source: branches/rel/data/class/GC_MobileImage.php @ 12157

Revision 12157, 2.6 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 *
9 *
10 * üËö¤Î²èÌ̲òÁüÅ٤ˤ¢¤ï¤»¤Æ²èÁü¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
11 */
12
13define("MOBILE_IMAGE_INC_PATH", realpath(dirname( __FILE__)) . "/../include");
14require_once(MOBILE_IMAGE_INC_PATH . "/image_converter.inc");
15
16/**
17 * ²èÁüÊÑ´¹¥¯¥é¥¹
18 */
19class GC_MobileImage {
20    /**
21     * ²èÁü¤òüËö¤Î²òÁüÅ٤˹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ´¹¤¹¤ë
22     * output buffering ÍÑ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
23     *
24     * @param string ÆþÎÏ
25     * @return string ½ÐÎÏ
26     */
27    function handler($buffer) {
28
29        // üËö¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
30        $carrier = GC_MobileUserAgent::getCarrier();
31        $model   = GC_MobileUserAgent::getModel();
32
33        // ·ÈÂÓÅÅÏäξì¹ç¤Î¤ß½èÍý¤ò¹Ô¤¦
34        if ($carrier !== FALSE) {
35
36            // HTMLÃæ¤ÎIMG¥¿¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
37            $pattern = '/<img\s+src=[\'"]([^>"]+)[\'"]\s*\/*>/i';
38            $result = preg_match_all($pattern, $buffer, $images);
39
40            // üËö¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
41            $fp = fopen(MOBILE_IMAGE_INC_PATH . "/mobile_image_map_$carrier.csv", "r");
42            while (($data = fgetcsv($fp, 1000, ",")) !== FALSE) {
43                if ($data[1] == $model || $data[1] == '*') {
44                    $cacheSize     = $data[2];
45                    $imageFileSize = $data[7];
46                    $imageType     = $data[6];
47                    $imageWidth    = $data[5];
48                    break;
49                }
50            }
51            fclose($fp);
52
53            // docomo¤Èsoftbank¤Î¾ì¹ç¤Ï²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì¤Ä¤ËÍøÍѲÄǽ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¾å¸Â¤ò·×»»¤¹¤ë
54            // au¤ÏHTML¤Îbyte¿ô¾å¸Â¤Ë²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇimageFileSize¤Î¤Þ¤Þ¡£
55            if ($carrier == "docomo" or $carrier == "softbank") {
56                // ·×»»¼°¡§(ÍøÍÑüËö¤Çɽ¼¨²Äǽ¤Êcache¥µ¥¤¥º - HTML¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô - ÊÑ´¹¸å¤Î²èÁü̾¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô(ÌÜ°ÂÃÍ) ) / HTMLÃæ¤Î²èÁü¿ô
57                $temp_imagefilesize = ($cacheSize - strlen($buffer) - (140 * $result) ) / $result;
58                // ·×»»·ë²Ì¤¬Ã¼Ëö¤Îɽ¼¨²Äǽ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¾å¸Â¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ï·×»»·ë²Ì¤ÎÃͤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
59                if ($temp_imagefilesize < $imageFileSize) {
60                    $imageFileSize = $temp_imagefilesize;
61                }
62            }
63
64            // ²èÁüÊÑ´¹¤Î¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
65            $imageConverter = New ImageConverter();
66            $imageConverter->setOutputDir(MOBILE_IMAGE_DIR);
67            $imageConverter->setImageType($imageType);
68            $imageConverter->setImageWidth($imageWidth);
69            $imageConverter->setFileSize($imageFileSize);
70
71            // HTMLÃæ¤ÎIMG¥¿¥°¤òÊÑ´¹¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤ËÃÖ´¹¤¹¤ë
72            foreach ($images[1] as $key => $value) {
73                $converted = $imageConverter->execute(preg_replace('|^' . URL_DIR . '|', HTML_PATH, $value));
74                if (isset($converted['outputImageName'])) {
75                    $buffer = str_replace($value, MOBILE_IMAGE_URL . '/' . $converted['outputImageName'], $buffer);
76                } else {
77                    $buffer = str_replace($images[0][$key], '<!--No image-->', $buffer);
78                }
79            }
80        }
81        return $buffer;
82    }
83}
84?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.