    function ZERO_CHECK( $value ) {             // ÆþÎÏÃͤÇ0¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
421       
422        if($this->arrParam[$value[1]] == "0" ){                     
423            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï1°Ê¾å¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
424        }
425    }
426
427    /*¡¡·å¿ô¤ÎȽÄê¡¡¡ÊºÇ¾®ºÇÂç¡Ë*/
428    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó value[2] = ºÇ¾®·å¿ô value[3] = ºÇÂç·å¿ô
429    function NUM_RANGE_CHECK( $value ) {        // ÆþÎÏʸ»ú¤Î·å¿ôȽÄê¡¡¢ª¡¡ºÇ¾®·å¿ô¡ãÆþÎÏʸ»úÎó¡ãºÇÂç·å¿ô
430        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
431            return;
432        }                                       
433        // $this->arrParam[$value[0]] = mb_convert_kana($this->arrParam[$value[0]], "n");                                       
434        $count = strlen($this->arrParam[$value[1]]);
435        if( ( $count > 0 ) && $value[2] > $count || $value[3] < $count ) { 
436            $this->arrErr[$value[1]] =  "¢¨ $value[0]¤Ï$value[2]·å¡Á$value[3]·å¤ÇÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
437        }
438    }
439
440    /*¡¡·å¿ô¤ÎȽÄê¡¡*/
441    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó value[2] = ·å¿ô
442    function NUM_COUNT_CHECK( $value ) {        // ÆþÎÏʸ»ú¤Î·å¿ôȽÄê¡¡¢ª¡¡ÆþÎÏʸ»úÎó = ·å¿ô¡¡°Ê³°¤ÏNG¤Î¾ì¹ç
443        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
444            return;
445        }
446        $count = strlen($this->arrParam[$value[1]]);
447        if(($count > 0) && $count != $value[2] ) { 
448            $this->arrErr[$value[1]] =  "¢¨ $value[0]¤Ï$value[2]·å¤ÇÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
449        }
450    }               
451   
452    /*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹·Á¼°¤ÎȽÄê¡¡*/
453    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
454    function EMAIL_CHECK( $value ){             //¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµµ¬É½¸½¤ÇȽÄꤹ¤ë
455        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
456            return;
457        }
458        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !ereg("^[^@]+@[^.]+\..+", $this->arrParam[$value[1]])) {
459            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Î·Á¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£<br />";
460        }
461    }       
462       
463    /*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ëʸ»ú¤ÎȽÄê¡¡*/
464    //  value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
465    function EMAIL_CHAR_CHECK( $value ){                //¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë»ÈÍѤ¹¤ëʸ»ú¤òÀµµ¬É½¸½¤ÇȽÄꤹ¤ë
466        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
467            return;
468        }
469        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !ereg("^[a-zA-Z0-9_\.@\+\?-]+$",$this->arrParam[$value[1]]) ) {
470            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ë»ÈÍѤ¹¤ëʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯ÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
471        }
472    }       
473   
474    /*¡¡URL·Á¼°¤ÎȽÄê¡¡*/
475    //  value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝURL
476    function URL_CHECK( $value ){               //¡¡URL¤òÀµµ¬É½¸½¤ÇȽÄꤹ¤ë¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Çhttp://¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âOK
477        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
478            return;
479        }                                       
480        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !ereg( "^https?://+($|[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\/-])+$", $this->arrParam[$value[1]] ) ) {
481            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤òÀµ¤·¤¯ÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";     
482        }
483    }
484       
485    /*¡¡³ÈÄ¥»Ò¤ÎȽÄê¡¡*/
486    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂÐ¾Ý value[2]=array(³ÈÄ¥»Ò)
487    function FILE_EXT_CHECK( $value ) {         // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
488        if(isset($this->arrErr[$value[1]]) || count($value[2]) == 0) {
489            return;
490        }
491       
492        if($_FILES[$value[1]]['name'] != "" ) {                                     
493            $errFlag = 1;
494            $array_ext = explode(".", $_FILES[$value[1]]['name']);
495            $ext = $array_ext[ count ( $array_ext ) - 1 ];
496            $ext = strtolower($ext);
497           
498            $strExt = "";
499           
500            foreach ( $value[2] as $checkExt ){
501                if ( $ext == $checkExt) {
502                    $errFlag = 0;
503                }
504               
505                if($strExt == "") {
506                    $strExt.= $checkExt;
507                } else {
508                    $strExt.= "¡¦$checkExt";
509                }
510            }
511        }
512        if ($errFlag == 1) {
513            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Çµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¼°¤Ï¡¢" . $strExt . "¤Ç¤¹¡£<br />";
514        }
515    }
516   
517    /* ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë */
518    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݠ value[2] = »ØÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
519    function FIND_FILE( $value ) {          // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
520        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
521            return;
522        }
523       
524        if($value[2] != "") {
525            $dir = $value[2];
526        } else {
527            $dir = IMAGE_SAVE_DIR;
528        }
529       
530        $path = $dir . "/" . $this->arrParam[$value[1]];
531        $path = ereg_replace("//", "/", $path);
532               
533        if($this->arrParam[$value[1]] != "" && !file_exists($path)){
534            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $path . "¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
535        }
536    }
537   
538    /*¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¾å¤²¤é¤ì¤¿¤«³Îǧ¡¡*/
539    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݠ value[2] = »ØÄꥵ¥¤¥º¡ÊKB)
540    function FILE_EXIST_CHECK( $value ) {           // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
541        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
542            return;
543        }                                           
544        if(!($_FILES[$value[1]]['size'] != "" && $_FILES[$value[1]]['size'] > 0)){
545            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
546        }
547    }
548   
549    /*¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎȽÄê¡¡*/
550    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݠ value[2] = »ØÄꥵ¥¤¥º¡ÊKB)
551    function FILE_SIZE_CHECK( $value ) {            // ¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
552        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
553            return;
554        }                                           
555        if( $_FILES[$value[1]]['size'] > $value[2] *  1024 ){
556            $byte = "KB";
557            if( $value[2] >= 1000 ) {
558                $value[2] = $value[2] / 1000;
559                $byte = "MB";
560            }
561            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï" . $value[2] . $byte . "°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
562        }
563    }
564
565    /*¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎȽÄê¡¡*/
566    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
567    function FILE_NAME_CHECK( $value ) {                // ÆþÎÏʸ»ú¤¬±Ñ¿ô»ú,"_","-"°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
568        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
569            return;
570        }
571        if( strlen($_FILES[$value[1]]['name']) > 0 && ! EregI("^[[:alnum:]_\.-]+$", $_FILES[$value[1]]['name']) ) {
572            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ËÆüËܸì¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£<br />";   
573        }
574    }
575
576    /*¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎȽÄê(¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É°Ê³°¤Î»þ)¡¡*/
577    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó
578    function FILE_NAME_CHECK_BY_NOUPLOAD( $value ) {            // ÆþÎÏʸ»ú¤¬±Ñ¿ô»ú,"_","-"°Ê³°¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
579        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
580            return;
581        }
582   
583        if( strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && ! EregI("^[[:alnum:]_\.-]+$", $this->arrParam[$value[1]]) || EregI("[\\]" ,$this->arrParam[$value[1]])) {
584            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ËÆüËܸì¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£<br />";   
585        }
586    }
587       
588    //ÆüÉÕ¥Á¥§¥Ã¥¯
589    // value[0] = ¹àÌÜ̾
590    // value[1] = YYYY
591    // value[2] = MM
592    // value[3] = DD
593    function CHECK_DATE($value) {                       
594        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
595            return;
596        }                                       
597        // ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
598        if($this->arrParam[$value[1]] > 0 || $this->arrParam[$value[2]] > 0 || $this->arrParam[$value[3]] > 0) {
599            // ǯ·îÆü¤Î¤É¤ì¤«¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
600            if(!(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0)) {
601                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤòÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
602            } else if ( ! checkdate($this->arrParam[$value[2]], $this->arrParam[$value[3]], $this->arrParam[$value[1]])) {                     
603                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
604            }
605        }
606    }
607   
608    //ÆüÉÕ¥Á¥§¥Ã¥¯
609    // value[0] = ¹àÌÜ̾
610    // value[1] = YYYY
611    // value[2] = MM
612    // value[3] = DD
613    // value[4] = HH
614    // value[5] = mm
615    function CHECK_DATE2($value) {                     
616        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
617            return;
618        }
619                                   
620        // ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
621        if($this->arrParam[$value[1]] > 0 || $this->arrParam[$value[2]] > 0 || $this->arrParam[$value[3]] > 0 || $this->arrParam[$value[4]] >= 0 || $this->arrParam[$value[5]] >= 0) {
622            // ǯ·îÆü»þ¤Î¤É¤ì¤«¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
623            if(!(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[4]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[5]]) > 0 )) {
624                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤòÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
625            } else if ( ! checkdate($this->arrParam[$value[2]], $this->arrParam[$value[3]], $this->arrParam[$value[1]])) {
626                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
627            }
628        }
629    }
630
631    //ÆüÉÕ¥Á¥§¥Ã¥¯
632    // value[0] = ¹àÌÜ̾
633    // value[1] = YYYY
634    // value[2] = MM
635    function CHECK_DATE3($value) {                     
636        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
637            return;
638        }
639                                   
640        // ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
641        if($this->arrParam[$value[1]] > 0 || $this->arrParam[$value[2]] > 0) {
642            // ǯ·îÆü»þ¤Î¤É¤ì¤«¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
643            if(!(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0)) {
644                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌܤòÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br />";
645            } else if ( ! checkdate($this->arrParam[$value[2]], 1, $this->arrParam[$value[1]])) {
646                $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
647            }
648        }
649    }
650   
651    /*-----------------------------------------------------------------*/
652    /*  CHECK_SET_TERM
653    /*  ǯ·îÆü¤ËÊ̤줿2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À°¹çÀ­¤È´ü´Ö¤òÊÖ¤¹
654    /*¡¡°ú¿ô (³«»Ïǯ,³«»Ï·î,³«»ÏÆü,½ªÎ»Ç¯,½ªÎ»·î,½ªÎ»Æü)
655    /*¡¡ÌáÃÍ array(£±¡¤£²¡¤£³¡Ë
656    /*          £±¡¥³«»Ïǯ·îÆü (YYYYMMDD 000000)
657    /*          £²¡¥½ªÎ»Ç¯·îÆü (YYYYMMDD 235959)
658    /*          £³¡¥¥¨¥é¡¼ ( 0 = OK, 1 = NG )
659    /*-----------------------------------------------------------------*/
660    // value[0] = ¹àÌÜ̾1
661    // value[1] = ¹àÌÜ̾2
662    // value[2] = start_year
663    // value[3] = start_month
664    // value[4] = start_day
665    // value[5] = end_year
666    // value[6] = end_month
667    // value[7] = end_day
668    function CHECK_SET_TERM ($value) {
669
670        // ´ü´Ö»ØÄê
671        if(isset($this->arrErr[$value[2]]) || isset($this->arrErr[$value[5]])) {
672            return;
673        }   
674        $error = 0;
675        if ( (strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[4]] ) > 0) && ! checkdate($this->arrParam[$value[3]], $this->arrParam[$value[4]], $this->arrParam[$value[2]]) ) {
676            $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤òÀµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
677        }
678        if ( (strlen($this->arrParam[$value[5]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[6]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[7]] ) > 0) && ! checkdate($this->arrParam[$value[6]], $this->arrParam[$value[7]], $this->arrParam[$value[5]]) ) {
679            $this->arrErr[$value[5]] = "¢¨ " . $value[1] . "¤òÀµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
680        }
681        if ( (strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[4]] ) > 0) &&  (strlen($this->arrParam[$value[5]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[6]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[7]] ) > 0) ){
682
683            $date1 = $this->arrParam[$value[2]] .sprintf("%02d", $this->arrParam[$value[3]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[4]]) ."000000";
684            $date2 = $this->arrParam[$value[5]] .sprintf("%02d", $this->arrParam[$value[6]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[7]]) ."235959";
685           
686            if (($this->arrErr[$value[2]] == "" && $this->arrErr[$value[5]] == "") && $date1 > $date2) {
687                $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " .$value[0]. "¤È" .$value[1]. "¤Î´ü´Ö»ØÄ꤬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£<br />";
688            }
689        }
690    }
691   
692    /*-----------------------------------------------------------------*/
693    /*  CHECK_SET_TERM2
694    /*  ǯ·îÆü»þ¤ËÊ̤줿2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À°¹çÀ­¤È´ü´Ö¤òÊÖ¤¹
695    /*¡¡°ú¿ô (³«»Ïǯ,³«»Ï·î,³«»ÏÆü,³«»Ï»þ´Ö,³«»Ïʬ,³«»ÏÉÃ,
696    /*        ½ªÎ»Ç¯,½ªÎ»·î,½ªÎ»Æü,½ªÎ»»þ´Ö,½ªÎ»Ê¬,½ªÎ»ÉÃ)
697    /*¡¡ÌáÃÍ array(£±¡¤£²¡¤£³¡Ë
698    /*          £±¡¥³«»Ïǯ·îÆü (YYYYMMDDHHmmss)
699    /*          £²¡¥½ªÎ»Ç¯·îÆü (YYYYMMDDHHmmss)
700    /*          £³¡¥¥¨¥é¡¼ ( 0 = OK, 1 = NG )
701    /*-----------------------------------------------------------------*/
702    // value[0] = ¹àÌÜ̾1
703    // value[1] = ¹àÌÜ̾2
704    // value[2] = start_year
705    // value[3] = start_month
706    // value[4] = start_day
707    // value[5] = start_hour
708    // value[6] = start_minute
709    // value[7] = start_second
710    // value[8] = end_year
711    // value[9] = end_month
712    // value[10] = end_day
713    // value[11] = end_hour
714    // value[12] = end_minute   
715    // value[13] = end_second
716   
717    /*-----------------------------------------------------------------*/
718    function CHECK_SET_TERM2 ($value) {
719
720        // ´ü´Ö»ØÄê
721        if(isset($this->arrErr[$value[2]]) || isset($this->arrErr[$value[8]])) {
722            return;
723        }   
724        $error = 0;
725        if ( (strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[4]] ) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[5]]) > 0) && ! checkdate($this->arrParam[$value[3]], $this->arrParam[$value[4]], $this->arrParam[$value[2]]) ) {
726            $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤òÀµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
727        }
728        if ( (strlen($this->arrParam[$value[8]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[9]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[10]] ) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[11]] ) > 0) && ! checkdate($this->arrParam[$value[9]], $this->arrParam[$value[10]], $this->arrParam[$value[8]]) ) {
729            $this->arrErr[$value[8]] = "¢¨ " . $value[1] . "¤òÀµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
730        }
731        if ( (strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[4]] ) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[5]] ) > 0) &&  (strlen($this->arrParam[$value[8]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[9]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[10]] ) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[11]] ) > 0) ){
732
733            $date1 = $this->arrParam[$value[2]] .sprintf("%02d", $this->arrParam[$value[3]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[4]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[5]]).sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[6]]).sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[7]]);
734            $date2 = $this->arrParam[$value[8]] .sprintf("%02d", $this->arrParam[$value[9]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[10]]) .sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[11]]).sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[12]]).sprintf("%02d",$this->arrParam[$value[13]]);
735           
736            if (($this->arrErr[$value[2]] == "" && $this->arrErr[$value[8]] == "") && $date1 > $date2) {
737                $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " .$value[0]. "¤È" .$value[1]. "¤Î´ü´Ö»ØÄ꤬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£<br />";
738            }
739            if($date1 == $date2) {
740                $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " .$value[0]. "¤È" .$value[1]. "¤Î´ü´Ö»ØÄ꤬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£<br />";
741            }
742           
743        }
744    }   
745
746    /*-----------------------------------------------------------------*/
747    /*  CHECK_SET_TERM3
748    /*  ǯ·î¤ËÊ̤줿2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À°¹çÀ­¤È´ü´Ö¤òÊÖ¤¹
749    /*¡¡°ú¿ô (³«»Ïǯ,³«»Ï·î,½ªÎ»Ç¯,½ªÎ»·î)
750    /*¡¡ÌáÃÍ array(£±¡¤£²¡¤£³¡Ë
751    /*          £±¡¥³«»Ïǯ·îÆü (YYYYMMDD 000000)
752    /*          £²¡¥½ªÎ»Ç¯·îÆü (YYYYMMDD 235959)
753    /*          £³¡¥¥¨¥é¡¼ ( 0 = OK, 1 = NG )
754    /*-----------------------------------------------------------------*/
755    // value[0] = ¹àÌÜ̾1
756    // value[1] = ¹àÌÜ̾2
757    // value[2] = start_year
758    // value[3] = start_month
759    // value[4] = end_year
760    // value[5] = end_month
761    function CHECK_SET_TERM3 ($value) {
762
763        // ´ü´Ö»ØÄê
764        if(isset($this->arrErr[$value[2]]) || isset($this->arrErr[$value[4]])) {
765            return;
766        }   
767        $error = 0;
768        if ( (strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0) && ! checkdate($this->arrParam[$value[3]], 1, $this->arrParam[$value[2]]) ) {
769            $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤òÀµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
770        }
771        if ( (strlen($this->arrParam[$value[4]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[5]]) > 0) && ! checkdate($this->arrParam[$value[5]], 1, $this->arrParam[$value[4]]) ) {
772            $this->arrErr[$value[4]] = "¢¨ " . $value[1] . "¤òÀµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />";
773        }
774        if ( (strlen($this->arrParam[$value[2]]) > 0 && strlen($this->arrParam[$value[3]]) > 0 && (strlen($this->arrParam[$value[4]]) > 0 || strlen($this->arrParam[$value[5]]) > 0 ))) {
775
776            $date1 = $this->arrParam[$value[2]] .sprintf("%02d", $this->arrParam[$value[3]]);
777            $date2 = $this->arrParam[$value[4]] .sprintf("%02d", $this->arrParam[$value[5]]);
778           
779            if (($this->arrErr[$value[2]] == "" && $this->arrErr[$value[5]] == "") && $date1 > $date2) {
780                $this->arrErr[$value[2]] = "¢¨ " .$value[0]. "¤È" .$value[1]. "¤Î´ü´Ö»ØÄ꤬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£<br />";
781            }
782        }
783    }   
784   
785    //¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
786    function DIR_CHECK ($value) {
787        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
788            return;
789        }
790        if(!is_dir($this->arrParam[$value[1]])) {
791            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ »ØÄꤷ¤¿" . $value[0] . "¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
792        }
793    }
794   
795    //¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
796    function DOMAIN_CHECK ($value) {
797        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
798            return;
799        }
800        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !ereg("^\.[^.]+\..+", $this->arrParam[$value[1]])) {
801            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Î·Á¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£<br />";
802        }
803    }   
804   
805    /*¡¡·ÈÂӥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎȽÄê¡¡*/
806    // value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоݥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
807    function MOBILE_EMAIL_CHECK( $value ){              //¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµµ¬É½¸½¤ÇȽÄꤹ¤ë
808        if(isset($this->arrErr[$value[1]])) {
809            return;
810        }
811        if(strlen($this->arrParam[$value[1]]) > 0 && !gfIsMobileMailAddress($this->arrParam[$value[1]])) {
812            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï·ÈÂÓÅÅÏäΤâ¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
813        }
814    }       
815}
816?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.