source: branches/rel/data/Smarty/templates/inquiry/confirm.tpl @ 12157

Revision 12157, 7.7 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<html lang="ja">
3<!--{*
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *}-->
8<head>
9<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->css/contents.css" type="text/css">
10<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->css/common.css" type="text/css">
11<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/css.js"></script>
12<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/navi.js"></script>
13<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/site.js"></script>
14<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/win_op.js"></script>
15<title><!--{$arrSiteInfo.shop_name}-->/¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¡<!--{$QUESTION.title|escape}-->/³Îǧ²èÌÌ</title>
16<script type="text/javascript">
17<!--
18
19function func_return(){
20    document.form1.mode.value = "return";
21    document.form1.submit();
22}
23
24//-->
25</script>
26</head>
27<body bgcolor="#ffffff" text="#555555" link="#0099cc" vlink="#CC0000" alink="#993399" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
28
29
30<!--¢¥TITLE-->
31<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
32    <tr>
33        <td height="40" bgcolor="#f6f6f6" align="center">
34        <table width="710" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
35            <tr>
36                <td height="30" bgcolor="ff0000"><img src="../misc/_.gif" width="7" height="1" alt=""></td>
37                <td height="30"><img src="../misc/_.gif" width="8" height="1" alt=""></td>
38                <td height="30"width="695" class="red"><strong><span class="fs18n"><!--{$QUESTION.title|escape}--></span></strong></td>
39            </tr>
40        </table>
41        </td>
42    </tr>
43    <tr>
44        <td bgcolor="#e2e2e2"><img src="../misc/_.gif" width="10" height="1" alt=""></td>
45    </tr>
46    <tr><td height="10"></td></tr>
47    <tr>
48        <td align="center" valign="top">
49        <table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
50            <tr>
51                <td class="fs12"><!--{$QUESTION.contents|nl2br}-->
52                </td>
53            </tr>
54            <tr><td height="10"></td></tr>
55            <!--{if $errmsg}--><tr><td class="fs12n"><span class="red"><br>ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸Ãפ·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹àÌܤΥ¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤´³Îǧ¤Î¾å¡¢Àµ¤·¤¯ÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span></td></tr><!--{/if}--> 
56            <tr>
57                <td bgcolor="#cccccc">
58                <table width="600" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
59                <!--{section name=question loop=$QUESTION.question}-->
60                <!--{if $QUESTION.question[question].kind ne '0' }-->
61                    <tr>
62                        <td colspan="2" bgcolor="#edf6ff" class="fs12n">¼ÁÌä<!--{$smarty.section.question.iteration}-->¡§<!--{$QUESTION.question[question].name|escape}--></td>
63                    </tr>
64                    <!--{if $QUESTION.question[question].kind eq 1}-->
65                    <tr>
66                        <td colspan="2" bgcolor="ffffff" class="fs12n">
67                        <!--{$smarty.post.option[$smarty.section.question.index]|nl2br}-->
68                        </td>
69                    </tr>
70                    <!--{elseif $QUESTION.question[question].kind eq 2}-->
71                    <tr>
72                        <td colspan="2" bgcolor="ffffff" class="fs12n">
73                        <!--{$smarty.post.option[$smarty.section.question.index]|escape}-->
74                        </td>
75                        </tr>
76                    <!--{elseif $QUESTION.question[question].kind eq 4}-->
77                    <tr>
78                        <td colspan="2" bgcolor="ffffff" class="fs12n">
79                        <!--{lfArray_Search_key_Smarty arr=$QUESTION.question[question].option val=$smarty.post.option[$smarty.section.question.index] }-->
80                        </td>
81                    </tr>
82                    <!--{elseif $QUESTION.question[question].kind eq 3}-->
83                    <tr>
84                        <td colspan="2" bgcolor="ffffff" class="fs12n">
85                        <!--{foreach item=sub from=$smarty.post.option[question]}-->   
86                            <!--{if strlen($sub) > 0}-->
87                                <!--{lfArray_Search_key_Smarty arr=$QUESTION.question[question].option val=$sub }--><br>
88                            <!--{/if}-->
89                        <!--{/foreach}-->
90                        </td>
91                    </tr>
92                    <!--{/if}-->
93                <!--{/if}-->
94                <!--{/section}-->               
95                </table>
96                </td>
97            </tr>
98            <tr><td height="30"></td></tr>
99            <tr>
100                <td class="fs12n"><span class="red">¢¨</span>°õ¤ÏÆþÎÏɬ¿Ü¹àÌܤǤ¹¡£</td>
101            </tr>
102            <tr><td height="5"></td></tr>
103            <form name="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
104            <input type="hidden" name="mode" value="regist">
105            <!--{foreach key=key item=item from=$arrHidden}-->
106            <input type="hidden" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$item|escape}-->" >
107            <!--{/foreach}-->
108            <tr>
109                <td bgcolor="#cccccc">
110                <table width="600" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10">
111                   
112                    <tr>
113                        <td class="fs12n" bgcolor="#ebf9ff" width="150"><span class="red">¢¨</span>¤ªÌ¾Á°</td>
114                        <td class="fs12"bgcolor="#ffffff" width="407" class="fs12n">
115                            <!--{$arrForm.name01|escape}-->&nbsp;<!--{$arrForm.name02|escape}-->
116                            <input type="hidden" name="name01" value="<!--{$arrForm.name01|escape}-->" />
117                            <input type="hidden" name="name02" value="<!--{$arrForm.name02|escape}-->" />
118                        </td>
119                    </tr>
120                    <tr>
121                        <td class="fs12n" bgcolor="#ebf9ff" width="150"><span class="red">¢¨</span>¥Õ¥ê¥¬¥Ê</td>
122                        <td class="fs12n" bgcolor="#ffffff" width="407">
123                            <!--{$arrForm.kana01|escape}-->&nbsp;<!--{$arrForm.kana02|escape}-->
124                            <input type="hidden" name="kana01" value="<!--{$arrForm.kana01|escape}-->"/>
125                            <input type="hidden" name="kana02" value="<!--{$arrForm.kana02|escape}-->"/>
126                        </td>
127                    </tr>
128                    <tr>
129                        <td class="fs12n" bgcolor="#ebf9ff" width="150"><span class="red">¢¨</span>͹ÊØÈÖ¹æ</td>
130                        <td class="fs12n" bgcolor="#ffffff" width="407">
131                            ¢©<!--{$arrForm.zip01|escape}-->-<!--{$arrForm.zip02|escape}-->
132                            <input type="hidden" name="zip01" value="<!--{$arrForm.zip01|escape}-->" />
133                            <input type="hidden" name="zip02" value="<!--{$arrForm.zip02|escape}-->" />
134                            <!--{* <input type="button" name="address_input" value="½»½êÆþÎÏ" onclick="fnCallAddress('<!--{$smarty.const.URL_INPUT_ZIP}-->', 'zip01', 'zip02', 'pref', 'addr01');" /> *}-->
135                        </td>
136                    </tr>
137                    <tr>
138                        <td class="fs12n" bgcolor="#ebf9ff" width="150"><span class="red">¢¨</span>¤´½»½ê</td>
139                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
140                            <input type="hidden" name="pref" value="<!--{$arrForm.pref|escape}-->" />
141                            <input type="hidden" name="addr01" value="<!--{$arrForm.addr01|escape}-->" />
142                            <input type="hidden" name="addr02" value="<!--{$arrForm.addr02|escape}-->" />
143                            <!--{$arrPref[$arrForm.pref]|escape}--><!--{$arrForm.addr01|escape}--> <!--{$arrForm.addr02|escape}-->
144                        </td>
145                    </tr>
146                    <tr>
147                        <td class="fs12n" bgcolor="#ebf9ff" width="150"><span class="red">¢¨</span>¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ</td>
148                        <td class="fs12n" bgcolor="#ffffff" width="407">
149                            <!--{$arrForm.tel01|escape}-->-<!--{$arrForm.tel02|escape}-->-<!--{$arrForm.tel03|escape}-->
150                            <input type="hidden" name="tel01" value="<!--{$arrForm.tel01|escape}-->" />
151                            <input type="hidden" name="tel02" value="<!--{$arrForm.tel02|escape}-->" />
152                            <input type="hidden" name="tel03" value="<!--{$arrForm.tel03|escape}-->" />
153                        </td>
154                    </tr>
155                    <tr>
156                        <td class="fs12n" bgcolor="#ebf9ff" width="150"><span class="red">¢¨</span>¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹</td>
157                        <td class="fs12n" bgcolor="#ffffff" width="407">
158                            <!--{$arrForm.email|escape}-->
159                            <input type="hidden" name="email" value="<!--{$arrForm.email|escape}-->" />
160                            <input type="hidden" name="email02" value="<!--{$arrForm.email02|escape}-->" />
161                        </td>
162                    </tr>
163                </table>
164                </td>
165            </tr>
166            <tr><td height="15"></td></tr>
167            <tr>
168                <td align="center"><input type="button" name="subm1" onclick="return func_return();"value="Ìá¤ë">¡¡<input type="submit" name="subm2" value="Á÷¿®"></td>
169            </tr>
170            </form>
171        </table>
172        <br>           
173
174        </td>
175    </tr>
176</table>
177
178</body>
179</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.