source: branches/rel/data/class/SC_CartSession.php @ 12157

Revision 12157, 7.7 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8/* ¥«¡¼¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥¯¥é¥¹ */
9class SC_CartSession {
10    var $key;
11    var $key_tmp;   // ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
12   
13    /* ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ */
14    function SC_CartSession($key = 'cart') {
15        sfDomainSessionStart();
16       
17        if($key == "") $key = "cart";
18        $this->key = $key;
19    }
20   
21    // ¾¦ÉʹØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥í¥Ã¥¯
22    function saveCurrentCart($key_tmp) {
23        $this->key_tmp = "savecart_" . $key_tmp;
24        // ¤¹¤Ç¤Ë¾ðÊ󤬤ʤ±¤ì¤Ð¸½¾õ¤Î¥«¡¼¥È¾ðÊó¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
25        if(count($_SESSION[$this->key_tmp]) == 0) {
26            $_SESSION[$this->key_tmp] = $_SESSION[$this->key];
27        }
28        // 1À¤Âå¸Å¤¤¥³¥Ô¡¼¾ðÊó¤Ï¡¢ºï½ü¤·¤Æ¤ª¤¯
29        foreach($_SESSION as $key => $val) {
30            if($key != $this->key_tmp && ereg("^savecart_", $key)) {
31                unset($_SESSION[$key]);
32            }
33        }
34    }
35
36    // ¾¦ÉʹØÆþÃæ¤ÎÊѹ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
37    function getCancelPurchase() {
38        $ret = $_SESSION[$this->key]['cancel_purchase'];
39        $_SESSION[$this->key]['cancel_purchase'] = false;
40        return $ret;
41    }
42   
43    // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë¾¦ÉʤËÊѹ¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤òȽÄê
44    function checkChangeCart() {
45        $change = false;
46        $max = $this->getMax();
47        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
48            if ($_SESSION[$this->key][$i]['quantity'] != $_SESSION[$this->key_tmp][$i]['quantity']) {
49                $change = true;
50                break;
51            }
52            if ($_SESSION[$this->key][$i]['id'] != $_SESSION[$this->key_tmp][$i]['id']) {
53                $change = true;
54                break;
55            }
56        }
57        if ($change) {
58            // °ì»þ¥«¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¥¢
59            unset($_SESSION[$this->key_tmp]);
60            $_SESSION[$this->key]['cancel_purchase'] = true;
61        } else {
62            $_SESSION[$this->key]['cancel_purchase'] = false;
63        }
64        return $_SESSION[$this->key]['cancel_purchase'];
65    }
66   
67    // ¼¡¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¥«¡¼¥È¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
68    function getNextCartID() {
69        $max = count($_SESSION[$this->key]);
70        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
71            $arrRet[] = $_SESSION[$this->key][$i]['cart_no'];
72        }
73        return (max($arrRet) + 1);     
74    }
75           
76    // ¾¦Éʤ´¤È¤Î¹ç·×²Á³Ê
77    function getProductTotal($arrInfo, $id) {
78        $max = $this->getMax();
79        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
80            if($_SESSION[$this->key][$i]['id'] == $id) {
81                // Àǹþ¤ß¹ç·×
82                $price = $_SESSION[$this->key][$i]['price'];
83                $quantity = $_SESSION[$this->key][$i]['quantity'];
84                $pre_tax = sfPreTax($price, $arrInfo['tax'], $arrInfo['tax_rule']);
85                $total = $pre_tax * $quantity;
86                return $total;
87            }
88        }
89        return 0;
90    }
91   
92    // ÃͤΥ»¥Ã¥È
93    function setProductValue($id, $key, $val) {
94        $max = $this->getMax();
95        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
96            if($_SESSION[$this->key][$i]['id'] == $id) {
97                $_SESSION[$this->key][$i][$key] = $val;
98            }
99        }
100    }
101       
102    // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤκÇÂçÍ×ÁÇÈÖ¹æ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
103    function getMax() {
104        $cnt = 0;
105        $pos = 0;
106        $max = 0;
107        if (count($_SESSION[$this->key]) > 0){
108            foreach($_SESSION[$this->key] as $key => $val) {
109                if (is_numeric($key)) {
110                    if($max < $key) {
111                        $max = $key;
112                    }
113                }
114            }
115        }
116        return ($max);
117    }
118   
119    // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉÊ¿ô¤Î¹ç·×
120    function getTotalQuantity() {
121        $total = 0;
122        $max = $this->getMax();
123        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
124            $total+= $_SESSION[$this->key][$i]['quantity'];
125        }
126        return $total;
127    }
128   
129
130    // Á´¾¦Éʤιç·×²Á³Ê
131    function getAllProductsTotal($arrInfo) {
132        // Àǹþ¤ß¹ç·×
133        $total = 0;
134        $max = $this->getMax();
135        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
136            $price = $_SESSION[$this->key][$i]['price'];
137            $quantity = $_SESSION[$this->key][$i]['quantity'];
138            $pre_tax = sfPreTax($price, $arrInfo['tax'], $arrInfo['tax_rule']);
139            $total+= ($pre_tax * $quantity);
140        }
141        return $total;
142    }
143
144    // Á´¾¦Éʤιç·×ÀǶâ
145    function getAllProductsTax($arrInfo) {
146        // Àǹç·×
147        $total = 0;
148        $max = $this->getMax();
149        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
150            $price = $_SESSION[$this->key][$i]['price'];
151            $quantity = $_SESSION[$this->key][$i]['quantity'];
152            $tax = sfTax($price, $arrInfo['tax'], $arrInfo['tax_rule']);
153            $total+= ($tax * $quantity);
154        }
155        return $total;
156    }
157   
158    // Á´¾¦Éʤιç·×¥Ý¥¤¥ó¥È
159    function getAllProductsPoint() {
160        // ¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·×
161        $total = 0;
162        $max = $this->getMax();
163        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
164            $price = $_SESSION[$this->key][$i]['price'];
165            $quantity = $_SESSION[$this->key][$i]['quantity'];
166            $point_rate = $_SESSION[$this->key][$i]['point_rate'];
167            $id = $_SESSION[$this->key][$i]['id'][0];
168            $point = sfPrePoint($price, $point_rate, POINT_RULE, $id);
169            $total+= ($point * $quantity);
170        }
171        return $total;
172    }
173   
174    // ¥«¡¼¥È¤Ø¤Î¾¦ÉÊÄɲÃ
175    function addProduct($id, $quantity) {
176        $find = false;
177        $max = $this->getMax();
178        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
179           
180            if($_SESSION[$this->key][$i]['id'] == $id) {
181                $val = $_SESSION[$this->key][$i]['quantity'] + $quantity;
182                if(strlen($val) <= INT_LEN) {
183                    $_SESSION[$this->key][$i]['quantity']+= $quantity;
184                }
185                $find = true;
186            }
187        }
188        if(!$find) {
189            $_SESSION[$this->key][$max+1]['id'] = $id;
190            $_SESSION[$this->key][$max+1]['quantity'] = $quantity;
191            $_SESSION[$this->key][$max+1]['cart_no'] = $this->getNextCartID();
192        }
193    }
194   
195    // Á°ÊǤÎURL¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
196    function setPrevURL($url) {
197        // Á°ÊǤȤ·¤Æµ­Ï¿¤·¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¸¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
198        $arrExclude = array(
199            "detail_image.php",
200            "/shopping/"
201        );
202        $exclude = false;
203        // ¥Ú¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
204        foreach($arrExclude as $val) {
205            if(ereg($val, $url)) {
206                $exclude = true;
207                break;
208            }
209        }
210        // ½ü³°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°ÊǤȤ·¤Æµ­Ï¿¤¹¤ë¡£
211        if(!$exclude) {     
212            $_SESSION[$this->key]['prev_url'] = $url;
213        }
214    }
215   
216    // Á°ÊǤÎURL¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
217    function getPrevURL() {
218        return $_SESSION[$this->key]['prev_url'];
219    }
220
221    // ¥­¡¼¤¬°ìÃפ·¤¿¾¦Éʤκï½ü
222    function delProductKey($keyname, $val) {
223        $max = count($_SESSION[$this->key]);
224        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
225            if($_SESSION[$this->key][$i][$keyname] == $val) {
226                unset($_SESSION[$this->key][$i]);
227            }
228        }
229    }
230   
231    function setValue($key, $val) {
232        $_SESSION[$this->key][$key] = $val;
233    }
234   
235    function getValue($key) {
236        return $_SESSION[$this->key][$key];
237    }
238   
239    function getCartList() {
240        $max = $this->getMax();
241        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
242            if($_SESSION[$this->key][$i]['cart_no'] != "") {
243                $arrRet[] = $_SESSION[$this->key][$i];
244            }
245        }
246        return $arrRet;
247    }
248   
249    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¤Ë¤¢¤ë¾¦ÉʣɣĤòÁ´¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë
250    function getAllProductID() {
251        $max = $this->getMax();
252        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
253            if($_SESSION[$this->key][$i]['cart_no'] != "") {
254                $arrRet[] = $_SESSION[$this->key][$i]['id'][0];
255            }
256        }
257        return $arrRet;
258    }
259   
260    function delAllProducts() {
261        $max = $this->getMax();
262        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
263            unset($_SESSION[$this->key][$i]);
264        }
265    }
266   
267    // ¾¦Éʤκï½ü
268    function delProduct($cart_no) {
269        $max = $this->getMax();
270        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
271            if($_SESSION[$this->key][$i]['cart_no'] == $cart_no) {
272                unset($_SESSION[$this->key][$i]);
273            }
274        }
275    }
276   
277    // ¸Ä¿ô¤ÎÁý²Ã
278    function upQuantity($cart_no) {
279        $max = $this->getMax();
280        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
281            if($_SESSION[$this->key][$i]['cart_no'] == $cart_no) {
282                if(strlen($_SESSION[$this->key][$i]['quantity'] + 1) <= INT_LEN) {
283                    $_SESSION[$this->key][$i]['quantity']++;
284                }
285            }
286        }
287    }
288   
289    // ¸Ä¿ô¤Î¸º¾¯
290    function downQuantity($cart_no) {
291        $max = $this->getMax();
292        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
293            if($_SESSION[$this->key][$i]['cart_no'] == $cart_no) {
294                if($_SESSION[$this->key][$i]['quantity'] > 1) {
295                    $_SESSION[$this->key][$i]['quantity']--;
296                }
297            }
298        }
299    }
300   
301    // Á´¾¦Éʤιç·×Á÷ÎÁ
302    function getAllProductsDelivFee() {
303        // ¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·×
304        $total = 0;
305        $max = $this->getMax();
306        for($i = 0; $i <= $max; $i++) {
307            $deliv_fee = $_SESSION[$this->key][$i]['deliv_fee'];
308            $quantity = $_SESSION[$this->key][$i]['quantity'];
309            $total+= ($deliv_fee * $quantity);
310        }
311        return $total;
312    }
313   
314    // ¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¥Á¥§¥Ã¥¯
315    function chkSoldOut($arrCartList, $is_mobile = false){
316        foreach($arrCartList as $key => $val){
317            if($val['quantity'] == 0){
318                // Çä¤êÀڤ쾦Éʤò¥«¡¼¥È¤«¤éºï½ü¤¹¤ë
319                $this->delProduct($val['cart_no']);
320                sfDispSiteError(SOLD_OUT, "", true, "", $is_mobile);
321            }
322        }
323    }
324   
325}
326?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.